Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Omvårdnadsnämnden I Protokoll

11  Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-06-23 SID 1 (11)

Omvårdnadsnämnden

Plats och tid 2021-06-23 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-20:40 Uppehåll i sammanträdet 19:35-19:46

Ledamöter

Samuel Klippfalk (KD), ordförande Zanna Mårtensson (M)

Elisabet Brolin (S)

Karl-Gustav Franzén (M) (distans) Anne Utter (L) (distans)

Louisa Cheung (MP) (distans) §§ 50-51 Lena Westin (C) (distans)

Mikael Kullberg (S) (distans) Kerstin Scheutz (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Annica Wohlin Wottrich (L) (distans) ersätter Louisa Cheung §§ 52-59

Närvarande ersättare

Eva Holmquist (M) (distans) Ulla Alfvén (M) (distans) Cecilia Bravo (S) (distans) Erik Hedlund (S) (distans)

Inger Grape-Olausson (V) (distans)

Övriga närvarande

Elisabet Sundelin, förvaltningschef Mona Zakeri, kvalitetsutvecklare §§ 51-54 Fredrik Olsson, kvalificerad utredare §§ 50-57 Ulrika Lyktberg Lindqvist, stabschef

Veronika Hässelborg, stabschef Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Elisabet Brolin (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-06-24

Paragrafer §§ 50-59

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Samuel Klippfalk (KD) Justerare

Elisabet Brolin (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-06-28 Anslaget tas ner 2021-07-20

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-07-19 Originalprotokollet förvaras på omvårdnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 2 (11)

Signatur

§ 50

Fastställande av föredragningslista

Omvårdnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 3 (11)

Signatur

§ 51

Information

Fredrik Olsson, kvalificerad utredare, informerar om planerad avtalsförlängning med Berga och Tryggheten. Avtalet med AoO Temabo förlängdes inte vid ordinarie förlängningstillfälle för att invänta Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) beslut.

Solna stad har nu fått besked att beslut kommer tidigast i oktober eller november. Med anledning av att ny avtalsperiod träder i kraft 1 mars 2022, måste omvårdnadsnämnden fatta beslut i frågan. Omvårdnadsnämnden har tre alternativ för hur ärendet ska

hanteras. Säga upp eller häva avtalet nu, vänta med att förlänga avtalet tills IVO fattat beslut om AoO Temabos inkomna redovisning eller förlänga avtalet och invänta IVO:s beslut. Omvårdnadsförvaltningen bedömer att beslut om förlängning inte kan dröja eftersom förvaltningen behöver tid för eventuell verksamhetsövergång och/eller

upphandling av verksamheten. Omvårdnadsnämnden har oförändrad möjlighet att häva eller säga upp avtalet utifrån vad som framkommer av IVO:s utredning och

omvårdnadsförvaltningens avtalsuppföljning. Är bristerna av sådan allvarlig karaktär att staden behöver häva avtalet finns den möjligheten kvar oavsett ny avtalsperiod.

Förvaltningen har stämt av de åtgärder som vidtagits av AoO Temabo på Berga, med anledning av IVO:s utredning. Inga förelägganden är riktade mot verksamheten.

Elisabet Sundelin, förvaltningschef och Fredrik Olsson, kvalificerad utredare, informerar om utredningen modern hemtjänst. I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att driva ett utvecklingsarbete om hur stadens verksamheter såsom äldreomsorg, förskola och skola behöver utvecklas för att möta de kommande välfärdsbehoven. Syftet med utredningen är att klargöra

förutsättningar för förändrat bistånd samt verkställighet av insatser till målgruppen, utifrån digitala alternativ anpassade för målgruppen. Utredningen har särskilt fokus på de befintliga hemtjänstinsatserna apoteksärenden, inköp och matdistribution. Resultatet visar på tänkbara projekt och upphandlingar som behöver genomföras för att nå långsiktiga mål. För att möjliggöra digitala inköp och apoteksärenden krävs två nya bedömningar av den enskildes förutsättningar, förmåga att välja, skaffa och handla varor samt förmåga att ta emot varorna utan stöd i hemmet. Det krävs även två nya insatser, stöd vid inköp samt stöd vid mottagande av varor, och det kräver troligtvis en förändring av avgifterna. Matdistribution ingår i den kommunala kompetensen enligt praxis. Kommunen ansvarar därmed för insatsens innehåll. För att kunna lämna över denna verksamhet till annan aktör behöver därför upphandling genomföras. Eventuella förändringar av insatsen matdistribution behöver utredas ytterligare. Gällande tänkbara organisatoriska förändringar eller uppdrag till befintliga avdelningar innefattar en fast arbetsgrupp för digitala lösningar för målgruppen, digitalt stöd som insats i form av öppen insats med digital fixare för stöd kring exempelvis bank-ID och Swish och beslutad insats som exempelvis stöd vid inköp, stöd vid mottagande av varor, och superanvändare eller bred kompetens.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 4 (11)

Signatur

Arbetet behöver utgå från en strategi med kortsiktiga och långsiktiga mål. Funktioner för att möjliggöra digitala inköp kan införas successivt, med början i de öppna verksamheterna. Upphandling är inte nödvändig av leverantör för inköp och apoteksärenden då logistiken för matleverans inte är en kommunal kompetens.

Däremot behöver kedjan kompletteras med en stödinsats i hemmet för de som behöver det. Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med arbetsförmedlingen, beslut om arbetsgrupp och strategi för digitalt innanförskap, fortsatt utredning av framtida former för matdistribution samt underlag för beslut om eventuell avgiftsreducering eller motsvarande för de som har maxtaxa.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträdet kl. 19:35.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:46.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 5 (11)

Signatur

§ 52

Budgetuppföljning per den 30 april 2021 (ON/2020:1)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av budgetuppföljning per den 23 juni 2021.

Sammanfattning

Nämnden har haft fortsatt fokus på att minska smittspridning av den pågående pandemin (Covid-19). Alla äldre som tackat ja har blivit färdigvaccinerade liksom hemtjänstkunder, brukare på gruppbostäder samt personer som har stöd av personlig assistans. Besöksförbudet på vård- och omsorgsboende hävdes i slutet på januari.

Seniorträffar, dagverksamheter och restauranger är fortfarande stängda på grund av den allmänna smittspridningen samt i avvaktan på nya anvisningar från Regionens

smittskyddsenhet. Omvårdnadsnämnden erbjuder istället anpassade verksamheter såsom hembesök, uteaktiviteter, telefon- och videosamtal och digitala mötesplatser.

Omvårdnadsnämnden har beslutat att anta Mango Omsorg AB som utförare för gruppbostäderna Södra Långgatan och Jungfrudansen. Mango Omsorg får med det fortsatt förtroende att driva verksamheten på Jungfrudansen samt förtroende att starta upp den nya LSS-gruppbostaden på Södra Långgatan som öppnar i början på 2022.

Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2020 om fyra mål för omvårdnadsnämnden. Arbetet med nämndmålen pågår enligt plan.

Omvårdnadsnämndens nettoresultat ackumulerat i april uppgår till -283 mkr vilket ger 28,3 mkr lägre kostnad i jämförelse med periodens budget.

Den positiva avvikelsen beror i huvudsak på att nämnden har 71 stängda platser på särskilt boende, vilka successivt förväntas öppna upp under året.

Nämndens helårsprognos ger ett utfall i enlighet med budget. I prognosen har nämnden tagit hänsyn till den pågående pandemins påverkan på verksamheterna, det vill säga effekter av lägre volymer inledningsvis av året, men med en successiv ökning framgent.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 6 (11)

Signatur

§ 53

Avskrivning av osäkra fordringar 2021 (ON/2021:16)

Beslut

Omvårdnadsnämnden skriver av bokföringsmässigt osäkra fordringar till ett värde av 430 726 kronor.

Omvårdnadsnämnden skriver av konstaterade kundförluster till ett värde av 59 636 kronor.

Sammanfattning

Omvårdnadsnämnden har fordringar motsvarande 430 726 kronor som bedöms vara osäkra. Dessa fordringar ligger på långtidsbevakning eller är föremål för inkassoåtgärder hos företag som staden anlitat. Förvaltningen föreslår att dessa skrivs av

bokföringsmässigt. Fordran gentemot kund kvarstår dock.

Dessutom har kundförluster motsvarande 59 636 kronor konstaterats. Dessa består av dödsboanmälningar och bouppteckningar som visar att medel saknas.

Bakgrund

För att säkerställa att det värde som kommunen uppvisar i sin balansräkning i bokslutet är ett reellt värde, bör fordringar som bedöms som osäkra inte redovisas som en tillgång. Bedömningen har gjorts utifrån att fordran ligger på långtidsbevakning eller fordran i övrigt bedöms som osäker. Fordran gentemot kunden kvarstår dock.

Dessutom finns kundförluster som är konstaterade. I dessa fall kommer aldrig fordringen att betalas in till kommunen, eftersom dödsboanmälan eller

bouppteckningen har gjorts och man kunnat konstatera att inga medel finns.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 7 (11)

Signatur

§ 54

Strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen (ON/2021:65)

Beslut

Omvårdnadsnämnden antar strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorg.

Sammanfattning

Allt fler blir äldre i Sverige. Kommande pensionsavgångar och det faktum att allt färre under de senaste åren har sökt sig till vårdyrket leder till att det kommer att råda brist på vård- och omsorgspersonal inom en snar framtid. Omvårdnadsnämndens målgrupp har inte sällan omfattande omvårdnadsbehov och behöver få stöd av ett kompetent och multiprofessionellt arbetsteam. God vårdkvalitet och hög patientsäkerhet i vården förutsätter en kontinuerlig kompetensutveckling hos medarbetare. Mot denna bakgrund har omvårdnadsnämnden i Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 fått i uppdrag att ta fram en strategi för kompetensutveckling för medarbetare inom äldreomsorgen. Strategi för kompetensutveckling utgår från nämndens mål och är ett styrande dokument.

Målet med strategin är att utveckla kompetensen hos medarbetarna för att bidra till att nå nämndmålen och därmed tillförsäkra de äldre en personcentrerad vård och omsorg av god kvalitet.

Strategin syftar till att skapa en kultur för kontinuerligt lärande och rusta medarbetarna till att kunna anta utmaningarna i ett föränderligt samhälle. Strategin ska säkerställa kompetensen på grundnivån upp till fördjupad nivå men behandlar också hur

kompetensen kan anpassas efter verksamhetens behov, implementeras, vidmakthållas och följas upp.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 8 (11)

Signatur

§ 55

Prognos för verksamheter inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde 2022–2027 (ON/2020:119)

Beslut

Omvårdnadsnämnden tar del av prognosen.

Sammanfattning

Omvårdnadsförvaltningen erhåller befolkningsprognos för Solna stad två gånger årligen av stadsledningsförvaltningen. Omvårdnadsförvaltningen har genomfört en prognos för åren 2022-2027 över framtida behov av verksamheter inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde: socialtjänst för äldre genom hemtjänst och vård- och omsorgsboende (SoL), samt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Prognosen baseras på befolkningsutvecklingen i Solna stad, samt föregående års utveckling inom verksamhetsområdena.

Den samlade bedömningen är att behovet av platser vid vård- och omsorgboenden har minskat med anledning av pandemin och befolkningsutvecklingen, samt att behovet i hemtjänsten beräknas följa befolkningsutvecklingen i staden. Det tidigare generella ökade behovet av socialtjänst till äldre i närtid handlar i stället om ett ökat behov av specifikt hemtjänst, både utifrån den demografiska utvecklingen och de potentiella effekter som pandemin har haft.

Beträffande LSS-bostäder är den samlade bedömningen att Solna stad behöver öka kapaciteten med minst fem platser årligen för att svara mot behoven.

Omvårdnadsförvaltningen bedömer att behovet av gruppbostäder är högre än av servicebostäder i närtid. Verksamheterna personlig assistans och daglig verksamhet ökar i snabbare takt än vad befolkningsutvecklingen anger, medan övriga verksamheter ligger i fas med eller ökar långsammare än befolkningsutvecklingen.

Beräkningar, rekommendationer och bedömningar framgår av bilaga 1 Prognos för verksamheter inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde 2022-2027.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 9 (11)

Signatur

§ 56

Anmälan av delegationsbeslut

Omvårdnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

ON DEL §/2021 §§ 7-10

2020/550, 2021/085, 2020/542, 2021/162, 2021/161, 2021/176, 2021/109, 2021/211, 2020/545, 2021/099, 2021/076, 2020/562, 2021/170, 2020/460, 2021/105, 2021/178, 2021/169, 2021/175, 2021/028, 2020/502, 2021/112, 2021/171, 2021/218, 2021/192, 2021/045, 2021/080, 2021/158, 2021/189, 2021/090, 2021/224, 2021/076, 2021/111, 2021/179, 2021/140, 2021/226, 2021/227, 2021/032, 2021/228, 2021/032, 2021/103, 2021/098, 2020/513, 2020/470, 2021/106, 2021/234, 2021/187, 2021/159, 2021/095, 2021/188, 2021/177, 2021/094, 2021/221, 2021/220, 2021/205, 2021/206, 2021/209, 2019/320, 2021/231, 2019/324, 2019/396, 2019/458, 2021/079, 2021/211, 2020/573.

000095958, 000095959, 000095960, 000095961, 000095962, 000095963, 000095964, 000095965, 000095966, 000095967, 000095968, 000095969, 000095970, 000095971, 000095972, 000095973, 000095974, 000095975, 000095976, 000095977, 000095978, 000095979, 000095981, 000095983, 000095984, 000095986, 000095987, 000095988, 000095989, 000095990, 000095991, 000095992, 000095993, 000095994, 000095995, 000095996, 000095997, 000095998, 000095999, 000096000, 000096001, 000096002, 000096004, 000096005, 000096006, 000096007, 000096008, 000096009, 000096010, 000096011, 000096012, 000096013, 000096014, 000096015, 000096016, 000096017, 000096018, 000096019, 000096020, 000096021, 000096022, 000096023, 000096024, 000096025, 000096026, 000096027, 000096028, 000096029, 000096030, 000096031, 000096033, 000096034, 000096035, 000096044, 000096089, 000096036, 000096037, 000096038, 000096039, 000096040, 000096041, 000096042, 000096043, 000096045, 000096046, 000096047, 000096048, 000096050, 000096051, 000096052, 000096053, 000096054, 000096055, 000096056, 000096057, 000096058, 000096059, 000096060, 000096061, 000096062, 000096075, 000096063, 000096064, 000096065, 000096066, 000096067, 000096068, 000096069, 000096070, 000096071, 000096072, 000096073, 000096074, 000096076, 000096077, 000096078, 000096079, 000096080, 000096081, 000096084, 000096085, 000096086, 000096087, 000096088, 000096090, 000096091, 000096092, 000096093, 000096094, 000096095, 000096096, 000096097, 000096098, 000096099, 000096100, 000096101, 000096102, 000096103, 000096105, 000096108, 000096109, 000096110, 000096111, 000096112, 000096113, 000096114, 000096115, 000096116, 000096117, 000096118, 000096119, 000096120, 000096121, 000096122, 000096123, 000096124, 000096125, 000096126, 000096127, 000096128, 000096130, 000096131, 000096132, 000096133, 000096134, 000096135, 000096136, 000096137, 000096138, 000096139, 000096141, 000096142, 000096143, 000096144, 000096145, 000096146, 000096147, 000096148, 000096149, 000096150, 000096151, 000096152, 000096395, 000096153, 000096154, 000096155, 000096156, 000096157, 000096158, 000096159, 000096160, 000096161, 000096162, 000096163, 000096164, 000096165, 000096166, 000096167, 000096168, 000096169, 000096170, 000096171, 000096172, 000096173, 000096174, 000096175, 000096176, 000096177, 000096178, 000096179, 000096180, 000096181, 000096182, 000096183, 000096184, 000096185, 000096186,

