• No results found

1982 nr 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "1982 nr 1"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

vensk tidskrift

Årg.

69 · 1982

·nr l

!

l

%

lldaktörer: Margaretha af Ugglas, Mats Svegfors, Rolf Englund

I!Miionssekreterare: Lillemor Lindberg. Ansvarig utgivare: ~argaretha af Ugglas

~och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm. Telefon 08-67 59 55. Postgiro 72744-6 .

... 575-7620 ·Prenumeration: kr 70:- lår helår, kr 40:- f"ör halvår. l Finland Fmk 45:70 för helår

u...nmer kr 8:50 · Pärmar till årgångarna: kr 30:-· Tidskriften utkommer med tio nummer om året .

._..ts

Tryckeri, Stockholm 1982 ·ISSN 0039-677X

Ledare Den politiska demokratin

Underskottet

Dagens frågor Fredens ubåt Marginalismen Dött lopp i Danmark Kyrkoreformer i tiden? Hur mycket ATP?

Polskjul

Kolumn OM att lämna en folkrörelse. Av Herbert Rock

Artiklar Samtal med Karl-Erik ilsson. Av Rolf Englund

Margaret Thatchers försök. Av janerik Larsson Den insnärjda bostadspolitiken. Av Alvar Wattenlin

Vägen från och till protektionism. Av Hans Swedberg

Senaste nytt från Mynsjen och fjårdarna. Av Nils Uthorn

Sven Grassman - en udda röst. Av Claes-Henric Siven

Debatt Konspiration mot Norrlandsälvar och riksdagsbeslut?

Av Kai Curry-Lindahl

Realism om energi eller konspiration? Av Gösta Sundin

Trepartiregeringar och löften. Av Gösta Bohman

Litteratur Gunnar Jarrings memoarer. Av Thede Palm Tage Lindboms "Riket är ditt". Av Tyrgils Saxlund

Till sist Av Margaretha av Ugglas

2 4 6 7 7 8 9 JO l l 13 18 22 29 36 41 47 49 50 52 53 55

--

-

References

Related documents

Genom att lyfta några pedagogers tal om specialundervisning och elever i behov av särskilt stöd är syftet med studien att bidra till en ökad förståelse för

Med hjälp av intervjuer med kärnämneslärare, karaktärs- ämneslärare, resurslärare och skolledare samt enkätundersökningar med elever på gymnasie- skolor som har

Det framgår till exempel inte vilka grupperingar som finns för de olika eleverna, men det går att utläsa att det fungerar bättre när vissa elever får arbeta i liten

De menar även att det inte finns några yttre faktorer som påverkar brott utan det är endast individens hantering av sin låga självkontroll som är orsaken till att den

Det finns en bristande kunskap om kroppens och upphetsningens funktion. Att förstå kvinnors skäl till att bortse sina egna behov för att tillgodose partners behov oavsett det

Det vi tycker oss se av detta är att de coacher som starkt propagerar för praktik och ett starkt CV oftast inte vet hur det har gått för dem de coachar, medan Anna och

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilket socialt arbete som diakonin bedriver i Svenska kyrkan samt att undersöka vad Svenska kyrkans roll som

Förmågan till beslut finns, likaså en lyhördhet, men rektorn är inte kommunikativ och blir därmed inte heller tydlig, vilket leder till att de anställda i exemplet