24. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 135

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 135/2016 Dnr 2016/0295 KS-1 Diariekod: 150

Revidering av regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen antog 2011 nuvarande regler för upphandling i Sollentuna kommun, reviderade 2012, 2013 och 2014.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till reviderade regler för inköp och upphandling.

Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att utveckla inköpsorganisationen med införande av tydliggjorda ansvar, se över styrande dokumentation för inköpsrutiner, kontinuerligt arbeta med avtalstrohet och strategiska inköpsområden samt minska antalet leverantörer. Bakgrunden till detta beslut är en förstudie avseende översyn av kommunens inköpsrutiner som genomfördes i slutet av 2014 och i början av 2015 där det bland annat framkom att styrdokumentationen var

svårförståelig och otydlig.

Med anledning av härav behöver aktuell upphandlingspolicy, se ärende 2016/0075 KS.1, samt regler för upphandling revideras utifrån de nya förutsättningarna. Revideringen innebär bland annat att reglerna byter namn till regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun. Vidare innebär detta att förtydligande av kommunstyrelsens och nämnderna ansvar sker.

Avsnitt angående uppföljning och allmänhetens insyn föreslås läggas till reglerna bland annat då förslag finns anta att program för mål och uppföljning av privata utförare för mandatperioden 2015-2018, dnr 2016/0042 KS.103.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen antar reviderade regler för inköp och upphandling i Sollentuna kommun i enlighet med bilaga till

kommunledningskontorets till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-10.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :