• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
15
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-22 SID 1 (12)

Byggnadsnämnden

Plats och tid 2021-09-22 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 19:05-20:15

Ledamöter

Torsten Svenonius (M), ordförande Bernhard Huber (MP) (distans) §§ 89-92 Martin Eliasson (S)

Gustav Stark (M) (distans) Anders Ekegren (L) (distans) Olle Nykvist (C) (distans)

Kent Rune Sjöholm (KD) (distans) Johan Wahlstedt (S) (distans) Björn Bränngård (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Terence Hales (MP) (distans) för Bernhard Huber (MP) §§ 93-99

Närvarande ersättare

Robert Gidehag (M) (distans) Anders Eriksson (M) (distans) Mats Pettersson (M) (distans) Birgitta Svensson (L) (distans)

Terence Hales (MP) (distans) §§ 89-92 Gunilla Åberg (S) (distans)

Tove Pehrsson (V) (distans)

Övriga närvarande

Åsa Bergström, förvaltningschef Isra Hussein, bygglovschef

Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Martin Eliasson (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 89-99

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Torsten Svenonius (M) Justerare

Martin Eliasson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-09-28.

Anslaget tas ner 2021-10-20.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-10-19.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 2 (12)

Signatur

Byggnadsnämnden

§ 89

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 90

Delårsrapport per augusti 2021 (BND/2020:135) ... 4

§ 91

Bygglov för nybyggnad av kontorshus, Ballongberget 1, Ballonggatan

(BND/2021:192) ... 6

§ 92

Nybyggnad av flerbostadshus, Banken 21 (del av Banken 11 och Skytteholm 2:2) (BND/2021:193) ... 8

§ 93

Olovlig åtgärd – garage, Fjället 8 (BND/2021:191) ... 10

§ 94

Förvaltningschefen informerar ... 11

§ 95

Frågor till förvaltningen ... 11

§ 96

Anmälan av ärendelista ... 11

§ 97

Anmälan av delegationsbeslut ... 11

§ 98

Övrigt ... 11

§ 99

Godkännande av digitalt deltagande ... 12

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 3 (12)

Signatur

§ 89

Fastställande av föredragningslista

Byggnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 4 (12)

Signatur

§ 90

Delårsrapport per augusti 2021 (BND/2020:135)

Beslut

Byggnadsnämnden tar del av delårsrapport per augusti 2021 Sammanfattning

Precis som resten av samhället har byggnadsnämnden påverkats av den pågående pandemin (Covid-19). För nämndens del har det främst inneburit arbete på distans och att tillgängligheten har upprätthållits med hjälp av digitala arbetsformer. Nämndens verksamhet har dock inte påverkats negativt av den ekonomisk inbromsning som stora delar av övriga samhället har känt av. Den ökning av inkomna ärenden som vi såg under 2020 har fortsatt och förstärkts.

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad. Nämnden har godkänt sex detaljplaner som tillsammans möjliggör för framtida byggnation av cirka 390 bostäder, en idrottsplats, ett parkeringshus och en regionnätstation. Nämnden har också beviljat bygglov för bland annat två flerbostadshus med 119 bostäder längs med Solnavägen, ett trygghetsboende med 66 bostäder i Bergshamra, två kontorshus och fyra

stationsbyggnader i anslutning till den nya tunnelbanan Gula linjen.

För att säkerställa en hållbar stadsutveckling har nämnden arbetat för att skapa

förutsättningar för effektivt markutnyttjande, en tät stadsstruktur och ett resurseffektivt byggande samtidigt som stadens grönområden värnats. I samband med utarbetande av detaljplaner har gestaltningsprogram och miljöprogram tagits fram och knutits till exploateringsavtalen. Risker så som farligt godsolyckor, extrem nederbörd och värmetoppar liksom buller, luftkvalitet och tillgänglighet har beaktats i den fysiska planeringen. Bevarande av naturvärden, biologisk mångfald och ekologiska spridningsvägar har också varit viktiga frågor.

I arbetet med att anpassa stadsmiljön och bebyggelsen till ett förändrat klimat har fokus varit skyfallsutredningar och dagvattenlösningar. Ett sätt att hantera dagvatten och översvämningsrisker har varit att planera för mer grönska i stadsmiljön, både i gatumiljön, på bostadsgårdar och som tak- och fasadmaterial. För att minska klimatpåverkan har arbete för hållbara transporter, mer kollektivtrafik och minskat resande med bil varit prioriterat. Samråd har genomförts för utbyggnad av Mälarbanan genom Solna med en ny pendeltågsstation och nya stationsuppgångar och bygglov har beviljats för tunnelbanan Gula linjens samtliga stationer.

Under perioden har arbetet med att utveckla medborgardialogen med syfte att utveckla en öppen och inkluderande planprocess fortsatt. Trots pandemi har sex samrådsmöten kunnat genomföras med hjälp av en digital mötesform. Nya dialogverktyg som

barnkonsekvensanalys och samrådsfilmer har också utvecklats och införts.

För att uppnå nämndmål, ta tillvara på lärdomar från pandemin samt förbereda för en förändrad lagstiftning och en ekonomiskt tuffare framtid har nämnden fokuserat på fem utvecklingsområden: implementera stadens klimatstrategi i detaljplane- och

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 5 (12)

Signatur

bygglovsprocesserna, digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, utveckla

medborgardialogen i planprocessen, förbättra servicen i bygglovsprocessen samt kvalitetssäkra och effektivisera administrativa processer.

Ett av nämndens tre mål bedöms uppfyllas helt under året medan ett uppfylls till stor del och ett delvis. Uppdragen pågår enligt plan och förväntas avrapporteras senare under hösten.

Resultatet per 31 augusti visar ett överskott gentemot budget på 1,2 mkr. Överskottet förklaras främst av att intäkter uppstår senare än beräknat och att personalkostnaderna är lägre på grund av vakanser och sjukfrånvaro. Intäkterna är 15,7 mkr, vilket är 0,7 mkr lägre än budget. Kostnaderna är 18,4 mkr vilket är 1,9 mkr lägre än budget. Nämndens helårsprognos är i nivå med budget. Under perioden har inte investeringsbudgeten utnyttjats och beräknas inte användas under året.

Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 1.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 6 (12)

Signatur

§ 91

Bygglov för nybyggnad av kontorshus, Ballongberget 1, Ballonggatan (BND/2021:192)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av ett kontorshus i 3 byggnadsdelar i 8, 10 och 12 våningar och med byggnadsarea om 1942 kvm och bruttoarea om 12 250 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Martin Persson.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 475 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura/or skickas separat.

Avgiftsberäkning

475 700 kr – Avgift för bygglov, enligt tabell 4 475 700 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Skandia Bostäder AB har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett kontorshus i tre byggnadsdelar som delas i kvarteret A, kvarteret B och kvarteret C och utformas i 8, 10 och 12 våningar med en byggnadsarea om 1942 kvm och en

sammanlagd bruttoarea om 12 250 kvm. Byggnaden följer byggnadsytan och byggnadshöjderna som anges i plankartan och föreslås med två delvis under mark suterrängvåningar varav en garagevåning med en lokal, parkeringar, mm, som nås från Kolonnvägen på våning 1, och en suterrängvåning med ett fläktrum och

kontorslandskap, som nås från Ballonggatan via en ljusgård intill byggnaden på våning 2, samt två indragna takvåningar med takterrasser på våning 8 och våning 10. Kvarteret A utformas med enbart en indragen takvåning på våning 12.

Byggnadens huvudentré nås från Ballongtorget invid våning 3, där även ett Café föreslås med två separat entréer; en entré från Ballongtorget och den andra entrén från Ballonggatan. Intill Kvarteret A och Ballongtorget kopplas Målbron över järnvägsspåret som GATA (GC-BRO).

Byggnadens fasader gestaltas huvudsakligen i Peterssen tegel D 91 som har en ljusgrå kulör.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 7 (12)

Signatur

Långa fönster som genomgår mer än en hel våning bidrar till en unik i väl kombinerad detalj i fasadernas komposition. Sedumtak kombinerat med detaljer i plåt föreslås som takmaterial.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 8 (12)

Signatur

§ 92

Nybyggnad av flerbostadshus, Banken 21 (del av Banken 11 och Skytteholm 2:2) (BND/2021:193)

Beslut

Bygglov beviljas med liten avvikelse från detaljplan, med stöd av 9 kap 31 b§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar varav en entrévåning, följd av en entresolvåning samt 8 lägenhetsvåningar med byggnadsarea om 1 011 kvm och bruttoarea om 5 725 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Erik Hedin.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 289 900 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

258 500 kr – Avgift för bygglov, enligt tabell 4

25 850 kr – Tillkommande avgift med 10% för avvikelse från detaljplan 5 600 kr – Kungörelse enligt tabell 11

289 950 kr – Summa avgifter Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Besqab Projektutveckling Aktiebolag har inkommit med en ansökan om bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus i 10 våningar varav en entrévåning följd av en entresolvåning samt 8 lägenhetsvåningar med byggnadsarea om 1 011 kvm och bruttoarea om 5 725 kvm. Byggnaden placeras vid gatan, mot Solnavägen, med entrévåning och entresolvåning framför Solna Centrums befintliga nedre och övre p- däck. Lägenhetsvåningar föreslås delvis ovanpå entrévåning och entresolvåning och delvis ovanpå befintliga övre p-däck. På entrévåningen mot Solnavägen föreslås två bostadsentréer, två lokaler varav en med entresolvåning samt ett miljörum. Totalt skapas 62 bostadslägenheter varav 4 st. LSS-lägenheter, en övergård på tredje våning med plats för 144 cykelparkeringar under 4 st. cykelskärmtak, 12 cykelparkeringar vid polaren, 3 uteplatser samt en indragen takvåning med terrasser på båda långsidorna på våning 10.

16 st cykelparkering för besökare föreslås i garagets övre p-däck.

Förslaget avviker från planbestämmelser avseende en ventilationshuv som överskrider detaljplanens totala höjd för byggnaden med 30 centimeter.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 9 (12)

Signatur Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 2.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 10 (12)

Signatur

§ 93

Olovlig åtgärd – garage, Fjället 8 (BND/2021:191)

Beslut

Ärende angående anmälan av olovligt garage avskrivs med stöd av 11 kap 5§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), med de förutsättningar som anges i tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13.

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelse daterad 2021-09-13.

Sammanfattning

Ärendet avser anmälan av ett olovligt uppfört garage på fastigheten Fjället 8. Anmälarna menar att garaget saknar giltigt bygglov då mark- och miljödomstolens upphävande av byggnadsnämndens beslut om bygglov vunnit laga kraft.

Kommunstyrelsen har givit byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja planarbete för att utreda möjligheten att uppföra ett garage inom Fjället 8. Inriktningen i arbetet är att utreda om det finns en lämplig placering av ett garage inom fastigheten och i så fall på vilken del av den.

Enligt 11 kap 5§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL) ska tillsynsmyndigheten pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 11 (12)

Signatur

§ 94

Förvaltningschefen informerar

Bo Bergman, strategisamordnare, har innan sammanträdet informerat nämnden om uppdrag avseende uppdatering av p-normen.

Alexander Fagerlund, enhetschef, ger efter sammanträdet nämnden information om detaljplan för kvarteret Logementet inför samråd samt om detaljplan för del av kvarteret Tomteboda, regionnätstation, inför granskning.

§ 95

Frågor till förvaltningen

Inga frågor har inkommit till detta sammanträde.

§ 96

Anmälan av ärendelista

Byggnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 97

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

BNd 2021C: 983, 1072-1117, 1119-1177, 1179-1196, 1198-1209, 1211-1215

§ 98 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-22 SID 12 (12)

Signatur

§ 99

Godkännande av digitalt deltagande

Byggnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett enligt riktlinjerna.

(13)

Solna 22 sep 2021 Byggnadsnämnden, ärende 4 BND/2020:135 Delårsrapport

Yttrande

Jag har med stort intresse tagit del av delårsrapporten. Bra är att man styr genom anvisningar och mallar så att redovisningarna enklare går att jämföra mellan nämnder och delår.

På slutet under ”Förväntad utveckling” skriver man insiktsfullt att pandemin högst troligen haft en effekt på framtidens efterfråga. Och att utvecklingen av framtidens stad kommer att vara

klimatdriven.

På 43 ställen i delårsrapporten skriver man ”under perioden” men ingenstans hittar jag viken period man avser. Jag utgår från att det gäller jan-aug 2021.

Bostäder kontra arbetsplatser

Normalt behandlar vi bara enstaka bygglovs- och detaljplaneärenden i nämnden. Här kan det vara lämpligt att göra en sammanfattning. Idag planeras en mängd kontorsbyggnader i Solna, vilka ytterligare kommer att förstärka kommunens stora obalans mellan boende och arbetsplatser. Man kan invända att Stockholm är en region där det är naturligt med arbetsplatser i trafiknära lägen och bostäder mer perifert. Men ur kommunalekonomisk synpunkt är det svårt att förstå att denna kontorsexplosion i Solna av majoriteten ses som önskvärd. Företagen betalar ingen

kommunalskatt och de anställda skattar där de bor. Vilket för de flesta är utanför Solna.

