• No results found

09.3. Bilaga 2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "09.3. Bilaga 2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen"

Copied!
173
0
0

Full text

(1)

Delårsrapport per augusti 2019

(2)

Innehållsförteckning

1 Kommunstyrelsen ... 5

1.1 Ekonomisk uppföljning ... 5

1.2 Viktiga förändringar... 9

1.3 Nya data och resultat ... 10

1.4 Återsökning av statsbidrag ... 11

1.5 Riktade budgetmedel ... 11

1.6 Kvalitetsstyrning ... 12

1.7 Målstyrning ... 18

1.8 Kommunledningskontorets uppdrag ... 22

1.9 Riskhantering - internkontroll ... 27

2 Utbildningsnämnden ... 29

2.1 Ekonomisk uppföljning ... 29

2.2 Viktiga förändringar... 34

2.3 Nya data och resultat ... 34

2.4 Återsökning av statsbidrag ... 36

2.5 Riktade budgetmedel ... 36

2.6 Kvalitetsstyrning ... 37

2.7 Målstyrning ... 40

2.8 Uppdrag ... 49

2.9 Riskhantering - internkontroll ... 49

3 Vård- och omsorgsnämnden ... 53

3.1 Ekonomisk uppföljning ... 53

3.2 Viktiga förändringar... 57

3.3 Nya data och resultat ... 57

3.4 Återsökning av statsbidrag ... 58

3.5 Riktade budgetmedel ... 58

3.6 Kvalitetsstyrning ... 58

3.7 Målstyrning ... 64

3.8 Uppdrag ... 68

3.9 Riskhantering - internkontroll ... 68

4 Socialnämnden ... 70

4.1 Ekonomisk uppföljning ... 70

4.2 Viktiga förändringar... 76

4.3 Nya data och resultat ... 77

(3)

4.6 Kvalitetsstyrning ... 79

4.7 Målstyrning ... 83

4.8 Uppdrag ... 88

4.9 Riskhantering - internkontroll ... 88

5 Kultur- och fritidsnämnden ... 91

5.1 Ekonomisk uppföljning ... 91

5.2 Viktiga förändringar... 95

5.3 Nya data och resultat ... 96

5.4 Återsökning av statsbidrag ... 97

5.5 Riktade budgetmedel ... 98

5.6 Kvalitetsstyrning ... 98

5.7 Målstyrning ... 105

5.8 Uppdrag ... 112

5.9 Riskhantering - internkontroll ... 112

6 Miljö- och byggnadsnämnden... 117

6.1 Ekonomisk uppföljning ... 117

6.2 Viktiga förändringar... 118

6.3 Nya data och resultat ... 122

6.4 Återsökning av statsbidrag ... 122

6.5 Riktade budgetmedel ... 122

6.6 Kvalitetsstyrning ... 122

6.7 Målstyrning ... 128

6.8 Uppdrag ... 130

6.9 Riskhantering - internkontroll ... 130

7 Samhällsbyggnadsnämnden ... 132

7.1 Ekonomisk uppföljning ... 132

7.2 Viktiga förändringar... 133

7.3 Nya data och resultat ... 134

7.4 Återsökning av statsbidrag ... 134

7.5 Riktade budgetmedel ... 135

7.6 Kvalitetsstyrning ... 135

7.7 Målstyrning ... 137

7.8 Uppdrag ... 138

7.9 Riskhantering - internkontroll ... 138

8 Natur- och tekniknämnden ... 139

8.1 Ekonomisk uppföljning ... 139

8.2 Viktiga förändringar... 140

(4)

8.3 Nya data och resultat ... 140

8.4 Återsökning av statsbidrag ... 141

8.5 Kvalitetsstyrning ... 141

8.6 Målstyrning ... 142

8.7 Uppdrag ... 144

8.8 Riskhantering - internkontroll ... 145

9 Klimatnämnden ... 146

9.1 Ekonomisk uppföljning ... 146

9.2 Viktiga förändringar... 147

9.3 Nya data och resultat ... 147

9.4 Återsökning av statsbidrag ... 147

9.5 Riktade budgetmedel ... 147

9.6 Kvalitetsstyrning ... 148

9.7 Målstyrning ... 148

9.8 Uppdrag ... 149

9.9 Riskhantering - internkontroll ... 149

10 Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden ... 151

10.1 Ekonomisk uppföljning ... 151

10.2 Viktiga förändringar... 153

10.3 Nya data och resultat ... 153

10.4 Återsökning av statsbidrag ... 153

10.5 Riktade budgetmedel ... 153

10.6 Kvalitetsstyrning ... 153

10.7 Målstyrning ... 158

10.8 Uppdrag ... 160

10.9 Riskhantering - internkontroll ... 160

11 Överförmyndarnämnden ... 162

11.1 Ekonomisk uppföljning ... 162

11.2 Viktiga förändringar... 162

11.3 Nya data och resultat ... 163

11.4 Återsökning av statsbidrag ... 164

11.5 Riktade budgetmedel ... 164

11.6 Kvalitetsstyrning ... 164

11.7 Målstyrning ... 168

11.8 Uppdrag ... 172

11.9 Riskhantering - internkontroll ... 172

(5)

1 Kommunstyrelsen

1.1 Ekonomisk uppföljning

1.1.1 Driftredovisning Kommunstyrelsen

Stratsys - KS nämndrapport 2019

Period-

budget

Period- utfall

Års- budget

Prognos Augusti

Avvikelse årsbasis

Prognos April Total

KOMMUNSTYRELSEN

Intäkter -295 676 -297 177 -443 492 -443 176 -316 -441 220

Kostnader 385 693 385 723 584 642 600 880 -16 238 588 001

Netto (Tkr) 90 017 88 546 141 150 157 704 -16 554 146 781

PER

VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd

Intäkter -867 -1 479 -1 300 -1 479 179 -1 479

Kostnader 17 919 19 514 27 205 27 584 -379 27 384

Netto (Tkr) 17 053 18 035 25 905 26 105 -200 25 905

Kommunledningsvht

Intäkter -73 933 -70 472 -110 893 -108 059 -2 834 -107 967

Kostnader 146 875 138 532 226 222 236 857 -10 634 224 778

Netto (Tkr) 72 942 68 061 115 329 128 797 -13 468 116 811

Räddningstjänst

Intäkter -1 886 -4 089 -2 829 -4 089 1 260 -2 829

Kostnader 27 154 27 751 40 729 41 548 -819 40 729

Netto (Tkr) 25 268 23 662 37 900 37 459 441 37 900

Samarbetsorgan

Intäkter 0 0 0 0 0 0

Kostnader 2 367 2 361 3 550 3 550 0 3 550

Netto (Tkr) 2 367 2 361 3 550 3 550 0 3 550

Samhällsbyggnadsvht

Intäkter -12 367 -15 290 -18 550 -19 050 500 -18 550

Kostnader 16 157 20 941 24 116 24 112 4 24 116

Netto (Tkr) 3 789 5 651 5 566 5 062 504 5 566

Kommunens fastigheter

Intäkter -206 623 -205 846 -309 920 -310 498 579 -310 395

Kostnader 175 222 174 960 262 820 265 729 -2 910 265 944

Netto (Tkr) -31 402 -30 886 -47 100 -44 769 -2 331 -44 451

Projekt Turebergshuset

Intäkter 0 0 0 0 0 0

(6)

Period- budget

Period- utfall

Års- budget

Prognos Augusti

Avvikelse årsbasis

Prognos April

Kostnader 0 1 482 0 1 500 -1 500 1 500

Netto (Tkr) 0 1 482 0 1 500 -1 500 1 500

Prel. kostnader (interna) 0 9 0 0 0 0

Differenser / felkonteringar 0 181 0 0 0 0

1.1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget

Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos

Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 16,6 miljoner kronor. Kommunlednings- verksamheten väntar ett underskott om 7,9 miljoner kronor vilket främst beror på kostnader kopplat till förflyttning från Tietos leverans, extraordinär personalkostnad, införande av en teknisk lösning för att skicka meddelanden med känsliga personuppgifter på ett säkert sätt, konsultstöd samt lägre intäkter på serviceenheten. Kommunens fastigheter väntar ett underskott om 2,3 miljoner kronor vilket främst beror på förlikning och juridiskt stöd samt vattenleverans. Projekt Turebergshuset prognostiserar en kostnad på 7 miljoner kronor avseende kommunens delkostnad kopplad till förstudien samt evakuering och flytt från Turebergshuset.

Sedan aprilrapporten har prognosen förändrats med 10,9 miljoner kronor. Vilket främst beror på kostnader kopplat till förflyttning från Tietos leverans samt kostnader för evakuering och flytt från Turebergshuset.

Utfallet jämfört med periodbudget

Utfallet för perioden är lägre än periodbudget. Det beror bland annat på personalkostnader som inte fallit ut och kostnader för projekt och aktiviteter som påbörjas under hösten.

Prognosbedömning

Det finns fortfarande projekt och aktiviteter som ännu inte påbörjats och dessa kostnader kan ses som något osäkra.

Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott. Bidragen för EU-valet har visat sig bli något högre än budgeterat men även kostnaderna blev högre än budgeterat. Den högre kostnaden berodde främst på behov av externa lokaler, utbildning och personal.

Kommunledningsverksamhet

Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut. Intäkterna väntas bli högre från kravverksamheten (räntor på obetalda kundfordringar). På kostnadssidan finns budgeterade

personalkostnader som i samband med omorganisationen inte kommer att falla ut. Dock finns ökade konsultkostnader för stöd i upphandlingar.

(7)

kommer att genomföras 2019 samt lägre kostnader för ledarutvecklingsprogram.

Avdelningen för samordning och kommunikation följer budget. Stora kostnader ligger under hösten 2019, bland annat arbete med ny webb, förstudie av nytt intranät samt delar av digitaliseringsarbetet.

Administrativa avdelningen prognostiserar ett underskott som till största delen beror på ökade kostnader inom IT-enheten.

IT-enheten väntar ett stort underskott för strategiska satsningar kopplat till pågående förflyttning från Tietos leverans. I nuläget bedöms underskottet jämfört med tilldelade medel att uppgå till ca 9,6 miljoner kronor. Underskottet var till viss del väntat då det redan vid beslut om budget 2019 var känt att tilldelade medel inte var tillräckliga. Ytterligare kostnader har dock tillkommit under året och beror på fördröjningar i upphandlings- och transiteringsarbetet men framför allt på fördyringar i Tietos leverans kopplade till transiteringen.

Kansli- och säkerhetsenheten prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor för en

personalrelaterad engångsutbetalning, ej budgeterade kostnader för projektet "Det digitala kontoret"

samt kostnader för införandet av säkra meddelanden, en digital kommunikationstjänst som gör det möjligt att mejla information som omfattar sekretess eller känsliga personuppgifter. Projekt ”Det digitala kontoret” syftar till att digitalisera pappersarkiven och hitta digitala lösningar på

arbetsprocesser som genererar papper idag. Evakueringen från Turebergshuset har varit en katalysator i detta arbete.

Kostnaderna för transiteringsarbetet rörande IT-driften och arbetet med "Det digitala kontoret" är engångskostnader under i huvudsak 2019. Efter genomförd transitering till nya driftsleverantörer förväntas kostnaderna för kommunens IT-drift att minska.

Näringslivsverksamheten följer budget. Den större insatsen gällande näringsliv under 2019 (jobba med bygglovsenhetens NKI) har hittills legat på planeringsstadiet och inte genererat några kostnader. Dessa kommer först till hösten. Detsamma gäller uppföljande aktiviteter kring uppföljning av förra årets satsning på service och bemötande.

För övrig kommunledningsverksamhet prognostiseras ett underskott om 0,4 miljoner kronor beroende på personalkostnader.

Räddningstjänst

Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor vilket beror på förlängd hyra för brandkåren Attunda.

Samarbetsorgan

Verksamhetsområdet följer budget.

Samhällsbyggnadsverksamhet

Samhällsbyggnadsavdelningen prognostiserar ett överskott om 0,5 miljoner kronor. Prognosen har justerats med 0,5 miljoner kronor för ökade verksamhetsutveckling men även för minskade kostnader för konsultkostnader för bygglovsenheten om 0,5 miljoner kronor. Samtidigt väntas högre intäkter för markförvaltning om 0,5 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsavdelningen visar för perioden en negativ avvikelse mot budget på 1,9 miljoner kronor. Avvikelsen består av ökade kostnader för verksamhetsutveckling. Dessutom beror det till stor del av för låga interna intäkter från de övriga samhällsbyggnadsnämnderna, i den köp-och-sälj-modell

(8)

som började gälla efter årsskiftet. Detta kommer att analyseras och korrigeras under hösten.

Kommunens fastigheter

Kommunens fastigheter prognostiserar underskott om 2,3 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäktsavvikelsen om 0,6 miljoner kronor visar på ökade intäkter avseende förlängd hyra för brandkåren Attunda, ökade garage intäkter Arena Satelliten och två tilläggsavtal avseende LSS hyresgästanpassningar.

Kostnadsavvikelsen om 2,9 miljoner kronor avser ökade kostnader avseende vattenleverans till Väsby Gård om 1,0 miljon kronor, förlikning och juridisk stöd avseende Duvslaget om 2,0 miljoner kronor samt högre underhållskostnader avseende markunderhåll, löpande fastighetsunderhåll och

skadegörelse och försäkringsskador om 1,4 miljoner kronor. De ökade kostnaderna balanseras av minskade kostnader om 0,7 miljoner kronor då fastigheterna inte behövde åtgärdsinsatser efter myndighetbesiktningar samt prognostiserade lägre fjärrvärmekostnader om 1,0 miljoner kronor.

Projekt Turebergshuset

Kostnadsavvikelsen om 7 miljoner kronor avser två driftprojekt, förstudie Turebergshuset om 1,5 miljoner kronor samt evakuering och flytt från Turebergshuset om 5,5 miljoner kronor.

Projektet Förstudie Turebergshuset är genomförd och det totala driftutfallet om 1,5 miljoner kronor avser kommunens del under 2019. Evakuering och flytt av Turebergshuset prognostiseras till 5,5 miljoner kronor avseende hyreskostnader om 2,9 miljoner kronor samt 2,6 miljoner kronor avseende flyttkostnader som kommer belasta 2019. Arbetet återrapporteras fortlöpande till KSAU och

kommunstyrelsen.

Eventuell omdisponering av budget Inte aktuellt.

Planerade åtgärder vid eventuella underskott

En stor del av underskottet på kommunledningsverksamheten är kopplat till engångskostnader för 2019. Kommunledningskontoret arbetar aktivt för att minska det prognostiserade underskottet.

1.1.3 Investeringsredovisning

Det finns inga planerade investeringar för året.

Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Nämndens

investeringsbudget 2 200 0 2 200

1.1.4 Exploateringsredovisning

Väsjöprojektet har reviderat prognosen för markinkomster kraftigt då betalningsförmågan för bostäder minskat det senaste året. Byggnadstakten i Väsjöområdet dämpas framöver, framför allt inom

delprojektet Väsjö Torg. Detta är inte unikt för Väsjöområdet, utan så ser konjunkturen ut i hela Storstockholm. Få projekt i regionen sätter spaden i marken för närvarande. Med ovannämnda anledningar har vissa utgifter flyttats några år framåt.

Exploateringsverksamhet Mark, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Mark inkomster 560 700 84 580 -476 120

Mark utgifter -183 700 -54 228 129 472

Totalt 377 000 30 353 -346 647

(9)

1.1.5 Investeringsbudget för fastigheter

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 417,4 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.

Sollentuna kommunfastigheter AB förvaltar kommunens fastigheter sedan årsskiftet.

Avvikelsen om 417,4 miljoner kronor avseende investeringar i verksamhetsfastigheter och

anläggningar avser till större del försäljning av pågående projekt Tegelhagens skola, Töjnan skola och Gärdeskola efter Kommunstyrelsens beslut 2019/0260 KS. Fastigheterna såldes till Sollentuna

kommunfastigheter AB per den första juli och ingår således inte längre i prognosen för perioden juli- dec.

Fastighetsägarinitierade investeringar prognostiseras enligt budget. Dock finns en viss osäkerhet om 6,5 miljoner kronor avseende investeringar i kulturfastigheter med anledning av pågående utredning om Edsvik som sker mellan Sollentuna kommunfastigheter AB och Kultur och Fritidsnämnden.

Nyinvesteringar i cykel och gångvägar prognostiserar enligt budget. Investeringar i Märsta stråket, Frestavägen, Bollstanäsvägen, Stäketleden, Skogsängsvägen samt cykelparkering pågår enligt plan.

Investeringar i verksamheten, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Utbildningsnämnden -514 000 -227 259 -286 741

Vård- och omsorgsnämnden -25 000 0 -25 000

Socialnämnden -24 000 0 -24 000

Summa verksamhetsfastigheter -563 000 -227 259 -335 741

Investeringar i anläggningar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Kultur- och fritidsnämnden -99 500 -17 818 -81 682

Summa anläggningar -99 500 -17 818 - 81 682

Fastighetsägarinvesteringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Fastighetsägarinitierande investeringar -100 000 -99 400 -600

Hyresgästanpassningar -10 000 -10 400 600

Summa fastighetsägarinvesteringar -110 000 -110 000 0

Nyinvesteringar gata/park/trafik, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse

Cykel- och gångvägar -30 000 -30 000 0

Summa gata/park/trafik -30 000 -30 000 0

Summa investeringar kommunstyrelsen -802 500 -385 077 -417 423

1.2 Viktiga förändringar

Det digitala kontoret

Arbetet med projektet ”Det digitala kontoret” inleddes under våren. Det är en del av arbetet inför evakueringen av Turebergshuset och att kommunen ska flytta till några olika platser vid årsskiftet.

Syftet är dels att minska pappersmängden, framför allt inom de många närarkiv som finns i Turebergshuset, dels att ta ett stort steg mot en digital hantering av dokument och information i

(10)

processer som idag är pappersbaserade och manuella. Arbetet leds av e-arkivarie och digitaliseringsstrateg och sker i nära dialog med kontor och avdelningar inom kommunledningskontoret.

Innan sommaren genomfördes workshops med samtliga kontor som syftade till att kartlägga nuläget och planera för insatser under hösten. Under sommaren inrättades en central skanningorganisation som ska arbeta med att omsätta pappershandlingar till digitala dokument. Särskilda skanners köptes in och ett antal visstidsanställda arkivarier och administratörer rekryterades för att arbeta med skanningen.

Transitering

Under våren transiterades tjänsteområdet server- och applikationsdriften och arbetet med transitering av nätverk och kommunikation har inletts under augusti. Transitering av IT-arbetsplats planeras att påbörjas i oktober och samtliga kvarvarande transiteringar bort från Tietos leverans planeras slutföras under 2019. Uppbyggnad av servicedesk i den kommunala organisationen pågår.

EU-val

Under våren planerades och genomfördes valet till Europaparlamentet, vilket innebar att vallokaler och förtidsröstningslokaler fastställdes, röstmottagare rekryterades, valmaterial beställdes, utbildningar organiserades och genomfördes. Valet genomfördes i maj med mycket god kvalitet och utan

rapporteringar om avvikelser.

Bolagskoncernen

Ett strukturerat och regelbundet arbete med bolagskoncernen på en kommunövergripande nivå har startats under 2019 med gott resultat. Exempel på detta är uppdraget SOLOM 2.0 samt den ekonomiska delen i direktivet för Sollentunahem AB, att bygga 1 500 lägenheter.

Förmånsnavet

Under augusti lanserades Förmånsnavet, en förmånsportal för kommunens alla medarbetare. Via Förmånsnavet går det att få en samlad bild av bland annat förmåner, lön, semester och pension.

Omorganisationer

I mitten av augusti trädde en ny organisation i kraft inom Samhällsbyggnadsavdelningen. Tio enheter blev fem med syfte att hålla ihop en robust och effektiv samhällsbyggnadsprocess. Med den nya tydliga organisationen som grund har medarbetardriven verksamhetsutveckling påbörjats inför hösten, till exempel arbete med en gemensam projektmodell.

En mindre omorganisation är gjord från 1 september på ekonomiavdelningen. Alla större system samlas under redovisningsenheten för att uppnå en mer effektiv hantering i arbetet med rapportering och uppföljning.

1.3 Nya data och resultat

En revisionsrapport angående granskning av pensionsredovisningen är genomförd och redovisas till kommunstyrelsen i september. Pensionsredovisningen är ett samarbete mellan ekonomiavdelningen och personalavdelningen. Revisorerna var mycket nöjda med kommunens redovisning. Några rekommendationer lämnades, bland annat rutin vid inrapportering till KPA samt att minska sårbarheten i arbetet med pensioner.

Kommunens dataskyddsombud lämnade sin första tillsynsrapport över kommunens

personuppgiftshantering i slutet av våren och konstaterar i den att kommunen har en generellt bra status vad avser GDPR-uppfyllelse; de dagliga arbetsflödena är kontrollerade och kartlagda, centrala anvisningar och rutiner har utarbetats, det finns en organisation för samordning av frågan i kommunen och en organisation för att hantera registerutdrag. Dataskyddsombudet pekar också på

utvecklingsområden, bland annat behovet av ett mer strukturerat GDPR-arbete inom

utbildningsområdet. Rapporten hanterades i kommunstyrelsen 3 juni och i samband med det fick kommunledningskontoret i uppdrag att utreda behovet av ett kvalitetsledningssystem, något som

(11)

kompetens och servicekänsla har genomförts och sammanställts. Svarsfrekvensen har ökat sedan förra året men den är fortfarande förhållandevis låg. En arbetsgrupp på kansliet har fått i uppdrag att analysera svaren och ta fram åtgärdsplan för de områden som behöver förbättras. Generellt sett är nöjdheten i nivå med förra årets enkät och relativt god.

Jämixresultatet som helhet har förbättrats mot förra året, 113 för 2019 samt 110 för 2018. Nyckeltalen skillnad i lön, karriärmöjlighet och skillnad i sysselsättningsgrad är där Sollentuna kommun har minst skillnad mellan kvinnor och män. Medan den är störst för nyckeltalen lång sjukfrånvaro och skillnad i andel tillsvidareanställda.

1.4 Återsökning av statsbidrag

Myndighet Ansökta medel tom augusti 2019 Inbetalda medel tom augusti 2019

Trafikverket 0 1 539

Trafikverket har hittills i år betalat ut 1,5 miljoner kronor av den statliga medfinansieringen av regionalt cykelstråk. Beloppet ligger dock fortfarande centralt i kommunen, och har inte konterats ut på projekten. Det kommer att göras under september månad. Av de beviljade bidragen om totalt 29 miljoner kronor som söktes 2015 återstår nu ca 11 miljoner kronor att erhålla, givet att kommunen upparbetar motsvarande kostnader.

1.5 Riktade budgetmedel

Nivåpåverkande förändringar, tkr

Budget

2019 Prognos Avvikelse Kommentar

E-handel - 1 200 -1 200 0

Brandkåren Attunda -2 000 -1 600 400 Beror på förlängd hyra Förstärkning ordningsvakt -1 000 -2 700 -1 700 Kostnaden väntas bli högre än

tilldelade medel

Kommunrevisionen 1 800 1 800 0

Minskade lokalkostnader 3 000 3 000 0

Digitalisering -1 000 -1 000 0

Nämnd -2 200 -2 200 0

Tillfälliga satsningar Allmänna val 2018, EU val

2019 2 000 2 000 0

IT-upphandling -2 500 -12 100 -9 600

Projektet är försenat och riktade medel 2018 användes ej.

Kostnaden väntas bli högre än tilldelade medel 2019

E-arkiv -1 000 -1 000 0

De resurser som skulle arbetat med utvecklingen av e-arkivet har tagits i anspråk i projektet "Det digitala kontoret"

sollentuna.se -1 500 -1 500 0

(12)

1.6 Kvalitetsstyrning

Kvalitetsstyrning handlar om hur vi genomför vårt grundläggande uppdrag utifrån lagstiftning, föreskrifter, nationella och kommunalt styrande dokument samt i vilken grad

kommuninvånarnas krav på kvalitet i service och tjänster uppfylls. I kvalitetsstyrningen redovisas reellt utfall av verksamheten för den tid rapporten omfattar.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.1 Trygga invånare, studerande, arbetande och besökare

Sollentuna kommun ska vara en trygg kommun att bo, arbeta och verka i. För det krävs ett gott samarbete inom den kommunala organisationen och mellan kommun, polis, brandkår, företag och föreningar.

Under året har kommunledningskontoret arbetat för att skapa god samordning i trygghetsarbetet. Det har skett genom EST – Effektiv samordning för trygghet – en metod som ska underlätta

informationsdelning och skapa god grund för att insatser ska sättas in där de gör mest nytta.

Arbetet består i att ta fram gemensamma operativa veckolägesbilder tillsammans med polisen och Sollentunahem. De områden som omfattas av arbetet är för tillfället Edsberg och Tureberg. Dessa veckolägesbilder sammanställs därefter i en månadsrapport som gås igenom på strategiska

planeringsmöten. Detta sker för att analysera de inrapporterade händelserna för att kunna upptäcka återkommande problematik och vidta gemensamma åtgärder riktade mot den problematik som framkommit. Modellen möjliggör för kommunen att samordna sina gemensamma resurser mot ett problemområde så att man kan uppnå största möjliga effekt av arbetet.

Arbetet med EST fördjupning kring narkotikaproblematiken i Edsberg startade i december 2018 och har fortsatt under perioden, med externt stöd av Malmö universitet. Samordning av detta sker på kommunledningskontoret. Fördjupningen kommer resultera i en åtgärdsplan. Denna åtgärdsplan kommer utgöra ett stöd för respektive verksamhets trygghetsarbete. Nästa steg kommer bli att starta upp ett motsvarande fördjupningsarbete för Tureberg.

Vid tidpunkten för delårsrapporten är antalet kommundelar som ingår i EST fortfarande två till antalet.

Säkerhetsfunktionen har utökats med ytterligare en trygghetssamordnare som har fått i uppdrag att arbeta med utökningen av EST till ytterligare kommundelar. Prognosen för året är att målvärdet för året kommer att uppnås även om det inte gör det under rapporteringsperioden.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal kommundelar som ingår i EST-

samarbetet - 2 2 4

Kommentar

Vid tidpunkten för delårsrapporten är antalet kommundelar som ingår i EST fortfarande två till antalet.

Kommunen har utökat med ytterligare en trygghetssamordnare, som har fått i uppdrag att arbeta med utökningen av EST till ytterligare kommundelar.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.2 Delaktighet i samhället

Alla som bor i Sollentuna ska känna att de är en del av vår kommun och för att lyckas med integration bör nyinflyttade sollentunabor liksom de som bott här hela sitt liv vara öppna och nyfikna på varandra.

I ett öppet och inkluderande samhälle finns trygghet och styrka.

Under 2018 har kommunledningskontoret haft tre extratjänster. Syftet med extratjänster är att

(13)

ledningsgrupp har beslutat att under 2019 arbeta vidare med de tre påbörjade extratjänster som finns i kommunens verksamhet, detta då Arbetsförmedlingen inte kommer att besluta om några nya

anvisningar under 2019.

Indikatorn för antal praktik- eller subventionerade arbetsplatser för nyanlända gäller de tre extratjänsterna som fullföljer sina respektive anställningsperioder.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Antal praktik- eller subventionerade

arbetsplatser för nyanlända. 3 3 3

Kommentar

Måluppfyllelsen är uppnådd för indikatorn.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.3 God extern service

Sollentuna kommun arbetar för att förenkla för invånare och företagare att komma i kontakt med kommunen och hantera inkomna ärenden så snabbt som möjligt.

Kontaktcenter är kommunens externa kundtjänst. I nuläget uppnås inte uppsatta målvärden. Detta beror på att kontaktcenter har haft personalbrist i form av sjukfrånvaro och lediga tjänster. Ny personal har rekryterats och börjat under perioden. Det tar dock ett tag att lära sig området man svarar för och därför kan kunderna skatta ett lägre betyg än satt målvärde.

Prognosen för hösten ser i nuläget bra ut. Serviceenheten når dock inte riktigt upp till årets målvärde för kvalitetsindikatorerna men avvikelsen är marginell.

Två av kvalitetsindikatorerna är särskilt utvalda och följs upp i målstyrningen under "ökad service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare".

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens

webbplats (index) 57 59 - 59

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Tillgänglighet e-post på Kontaktcenter

- Andel skriftliga svar inom en dag 95 % 96 % 93,5 % 95 %

Kommentar

Utfallet är lägre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 97,8 %.

Medelvärde av bedömning gällande nöjdhet

med Kontaktcenter 4,1 4,2 4,1 4,2

Kommentar

Utfallet är marginellt lägre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 4,2.

Medelvärde av bedömning gällande

tillgänglighet på Kontaktcenter 4,1 4,2 4 4,2

Kommentar

Utfallet är marginellt lägre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 4,2.

Andel invånare som upplever en hög

lösningsgrad på Kontaktcenter 72 % 74 % 73,2 % 74 %

(14)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Utfallet är marginellt lägre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 74,3 %.

Tillgänglighet e-post (KKiK) - Andel svar på

e-post inom en dag 98 % 94 % - 95 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.4 Bra beslutsunderlag

Beslutsunderlagen är en väsentlig del av beslutsprocessen i den kommunala organisationen. Om underlaget i form av tjänsteutlåtanden, rapporter, yttranden och protokoll är innehållsrika, begripliga och välskrivna ger det kommunens förtroendevalda en bra grund att stå på när beslut ska fattas.

I slutet av våren genomfördes den årliga politikerenkäten. Den visar att nöjdheten med

beslutsunderlagen inför möten i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen är generellt sett god och förutsättningen för att den skall fortsätta ligga på en hög nivå likaså. Det genomsnittliga betyget har förvisso gått ner något sedan förra året men förändringen är marginell. Hänsyn bör tas till att det är ny mandatperiod. Inför nästa år kommer kansliet ta fram ett nytt underlag eller komplettera enkäten med en eller flera fokusfrågor för att kunna få en tydligare bild kring vissa saker. Den totala

svarsfrekvensen har ökat med 28 procent jämfört med föregående års enkät. Eftersom det alltjämt är relativt få som svarar och förändringarna är marginella jämfört med tidigare år är det svårt att dra mer långtgående slutsatser.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Genomsnittligt betyg i politikerenkäten avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunstyrelsen

4,4 4,5 4,4 4,5

Kommentar

Nöjdheten med beslutsunderlagen är generellt god och förutsättningen är att den skall fortsätta ligga på en generellt hög nivå. Det genomsnittliga betyget har gått ner något men detta är marginellt.

Genomsnittligt betyg i politikerenkäten avseende nöjdheten med beslutsunderlag för kommunfullmäktige

4,4 4,6 4,5 4,6

Kommentar

Nöjdheten med beslutsunderlagen är generellt god och förutsättningen är att den skall fortsätta ligga på en generellt hög nivå. Det genomsnittliga betyget har gått ner något men detta är marginellt

Kvalitetsfaktorer:

1.6.5 Rättssäker informationshantering

Detta är ett utvecklingsområde och prioriteras i målstyrningen 2019. Utvald kvalitetsindikator och nämndens arbete med att uppnå förbättrat resultat kommer redovisas i uppföljning av målet för

"effektiva kommunövergripande processer".

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

(15)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.6 Sveriges bästa företagsklimat

Arbetet med att kartlägga och identifiera områden för insatser i syfte att utveckla olika aspekter av bygglovsverksamheten fortgår. Då en intern process pågått för att omorganisera

samhällsbyggnadsavdelningen, har det konkreta arbetet förskjutits i tid. Nu finns en ny organisation på plats, och arbetet tillsammans med bygglovsenheten väntas därför kunna påbörjas i september.

Ett annat arbete som påbörjats för att effektivisera vår organisation och för att ge god service, handlar om inkommande förfrågningar om etableringar eller expansion av befintliga verksamheter.

Näringslivsenheten, kontaktcenter, strategiska lokalenheten, planenheten och exploateringsenheten arbetar för att ta fram bra rutiner för mottagande och hantering av de förfrågningar som kommer in.

Ytterligare en insats där planering påbörjats handlar om att ge ett samlat stöd till företagare som vill etablera sig i kommunen eller som vill utöka sin befintliga verksamhet. Ambitionen är att pröva en lotsande metod med fysiska möten för företagare som vid ett och samma tillfälle får träffa

tjänstepersoner från de specifika myndighetsområden den enskilda företagaren är i behov av att träffa.

Det är centralt för näringslivsarbetet att ha en god dialog med det lokala näringslivet och informera om arbetet som sker för att stärka näringslivsklimatet. Det har skett på olika sätt. Nyhetsbrev har skickats ut, en näringslivslunch med fokus på resultat i olika undersökningar (Svenskt Näringsliv och NKI) och ett antal företagsbesök har genomförts. Dessutom har en företagspromenad arrangerats tillsammans med Svenskt näringsliv, där lokala företagare, chefstjänstepersoner och politiker fått tillfälle att samtala om hur det lokala näringslivsklimatet kan utvecklas.

Dialog och samverkan har skett i samband med att årets företagare och nyföretagare i Sollentuna utsågs. Detta arrangemang, där också elever som drivit UF-företag (Ung Företagsamhet) i kommunen, innovationshubben The Factory (Wellstreet) och deras start up-bolag medverkade, genomfördes tillsammans med Företagarna Sollentuna och Nyföretagarcentrum i Sollentuna. Arrangemanget syftade till att lyfta fram kommunens framgångsrika företag och låta dem vara en källa för inspiration.

De vinnande företagen har sedan lyfts fram på olika sätt, bland annat genom filminspelning.

Ett annat sätt att informera och ta in företagarnas synpunkter är genom utbildningar i upphandling som genomförs av näringslivsenheten och inköpsenheten. Ett sådant tillfälle där kommunens

upphandlingsverktyg demonstrerades, har genomförts under perioden. Ett ytterligare tillfälle, med något annat fokus, är planerat till hösten.

Under senare delen av aktuell period har dialoger inletts med förvaltningar och verksamheter i kommunen om hur vi tillsammans kan bedriva ett framgångsrikt näringslivsarbete.

Näringslivsenheten, som är en samordnande och stödjande resurs, ska i dialog tillsammans med förvaltningarna identifiera områden, aktiviteter, mål att arbeta med och mot, samt identifiera sätt att följa upp verksamheten. Arbetet fortlöper under hösten.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Nöjd-Kund-Index totalt i SBA:s

servicemätning/SKL:s öppna jämförelser Företagsklimat

70 67 69 75

Kommentar

Sollentuna kommuns resultat för det totala NKI är 69, vilket är två enheter högre jämfört med 2017.

Ranking lokalt företagsklimat, placering 2 5 1

(16)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Kommentar

Rankingen kommer i september

Kvalitetsfaktorer:

1.6.7 God fysisk och social arbetsmiljö

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljön kartläggs genom årliga medarbetarenkäter, fysisk arbetsmiljörond, uppföljning av KIA- anmälningar samt sammanställning av sjukfrånvaro och personalomsättning.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs genom regelbundna APT-möten där frågor kring arbetsmiljön på enheterna lyfts. Medarbetarenkätens resultat har redovisats och handlingsplaner ska tas fram senast den 30 september.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Alla medarbetare har såväl medarbetarsamtal som lönesamtal. Under 2018 har nya mallar för medarbetarsamtal arbetats fram utifrån kommunens kärnvärden. Löneöversynen har skett och i processen ingår att ha lönesamtal. Genom medarbetarenkäten följs sedan upp att samtliga medarbetare har ett årligt medarbetarsamtal och lönesamtal.

Attraktiv arbetsgivare och strategisk kompetensförsörjning

För att vara en attraktiv arbetsgivare och för att ha en strategisk kompetensförsörjning erbjuds medarbetarna möjlighet till utbildning eller andra kompetenshöjande åtgärder. Sådana åtgärder tillhandahålls dels på initiativ av chef men även genom dialog eller på förfrågan från medarbetaren själv. Genom att byta arbetsuppgifter kan det skapas ett intresse kring nya frågor och kompetensen kan breddas. Avgångssamtal genomförs enligt framtagen mall med de medarbetare som avslutar sin anställning. Rekrytering och introduktion av nyanställda planeras och genomförs på ett så genomtänkt och strukturerat sätt som möjligt.

Det är uttalat att kontaktcenter skall vara som en plantskola för kommunen och har fått en extra resurs för att detta ska fungera smidigt. Kontaktcenter anställer högskoleutbildad personal som arbetar inom områdena "Bygg- och trafik", "Stöd- och omsorg", "Kultur- och utbildning" eller i kontaktcenter entré (där man svarar på frågor inom alla områden). Det skapar god grund för intern rörlighet och de senaste åren har flera medarbetare gått vidare till andra kontor.

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Enligt den kommungemensamma processen ska avdelningarna ha identifierat vilka risker för

diskriminering, repressalier eller andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter som finns i deras verksamhet. Efter analys av orsakerna till hindren ska planer för att åtgärda dessa tas fram.

Medarbetarna inom kontaktcenter kan få in samtal som kan vara diskriminerande, till exempel. att en kund inte vill prata med en person med utländskt namn. Det finns en rutin hur man ska handskas med samtal som är diskriminerande. Medarbetarna ska aldrig behöva acceptera diskriminering.

HR-processerna har genomlysts utifrån ett diskrimineringsperspektiv.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaroökningen förklaras av en ökning av ärenden med längre sjukskrivningsperiod.

Rehabilitering sker i enlighet med de rutiner som finns och stöd ges av HR. Införande av det digitala dokumentationsverktyget Adato pågår.

Medarbetarenkät

Under våren 2019 genomföres en medarbetarenkät för att få en nulägesbild över hur medarbetarna

(17)

HME resultatet visar att våra medarbetare är mera motiverade medan resultatet för styrning och ledarskap har gått ner. Resultatet används för att utveckla och förbättra verksamheten och arbetsmiljön på arbetsplatsen, där varje arbetsplats tar fram handlingsplaner under hösten utifrån sitt resultat.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Sjukfrånvaro i % 3,8 % 4,7 % 5,7 % 5 %

Kommentar

Utfallet är högre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 4,4 procent.

Personalomsättning, extern (%) 10,9 % 13,2 % 13 % 16 %

Kommentar

Utfallet är lägre i jämförelse med samma period 2018 vilket var 14,1 procent.

HME (hållbart medarbetarengagemang) 82,8 - 80,5 80

Kommentar

Utfallet är lägre i jämförelse med 2018 vilket var 82,8 men ligger över målvärdet trots att stora delar av kommunledningskontoret genomfört en omorganisation.

Andelen som svarar positivt på frågorna om styrning i medarbetarundersökningen (HME- delen) (%)

81,1 % - 79,4 % 80 %

Kommentar

Utfallet är lägre än 2018 men ligger nära målvärdet trots att stora delar av kommunledningskontoret genomfört en omorganisation.

Andelen som svarar positivt på frågorna om motivation i medarbetarundersökningen (HME-delen) (%)

82,7 % - 83,9 % 80 %

Kommentar

Utfallet är högre än 2018 uppnår målvärdet om 80 procent trots att stora delar av kommunledningskontoret genomfört en omorganisation.

Andelen som svarar positivt på frågorna om ledarskap i medarbetarenkäten (HME-delen) (%)

90,3 % - 84,9 % 85 %

Kommentar

Utfallet är lägre än 2018 men ligger nära målvärdet trots att stora delar av kommunledningskontoret genomfört en omorganisation.

Kvalitetsfaktorer:

1.6.8 God intern service

Detta är utvecklingsområden som kommunledningskontoret valt att prioritera i målstyrningen 2019.

Utvalda kvalitetsindikatorer och nämndens arbete med att uppnå förbättrade resultat kommer redovisas i uppföljning av målen för "enklare vardag för medarbetare och chefer" och "effektiva kommunövergripande processer.

Kvalitetsindikator Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Medelvärde av chefers/specialisters nöjdhet med kommunledningskontorets stöd i centrala processer

- 4,3 - 4,5

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

(18)

Kvalitetsindikator Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel nöjda till mycket nöjda med sin IT-

arbetsplats (%) - 54 % - 75 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med

den samlade bedömningen av Solsidan (%) 84 % 81 % - 85 %

Kommentar

Denna kvalitetsindikator mäter ett prioriterat utvecklingsområde och följs upp i målstyrningen 2019.

1.7 Målstyrning

Målstyrning fokuserar på utveckling och att skapa större förändringar. Här redovisas en prognos för hur måluppfyllelsen kommer att vara vid årets slut.

Övergripande mål:

1.7.1 Trygghet och välfärd genom livet

Nämndmål:

1.7.1.1 Ökad service, tillgänglighet och dialog för nöjda invånare

Sollentuna kommun arbetar för att erbjuda moderna, användarvänliga och tillgängliga tjänster och lösningar, bland annat genom en webbplats som underlättar och effektiviserar kontakten med kommunen. Arbetet med att ta fram en ny webb pågår enligt fastställd projekt- och tidplan. Den nya webben planeras vara klar till december. Hittills har arbetets fokus varit på fastställande av

designskisser och konceptmanér.

Kontaktcenter har som mål 2019 att minska kundärenden till kommunen genom förbättringar i kundflödet. I princip innebär det att kommunens information på webb, i e-tjänster och i olika typer av informationsutskick ska vara så enkel och tillgänglig som möjligt för invånare och företagare.

Det första steget i processen var att identifiera lämpliga områden att inleda samarbete med kontoren kring. Kontaktcenter har valt ut områdena:

 förenkla barnomsorgsfakturan

 förenkla för de kunder som söker bygglov

 förenkla för kunderna som behöver lägga till en familjemedlem som inte har personnummer i barnomsorgssystemet

 öka tillgängligheten för kunderna som söker sina biståndsbedömare på vård- och omsorgskontoret samt socialkontoret.

Statistik har tagits fram för att se hur många som kontaktar kontaktcenter inom dessa områden idag.

En plan har tagits fram inom varje område och ska i nästa steg presenteras för cheferna på kontoren.

Tanken är att det sedan ska utmynna i ett samarbete kring frågorna tillsammans med kontoren.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Webbesökarnas nöjdhet med kommunens

webbplats (index) 57 59 - 59

Kommentar

(19)

Indikatorer Utfall 2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Tillgänglighet e-post (KKiK) - Andel svar

inom en dag 98 % 94 % - 95 %

Kommentar

Undersökningen genomförs via en extern servicemätning under hösten.

Övergripande mål:

1.7.2 Attraktiv och effektiv organisation

Nämndmål:

1.7.2.1 En attraktiv arbetsgivare

Arbetet med arbetsgivarmärket fortsätter. En kommunikationsplan med aktiviteter är framtagen. Ett förslag för nytt annonskoncept har tagits fram och kommer att implementeras under året. Enkäter för nyanställda för 2018 har följts upp och en reviderad version är framtagen. Enkäter för nyanställda för 2018 har följts upp och utfallet visar att 98.9 procent av medarbetarna i kommunen upplever

rekryteringsprocessen som bra eller mycket bra, för kommunledningskontoret är den siffran 91,6 procent. Insatser för att öka svarsfrekvensen har genomförts.

Ett nytt rekryteringsverktyg är upphandlat och kommer att implementeras under hösten. Verktyget stödjer kompetensbaserad rekrytering. En e-utbildning inom rekrytering är upphandlad och anpassas till Sollentuna under våren och implementeras under hösten. Samtliga chefer som ansvarar för rekryteringar bör gå e-utbildning eller intern utbildning inom rekrytering.

Introduktionsdagar för nyanställda genomförs två gånger per år. I arbetet för strategisk kompetensförsörjning ska samtliga förvaltningar ta fram en plan för att attrahera och rekrytera medarbetare.

Pågående kompetensutvecklingsinsatser fortsätter under 2019 med bland annat

ledarutvecklingsprogrammet, ledarskapsakademin, medarbetarakademin, samhällsbyggnadsakademien och mentorprogrammet.

Arbete med revidering av samverkansavtalet kommer att påbörjas under hösten och pågå även under 2020. I denna process kommer också samarbete med skyddsombud utvecklas genom implementering av gemensamt arbetssätt och utbildning i arbetsmiljö. En skyddsombudsgrupp i projekt nya

Turebergshuset är bildad och regelbundna möten är planerade. En samverkansgrupp för kommunledningskontoret är bildad och har påbörjat sitt arbete.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Andelen som svarar positivt på frågan om

"arbetet är organiserat på ett effektivt sätt så att jag vet vem som gör vad" i

medarbetarenkäten (%)

63,3 % - 69,2 % 70 %

Kommentar

Utfallet är högre i jämförelse med senaste mätning vilket var 63,3 % och visar på en positiv utveckling.

Andelen som svarar positivt på frågan om

"samarbetet fungerar bra mellan min arbetsplats och andra enheter" i medarbetarenkäten (%).

68,1 % - 69,8 % 70 %

Kommentar

Utfallet är högre i jämförelse med senaste mätning vilket var 68,1 % och visar på en positiv utveckling.

(20)

Nämndmål:

1.7.2.2 Effektiva kommunövergripande processer

Den information som skapas i eller inkommer till organisationen ska hanteras på ett effektivt och informationssäkert sätt. Informationen ska finnas tillgänglig under hela livscykeln för både interna och externa intressenter som efterfrågar den.

Kansliet har under flera år försökt driva ett arbete med att minska mängden oavslutade ärenden i ärendehanteringssystemet Public 360. Situationen med ärenden som ligger öppna fast de egentligen borde vara stängda skapar problem i samband med begäran om att få ut allmänna handlingar och försvårar för registrator, arkivarie och informationssäkerhetssamordnare att kunna utföra tillsyn och kvalitetskontroller på verksamheternas informationshanteringsprocess. Detta innebär att handlingar som borde ha arkiverats inte har arkiverats i enlighet med gällande arkivlagstiftning.

Ett arbete pågår där samtliga nämnder genomlyser ärendetyper och handläggningstider för att kunna ha ett riktvärde att förhålla sig till för att ärendebalansen skall kunna upprätthållas. I samband med inventeringen av systemen inom projektet "Det digitala kontoret" har det påvisats var det finns behov av informationssäkerhetshöjande åtgärder.

I april 2019 fanns det 2 821 öppna ärenden, som startades under åren 2010-2015, under behandling i Public 360. I början av maj bad kansli- och säkerhetsenheten alla registratorer på kontoren att informera alla chefer i verksamheten att samtliga handläggare skulle avsluta samtliga icke pågående ärenden med uppföljning av huvudregistrator den 31 augusti. I samband med denna uppföljning fanns det totalt 750 antal öppna pågående ärenden, en kraftig minskning således och relativt nära målvärdet som är satt: att avsluta 75 procent.

Under 2018 genomförde kansli- och säkerhetsenheten workshops med samtliga kontor i syfte att identifiera åtgärder som kontoren behövde genomföra för att få en god personuppgiftshantering. För ändamålet användes systemet KLASSA. Under våren har fem stickprovskontroller genomförts för att kontrollera om åtgärder vidtagits. Kontrollerna har gjorts på system som hanterar särskilt känsliga personuppgifter. Resultatet av den nya klassningen är mycket glädjande och antalet "uppfyller inte alls" har minskat från 9 till 4 och "uppfyller helt" har ökat från 3 till 9 för det aktuella systemet.

Ny bolagspolicy och reviderade ägardirektiv för bolagen beslutades av fullmäktige den 13 juni.

Respektive bolag höll stämma den 27 juni och antog de nya styrdokumenten och direktiven är publicerade på kommunens webbplats.

Arbetet pågår att sammanställa den långsiktiga ekonomiska analysen för kommunkoncernen och det är andra året analysen sammanställs. Generellt är förutsättningarna betydligt bättre i år för att prognosen ska bli bättre underbyggd och få en större säkerhet. En anledning till förra årets osäkerhet var främst två av bolagens prognoser.

Ett arbete med att ge stöd i kommunövergripande processer så som inköp, rekrytering och lönebildning pågår och chefers/specialisters nöjdhet kommer att utvärderas under hösten.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019

Andel genomförda åtgärder utifrån KLASSA - - - 100 %

Kommentar

Andelen åtgärdade ärenden i KLASSA kommer att följas upp under hösten.

Medelvärde av chefers/specialisters nöjdhet med kommunledningskontorets stöd i centrala processer

- 4,3 - 4,5

Kommentar

(21)

Nämndmål:

1.7.2.3 Enklare vardag för medarbetare och chefer

För att kommunens medarbetare ska kunna fokusera på de kommunala kärnuppgifterna måste det finnas välfungerande arbetsverktyg och en intern serviceorganisation som stöd. En välfungerande IT- arbetsplats, moderna kommunikationssätt, en servicedesk som bistår vid problem och beställningar och felanmälningar som kan göras på ett enkelt sätt är exempel på stöd som underlättar vardagen.

