29. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 139

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 139/2016 Dnr 2016/0166 KS-2

Diariekod: 013

Svar på remiss från Kulturdepartementet gällande betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5)

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-10 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 17 juli 2015 att tillsätta en särskild utredare att analysera behovet av och utreda förslag till åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin och för att stärka individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen.

I januari 2016 överlämnade utredaren sitt slutbetänkande, Låt fler forma framtiden!, SOU 2016:5, till Regeringen. Samtliga Sveriges kommuner är remissinstanser.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-10 till

Regeringen som Sollentuna kommuns yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).

Under överläggningen yttrar sig Peter Godlund (MP) och Henrik Thunes (M).

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

• Kommunstyrelsen överlämnar bilaga 1 till

kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-05-10 till

Regeringen som Sollentuna kommuns yttrande över betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5).

Deltar ej i beslut

Peter Godlund (MP) deltar inte i beslutet.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :