31. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 141

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 141/2016 Dnr 2016/0188 KS-1 Diariekod: 721

Lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-17 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

De nyanlända som kommer till Sverige får olika typer av introduktion in i det svenska samhället. Introduktionens innehåll och omfattning skiljer sig beroende på olika faktorer som t ex ålder, om man går i skolan, om man har fått uppehållstillstånd eller inte med mera.

Det finns ett behov av en lokalt anpassad introduktion för nyanlända samt ensamkommande barn och unga och som kan vara ett komplement till den samhällsorientering som genomförs genom Centrum för samhällsorientering i Stockholms län.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Socialnämnden får i uppdrag att, i samarbete med barn- och

ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genomföra en kartläggning, utarbeta ett förslag till upplägg för lokalt anpassad introduktion som

kompletterar den utbildning som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ger för nyanlända samt ensamkommande barn och unga, samt ett kostnadsförslag och eventuella

finansieringsmöjligheter. Utbildningen ska vara, så långt det är möjligt, lokalt förankrad och starta senast under 2017.

2. Socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i oktober 2016.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Socialnämnden får i uppdrag att, i samarbete med barn- och

ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, genomföra en kartläggning, utarbeta ett

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

förslag till upplägg för lokalt anpassad introduktion som

kompletterar den utbildning som Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ger för nyanlända samt ensamkommande barn och unga, samt ett kostnadsförslag och eventuella

finansieringsmöjligheter. Utbildningen ska vara, så långt det är möjligt, lokalt förankrad och starta senast under 2017.

2. Socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen senast i oktober 2016.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :