• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-05-26 SID 1 (22)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-05-26 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-20:56 Uppehåll i sammanträdet 19:44-19:49

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Jon Pettersson (M) ersätter Veronika de Jonge (M) (distans)

Närvarande ersättare

Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans)

Wilma Eriksson Kocsis (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans)

Per Pettersson (C) (distans) Jan Perers (S) (distans)

Birger Nord (S) (distans) §§ 20-33 Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef Annika Forsing, stabschef

Erik Gunnarsson, fastighetschef David Nordin, stadsmiljöchef Åsa Kling, VA-chef

Johan Ericson, avfallsingenjör §§ 19-21 Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-05-27

Paragrafer §§ 19-33

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-05-28 Anslaget tas ner 2021-06-21

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-06-18 Originalprotokollet förvaras på tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 2 (22)

Signatur

§ 19

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 3 (22)

Signatur

§ 20

Yttrande på förfrågan gällande insamling av returpapper (TND/2021:454)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att rekommendera Kommunstyrelsen att godkänna fullmakt för SÖRAB att ansvara för insamling av returpapper från

återvinningsstationer och fastighetsnära insamling från flerfamiljshus, avsättning av insamlat material, och upprätta avtal för returpapper i Solna stad.

Sammanfattning

Regeringen beslutade den 22 december 2020 att upphäva producentansvaret för returpapper. Den 1 januari 2022 tar kommunerna över ansvaret för insamling och återvinning av returpapper.

SÖRAB (kommunalt avfallsbolag ägd av Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna) har i samarbete och dialog med tjänstepersoner inom avfallsverksamheterna i ägarkommunerna, undantaget Stockholm, kommit fram till förslag på lösning. Förslaget är att SÖRAB hanterar avsättning och återvinning av insamlat returpapper, behållare på återvinningsstationer och för fastighetsnära insamling från flerfamiljshus, insamling från återvinningsstationer samt fastighetsnära insamling från flerfamiljshus på samma sätt som sker idag.

SÖRAB har efter förhandlingar med insamlingsentreprenör aviserat ett upplägg som innebär att SÖRAB inte behöver höja taxorna gentemot ägarkommunerna då returpappret i stället genererar en vinst i bolaget. Kostnader för skötsel av

återvinningsstationer kan tillkomma. De som har fastighetsnära insamling kommer sannolikt att betala extra för det fortsättningsvis på motsvarande sätt som sker med dagens system. Den slutliga nettokostnaden för alla delar av hanteringen av returpapper kan först fastställas när omfattning av uppdraget är utrett.

(4)

§ 21

Beslut om upphandlingsdokument gällande digital betalning av parkeringsavgift (TND/2020:794)

Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du Tekniska nämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(5)

§ 22

Beslut om upphandlingsdokument gällande ramavtal asfaltsbeläggningar (TND/2021:102)

Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du Tekniska nämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(6)

§ 23

Beslut om upphandlingsdokument gällande takentreprenader inklusive snöskottning på tak (TND/2020:796)

Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du Tekniska nämnden som gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 10 (22)

Signatur

§ 24

Budgetuppföljning per april 2021 (TND/2020:1)

Beslut

Tekniska nämnden tar del av budgetuppföljning per april 2021

Sammanfattning

Effekterna av den pågående pandemin (Covid-19) har haft en mindre påverkan på nämndens verksamheter. Nämndens entreprenörer har och har haft en god beredskap för att kunna hantera uppdragen på ett för verksamheterna tillfredsställande sätt.

En totalrenovering av Råsundaskolans gamla del pågår till följd av barn- och

utbildningsförvaltningens förändrade lokalbehov. Renoveringen innefattar, förutom teknisk upprustning, tillskapande av lärararbetsplaster, grupprum samt tillgänglighets- och trygghetsinsatser.

Ett andra våningsplan har tillskapats på Igelbäckens förskola och invändiga arbeten pågår för att anpassa till verksamhetens behov. Projektering av nya gårdsytor i anslutning till förskolan har påbörjats.

Nya Pumpans förskola är etablerad och klar och har tagits i bruk av verksamheten.

Upphandling av de nya gårdarna på Pumpan och Paprikan har genomförts och arbetet kommer att starta under maj månad.

Omläggning av tak pågår på bland annat brandstationen, Huvudstabadet och Hagalundsskolans gymnastiksal.

Åtgärder i enlighet med cykelplanens genomförandeprogram har fortlöpt genom pågående byggprojekt på Östervägen och söder om Ulriksdalsskolan.

Projekteringshandlingar är upprättade för cykelprojektet längs södra Ekelundsvägen.

Upprustningen av Hannebergsparkens lekplats är färdigställd och slutbesiktning har skett. Byggnationen av en cirkulationsplats i korsningen Råsundavägen/Gränsgatan pågår enligt plan. Två trappor i Västra skogen, mellan Johan Enbergs väg och naturområdet söder om denna, har rustats upp. Under perioden har tretton

papperskorgar av äldre modell bytts ut till nya, moderna och funktionella på strategiska platser i staden.

Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Uppdraget ”Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 11 (22)

Signatur

en god service och återkoppling med tillhörande motivering” kommer att avrapporteras till tekniska nämnden i maj och till kommunstyrelsen i juni.

Arbetet med de övriga uppdragen pågår enligt plan.

Tekniska nämndens, inklusive affärsverksamheten, nettokostnader för perioden uppgår till 7,2 mkr, vilket är 11,6 mkr högre jämfört med föregående år. Intäkterna uppgår till 177,2 mkr, vilket är en minskning med 9,2 mkr vilket främst beror på att den förhyrda parkeringen överfördes till Signalisten AB under 2020. Kostnaderna uppgår till

184,4 mkr, vilket är 2,4 mkr högre än föregående år.

Periodens negativa budgetavvikelse på 1,8 mkr beror till största delen på lägre parkeringsintäkter.

Helårsprognosen för nämnden uppgår till ett överskott om 2,0 mkr vilket hänförs till affärsverksamhetens justerade taxa.

Av nämndens investeringsbudget på 166,6 mkr har 48,2 mkr tagits i anspråk. Tekniska nämndens prognos är i linje med budget.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 12 (22)

Signatur

§ 25

Avrapportering av uppdrag om att utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen

(TND/2021:493)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna avrapporteringen av uppdraget om att utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling med tillhörande motivering.

Tekniska nämnden beslutar att förvaltningen i uppdrag att fortsätta att driva utvecklingsarbetet i enlighet med den inriktning som anges i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden utveckla arbetssättet mellan Kontaktcenter och tekniska förvaltningen som säkerställer en god service och återkoppling, med

tillhörande motivering. Bakgrunden till uppdraget är ambitionen att öka servicenivån genom att förbättra återkopplingen till de som hör av sig till staden i ärenden, framför allt i frågor som rör stadsmiljön. Arbetet med uppdraget har genomförts av en

arbetsgrupp med representanter från Kontaktcenter och tekniska förvaltningen under ledning av en extern projektledare. Uppdraget avrapporteras till båda berörda nämnder - kommunstyrelsen och tekniska nämnden.

Utgångspunkten för servicen och återkopplingen till medborgarna är samarbetet mellan Kontaktcenter, entreprenörer och tekniska förvaltningen. Huvuddelen av de frågor som kommer in via Kontaktcenter svarar Kontaktcenter direkt på till medborgarna. Av de resterande frågorna skickas de som avser felanmälan i stadsmiljön direkt vidare till berörd entreprenör för åtgärdande och därefter besvarande samt övriga frågor till tekniska förvaltningen för besvarande. För att förbättra servicen och återkopplingen till medborgarna har tre åtgärdsområden identifierats; Uppdatera och förtydliga ansvar, roller, svarstider m m, Utveckla arbetssätt och rutiner på tekniska förvaltningen och Förbättra

kommunikation och förtydliga svar.