Ett stort arbete under 2019 är att förflytta leveransen från Tieto till nya leverantörer samt att bygga upp en egen Servicedesk i den kommunala organisationen. Utvecklingsarbeten har därmed begränsats till införande av Skype samt uppgradering till Windows 10 och fortsatt utvecklingsarbete som kan underlätta för chefer och medarbetare inleds under 2020. Skype har införts som ett led i att bättre möjliggöra distansmöten. Återstår fortsatt arbete med att säkerställa effekter av införandet, att förflytta organisationen beteendemässigt till att välja distansmöte framför fysiskt möte.

Arbete med att förenkla beställningar till internservice har gjorts och nu kan personal både ringa, e- posta och komma förbi internservice för att utföra en beställning. Internservice har även tagit över arbetet med sommarjobben i kommunen, något som förenklar för medarbetare och chefer som lätt kan komma i kontakt med internservice i dessa frågor. I övrigt har internservice arbetat mycket i

Turebergshusprojektet för att se hur de skall arbeta för att hålla god kvalitet även under en

evakueringsperiod men även i det nya Turebergshuset. Kommunens leasade bilar ska samlas till en gemensam bilpool under internservice. Upphandling av körjournaler pågår. Nästa steg är att installera körjournalerna i bilarna och starta bilpoolen. Alla kommunens bilar kommer inte att ingå i bilpoolen under flytten till The Factory. En sammanslagning kommer ske vid återflytt till Turebergshuset.

Upphandling av rekryteringsverktyg och rehabiliteringsverktyg är genomförda. Implementering sker under hösten. Arbetet med att digitalisera personalhandlingar pågår.

För att underlätta för medarbetare att hantera förmåner och minska blanketter har en förmånsportal införts. Under hösten påbörjas ett arbete med att undersöka vilka blanketter för löneunderlag som istället kan användas i digital form

Implementering av Kunskapsnavet pågår. Portalen är ett enkelt och effektivt sätt att administrera, genomföra och följa upp alla typer av utbildningar. E-utbildning i rekrytering är upphandlad och kommer att implementeras i Kunskapsnavet. Ytterligare utbildningar kommer tas fram och läggas in i Kunskapsnavet under året.

BIBA Power BI började lanseras vid årsskiftet och är Sollentuna kommuns analysverktyg för uppföljning. Det ersätter det gamla BIBA. Ekonomirapporterna har fått en ny layout,

inköpsrapporterna är förbättrade, personal- och verksamhetsdata är under utveckling.

Utifrån genomförda och planerade aktiviteter prognostiseras målet att uppnås.

Indikatorer Utfall

2017

Utfall 2018

Utfall T2 2019

Målvärde 2019 Andel nöjda till mycket nöjda med sin IT-

arbetsplats (%) - 54 % - 75 %

Kommentar

Undersökningen kommer att genomföras under hösten.

Andelen som är nöjda eller mycket nöjda med

den samlade bedömningen av Solsidan (%) 84 % 81 % - 85 %

Kommentar

Undersökningen kommer att genomföras under hösten.

References

Related documents

Bruttoresultatet uppgick till 24,4 miljoner, kronor, vilket är en förbättring med 6,8 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljningskostnaderna

Vinst efter skatt uppgick till 11,2 miljoner kronor för andra kvartalet vilket är en försämring med 2,9 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år och

AFFÄRSOMRÅDET VUXENHÄLSA FJÄRDE KVARTALET Nettoomsättningen avseende affärsområdet Vuxenhälsa uppgick till 15,9 (20,0) miljoner kronor, en minskning med med 4,1 miljoner kronor

Inom affärsområdet Barnhälsa blev kvartalets försäljningen 106,7 miljoner, en minskning med 2 % jämfört med motsvarande period föregående år framförallt på grund av

BioGaia offentliggör denna information i enlighet med Lag om Värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till offentliggörande den 25 oktober 2011 kl 08.00. Vid

Vinst efter skatt under tredje kvartalet Vinst efter skatt uppgick till 7,7 miljoner kronor för tredje kvartalet vilket är en försämring med 1,3 miljoner kronor jämfört

Riksantikvarieämbetet påbörjar i juni ett arbete med att utvärdera i vilken utsträckning kulturhistoriska värden tas till vara när hus

• Marknaden domineras av ett fåtal stora aktörer och Svevia har i särklass den största andelen inom basunderhållet, därefter kommer Peab och NCC..

• Inköpsvolymen avseende entreprenader uppgick till 1 101 miljoner kronor under 2020 och de 10 största leverantörernas volym uppgick till 1 015 miljoner kronor (cirka 92 procent

Utländska entreprenörer är oftast underentreprenörer med maskintjänster eller huvudentreprenörer i riktigt stora projekt med mycket markarbeten, ibland i joint venture med

Kontraktstiden för ett baskontrakt är oftast fem år med option på två års förlängning Trafikverket upphandlar cirka fem till sjukontrakt per år.. • Marknaden för

• Inom kategorin entreprenader är Infranord marknadsledande och därefter kommer NRC Group, Vossloh, Speno och Infraservice. • Betydande aktörer inom tekniska tjänster och

Problem att rekrytera gör att helårsprognosen blir justerad till ett överskott om 0,8 miljoner kronor.. Scen & kulturproduktion redovisar för perioden ett överskott om 0,7

Inom Access erbjuder TagMaster RFID-lösningar ur LR-seriens produktsortiment, som möjlig- gör automatisk identifiering av fordon för exempelvis pas- sage till olika

Ökningen beror på att nämndens kommunbidrag uppräknats med ett index för löne- och prisök- ningar med 1,7 miljoner kronor samt för ökade kostnader som en följd av förändrat

Utfallet för perioden jämfört med budget är 10,7 miljoner kronor högre, detta till följd av högre kostnad för check, peng samt programpeng inom verksamhetsområdena förskola,

o Nöjd med verksamheten i skolan ökade för vårdnadshavare från 83 procent år 2018 till 90 procent, för elever var utfallet oförändrat på 91.. o

 3,4 miljoner kronor i underskott mot budget inom grundsärskolan till följd av fler och elever i behov av större stöd.  6,3 miljoner kronor i underskott mot budget för

 31,9 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och grundsärskolan där behoven dessutom är större.. Vidare är intäkterna

Avvikelsen består av 20 miljoner kronor i underskott mot budget för fler elever inom alla åldrar inom grundskolan och fritidshemmen samt elever med större behov i särskolan.. 14,7

Syftet är att elever ska få tillgång till professionell kultur och att öka möjligheten för elevers egna skapande.. Programläggningen för läsår 17/18 är i full gång och

För 2018 har ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor budgeterats, vilket utgör en åtgärdsplan för det kvarstående återställande kravet från 2015.. Landstingets

Folktandvården 1 158,0 Blekinge Folkhögskola 308,1 Landstingsdirektörens stab 983,4 Patientnämnden 29,3 Landstingsgemensamt 902,7 Finansförvaltningen -29