• No results found

Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-08 SID 1 (8)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-09-08 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:03-19:55

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M) (distans) Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Jon Pettersson (M) (distans) Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans) Per Pettersson (C) (distans) Birger Nord (S) (distans) Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef Annika Forsing, stabschef

Erik Gunnarsson, fastighetschef David Nordin, stadsmiljöchef Åsa Kling, VA-chef

Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 41-47

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-09-14 Anslaget tas ner 2021-10-06

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-10-05 Originalprotokollet förvaras på Tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 2 (8)

Signatur

§ 41

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista.

§ 42

Information från förvaltningen

Annika Forsing, stabschef, informerar om de upphandlingar som har genomförts under sommaren. Avtal har tecknats med Sydbeläggningar AB gällande asfaltsbeläggning.

Ingen överprövning inkom och startmöte har ägt rum. Upphandlingen om digital betalning av parkeringsbiljett har blivit överprövad och inget avtal har tecknats. Under överprövningsperioden fortsätter nuvarande leverantörer. Två förnyade

konkurrensutsättningar har genomförts gällande lekplatsutrustning samt cykelinfrastruktur på Ekelundsvägen.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om beläggningsarbeten som genomförts av NCC under sommaren på Björnstigen, Råstavägen, Andersvägen, Vintervägen utanför Råsundaskolan, gång- och cykelbana mellan parkskolan och Västra vägen samt ett antal mindre objekt.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om de arbeten med gång- och cykelbanor som pågått under sommaren vid Ulriksdalsskolan, Östervägen, Ekelundsvägen och Evenemangsgatan.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om arbetet med lekplatser under sommaren.

Arbetet med Löftets lekplats har pågått och färdigställs under hösten. Upprustning ska påbörjas av Lövdalsparkens lekplats.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om upprustningen av gångvägar vid

Råstasjön. Etapp 1 har gått snabbare än förväntat och är i stort klar. Och etapp 2 inleds nästa vecka och därefter avslutande etapp 3 under hösten. Under Etapp 3 informeras närmast boende om att arbeten kommer att ske.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om arbetet med det naturlika utloppet för Råstasjön där de ramavtalade entreprenörerna för markarbeten inte kan genomföra arbetet då det krävs en leverantör som är specialiserad på vattenbyggnad. Projektet genomförs därför inte i år utan kommer upphandlas och genomföras under nästa år.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 3 (8)

Signatur

Åsa Kling, VA-chef, informerar om dialog med bostadsrättsföreningar om

matavfallssortering som skett under juni-augusti 2021 utifrån målet i avfallsplanen att till år 2023 halvera mängden matavfall i restavfallet jämfört med 2021. Målet i projektet har varit att kartlägga behov och nuläge kring sortering av matavfall hos

bostadsrättsföreningar i Solna stad, att ge konkreta förslag på åtgärder för att öka utsorteringsgraden och att genomföra förbättringsförslagen. Totalt 45

bostadsrättsföreningar har deltagit i projektet genom samtal och intervjuer över telefon.

Identifierade behov och åtgärdsförslag inkluderar stödmaterial på hemsidan för styrelser i bostadsrättsföreningar, fortsatt stöd till styrelserna, stöttning i bygglovsfrågor samt att ge samma typ av insatser till de föreningar som inte är anslutna till tjänsten.

Åsa Kling, VA-chef, informerar om nytt avtal för avfallshämtning med PreZero,

tidigare Suez, som gäller 2021-10-01 till 2026-09.30 med möjlighet till fyra förlängningar på ett år. Startmöte har genomförts. Nytt i avtalet är bland annat taggning av kärl med införande av tömningsregistrering, ordinarie fordon ska drivas med förnybart drivmedel och att elhybrider ska användas för hämtning av kärl och säck för lägre ljudnivåer i samband med tömning.