Det första åtgärdsområdet handlar om att förtydliga ansvar, roller, svarstider m.m mellan de tre berörda parterna; Kontaktcenter, entreprenör och tekniska förvaltningen.

Därutöver behöver samverkan mellan Kontaktcenter och tekniska förvaltningen i ärendehanteringen förstärkas och ett steg i detta arbete är den resurs som numera är anställd på 50 procent på Kontaktcenter och 50 procent på tekniska förvaltningen. Det andra åtgärdsområdet handlar dels om att arbeta med att utveckla avtalsuppföljningen med stadsmiljöentreprenörerna för att säkerställa att avtalen efterlevs och däribland tiderna för åtgärdande och återkoppling, dels om att utveckla rutinerna och arbetssätten för att säkerställa service och återkoppling i de frågor som överförs från Kontaktcenter till tekniska förvaltningen för besvarande. Inkommande ärenden från Kontaktcenter får

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 13 (22)

Signatur

inte blir liggande utan ska löpande handläggas och besvaras av handläggarna

rutinmässigt i enlighet med kvalitetsdeklarationen. Det tredje åtgärdsområdet handlar om att förbättra kommunikationen och förtydliga de svar som ges.

Utifrån den inriktning som har angivits föreslås kommunstyrelsen och tekniska

nämnden att ge sina respektive förvaltningar i uppdrag att driva utvecklingsarbetet. En uppföljning av arbetet föreslås göras i samband med årsredovisningen för 2021.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:44.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:49.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 14 (22)

Signatur

§ 26

Tekniska nämndens yttrande över granskning av kommunens underhåll av fastigheter (TND/2021:504)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att som eget yttrande översända tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse till revisorerna.

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta att driva utvecklingsarbetet i enlighet med den inriktning som anges i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

I tekniska nämndens verksamhetsplan är underhåll av kommunens fastigheter ett prioriterat område. Revisorerna har inom ramen för sin väsentlighets- och riskanalys för 2020 funnit skäl att genomföra en granskning inom det området.

Granskningen har haft som syfte att besvara frågan om Tekniska nämnden har säker- ställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende underhåll av kommunens fastigheter. På uppdrag av stadens förtroendevalda revisorer har PwC därför genomfört en granskning av tekniska nämndens styrning och uppföljning gällande

fastighetsunderhåll. Granskningen omfattar fem kontrollmål;

• Säkerställer ansvarig nämnd att underhållsarbetet styrs och samordnas på ett effektivt och tillräckligt sätt?

• Utgår kommunen från tillförlitliga underlag om tillgångarnas status och upprustningsbehov när kostnaderna uppskattas?

• Är nuvarande underhåll tillräckligt i förhållande till verksamheternas egna bedömningar av det egentliga behovet?

• Finns det en överensstämmelse mellan underhållsplan, budget och genomfört underhåll under de senaste 3 åren?

• Finns det en tillfredsställande uppföljning av underhållskostnader?

Revisorernas rapport och utlåtande presenterades för tekniska förvaltningen den 10 mars 2021. Revisorernas övergripande bedömning är att tekniska nämnden inte helt säkerställt en ändamålsenlig styrning och uppföljning avseende underhåll av

kommunens fastigheter.

Revisorerna poängterar att det finns en beslutad lokalförsörjningsstrategi och en hyressättningsstrategi med tydliga riktvärden för planerat underhåll. De nämner också att etablerade forum finns för samordning mellan stadens verksamheter och tekniska nämndens fastighetsverksamhet. Revisorerna konstaterar att omfattning och inriktning av fastighetsunderhållet är ändamålsenligt och att underhållsplaner finns för åren 2021- 2025 samt att rutiner för insamling av data är etablerade. De menar vidare att

ekonomiska förutsättningar svarar väl mot underhållsbehovet och att staden satsar mer än branschen utifrån avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 15 (22)

Signatur

Som förbättringar föreslår revisorerna att lokalförsörjningsstrategin bör ses över. De menar vidare att underhållsplanerna bör kompletteras med kostnadsberäkningar i 5- årsperspektiv samt att kostnader skall kunna följas upp per objekt i årsbudgeten.