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 10 (11)

Signatur

000096188, 000096189, 000096190, 000096192, 000096193, 000096194, 000096195, 000096196, 000096197, 000096198, 000096199, 000096200, 000096201, 000096202, 000096203, 000096204, 000096205, 000096206, 000096207, 000096208, 000096209, 000096210, 000096211, 000096212, 000096213, 000096214, 000096215, 000096216, 000096217, 000096218, 000096219, 000096220, 000096221, 000096222, 000096224, 000096225, 000096226, 000096227, 000096228, 000096229, 000096230, 000096231, 000096232, 000096233, 000096234, 000096235, 000096236, 000096237, 000096238, 000096239, 000096240, 000096241, 000096242, 000096243, 000096244, 000096245, 000096246, 000096247, 000096248, 000096249, 000096251, 000096252, 000096253, 000096254, 000096255, 000096256, 000096258, 000096261, 000096262, 000096263, 000096264, 000096265, 000096266, 000096267, 000096268, 000096325, 000096269, 000096270, 000096271, 000096272, 000096273, 000096274, 000096275, 000096276, 000096277, 000096278, 000096279, 000096280, 000096282, 000096283, 000096284, 000096285, 000096286, 000096287, 000096288, 000096289, 000096291, 000096292, 000096293, 000096294, 000096295, 000096296, 000096297, 000096298, 000096299, 000096300, 000096302, 000096306, 000096307, 000096308, 000096309, 000096310, 000096311, 000096312, 000096314, 000096315, 000096316, 000096317, 000096318, 000096319, 000096320, 000096321, 000096322, 000096323, 000096324, 000096326, 000096327, 000096356, 000096357, 000096359, 000096328, 000096329, 000096331, 000096334, 000096335, 000096336, 000096337, 000096338, 000096339, 000096340, 000096341, 000096343, 000096344, 000096345, 000096346, 000096347, 000096348, 000096351, 000096352, 000096353, 000096354, 000096355, 000096358, 000096360, 000096361, 000096363, 000096364, 000096365, 000096366, 000096367, 000096368, 000096369, 000096371, 000096372, 000096373, 000096374, 000096375, 000096376, 000096377, 000096378, 000096379, 000096380, 000096381, 000096382, 000096383, 000096384, 000096385, 000096387, 000096388, 000096389, 000096390, 000096391, 000096394, 000096396, 000096397, 000096398, 000096399, 000096400, 000096401.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-23 SID 11 (11)

Signatur

§ 57

Anmälan av ärendelista

Omvårdnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 58 Övrigt

Cecilia Bravo (S) frågar hur förvaltningen förbereder sig för höga temperaturer.

Förvaltningen svarar att för vård- och omsorgsboenden ser man sänker man tilluftstemperaturen. Man går ut med information om att dricka vatten, dra ner

persienner och att vara uppmärksam. Samma råd ges till hemtjänsten, men där kan man inte reglera inomhustemperaturen i samma utsträckning.

Erik Hedlund (S) frågar om det finns planer att förändra innehållet i självskattningsenkäterna.

Förvaltningen svarar att det är Socialstyrelsen som skickar ut enkäterna och de är likadana för privat och egen regi. Förvaltningen kan komma med synpunkter men kan inte ändra frågorna.

§ 59

Godkännande av digitalt deltagande

Omvårdnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :