• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
14
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-08-25 SID 1 (9)

Byggnadsnämnden

Plats och tid 2021-08-25 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 19:30-20:20

Ledamöter

Torsten Svenonius (M), ordförande Bernhard Huber (MP) (distans) Martin Eliasson (S)

Gustav Stark (M) (distans) Anders Ekegren (L) (distans) Olle Nykvist (C) (distans)

Kent Rune Sjöholm (KD) (distans) Johan Wahlstedt (S) (distans) Björn Bränngård (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Anders Eriksson (M) (distans) Mats Pettersson (M) (distans) Christina Brang Nyrén (M) (distans) Birgitta Svensson (L) (distans) Terence Hales (MP) (distans) Tove Pehrsson (V) (distans)

Övriga närvarande

Åsa Bergström, förvaltningschef

Marcus Schramm, planarkitekt §§ 79-80 Isra Hussein, bygglovschef

Björn Hellberg, bygglovsarkitekt Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Martin Eliasson (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-08-30

Paragrafer §§ 79-88

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Torsten Svenonius (M) Justerare

Martin Eliasson (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-08-31.

Anslaget tas ner 2021-09-22.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-09-21.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 2 (9)

Signatur

Byggnadsnämnden

§ 79

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 80

Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. (BND/2019:201) ... 4

§ 81

Bygglov för ändring av fasadkulör samt ändring av balkonger, flerbostadshus,

Kastanjen 1 (BND/2021:159) ... 6

§ 82

Strandskyddsdispens för nybyggnad av transformatorstation, Järva 2:18

(BND/2021:164) ... 8

§ 83

Förvaltningschefen informerar ... 9

§ 84

Frågor till förvaltningen ... 9

§ 85

Anmälan av ärendelista ... 9

§ 86

Anmälan av delegationsbeslut ... 9

§ 87

Övrigt ... 9

§ 88

Godkännande av digitalt deltagande ... 9

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 3 (9)

Signatur

§ 79

Fastställande av föredragningslista

Byggnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 4 (9)

Signatur

§ 80

Detaljplan för kv. Blåmesen m.fl. (BND/2019:201)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att göra detaljplanen tillgänglig för granskning.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för bostäder i form av radhus och ett kvarter med flerbostadshus med lokaler för

centrumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen stadsstruktur i centrala Huvudsta genom att omvandla Armégatans karaktär från trafikled till stadsgata. Detaljplanen syftar även till att ge objekt med höga naturvärden inom planområdet ett utökat skydd.

Planförslaget innebär att Tallbackaskolan rivs och ersätts av en ny skola med kapacitet för cirka 750-900 elever samt att förskolan Augustendal avvecklas på platsen.

Kapaciteten i den nya skolan ska, tillsammans med Granbackaskolan, möta den

befolkningstillväxt som förväntas i Huvudsta. Skolan föreslås få en ny skolgård på cirka 12 000 kvadratmeter samt en fullstor idrottshall. Vidare innebär planförslaget att cirka 250 nya bostäder i flerbostadshus samt 29 nya radhus tillkommer. Planförslaget medför även att stora markparkeringsytor bebyggs och att området får delvis nytt gatunät samt att överdimensionerade gaturum får en mer stadsmässig karaktär. Genom att möjliggöra för nya flerbostadshus med centrumverksamhet i bottenvåningen samt radhus på motstående sida Armégatan bidrar detaljplanen till ambitionen att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö i anslutning till den nya skolan.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Någon miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats.

Yttrande

Torsten Svenonius (M), Anders Ekegren (L), Bernhard Huber (MP), Olle Nykvist (C) och Kent-Rune Sjöholm (KD) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 1.

Yrkanden

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Björn Bränngård (V) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag enligt bilaga 2.

Martin Eliasson (S) och Johan Wahlstedt (S) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att avslå förvaltningens förslag enligt bilaga 3.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 5 (9)

Signatur Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Björn Bränngårds (V) förslag om att avslå förvaltningens förslag enligt bilaga 2.

Martin Eliassons (S) och Johan Wahlstedts (S) förslag om att avslå förvaltningens förslag enligt bilaga 3.

Ordförande ställer förslagen mot varandra var för sig och konstaterar att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Björn Bränngård (V), Martin Eliasson (S) och Johan Wahlstedt (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 6 (9)

Signatur

§ 81

Bygglov för ändring av fasadkulör samt ändring av balkonger, flerbostadshus, Kastanjen 1 (BND/2021:159)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för ändring av fasad samt för tillbyggnad av 20 st bostadsbalkonger av ett

flerbostadshus.

