• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Byggnadsnämnden I Protokoll"

Copied!
21
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-18 SID 1 (15)

Byggnadsnämnden

Plats och tid 2021-10-18 Solna stadshus, rum 160 Kommunfullmäktigesalen, kl. 18:00-20:57

Uppehåll i sammanträdet kl. 19:09-19:16.

Ledamöter

Torsten Svenonius (M), ordförande Bernhard Huber (MP)

Gustav Stark (M) Anders Ekegren (L) Olle Nykvist (C)

Kent Rune Sjöholm (KD) Johan Wahlstedt (S) Björn Bränngård (V)

Tjänstgörande ersättare

Gunilla Åberg (S) för Martin Eliasson (S)

Närvarande ersättare

Robert Gidehag (M) Mats Pettersson (M) Christina Brang Nyrén (M) Terence Hales (MP) Tove Pehrsson (V)

Övriga närvarande

Åsa Bergström, förvaltningschef Ann-Christine Källeskog, plan- och exploateringschef §§ 100-105

Lamija Perenda, planarkitekt §§ 100-105 Isra Husein, bygglovschef §§ 100-108 Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Johan Wahlstedt (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 100-113

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Torsten Svenonius (M) Justerare

Johan Wahlstedt (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-22.

Anslaget tas ner 2021-11-15.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-12.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 2 (15)

Signatur

Byggnadsnämnden

§ 100

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 101

Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att utveckla parkeringsnormen (BND/2021:210) ... 4

§ 102

Yttrande över remiss Trafikplan för ett växande och hållbart Solna (BND/2021:199) ... 6

§ 103

Verksamhetsplan och budget 2022 (BND/2022:1) ... 7

§ 104

Detaljplan för kv. Logementet (BND/2020:132) ... 9

§ 105

Detaljplan för del av kv. Tomteboda, regionnätstation (BND/2015:614) ... 10

§ 106

Bygglov för nybyggnad, parkeringshus Järva 4:17;4:11 (BND/2021:202) ... 11

§ 107

Bygglov för inredning av vind, Vargen 3 & 14 (BND/2021:201) ... 12

§ 108

Byggsanktionsavgift för olovlig rivning och tillbyggnad, Flustret 12 (BND/2020:73) ... 14

§ 109

Förvaltningschefen informerar ... 15

§ 110

Frågor till förvaltningen ... 15

§ 111

Anmälan av ärendelista ... 15

§ 112

Anmälan av delegationsbeslut ... 15

§ 113

Övrigt ... 15

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 3 (15)

Signatur

§ 100

Fastställande av föredragningslista

Byggnadsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 4 (15)

Signatur

§ 101

Avrapportering av uppdrag från Solna stads

verksamhetsplan och budget för 2021 om att utveckla parkeringsnormen (BND/2021:210)

Beslut

Byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 fick kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden utveckla parkeringsnormen i enlighet med

intentionerna i klimatstrategin. Arbetet med uppdraget har genomförts med

representanter från stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Samråd har skett med Bostadsstiftelsen Signalisten och

verksamma byggherrar i staden.

Parkeringsnormen ligger till grund för dimensioneringen av parkering för bil och uppställningsplats för cykel vid detaljplanering och bygglovgivning av

nybyggnadsprojekt samt i tillämpliga delar vid ombyggnad och ändrad användning av byggnad. Parkeringsnormen anger stadens minimikrav avseende antalet platser och dimensioneringen ska godkännas av byggnadsnämnden vid bygglovgivning. Byggherren kan, om detaljplanen medger, anordna fler parkeringsplatser och

cykeluppställningsplatser än parkeringsnormen anger.

Sedan den tidigare parkeringsnormen antogs 2014 har utvecklingen gått mot minskad bilanvändning till förmån för användning av kollektiva färdmedel och cykel. Inte minst gäller det arbetspendling till de arbetsplatsområden i kollektivtrafiknära lägen där det erbjuds attraktiva alternativ till bilanvändning. Även bilinnehavet har minskat under de senaste åren och är förhållandevis lågt i jämförelse med övriga kommuner i Stockholms län.

Den utredning som har gjorts innehåller förslag till justeringar av parkeringsnormen som möter de förändringar som har skett i resmönster, bilinnehav och utvecklingen av elbilar/laddhybrid bilar sedan 2014. Liksom den nuvarande parkeringsnormen utgår det utvecklade förslaget från närheten till kollektivtrafik och typ av bostad/verksamhet, men erbjuder en större flexibilitet beroende på närheten till flera kollektivtrafikslag.

Därutöver finns i det nya förslaget, liksom i grannkommunerna, möjlighet att sänka parkeringsbehovet genom att genomföra mobilitetsåtgärder (maximalt med 10 procent).

Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden beslutar att anta förslaget till parkeringsnorm i enlighet med förslaget i utredningen, samt att delge beslutet till kommunstyrelsen.

Yrkande

Torsten Svenonius (M) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 5 (15)

Signatur Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen att ärendet bordläggs samt att nämnden beslutar enligt det.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 6 (15)

Signatur

§ 102

Yttrande över remiss Trafikplan för ett växande och hållbart Solna (BND/2021:199)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen som sitt eget.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2020 och 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för stadens gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter, utifrån klimatstrategins mål. Syftet med trafikplanen är att tydliggöra stadens inriktning och strategier för trafiksystemet, med utgångspunkt från Solna stads vision, översiktsplan och

klimatstrategi. Inriktningen är att Solna ska fortsätta att växa och utvecklas hållbart, ha en levande och trygg stadsmiljö samt en tät stadsstruktur med ett modernt

transportsystem. Staden ska ha en blandad bebyggelse bestående av bostäder,

arbetsplatser och service med närhet till storstad, natur och kultur. Detta förenas med klimatstrategins målsättningar om att stadens organisation ska vara klimatneutral år 2035 och staden 2045.

För att uppnå visionen, översiktsplanen och klimatstrategin har fyra övergripande strategier lagts fast för utvecklingen av Solnas trafiksystem:

• Minska behovet av resor och transporter med bil

• Verka för fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken

• Utnyttja goda kollektivtrafiklägen för bebyggelse

• Fortsätt utveckla gång- och cykelinfrastrukturen

Sammantaget skapar denna inriktning för utvecklingen av Solnas trafiksystem förutsättningar för miljösmarta resval för såväl solnabor som inpendlare till Solna.

Utifrån de övergripande strategierna anges i trafikplanen strategier för de olika

trafikslagen – gångtrafik, cykeltrafik, kollektivtrafik, biltrafik och godstransporter. Miljö- och byggnadsförvaltningen och stadsledningsförvaltningen ska tillämpa strategierna vid planeringen av nya utbyggnadsprojekt/områden i staden. På motsvarande sätt ska tekniska förvaltningen tillämpa trafikplanens strategier i utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön.

Trafikplanen är utarbetad av representanter från stadsledningsförvaltningen, miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Planen ska kunna användas både i den fysiska planeringen och för utvecklingen av den befintliga stads- och trafikmiljön i Solna. Den är därmed huvudsakligen ett verktyg för stadens interna planeringsarbete, men kan även vara till vägledning för byggherrar.

Yttrande

Björn Bränngård (V) lämnar yttrande enligt bilaga 1.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 7 (15)

Signatur

§ 103

Verksamhetsplan och budget 2022 (BND/2022:1)

Beslut

Byggnadsnämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta om förändrade taxor för nämndens verksamhetsområde avseende bygglov, detaljplaner samt kart och mätverksamhet.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om förutsättningarna för budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. Utifrån kommunstyrelsens beslut har miljö- och

byggnadsförvaltningen utarbetat byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2022.

Driftsram för byggnadsnämnden är 5,8 miljoner kronor och investeringsbudgeten är 0,1 miljoner kronor. Nämnden föreslår att taxorna för handläggning av bygglov,

planärenden samt kart- och mätärenden ökar enhetligt i linje med prisindex för kommunal verksamhet.

Kommunfullmäktige har beslutat om fyra övergripande mål för staden och tre nämndmål för byggnadsnämnden. De tre nämndmålen är:

• Byggnadsnämnden ska planera för nya bostäder, arbetsplatser och service samt åstadkomma en sammanhållen, levande och hållbar stadsmiljö med ett modernt transportsystem.

• Byggnadsnämnden ska utveckla dialogen med solnabor och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess.

• Byggnadsnämnden ska hålla hög kvalitet på service och myndighetsutövning och bidra till nöjda solnabor och företagare.

Nämnden ska verka för att Solna växer och förtätas på ett hållbart sätt. Under året kommer utbyggnaden av tunnelbanan, Mälarbanan med kringliggande bebyggelse i Huvudsta, Solna Business Park, Solna station, Norra Hagastaden, Bagartorp samt utvecklingen av och längs med Solnavägen vara prioriterade stadsutvecklingsprojekt.

Genom att nyttja ekosystemtjänster och implementera stadens nya trafikplan och parkeringsnorm bidrar stadsutvecklingen till att anpassa staden till ett förändrat klimat, minskad klimatpåverkan och en ekologiskt hållbar utveckling. Nämnden ska också vidareutveckla medborgardialogen i planprocessen samt bidra till att sprida kunskapen om Solnas stadsutveckling.

För att utveckla nämndens förmåga att leverera en god service, möta framtida

välfärdsbehov, förändrad lagstiftning samt en osäker och tuffare ekonomisk situation ska arbetet med att utveckla processer genom att samverka och använda

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 8 (15)

Signatur

digitaliseringens möjligheter fortsätta. Samhällsbyggnadsprocessen och administrativa processer är prioriterade utvecklingsområden.

Kompetensutveckling inom områden som hållbar utveckling, service och bemötande, ledarskap och partnerskap är av strategisk vikt och bidrar tillsammans med fackkunskap till måluppfyllelse, en lärande organisation, hållbara partnerskap, god arbetsmiljö och medarbetarengagemang.

Röstförklaring

Björn Bränngård (V) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 2.

Johan Wahlstedt (S) meddelar att partiet inte deltar i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag i kommunfullmäktige.

Uppehåll i sammanträdet

Ordförande beslutar om uppehåll i sammanträde kl. 19:08.

Ordförande återupptar sammanträdet kl. 19:16.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 9 (15)

Signatur

§ 104

Detaljplan för kv. Logementet (BND/2020:132)

Beslut

Byggnadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om detaljplan för Logementet 1 m.fl., Järva. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra

betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra fortsatta förskoleverksamheter samt bostäder i befintliga byggnader. Förskola och bostäder saknar stöd i gällande plan men bedrivs med tidsbegränsade bygglov.

- fastigheten Logementet 1 föreslås alltså planläggas för förskola och bostäder - fastigheten Logementet 2 för studentbostäder

- fastigheten Inskrivningen 1 för förskola och kontor - fastigheten Mönstringen 3 för förskola och bostäder

Detaljplanen medger också genomförda och nytillkommande åtgärder såsom tillbyggnad för hiss och utrymningstrappor.

I plankartan föreslås särskilda bestämmelser för skydd av träd och mot byggnaders förvanskning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen gör bedömningen att planförslaget inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har samråtts med länsstyrelsen, som delar stadens bedömning. Någon miljökonsekvensbeskrivning upprättas därför inte.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 10 (15)

Signatur

§ 105

Detaljplan för del av kv. Tomteboda, regionnätstation (BND/2015:614)

Beslut

Byggnadsnämnden godkänner samrådsredogörelsen och ger förvaltningen i uppdrag att göra detaljplanen tillgänglig för granskning.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av en regionnätstation. Detaljplanen möjliggör även uppförandet av en mindre lokal transformatorstation samt en

dagvattenanläggning för hantering av dagvatten och skyfall med inslag av träd och vegetation.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 11 (15)

Signatur

§ 106

Bygglov för nybyggnad, parkeringshus Järva 4:17;4:11 (BND/2021:202)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för nybyggnad av parkeringshus i 10 våningar med byggnadsarea om 2004 kvm och bruttoarea om 19 978 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan.

Kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL är Göran Andersson-Lund.

Byggnadsarbetet får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 626 100 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

626 100 kr – Avgift för bygglov enligt tabell 4 626 100 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Fabege AB har genom dotterbolaget Råsta Garage AB och Per Lindgren inkommit med en ansökan om bygglov för nytt parkeringshus vid Kolonnvägen/Gustav III:s Boulevard/Signalbron. Parkeringshuset uppförs som fristående byggnad i ett cirkulärt mellanrum som uppstått i Signalbrons svängda på- och avfartsramp.

Närbelägna kontor, badhus och ishallar hör till de verksamheter som antas få nytta av ett tillskott av parkeringsplatser på platsen. In- och utfart till parkering sker från Gustav III:s Boulevard, under på- och avfartsrampen, varför en 3-dimensionell

fastighetsbildning sker där. Ett ledningsreservat löper under den västra delen av

byggnaden. Detta är tillgängligt från parkeringshusets plan 0 och angöring för underhåll och service sker från Kolonnvägen. Åtgärden är planenlig.

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 12 (15)

Signatur

§ 107

Bygglov för inredning av vind, Vargen 3 & 14 (BND/2021:201)

Beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för tillbyggnad av 2 st flerbostadshus genom ändring av takvinkel och uppförande av takkupor för att möjliggöra inredning av 18 st bostäder med en total vindsbruttoarea om 929 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan. Tillbyggnaden innebär att taklutningen ändras från 30 grader till 43 grader respektive 41 grader samt att 32 takkupor byggs, även 20 indragna takaltaner skapas, 12 takfönster sätts in och ett bullerplank uppförs.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 74 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

74 700 kr – Avgift för avslag, enligt tabell 10 74 700 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Förslaget innebär att befintliga tak och vindar rivs på två flerbostadshus och ersätts med nya tak med brantare taklutningar som ändras från ursprungliga 30 grader till 43 grader respektive 41 grader. Utöver de nya takvolymerna tillkommer 32 takkupor.

Fasaderna ändras vidare från de ursprungliga med att 20 indragna takaltaner skapas och med insättning av 12 takfönster. 18 nya bostäder på max 35 kvm föreslås på vindarna.

Entresolplan som ej mätvärt utrymme föreslås för 9 av dessa 18 lägenheter.

Entresolplanen föreslås som extra ej mätvärt utrymme då ett undertak monteras på en höjd av 1,7 meter över golv. Utrymmet ovanför undertaken redovisar inte någon användning för tex installationer eller dylikt. Ett bullerplank föreslås uppföras på gården.

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att föreslagna takkupor, takterrasser och takfönster har utformats på ett ovarsamt sätt som inte är anpassade till byggnadens nedanförliggande fasadkomposition och fönstersättning. Förslaget bedöms därmed inte anpassat till stadsbilden, är ovarsamt och strider mot intresset av en god helhetsverkan.

Inredning av vind inte är omöjlig med bibehållande av befintliga takvinklar. Sökandens motiv till den ökade volymen med spetsiga takvinklar framstår därför som märklig

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 13 (15)

Signatur

särskilt i beaktande av att man försett delar av den volym som man tillskapat under de spetsiga takvinklarna med ett undertak som begränsar takhöjden till 1,7 m ovan ett entresolplan trots att full ståhöjd är möjlig. Det är uppenbart att det tunna undertaket kommer tas bort efter genomfört bygge så att entresolplanens utrymmen kommer användas i sin helhet och med fullhöjd, vilket föranleder att 9 av 18 lägenheter inte kommer att följa regelverken gällande kraven på tillgänglighet och riktvärdena för trafikbuller.

Vid en avvägning mellan det allmänna intresset av att bevara stadsbilden och

byggnadens särdrag på ett varsamt sätt, mot det enskilda intresset av att öka volymen genom brantare takvinklar som är främmande för byggnadens arkitektur och det omkringliggande området för att på så sätt tillskapa möjlighet att inreda små lägenheter i en byggnad där befintliga höjd- och ytförhållanden på vinden redan tillåter inredning av bostäder bedömer förvaltningen att det allmänna intresset av att på ett varsamt sätt värna byggnadens karaktär och stadsbild i detta fall väger tyngre och att ansökan därmed ska avslås med hänvisning till att kraven i 2 kap 6§, 8 kap 1, 2, 7 och 17§§ Plan- och bygglagen.

Yrkande

Torsten Svenonius (M), Anders Ekegren (L), Bernhard Huber (MP), Olle Nykvist (C) och Kent-Rune Sjöholm (KD) föreslår att byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov i enlighet med bilaga 3.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag

Förslag om att bevilja bygglov enligt bilaga 3.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att byggnadsnämnden beslutar enligt Torsten Svenonius (M), Anders Ekegrens (L), Bernhard Hubers (MP), Olle Nykvists (C) och Kent-Rune Sjöholms (KD) förslag att bevilja bygglov i enlighet med bilaga 3.

Reservation

Johan Wahlstedt (S), Gunilla Åberg (S) och Björn Bränngård (V) reserverar sig mot beslutet.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 14 (15)

Signatur

§ 108

Byggsanktionsavgift för olovlig rivning och tillbyggnad, Flustret 12 (BND/2020:73)

Beslut

Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) PBL samt 9 kap. 7 § 3 och 16

§ 3 plan- och byggförordningen (2011:338) PBF tas en byggsanktionsavgift om 55 692 kronor ut av byggherren för ombyggnaden av källarvåningen till flerbostadshuset på fastigheten Flustret 12 i Solna kommun, Celon Entreprenad AB, 556373-2824.

Byggsanktionsavgift ska inbetalas på Solna stads konto, bankgiro 620-7898, inom två månader efter delgivning av detta beslut (ange ref.kod TILLSYN.2020.64).

Beskrivning av ärendet, skälen för beslutet, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser byggsanktionsavgift för att utan rivnings- och bygglov ha rivit del av flerbostads-hus, placerat i källarplan under entrétrappa omfattande 35 kvm, och ersatt den med en tillbyggnad, omfattande 34 kvm, på fastigheten Flustret 12 i Solna.

Åtgärden är planstridig.

Enligt 9 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs bygglov för tillbyggnad.

Enligt 9 kap. 10 § första stycket 1 PBL krävs rivningslov för att riva en del av en byggnad.

Enligt 10 kap. 3 § PBL får en åtgärd som kräver lov inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Av 11 kap. 51 § PBL följer bl.a. att om någon bryter mot en bestämmelse i 8–10 kap.

PBL ska tillsynsmyndigheten ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift) enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-18 SID 15 (15)

Signatur

§ 109

Förvaltningschefen informerar

Åsa Bergström, förvaltningschef, informerar om Stadsmiljöpriset 2021/2022 och om förslag till sammanträdesdagar för 2022.

§ 110

Frågor till förvaltningen

Björn Bränngård (V) har inkommit med frågor angående fastigheten Bollen samt reservat för tvärbanan.

Förvaltningen besvarar frågorna vid senare tillfälle.

§ 111

Anmälan av ärendelista

Byggnadsnämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 112

Anmälan av delegationsbeslut

Byggnadsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

BNd 2021C: 1213-1317, 1319-1323, 1325-1331

§ 113 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

(16)

Solna 18 oktober 2021 Byggnadsnämnden, ärende 5 BND/2021:199 Trafikplan

Yttrande

Trafikplan för ett växande och hållbart Solna

Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, ta fram en trafikplan för gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafik inklusive godstransporter, utifrån klimatstrategins mål. Men Solnas klimatstrategi är mindre ambitiös än regionens som även inkluderar indirekta utsläpp.

Solnas plan omfattar bara direkta utsläpp inom kommunens gränser.

Andra kommunala planer och strategier som rör Trafikplanens område är miljöstrategin,

grönplanen och dagvattenstrategin. Trots att Byggnadsnämnden delar förvaltning med MHN ser förslagen till yttrande olika ut från de båda nämnderna. Även Byggnadsnämndens yttrande borde kräva att faktorer som buller, dagvatten, luftföroreningar och biologiska samband, samt

klimatanpassningsåtgärder, inkluderas i planen.

Det är mycket bra att staden nu ser behovet att i god tid planera för framtida investeringar. Tyvärr har tidigare många beslut tagits utan ordentligt underlag och med stor tidspress, vilket medfört dåliga lösningar. Så kallad frimärksplanering saknar helhetsperspektiv både i tid och rum.

Solnatrafiken idag

Stora nationella vägar och järnvägslinjer korsar Solna, vilket ger stor genomfartstrafik. Men många har också Solna som mål. Staden har Sveriges största inpendling, men kommunen ser inte detta som något problem. Ett av de primära målen är att kommunen ska växa. Över en miljon kvadratmeter kontor är under planering, vilket inte är bra för klimatet. Byggnaderna kräver stora mängder stål och cement, vilket är några av våra största koldioxidkällor. Man bör i första hand återanvända byggnader som redan finns. Bättre balans mellan bostäder och arbetsplatser ger mindre pendling. Dagens utveckling mot mer distansarbete minskar behovet av kontorsytor.

För ett hållbart samhälle krävs det att vi utnyttjar våra resurser effektivare. Det gäller byggnader, men även fordon. Dagens bilar står still cirka 95 procent av tiden. Med bilpooler, ökad samåkning och självkörande taxibilar minskar behovet betydligt, både av fordon och dess förvaringsplatser (parkeringar och garage). Utvecklingen på detta område går mycket fort, och möjligheterna berörs endast marginellt i trafikplanen. Politiken hänger inte med.

Majoriteten av alla bilar har inga passagerare utöver föraren. För att uppmuntra samåkning och minska köer är en tanke att tillåta fordon med passagerare i kollektivfil. Fick de använda kollektivfilen skulle samåkandet öka och koldioxidutsläppen minska.

Från praktik till handling

Det finns många exempel på hur man planerar ett område med byggnation och biltrafiklösningar först och inkluderar gångvägar och cykelvägar i efterhand. Konsekvensen blir att sträckningar som kortar restiden med någon minut för bilisterna prioriteras framför vägsträckningar som kortar gång- eller cykeltrafikanters restid med tio+ minuter. Gångvägar och cykelvägar bör därför vara det första som läggs in när en detaljplan tas fram.

Övergripande strategier

Bilaga 1 till BND/2021-10-18 § 102

(17)

I texten står det att: ”Om det behövs för att underlätta framkomligheten på stadens vägnät kan nuvarande på- och avfarter till de statliga Europavägarna behöva kompletteras med nya på- och avfarter.”

Vad menas? Det finns förslag att låta Kolonnvägen ansluta till Enköpingsvägen söderifrån för att tillåta stambusslinje där. Mycket bra! Då kan man passa på att riva Ritorpsrampen (vilken dessutom inte klarar en planerad breddning av Ostkustbanan). Den misslyckade påfarten från Kolonnvägen till Signalbron blir väl permanent då den får ett P-hus i snurran.

Ovanstående är exempel som ej gäller Europavägar. På E18 föreslår jag att man öppnar den felande länken vid Jakobsdal, så att bussar och bilar kan köra från Ulriksdalsvägen till vägtunneln vid CircleQ. Då kan man ta bort kopplingen mellan Ulriksdalsvägen och Bergshamravägen.

Två förslag från Trafikverket nämns inte i trafikplanen. Det första är det regionala cykelstråket öster om E4 inklusive bro över Bergshamravägen. Pressa på för att det ska bli av!

Det andra är en ramp från Stocksundsbron till Björnstigen. Kompletteras den med infart till Bergshamra vid Ålkistan även för bilar (eller ramp till Ripstigen), kan man ta bort trafikljusen vid Bergshamravägen/Gamla vägen.

Cykel

Cykeltrafiken ökar, men Solnas cykelstruktur lämnar mycket övrigt att önska. Pendlare från angränsande kommuner vittnar om att standarden sjunker då man passerar kommungränsen.

2014 presenterade Solna en cykelplan, vilken egentligen i stort sett bara var en inventering. 2017 kom ett genomförandeprogram, vilket främst bestod av att lappa och laga den befintliga

strukturen. Få nyanlagda vägar har kommit till för den viktiga och växande cykelpendlingen.

Sedan 2015 har Solnas gång- och cykelvägar endast ökat från 66 till 69 km. Breda s.k.

cykelstrador byggs lämpligen längs järnvägar, som har samma önskemål om ”horisontalitet”. Idag råder stor brist på cykelparkeringar utanför centrumanläggningar, pendeltågsstationer,

vårdcentraler, förskolor, skolor och idrottsanläggningar, vilket försvårar möjligheterna att använda cykeln som transportmedel i vardagen. Fler cykelparkeringar är en förutsättning för att minska mängden bilresor och behöver därför lyftas fram mer i trafikplanen.

För att undvika konfliktdesign bör cykel- och gångtrafik vara åtskilda. Det är inte rimligt med gång- respektive cykelvägar vilka kräver att man går ut i angränsande väg vid möte.

Kollektivtrafik

Staden skriver att man vill utveckla de kollektivtrafiknoder som finns. Solna har en dröm om Solna station som en kollektivtrafikhub i norra Storstockholm. Det går nu att åka tåg direkt från Solna till Göteborg. Men i praktiken missar man målet genom dålig planering både från staden och

regionen. I förslaget till detaljplan för Solna station finns inga genomtänkta förslag för att

underlätta byten mellan olika trafikslag. Istället satsar man på fler kontorshus. Gula linjen får ingen utgång vid Friends Arena och MoS, vilket väl ursprungligen var tanken (”det blir för dyrt”). Och Hagalund får inte nu heller sin utlovade rulltrappa. Men Solna kan väl pressa på så att hissen från tvärbanan går upp till Hagalund (utan hissbyte).

Öppna en södra utgång från Ulriksdals station till en liten bussterminal vid Enköpingsvägen. En gångbro över Hagalunds bangård vore bra för Arenastaden.

Staden står för busshållplatser inom Solna. Men för några år sedan bytte man ut massor av hållplatser på grund av avtal med nytt reklambolag. Med en klimatkonsekvensbedömning (KKB) hade beslutet troligen blivit annorlunda.

Farligt gods

De statliga vägarna E4 och E18 är rekommenderade vägar för farligt gods. I trafikplanen skriver man att dessa vägar fortfarande ska tillåta farligt gods. Varför?

2015 flyttade trafiken från Enköpingsvägen till Kymlingelänken, men går fortfarande på

Bergshamravägen. Flytta E18 till väg 265, även kallad Norrortsleden, så slipper Bergshamra och Danderyd transporter med farligt gods.

Båtpendling och andra Ålkistefrågor

Intressant förslag att låta Linje 80 ha station vid Ålkistan. Återöppna även station Ålkistan på Roslagsbanan och bygg en gångbro över Ålkistan.

(18)

Björn Bränngård Vänsterpartiet

(19)

Solna 18 oktober 2021 Byggnadsnämnden, ärende 6 Verksamhetsplan och budget 2022 BND/2022:1

Röstförklaring

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget för 2022 utan hänvisar till vårt eget budgetförslag.

Björn Bränngård Vänsterpartiet

Bilaga 2 till BND/2021-10-18 § 103

(20)

Byggnadsnämnden i Solna 2021-09-18 Ärende 10. Vargen 3 och 14.

Yrkande

Den sökande önskar inreda vind och tillskapa 18 nya lägenheter.

Att möjliggöra nya bostäder genom vindsinredning har stora fördelar. Det kräver varken att ytterligare markyta tas i anspråk eller några exploateringsåtgärder i närområdet, t ex förändringar i omkringliggande infrastruktur. En förutsättning är dock att möta olika tekniska egenskapskrav.

Efter en relativt lång process kan nu konstatera att dessa formellt uppfylls. Någon grund för avslag med hänvisning till dessa anser vi därför inte föreligger.

För att kunna uppfylla alla krav och tillskapa en god boendemiljö krävs dock exteriöra förändringar av byggnaden. Förvaltningen föreslår avslag utifrån bedömningen att dessa sker ovarsamt och strider mot intresset av en god helhetsverkan.

Vi konstaterar att det antikvariska utlåtandet visserligen pekar på vissa negativa effekter, men inte bedömer dem som tillräckliga för att omöjliggöra åtgärden. Vare sig byggnaderna i sig eller området de befinner sig i har något särskilt skyddsvärde. Tvärtom är det en mycket heterogen miljö, som snarare präglas av sin brist på konsekvens i utformning. Läget i direkt anslutning till järnvägen måste också tas in i bedömningen av ”helhetsverkan”.

Vår samlade bedömning blir därför att bygglov kan beviljas.

Förslag till beslut

Bygglov beviljas med stöd av 9 kap 30§ Plan- och bygglagen 2010:900 (PBL), för tillbyggnad av 2 st flerbostadshus genom ändring av takvinkel och uppförande av takkupor för att möjliggöra inredning av 18 st bostäder med en total vindsbruttoarea om 929 kvm med de villkor och förutsättningar som anges nedan. Tillbyggnaden innebär att taklutningen ändras från 30 grader till 43 grader respektive 41 grader samt att 32 takkupor byggs, även 20 indragna takaltaner skapas, 12 takfönster sätts in och ett bullerplank uppförs.

Avgift

Avgiften för bygglovet är 74 700 kr i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Faktura skickas separat.

Avgiftsberäkning

74 700 kr – Avgift för avslag, enligt tabell 10 74 700 kr – Summa avgifter

Villkor

Beskrivning av ärendet, föreskrifter, handlingar som ingår i beslutet samt hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen.

Bilaga 3 till BND/2021-10-18 § 107

(21)

Torsten Svenonius (M) Anders Ekegren (L) Bernhard Huber (MP) Olle Nykvist (C)

Kent-Rune Sjöholm (KD)

References

Related documents

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som