Åsa Kling, VA-chef, informerar om inventering av fettavskiljare i Solna som pågått sen i våras. Solna vatten har problem med fett i avloppsnätet som leder till stopp.

Inventeringen riktades mot livsmedelsverksamheter i Solna och kravet är att en typgodkänd fettavkiljare skall vara installerad hos verksamheterna. 365

livsmedelsverksamheter inventerades och av dessa saknade 100 verksamheter abonnemang. Steg 2 i inventeringen är skolor och förskolor samt uppföljning och platsbesök. Svårigheter har varit att de flesta abonnenter inte visste att de behövde fettavskiljare, platsbrist på restauranger, höga kostnader för små verksamheter, felaktig information om verksamheten från abonnenter samt lång svarstid från abonnenterna.

Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om upphandling av fastighetsdrift.

Överprövningen har sedan föregående sammanträde tagits tillbaka och avtal har tecknats med H2M Fastighetsteknik. Avtalet går skarpt i november och överlämning och utbildning har påbörjats.

Erik Gunnarsson, fastighetschef, informerar om fastighetsprojekt under sommaren.

Det har varit en del leveransproblem med långa leveranstider.

Arbetet med Råsundaskolan har gått bra och mellanstadiet flyttade in i utsatt tid. En del detaljarbete återstår som exempelvis fönsterbrädor, men det är inget arbete som stör verksamheten. På Centralskolan har Solskenets förskola byggts om till högstadielokaler och gården har färdigställts för högstadieändamål. Gasellens förskolas innanmäte har renoverats med ny planlösning. På Tors förskola är tre av fem avdelningar renoverade och fasaden har bytts ut. Plan två på Ekensbergsskolan har samtliga klassrum,

grupprum och lärararbetsplatser renoverats. Flera tak har fixats under sommaren, exempelvis på Väntorp, Paprikans förskola och Huvudsta stall. Ringens förskola påbörjades i våras och man har etablerat ett plan 2. På grund av leveransförseningar har lekutrustning inte kommit till gården för Paprikans och Pumpans förskola.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 4 (8)

Signatur

§ 43

Frågor till förvaltningen

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Hur har det gått med renoveringen av Råsundaskolan? Är det klart? Hur mycket planerades att renoveringen skulle kosta och hur stor blir sluträkningen?

Förvaltningen svarar att renoveringen har gått bra. Verksamheten kunde flytta in i fina lokaler på utsatt tid. Projektet kommer att fortskrida till och med nästa sommar. Det finns delar av lokalen som inte ingick i denna etapp som behöver åtgärdas, exempelvis hissen. Vi är inte framme vid någon sluträkning ännu men allt tyder på att vi hamnar som budgeterat.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vilka anledningar till att Rullen ska fortsätta stanna i gamla Pumpan-huset?

Förvaltningen svarar att Rullen bedriver en känslig verksamhet vilket gör evakuering komplicerad, inte minst vad gäller att hitta en lokal som fungerar för deras verksamhet.

Vi håller för närvarande på att iordningställa nya lokaler för Rullen på Sunnanskolan med förväntad inflytt vid årsskiftet.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Finns det någon plan för det gamla Pumpan-huset och tomten? När planeras att undersöka fuktskadorna i byggnaden?

Förvaltningen svarar att det inte finns en plan för byggnaden och tomten än utan man inväntar vidare undersökningar. Fuktskadorna kommer att undersökas när den är helt tomställd. Detta eftersom att det behöver ske förstörande undersökningar.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vilka konsekvenser blir det om renovering av Paprikans gård och nya lekutrustningar inte är på plats i tid? Vilket ansvar har leverantörerna för förseningar? Hur kan förvaltningen undvika sådana problem i framtiden?

Förvaltningen svarar att det blir en omplanering för både verksamheten och för projektet vilket är energikrävande för alla. I detta fall har leverantören inget ansvar då det handlar om leveransförseningar. Utrustningen beställdes 14 april 2021 och normal leveranstid är 6-8 veckor. Om en försening beror på leverantören så finns olika sanktionsmöjligheter inskrivna i avtalet. Vi ska i största möjliga mån ha god framförhållning i våra projekt.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 5 (8)

Signatur

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Varför kan boende inte behålla sina förhyrda p-platser på Kristinelundsvägen 26-42 nu?

Förvaltningen svarar att det beror på kommande ledningsarbete i den södra delen av området. För att underlätta ledningsarbetet renodlar man för boendeparkeringsplatser i den södra delen och för förhyrda parkeringsplatser i den norra delen. För de förhyrda parkeringsplatserna behöver Signalisten skriva nya avtal.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Hur långt har man kommit i byggprocessen av dammen vid Råstasjön? Hur det budgeten ut nu? Håller den eller behöver ni räkna om?

Förvaltningen svarar:

Avtal har inte kunnat tecknas med leverantör på grund av pågående tillståndsprocesser.

Efter avslutade tillståndsprocesser kan en upphandling genomföras och då vet man vilka kostnader det innebär.

Peter Svahn (MP) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vilka rutiner finns för uppmärkning av alternativa sträckningar för cyklister vid vägarbeten? Ett aktuellt exempel med bristfälliga hänvisningar för cyklister är Solnavägen upp på Hedvigsdalsvägen, frekvent cykelväg mellan Solnavägen och SÄPO/Tomteboda/Kungsholmen. Jag har senaste veckorna sett cyklister gå genom nyponbuskar och bära cyklarna mellan parkerade bilar för att ta sig förbi vägarbetet.

Detsamma gäller delvis även vägarbetet i korsningen Gränsgatan/Råsundavägen.

Förvaltningen svarar:

Omledning av påverkade trafikanter ska alltid redovisas i trafikanordningsplan. Om det visar sig att åtgärderna inte är tillräckliga kan kompletteringar göras under hand.

Peter Svahn (MP) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Den nya och fina cykelvägen på Östervägen bryts helt och hållet av en handicap- parkering som uppenbarligen inte var planerad från början. Förutom att detta kan innebära trafikfara för cyklister kan det ge en bild av att bilar har full prioritet över cyklister och att parkering/stopp på cykelvägar är ok. Baserat på detta undrar jag över vilka alternativa lösningar förvaltningen tittat på innan denna lösning genomfördes och om detta är en permanent eller tillfällig lösning?

Förvaltningen svarar: Den regionala cykelplanen ger en vägledning om hur stråken ska utformas. Det följs så länge det inte står i strid med annat regelverk med starkare laglig förankring. Parkering för rörelsehindrad är reglerad i Boverkets byggregler. För

parkeringsplatser för rörelsehindrade ska dessa kunna anordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Detta ställer krav på kommuner om fastighetsägaren själv inte kan anordna parkering på egen fastighet. Det fanns tidigare en parkering för rörelsehindrad mitt emot den nya platsen. Förslaget är att man reglerar parkeringen med en

tidsbegränsning för 3 timmar.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 6 (8)

Signatur

Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Varför ligger det i strid med Regional Cykelplan och Cykelplan för Solna ett stort hinder (handikapparkering - ej utmärkt med skylt) i cykelfält på Östervägen?

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vilka åtgärder avses att göras nu längs ombyggnadsprojektet Östervägen för att försäkra om tillgänglighet för funktionshindrade på hållplatser?

Förvaltningen svarar:

Befintliga busshållplatser behölls i befintlig standard. Busshållplatsen avgränsas av två fastighetsutfarter med andra krav på kantstenshöjd vilket skulle lett till nivåskillnader och därmed inte bra ur tillgänglighetssynpunkt.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 7 (8)

Signatur

§ 44

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 §§ 9-18

TNdel/2021 §§ 215, 225-226, 228-331

ST_20210430_514, ST_20210519_549, ST_20210519_550, ST_20210520_555, ST_20210609_588, ST_20210217_374, ST_20210511_534, ST_20210512_538, ST_20210524_557, ST_20210621_607, ST_20210621_609, ST_20210616_604, ST_20210629_623, ST_20210520_554, ST_20201020_214, ST_20210225_396, ST_20210414_486, ST_20210531_570, ST_20210429_511, ST_20210608_585, ST_20210517_544, ST_20210628_622, ST_20210516_543, ST_20210629_627, ST_20210629_626, ST_20210621_613, ST_20210621_611, ST_20210611_596, ST_20210610_594, ST_20210603_576, ST_20210518_547, ST_20210504_520, ST_20210427_507, ST_20210427_506, ST_20201022_220, ST_20210610_592, ST_20210520_556, ST_20210428_509, ST_20210426_503, ST_20210610_589, ST_20210629_624, ST_20210629_625, ST_20210528_564, ST_20210610_590, ST_20210503_516, ST_20210527_562, ST_20210621_614, ST_20210414_488, ST_20210412_483, ST_20210610_595, ST_20210531_567, ST_20210511_535, ST_20210506_529, ST_20210611_598, ST_20210513_542, ST_20210505_526, ST_20210429_513, ST_20210506_528, ST_20210317_428, ST_20210518_548, ST_20210504_518, ST_20210601_571, ST_20210416_494, ST_20210430_515, ST_20210531_568, ST_20210507_530, ST_20210326_447, ST_20210416_495, ST_20210204_346, ST_20210531_569, ST_20210429_512, ST_20210507_531, ST_20210426_504, ST_20210422_500, ST_20210506_527, ST_20210331_468, ST_20210331_467, ST_20210330_465, ST_20210409_482, ST_20210401_470, ST_20210415_489, ST_20210406_475, ST_20210326_443, ST_20210408_478, ST_20210415_492, ST_20210318_429, ST_20210414_487, ST_20210414_485, ST_20210419_497, ST_20210323_435, ST_20210406_474

TA_20210611_597, TA_20210401_473, TA_20210512_541, TA_20210401_472, TA_20210518_545, TA_20210628_620, TA_20210615_602, TA_20210419_496, TA_20210520_553, TA_20210602_573, TA_20210622_619, TA_20210520_552, TA_20210629_628, TA_20210609_586, TA_20210609_587, TA_20210628_621, TA_20210614_600, TA_20210504_519, TA_20210602_572, TA_20210504_524, TA_20210504_523, TA_20210614_601, TA_20210603_575, TA_20210607_580, TA_20210614_599, TA_20210610_591, TA_20210608_583, TA_20210504_521, TA_20210413_484, TA_20210531_566, TA_20210518_546, TA_20210525_558, TA_20210525_559, TA_20210528_563, TA_20210428_510, TA_20210319_430, TA_20210618_606, TA_20210512_537, TA_20210504_522, TA_20210617_605, TA_20210602_574, TA_20210401_469, TA_20210427_508, TA_20210503_517, TA_20210409_480, TA_20210407_477, TA_20210426_502, TA_20210415_490, TA_20210406_476, TA_20210505_525, TA_20210408_479, TA_20210525_560, TA_20210421_498, TA_20210512_539, TA_20210512_540, TA_20210511_536,

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-08 SID 8 (8)

Signatur

TA_20210415_491, TA_20210422_499, TA_20210423_501, TA_20210427_505, TA_20210415_493, TA_20210401_471, TA_20210409_481, TA_20210326_446 SLN210422164553547, SLN210427145325648, SLN210602084120473

Kontaktcenter (manuell behandling) och stadsmiljöchef (automatiserad behandling) har på delegation beviljat 4115 stycken boendeparkeringstillstånd under perioden 2021-02- 24 – 2021-06-30.

§ 45

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 46 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 47

Godkännande av digitalt deltagande

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

References

Related documents

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som