Bygglov beviljas med villkor och förutsättningar som anges separat.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Mats Jönis.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 19 200 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura/or skickas separat.

Avgiftsberäkning

8 800 kr – Avgift för bygglov som avser fasadändring, enligt tabell 5

10 400 kr – Avgift för avslag som avser tillbyggnad av balkonger enligt tabell 10 19 200 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ansökan avser ändring av fasad samt tillbyggnad av 20 st. bostadsbalkonger av ett

flerbostadshus. Fasadändring innebär omfärgning av fasad samt ändring av balkongräcken och balkongfronter. Tillbyggnad av bostadsbalkonger innebär att djupet av samtliga

bostadsbalkonger utökas med 220 mm. Tillkommande öppenarea per balkong är 0,75 kvm och tillkommande sammanlagda öppenarea för 20 st. bostadsbalkonger är 15 kvm. I ansökan ingår även renovering av 5 st. piskbalkonger.

Förvaltningens bedömning är att föreslagen tillbyggnad av bostadsbalkonger är ovarsam och strider mot intresset av en god helhetsverkan, samt att stadsbilden och gaturummets

upplevelse av tidstypiska epoken påverkas avsevärt av bostadsbalkongers tillbyggnad som föreslås byggas ut mot Råsundavägen.

Yrkande

Torsten Svenonius (M), Anders Ekegren (L), Bernhard Huber (MP), Olle Nykvist (C) och Kent-Rune Sjöholm (KD) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att bevilja ansökan i sin helhet enligt bilaga 4.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 7 (9)

Signatur Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Bevilja ansökan i sin helhet enligt bilaga 4.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att byggnadsnämnden beslutar enligt Torsten Svenonius (M), Anders Ekegrens (L), Bernhard Hubers (MP), Olle Nykvists (C) och Kent-Rune Sjöholms (KD) förslag att bevilja ansökan i sin helhet enligt bilaga 4.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 8 (9)

Signatur

§ 82

Strandskyddsdispens för nybyggnad av

transformatorstation, Järva 2:18 (BND/2021:164)

Beslut

Dispens från strandskyddet beviljas med stöd av 7 kap. 18 b § miljöbalken 1998:808 (MB) för nybyggnad av transformatorstation.

Villkor

Som villkor enligt 16 kapitlet 2 § MB för strandskyddsdispens gäller följande: att uppförandet att transformatorstationen utförs på ett sätt där det säkerställs att angränsande träd, deras rötter samt berghällar inte skadas. Om omgivande mark och vegetation påverkas under uppförandet ska den återställas. Eventuella utsläpp av föroreningar till vatten ska förhindras och till mark förhindras/begränsas, att vid misstanke om förorening arbetet avbryts och kontakt tas med miljö- och

byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet innan arbetet fortsätter.

Avgift

Avgiften för strandskyddsdispensen är 16 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

16 700 kr – Avgift för strandskyddsdispens enligt tabell 10 16 700 kr – Summa avgifter

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB har inkommit med en ansökan om dispens från

strandskyddet för uppförande av transformatorstation. Åtgärden är nödvändig för att säkra elförsörjningen i området. Åtgärderna har tidigare beviljats bygglov men

åtgärderna utfördes inte (SBNd/2014: 813). Förvaltningen bedömer att

strandskyddslagstiftningens båda huvudsyften uppfylls, att särskilda skäl föreligger och att det möjligt att bevilja dispens från strandskyddet.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-08-25 SID 9 (9)

Signatur

§ 83

Förvaltningschefen informerar

Alessandra Wallman, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, har innan sammanträdet gett nämnden information om den nya skolan i Huvudsta.

Nämnden delges efter sammanträdet information om bygglovsprocessen

§ 84

Frågor till förvaltningen

Terence Hales (MP) ställer en fråga om lov vid avverkning av träd samt kring avhysningsärende vid Överjärva gård.

Frågorna besvaras.

§ 85

Anmälan av ärendelista

Byggnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 86

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

BNd 2021C: 821-921, 923-982, 984-987, 989-994, 996-1042, 1044-1060, 1062-1073

§ 87 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 88

Godkännande av digitalt deltagande

Byggnadsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett enligt riktlinjerna.