Budgetar avseende underhåll bör beslutas exkluderat verksamhetsanpassningar och underhållskostnaderna bör särskiljas gällande planerat underhåll och felavhjälpande underhåll. De förespråkar också en tydligare ekonomisk återrapportering till tekniska nämnden som del i årshjulet.

Revisorerna lämnar mot bakgrund av sin granskning därför ett antal

rekommendationer. Revisorerna önskar svar på de iakttagelser och rekommendationer som lämnats i rapporten senast den 30 maj 2021.

Revisionens rekommendationer och förvaltningens svar på dessa

• Lokalförsörjningsstrategin bör ses över utifrån att den ej är uppdaterad sedan år 2018. Vi bedömer bl.a. att angivna riktvärden för det planerade underhållet (60-110 kr/kvm) är lägre än det faktiska underhållet.

Lokalförsörjningsstrategin antas av kommunstyrelsen och är ett strategiskt

paraplydokument som visar inriktningen för satsningar i stadens fastigheter. Detta dokument ansvarar stadsledningsförvaltningen för, därav kan tekniska nämnden ej fatta beslut kring detta styrdokument. Revisorernas rekommendation är skickat till stadsledningsförvaltningen för kännedom.

• Underhållsplanerna bör i delar kompletteras med kostnadsberäkningar för aktuell 5-årsperiod samt enskilda år i syfte att tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna ner på enskild objektsnivå (fastighet).

Underhålls- och reinvesteringsplanerna som finns etablerade i fastighetssystemet kommer att kompletteras med kostnadsberäkningar för de objekt som ej har detta.

Då planeringen av underhållet sedan något år tillbaka sker internt inom

fastighetsverksamheten och ej hos entreprenören så har en gradvis kvalitetshöjning av underhållsplanerna erhållits. Ett vidare arbete kommer också göras genom att den ekonomiska planeringen och uppföljningen av fastighetsverksamheten läggs om för att följa systemstrukturen i fastighetssystemet vilket gör det möjligt att få fram bra och kvalificerad planering och uppföljning på både aktivitets- och objektsnivå.

• I syfte att säkerställa satsningar samt möjliggöra uppföljning bör budget avseende underhåll beslutas exkluderat för verksamhetsanpassningar.

Utifrån en etablerad ekonomisk planering och uppföljning på aktivitets- och objektsnivå så kommer det vara möjligt att göra en uppdelning av vad som är underhåll respektive verksamhetsanpassningar per objekt. Denna uppdelning får göras manuellt utifrån rimlighetsantaganden.

• Uppföljningen av underhållskostnaderna bör särskiljas, avseende såväl planerat som felavhjälpande underhåll, samt återrapporteras till tekniska nämnden.

På samma sätt som föregående svar, utifrån en etablerad ekonomisk planering och uppföljning på aktivitets- och objektsnivå så kommer det vara möjligt att göra en

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 16 (22)

Signatur

ekonomisk uppdelning av planerat underhåll och felavhjälpande underhåll. Dessa kan sedan delges nämnden som del i fastighetsverksamhetens rapporteringar enligt årshjulet.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 17 (22)

Signatur

§ 27

Systematisk arbetsmiljöuppföljning 2020 (TND/2021:486)

Beslut

Tekniska nämnden tar del av redovisad årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) 2020 på Tekniska förvaltningen

Sammanfattning

Arbetsgivaren ska, enligt arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.

Det innebär, i stora drag, att arbetsgivaren systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön minst uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Syftet med det systematiska arbetsmiljöarbetet är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att även i övrigt, ur ett vidare perspektiv, uppnå en god arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren minst en gång varje år göra en uppföljning av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Om det inte fungerat tillräckligt bra ska det förbättras. Uppföljningen ska dokumenteras skriftligt.