Solna har ett mål att bygga 800 lägenheter per år fram till 2030. För arbetsplatser finns inget uttalat mål. Under perioden har nämnden godkänt detaljplaner för 390 bostäder, beviljat bygglov för 185 bostäder och lämnat startbesked för 497 bostäder. Trots att takten på senare år har ökat ligger man ändå långt från målet på 800 bostäder per år.

En lägenhet har i medeltal 2,0 boende. En normaletta är ca 40 kvm. En tvåa 60 kvm. Nästan hälften (45 %) av alla lägenheter bebos av bara en person. Med biutrymmen, trapphus mm, kan vi anta att en boende per 40 kvm.

I Solna är ca 60 % i arbetsför ålder (mest i Sverige tillsammans med Sundbyberg). Det innebär behov av ca 1,2 arbetsplatser/lägenhet för balans. Med 800 nya bostäder behövs ca 1000 nya arbetsplatser.

En kontorsarbetsplats kräver ca 15 kvm inkl biutrymmen (cellkontor 25 kvm, öppna landskap 15- 20 och aktivitetsbaserade 10-15). Ca 15 000 kvm kontor skulle då balansera 800 bostäder (i framtiden troligen mindre pga högre grad av distansarbete).

Hur ser det då ut? Hur mycket kontor bygger Solna i förhållande till bostadsbyggande? Enbart två av de många bygglov under perioden i Solna strand och Haga norra ger fem gånger fler

arbetsplatser än vad 800 lägenheters invånare kan behöva. Obalansen förstärks således.

Klimat

På 24 ställen i rapporten ser vi ordet ”klimat” vilket visar att dessa frågor fått mycket större uppmärksamhet på senare tid. Ofta har man i detaljplanesammanhang främst behandlat anpassning, men här nämns påverkan på flera ställen, vilket är glädjande.

Från Vänsterpartiet har vi föreslagit att man, förutom MKB, bör göra en

klimatkonsekvensberäkning vid varje större projekt. Vi är också glada över de nya kraven som redan från nyår kommer från högre ort.

Bilaga 1 till BND/2021-09-22 § 90

(14)

Riksdagen har beslutat att införa krav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader från och med den 1 januari 2022. Men tydligen gäller det bara att man redovisar klimatpåverkan, inget krav på åtgärder. Så vi framhärdar därför i att en klimatkonsekvensberäkning bör utföras även för detaljplaner.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

(15)

Solna 22 september 2021 Byggnadsnämnden ärende 6 BND/2021:193 Kv Banken 21 Bygglov

Yttrande

Vid två detaljplanebeslut den 5 juni 2019 och 5 maj 2020 lämnade V följande yrkande:

Vi ställer oss bakom att planarbetet fortsätter, men på två punkter vill vi att man hittar bättre lösningar:

Tillgänglighet för rullstolsburna boende och besökare. Bostäderna har sina entréer direkt från Solnavägen, men då det gäller parkering av hk-bilar hänvisas man till garaget och en hiss som endast når innergården. Där ska man gå över gården och byta hiss för att nå sin lägenhet. Det är inte acceptabelt. Lägenhetshissarna bör göras genomgående, så att man får direkthiss från hk-parkering till bostäder.

De grunda affärslokalerna längs Solnavägen. De har ett bruttodjup (inkl ytterväggar) på endast 4 meter, vilket gör dem svåra att använda för många verksamheter. Undersök möjligheterna att i vissa lägen ta en del av parkeringen i anspråk för att få bättre affärslokaler.

Vi är mycket glada att det första yrkandet vad vi kan se har beaktats. Åtminstone i ett trapphus. Vi förstår att det kan vara knepigt med nivåer, men hoppas att man i kommande hus i kvarteret gör samma eller liknande lösning. Kanske med ramp eller lyftbord i garaget där nivåerna inte tillåter direkt ingång.

Det andra yrkandet är också rimligt, och vi när fortfarande en förhoppning om att man i kommande arbetar beaktar även detta.

Björn Bränngård (V)

Bilaga 2 till BND/2021-09-22 § 92

References

Related documents

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en