(10)

Byggnadsnämnden i Solna 2021-08-25 Ärende 4. Detaljplan för kv Blåmesen m fl

Yttrande

Detaljplanen har omarbetats efter samråd och vi noterar en hel del positiva förändringar i det föreliggande granskningsförslaget. Nedan följer några övergripande synpunkter som enligt vår mening bör beaktas i det vidare arbetet.

Skolbyggnadens placering och form har ändrats. Vad gäller den arkitektoniska gestaltningen förutsätter vi att det görs en vidare bearbetning, särskilt för delen mot Armégatan som ska bli en levande stadsgata.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att projektet ska uppfylla högt ställda miljökrav och följa en vedertagen certifiering för hållbart byggande. Vi ansluter oss till denna ståndpunkt och önskar att det senast inför bygglov anges vilken miljöklassning som eftersträvas.

Taken inom planområdet har goda förutsättningar för solceller. Särskilt på skolbyggnaden är det önskvärt att planerna för en solcellsanläggning konkretiseras.

Omdaningen av planområdet kräver att ett större antal träd kommer att behöva avverkas. Vi önskar att arbetet med kompensationsåtgärder som föreslås i PM Alléträdsbesiktning fördjupas och

konkretiseras.

Rekommendationerna från PM Säkra skolvägar har bara till viss del beaktats. Vi ser att det finns goda förutsättningar till separerade gång- och cykelbanor runt hela skolområdet (Armégatan,

Kristinelundsvägen, Lokalgata 1). Ett sammanhängande gång och cykelnät är viktigt för en fungerande och säker trafikmiljö runt skolan. Garageinfarter till bostadskvarteret bör om möjligt placeras vid Lokalgata 1 istället för vid Lokalgata 2 som är utpekad som skolväg.

I vårt yttrande inför samråd föreslog vi att även flerbostadshuskvarteret ska kompletteras med planbestämmelse ”S” för skola. Vi anser fortfarande att det är motiverat att överväga en sådan planbestämmelse för att skapa flexibilitet i den framtida användningen av området.

Torsten Svenonius (M) Anders Ekegren (L) Bernhard Huber (MP) Olle Nykvist (C)

Kent-Rune Sjöholm (KD)

Bilaga 1 till BND/2021-08-25 § 80

(11)

Solna den 25 augusti 2021 Byggnadsnämnden, ärende 4 Detaljplan för kv Blåmesen m fl

Yrkande

Vänsterpartiet ser med oro på en nedläggnings- och rivningstrend av våra äldre 60- talsskolor. Hanteringen av Tallbackaskolan är ytterligare ett exempel på hur styrets politik tycks vara att låta skolor förfalla och bygga nytt, istället för att ta ansvar för de befintliga skollokalernas skick. Vi vill inte att Solnas elever går i lokaler som tillåtits bli så förfallna att de slutligen måste rivas. Istället vill vi se skolbyggnader som kontinuerligt underhålls, rustas upp och renoveras för att möta skolornas föränderliga behov. Byggnation står idag för tjugo procent av Sveriges territoriella utsläpp. Därför är det viktigt att där så är möjligt bevara och bygga till istället för att riva – särskilt när det gäller kulturminnesmärkta byggnader som Tallbackaskolan.

Vi tycker också att det är anmärkningsvärt att styret inte lyssnar på den

barnkonsekvensanalys som gjorts. Den här detaljplanen gör att barnen skulle gå en stor del av sin skolgång i en skola med pågående byggarbeten. Den nya skolgården med 13 kvm per elev blir också anmärkningsvärt mindre än Boverkets riktlinjer om 40 respektive 30 kvm per elev. En detaljplan som säljer ut halva barnens skolgård till ett byggföretag har inte ett barnperspektiv. Tomtmarken är värdefull och ger kommunen handlingsutrymme för att långsiktig kunna styra skolbehovet med bra utemiljö framåt i tiden.

Ur såväl klimatmässiga som ekonomiska perspektiv är det dåligt att riva och bygga nytt.

Solna har varken gjort en klimatkonsekvensanalys eller en miljökonsekvensanalys. Inte heller har det gjorts en kostnadsanalys för alternativet att renovera och bygga till den befintliga skolan. Men än värre är konsekvenserna för de skolbarn som tvingas uppleva en skolgång med byggbuller och begränsade lekytor. Det är därför Vänsterpartiets mening att det pågående planarbetet bör avbrytas.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag därför att planarbetet avbryts.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

Bilaga 2 till BND/2021-08-25 § 80

(12)

Solna, 25 augusti Byggnadsnämnden Ärende 4 Detaljplan för Blåmesen 1 m fl Granskning BND/2019:201

Yrkande

Vi socialdemokrater vill här vara mycket tydliga. Det område där Tallbackaskolan idag ligger ska förbli en tomt för skola och förskola. Att börja stycka av skoltomter och sälja av den begränsade

kommunala marken som finns kvar gör att Solna stad tappar både rådighet och handlingsutrymme för att långsiktig kunna styra skolbehovet med bra utemiljö.

