• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare I Protokoll"

Copied!
10
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 1 (9)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-03-17 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:00-19:46

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M)

Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Kristina Nordin (L) ersätter Gunnar Ihrén (L) Jan Perers (S) ersätter Katsiaryna Strachal (S)

Närvarande ersättare

Jon Pettersson (M) (distans) Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans)

Wilma Eriksson Kocsis (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans)

Per Pettersson (C) (distans) Jan Perers (S) (distans) Birger Nord (S) (distans) Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef Annika Forsing, stabschef

Erik Gunnarsson, fastighetschef David Nordin, stadsmiljöchef Åsa Kling, VA-chef

Malin Andersson, entreprenadupphandlare Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-03-22

Paragrafer §§ 9, 12-18 (§§ 10-11 omedelbart justerad) Underskrifter

Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-03-23 Anslaget tas ner 2021-04-14

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-04-13 Originalprotokollet förvaras på Tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 2 (9)

Signatur

§ 9

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista med tillägg att ett nämndinitiativ

från Atilla Yavuz (V) och Sune Holmgren (V) hanteras under punkt 11 övrigt.

(3)

§ 10

Upphandling – Skötsel av naturmark (TND/2020:749)

Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du tekniska nämnden som gör en prövning enligt

offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(4)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 6 (9)

Signatur

§ 11

Yttrande över förslag till regional cykelplan (TND/2021:65)

Beslut

Tekniska nämnden överlämnar förvaltningens tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen som eget yttrande över remissen.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat förslag till ”Regional cykelplan för Stockholms län” för synpunkter senast den 16 april 2021. Solna stad har getts möjlighet att lämna

synpunkter. Målsättningen är att inom regionen därefter bereda ärendet till

regionfullmäktige som ska ta ställning till och antaga planen den 16–17 november 2021 För Solna stads del är möjligheten att öka cyklandet en viktig aspekt i trafikarbetet för att nå stadens mål om ökade hållbara transporter. Staden har samma målsättning som regionen för hur cyklandet ska utvecklas. Målsättningen är att resorna med cykel ska utgöra 20 procent av alla resor i länet år 2030.

De fem olika identifierade insatsområdena i den reviderade cykelplanen;

cykelinfrastruktur, trafikinformation, kommunikation och kampanjer,

kombinationsresor samt folkhälsa innebär en klar förbättring och ett förtydligande av att lyfta in cykelplanen i ett bredare sammanhang, än vad som är fallet i den nuvarande cykelplanen. Även faktumet att planen nu inkluderar olika grupper av cyklister visar på en positiv utveckling från 2014 års cykelplan, som i huvudsak fokuserade på

arbetspendlingsresor i länet. Inte minst är det viktigt att frågan om kombinationsresor, där cykel kombineras med kollektivtrafik, ges större uppmärksamhet i planen. De lokala resorna med cykel för att ansluta till kollektivtrafiken är en viktig del i den lokala

cykelplanen.

Tekniska förvaltningen lämnar i denna tjänsteskrivelse synpunkter under respektive insatsområden, samt på den föreslagna tekniska utformningen. Förvaltningen föreslår att tekniska nämnden som eget yttrande överlämnar tjänsteskrivelsen till

kommunstyrelsen.

Yttrande

Magnus Persson (C), Veronika de Jonge (M), Kristina Nordin (L), Peter Svahn (MP)

och Andreas Hulusjö (KD) lämnar yttrande enligt bilaga 2.

(5)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 7 (9)

Signatur

§ 12

Reviderad delegationsordning mars 2021 (TND/2021:235)

Beslut

Tekniska nämnden beslutar att revidera delegationsordningen i enlighet med förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämndens delegationsordning reviderades den 14 december 2020, 2020 § 59.

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett nytt förslag till delegationsordning som är anpassad till nuvarande organisation, arbetssätt och befattningar på förvaltningen.

I delegationsordningen föreslår tekniska förvaltningen följande förändringar:

• punkt 10.1-10.6 - ändras delegat från Stadsmiljöchef till VA- Avfalls chef för de ärenden som rör avfallshanteringen

• punkt 10.5 - beslut om justering av avfallsabonnemang vid upprepade avvikelser

• punkt 10.6 - beslut om att godkänna, neka eller häva att nyttjanderättshavare får erlägga avgifter istället för fastighetsägaren

Enligt Solna Stads lokala avfallsföreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2020-11-30 11§ kan avgiftsskyldigheten för erläggande av abonnemangsavgiften för

avfallshanteringen efter överenskommelse med kommunen överföras från fastighetsinnehavaren på nyttjanderättshavaren. Att godkänna, neka eller häva

överenskommelsen bör kunna ske på tjänstemannanivå var på det föreslås att stadens avfallsingenjörer ska få delegation för att ta dessa beslut. Motiv för hävning är

exempelvis när nyttjanderättshavare (hyrestagare till fastighetsinnehavare) avviker mot gällande abonnemang, eller inte betalar sina fakturor.

19§, 22§ samt 27§ i de lokala avfallsföreskrifterna reglerar hur avfall ska samlas in och hur ofta avfallet ska transporteras bort från en fastighet. Omfattning för varje fastighet regleras i abonnemangen. Vid upprepade avvikelser som exempelvis övermängd avfall i förhållande till hämtfrekvens eller antal insamlingskärl från gällande abonnemang kan justering av

abonnemanget behöva göras. Stadens avfallsingenjörer föreslås få delegation att besluta om detta.

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva

ske skyndsamt. Syftet att undvika de sanitära problem som överfulla avfallskärl innebär

(spill på mark, skadedjur etc). Inför handläggning avser vi i specifika ärenden inhämta

utlåtande från miljö- och hälsoskyddshandläggare, för att styrka besluten.

(6)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 8 (9)

Signatur

§ 13

Information från förvaltningen

Annika Forsing, stabschef, informerar om årsstatistik kontaktcenterärenden 2020.

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om revisionsrapport om

fastighetsunderhåll på kommunens fastigheter som kommer att tas upp på nästa sammanträde.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om framtagande av förfrågningsunderlag för digital betalning av parkering.

Erik Gunnarsson, fastighetschef och David Nordin, stadsmiljöchef informerar om projekt, planer och investeringar 2021 för fastighetsavdelningen och

stadsmiljöavdelningen.

§ 14

Frågor till förvaltningen

Inga frågor till förvaltningen inkomna till detta sammanträde.

§ 15

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 §§ 2-4 samt TNdel/2021 §§ 42-93

§ 16

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista.

(7)

SOLNA STAD Protokoll 2021-03-17 SID 9 (9)

Signatur

§ 17

Övrigt (TND/2021:295)

Beslut

Tekniska nämnden tar emot nämndinitiativet för beredning.

Sammanfattning

Atilla Yavuz (V) och Sune Holmgren (S) lämnar ett nämndinitiativ angående digital betalning av parkering enligt bilaga 3.

§ 18

Godkännande av digitalt deltagande

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltaganden vid sammanträdet har

fungerat enligt riktlinjerna.

(8)

Bilaga 1 till TND/2021-03-17 § 10

Handlingen publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av handlingen kontaktar du Tekniska nämnden som gör en prövning enligt

offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

(9)

Tekniska nämnden 2021-03-17 Ärende 5, TND/2021:65

Remiss – Regional cykelplan för Stockholms län Yttrande

Vi ser positivt på den regionala cykelplanen, som i sin föregående version har bidragit till att samordna kommunernas olika insatser för att förbättra cykeltrafiken och satt en tydlig målbild för det regionala cykelnätet. Tillsammans med vår egen kommunala cykelplan kommer den uppdaterade versionen att vara ett användbart verktyg för att utveckla attraktiva förutsättningar för den som väljer cykeln som färdslag.

Förslaget lyfter också ett par viktiga aspekter som vi gärna ser att man utökar resonemangen om, antingen i den regionala cykelplanen eller i dess tillhörande vägledning.

• Laddmöjligheter för elcyklar (sida 14). Det omnämns att information om

laddstationer krävs, men vore intressant också att veta hur dessa möjligheter kan utökas.

• Cykel på kollektivtrafik (sida 17). Att kunna ta med cykel på fjärrtåg, pendeltåg eller pendelbåt öppnar fler möjligheter för olika varianter av kombinationsresor.

Här ser vi positivt på att möjligheterna utökas så att fler kan använda möjligheten att använda cykel som del av en kombinationsresa.

• Cykelstölder (sida 32). Stölder är ett jättestort problem som bidrar till att färre cyklar, antingen för att man helt enkelt blivit av med sin cykel, eller för att man inte vågar parkera sin (fina) cykel utomhus på grund av oro. Cykelstölder är också en tydlig aspekt som tas upp i det årliga regionala cykelbokslutet. Därför vore det önskvärt med mer resonemang om hur antalet cykelstölder kan minskas och tillgång en till stöldsäkra cykelparkeringar kan ökas.

Magnus Persson (C) Veronika de Jonge (M) Kristina Nordin (L) Peter Svahn (MP) Andreas Hulusjö (KD)

Bilaga 2 till TND/2021-03-17 § 11

(10)

Bilaga 3 till TND/2021-03-17 § 17

Handlingen publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll.

Om du önskar ta del av handlingen kontaktar du Tekniska nämnden som gör en prövning enligt

offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

References

Related documents

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S)

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

Frågan besvarades under frågor till förvaltningen från Peter Svahn (MP) Gunnar Ihrén (L) har inkommit med en fråga till förvaltningen:. Vilka åtgärder avses att göras nu

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som