Tekniska förvaltningen har genomfört en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende år 2020

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 18 (22)

Signatur

§ 28

Information från förvaltningen

Erik Gunnarsson informerar om den annonserade upphandlingen av fastighetsdrift.

Förvaltningen har på delegation tilldelat en ny entreprenör, H2M. Det kom in åtta anbud. Tilldelningen har blivit överprövad och det är nu ett ärende i förvaltningsrätten.

På grund av lång uppstartssträcka för fastighetsdriften kan nuvarande avtal behöva förlängas för att inte riskera att stå utan fastighetsdrift.

David Nordin informerar om barmarksskötsel som hanteras via avtal med Svevia och omfattar bland annat sandupptagning, vårstädning, vegetationsytor, markbeläggningar, utrustning i utemiljö samt lek- och idrottsutrustning.

David Nordin informerar om kollektivkörfält på delar av Huvudstaleden och Frösundaleden som planeras att införas under sommaren 2021.

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 19 (22)

Signatur

§ 29

Frågor till förvaltningen

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Förra året togs beslut i TN om att lägga ner sju lekplatser. Jag undrar när detta ska ske dvs om det finns någon tidplan? Till exempel vad händer i Gläntans lekplats nu? Varför är gungorna avstängda?

Förvaltningen svarar:

Råsunda torgs, Huvudsta allés och Gläntans lekplatser kommer att avvecklas i sommar.

Gungorna i Gläntans lekplats har fått anmärkningar vid tillsyn och har därför stängts av. För Stenhuggarens, Klockarens, Rosklintens och Lilla Framnäsbackens lekplatser finns ännu ingen lekplats.

Andreas Hulusjö (KD) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Jag återkommer till frågan om utnyttjande av offentlig mark i samband med byggetablering.

Eftersom detta alltid stör och försvårar trafikens framskaffning så tycker jag att det bör användas i minsta möjliga mån. Så tycker jag inte är fallet i Solna.

Att ta i anspråk offentlig mark för byggetablering kostar 75 kr/kvm/mån vilket är väldigt lite med tanke på att tex en container kostar 1000 kr/dygn.

Med så låga avgifter finns ingen avsikt från byggbolag att minska avspärrningarna eller ta bort dem snabbare. Det är ju billigare att spärra av än vad tex parkering kostar på liknande yta. Har förvaltningen för avsikt att se över detta.

Förvaltningen svarar:

Det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor. Tekniska förvaltningen har detta att följa och förhålla sig till, så att alla behandlas på ett likvärdigt sätt. Det görs alltid en bedömning om avstängningen anses vara relevant för bygget eller ej.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Det finns en fråga från en pensionär i Huvudsta som är irriterad över att Solna Stad inte stöttar restaurangerna i staden under pandemin. Bland annat tvingas företagen betala avgifter för tex uteserveringar. Kan inte staden reducera eller temporärt plocka bort dessa avgifter för att stötta näringen. Hur resonerar TF i den frågan?

Förvaltningen svarar:

Taxan för markupplåtelse är beslutad av kommunfullmäktige. Staden har en del andra åtgärder för att stötta näringslivet. Det gäller bland annat prioriteringar av

verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden, har en dialog om pågående tillstånd- och tillsynsärenden och anpassar omfattningen av eventuell tillsyn, senarelägger avgifter inom alkohol och tobak, skapar förutsättningar för restauranger att öppna/förlänga öppettider för uteserveringar, i Solna har man alltid kunnat få serveringstillstånd året om, Solna stad prioriterar lokala anläggningar vid bokning av kurser och konferenser samt för dialog med hyresgäster och deras förutsättningar.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 20 (22)

Signatur

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Enligt Sveriges kommuner och regioners sammanställning av NKI (nöjd kund index) 2020 så har Solna plats 58 av 60 när det gäller NKI rörande markupplåtelse. Finns det någon förklaring till detta?

Förvaltningen svarar:

Förvaltningen håller på att analysera vad det beror på och återkommer med resultat under nästa sammanträde.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 21 (22)

Signatur

§ 30

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 § 5-7.

TNdel/2021 §§ 79, 94-183.

TA_20210312_410, TA_20210304_400, TA_20210219_379, TA_20210201_341, TA_20210317_425, TA_20210326_442, TA_20210312_412, TA_20210219_377, TA_20210211_356, TA_20210211_352, TA_20210329_463, TA_20210315_415, TA_20210126_336, TA_20210202_343, TA_20210330_466, TA_20210324_436, TA_20210224_392, TA_20210326_452, TA_20210329_460, TA_20210326_454, TA_20210326_448, TA_20210326_450, TA_20210219_380, TA_20210223_389, TA_20210304_402, TA_20210328_456, TA_20210325_439, TA_20210209_350, TA_20210119_328, TA_20210304_403, TA_20210317_427, TA_20210310_409, TA_20210218_375, TA_20210316_424, TA_20210315_416, TA_20210201_342, TA_20210125_335, TA_20210128_339, TA_20210202_344, TA_20210113_326, TA_20210119_329, TA_20210111_323.

ST_20210326_440, ST_20210111_324, ST_20210317_426, ST_20210315_417, ST_20210306_405, ST_20210304_404, ST_20210303_398, ST_20210326_444, ST_20210302_397, ST_20210222_387, ST_20210222_385, ST_20210219_378, ST_20210310_408, ST_20210322_433, ST_20210316_420, ST_20210222_386, ST_20210316_421, ST_20210316_422, ST_20210111_322, ST_20210107_319, ST_20210220_383, ST_20210220_381, ST_20210216_372, ST_20210122_334, ST_20210315_418, ST_20210309_406, ST_20210325_438, ST_20210328_457, ST_20210329_462, ST_20210329_461, ST_20210201_340, ST_20210329_459, ST_20210322_432, ST_20201215_306, ST_20210316_423, ST_20210223_390, ST_20210324_437, ST_20210326_441, ST_20210322_434, ST_20210326_453, ST_20210322_431, ST_20210326_451, ST_20210326_455, ST_20210326_449, ST_20210304_401, ST_20210222_388, ST_20210310_407, ST_20210312_413, ST_20210326_445, ST_20210111_321, ST_20210316_419, ST_20210224_391, ST_20210111_325, ST_20210220_382, ST_20210315_414, ST_20210218_376, ST_20210122_332, ST_20210224_393, ST_20210225_395, ST_20210312_411, ST_20210104_318, ST_20210104_317, ST_20210122_333, ST_20210224_394, ST_20210217_373, ST_20210303_399, ST_20210211_353, ST_20210128_338, ST_20210120_330, ST_20210208_349, ST_20210211_355, ST_20210127_337, ST_20210211_354, ST_20210120_331, ST_20201228_316, ST_20210208_348, ST_20210211_351, ST_20201223_314, ST_20210118_327.

SLN201008152807387, SLN201021101647288, SLN201104070830804, SLN201104070830804, SLN201104065310771, SLN201124094124838, SLN201113113942678, SLN201221153951397, SLN201222114506127, SLN210127104051575, SLN210113153319697, SLN201222114506127, SLN210216114742655, SLN210301120047512, SLN210211135432848,

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-05-26 SID 22 (22)

Signatur

SLN210302100442802, SLN210312122005746, SLN210312122832130, SLN210319153011616.

Kontaktcenter (manuell behandling) och stadsmiljöchef (automatiserad behandling) har på delegation beviljat 20 456 stycken boendeparkeringstillstånd under perioden 2019- 02-24 – 2021-02-23.

§ 31

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista

§ 32 Övrigt

Katsiaryna Strachal (S) frågar om det är möjligt att planera annorlunda angående vilka ärenden som tas upp på nämnden då det var ca. 800 sidor att läsa till denna nämnd och föregående nämnd var inställd.

Catarina Ericsson svarar att man alltid försöker planera men att det ibland kan bli mycket till en nämnd.

§ 33

Godkännande av digitalt deltagande

Beslut

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

References

Related documents

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som