Turerna runt en ny skola i Huvudsta och specifikt Tallbackaskolans framtid har varit många. Initialt skulle en ny skola byggas på den f.d. bensinmackstomten i korsningen mellan Armégatan och Storgatan. Men efter omfattande protester från barn och föräldrar och när det visade sig att luftkvaliteten på båda sidor av skolan skulle vara bristfällig drog styrande partier i Solna tillbaka det bristfälliga förslaget.

När man planerar för en ny skola borde förutsättningar för barnens lärande och miljö vara den viktigaste planeringsförutsättningen. Tyvärr har i nuvarande planförslag andra intressen fått vara styrande för utformningen. Kravet från den politiska majoriteten är att stora delar av Tallbackas nuvarande skolgård skall planeras för bostäder. Detta för att ge exploateringsintäkter för kommunen vilket innebär att den nya skolan får sämre förutsättningar än den befintliga. Kravet på att den nya skolan ska finansieras genom byggnation på skolgården omöjliggör även en renovering av befintlig skola då en sådan oavsett kostnad för renovering inte möjliggör exploateringsintäkter.

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga bostäder innebär att skolbarnen under 4-10 år kommer att gå i skolan på en byggarbetsplats. Att planera för att barn ska få tillbringa stora delar av sin skolgång på en byggarbetsplats är inte förenligt med barnens bästa.

Vi har efterlyst en bra besiktning av befintlig skola i syfte att kunna avgöra status, då det i det allra flesta lägen är miljömässigt bättre att inte riva byggnader. En byggnads livscykel är avsevärt längre om man sköter om fastigheterna.

Solna stad har vägrat att redovisa kostnader och förutsättningar för en renovering av befintlig skolbyggnad. Utan en sådan redovisning är det omöjligt att ta ställning till om det finns skäl för att riva den befintliga skolan. Skulle en renovering inte vara möjlig eller ekonomiskt försvarbar finns det i närområdet den rivna skolan Stenbackas mark med gällande detaljplan för skolverksamhet. På den platsen är det möjligt att uppföra en ny skola i samma storlek som nuvarande förslag.

I nu gällande detaljplan finns förutsättningar för en utbyggnad av Tallbackaskolan. Detta möjliggör en utökad skolkapacitet kapacitet utan att ta fram en ny detaljplan.

Bilaga 3 till BND/2021-08-25 § 80

(13)

Sammantaget innebär detta att nuvarande detaljplan har bättre förutsättningar för en bra skola för barn än planförslaget.

Med anledning av detta yrkar vi

Att planarbetet avbryts och att planförslaget ej sänds ut på granskning.

Martin Eliasson Johan Wahlstedt

Socialdemokraterna Socialdemokraterna

(14)

Byggnadsnämnden i Solna 2021-08-25 Ärende 5. Kastanjen 1.

Yrkande

Den sökande önskar göra en fasadändring som bland annat innefattar att förlänga balkongplattorna med 220 mm.

Såväl det antikvariska utlåtandet som det rörande tillgänglighet är positiva till denna förändring.

Förvaltningen föreslår avslag utan att tydligt motivera varför man gör en annan bedömning. Det är därför enligt vårt förmenande svårt att basera ett avslag enbart på denna rekommendation.

Vi anser vidare att det föreliggande förslaget är sådant att denna utformning redan från början kunde ha valts utan att det inverkat negativt på fastigheten i fråga eller kommit i konflikt med omkringliggande fastigheter. Mot den bakgrunden har vi svårt att se det som förvanskade eller ovarsamt.

Vår samlade bedömning blir därför att bygglov kan beviljas även i denna del.

Förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för ändring av fasad samt för tillbyggnad av 20 st bostadsbalkonger av ett flerbostadshus. Bygglov beviljas med villkor och förutsättningar som anges separat.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Mats Jönis. Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Torsten Svenonius (M) Anders Ekegren (L) Bernhard Huber (MP) Olle Nykvist (C)

Kent-Rune Sjöholm (KD)

Bilaga 4 till BND/2021-08-25 § 81

References

Related documents

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021. Syftet med

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för