Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Miljö- och hälsoskyddsnämnden I Protokoll

Download (0)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-09-01 SID 1 (8)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Plats och tid 2021-09-01 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-19:34.

Ledamöter

Victoria Johansson (MP), ordförande Axel Östlund (C) (distans)

Hélène Sevastik (S)

Klas Lindblom (M) (distans) Karin Westlin (M) (distans) Nils Fredriksson (L) (distans) Jesper Siljekvist (KD) (distans) Ruben Wågman (S) (distans) Tove Pehrsson (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Johan Salminen (M) (distans) Torsten Svenonius (M) (distans) Jacques de Maré (MP) (distans) Klas Strindlund (C) (distans) Ebbe Adolfsson (S) (distans)

Övriga närvarande

Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschef Peter Flensborn Wråke, stabschef §§ 38-39, 43 Malin Lyckdal, miljöinspektör §§ 37-39, 43 Stina Jurell, miljöinspektör §§ 37, 43 Jenny Tibell, miljöinspektör §§ 37, 43 Mariell Ainestrand, enhetschef §§ 37, 43 Rebecka Engvall, nämndsekreterare

Utses att justera Hélène Sevastik (S)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-09-01

Paragrafer §§ 37–45

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Victoria Johansson (MP) Justerare

Hélène Sevastik (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-09-02.

Anslaget tas ner 2021-09-24.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-09-23.

Originalprotokollet förvaras på miljö- och byggnadsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 2 (8)

Signatur

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§ 37

Fastställande av föredragningslista ... 3

§ 38

Dokument- och informationshanteringsplan med arkivbeskrivning (MHN/2021:7) . 4

§ 39

Beslut från föreskrifterna Igelbäckens naturreservat (elljusspår) (MHN/2021:39)... 5

§ 40

Yttrande Danderyds vattenplan samt dagvattenplan (MHN/2021:35) ... 6

§ 41

Anmälan av delegationsärenden ... 8

§ 42

Frågor till förvaltningen ... 8

§ 43

Förvaltningschefen informerar ... 8

§ 44

Övrigt ... 8

§ 45

Godkännande av digitalt deltagande ... 8

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 3 (8)

Signatur

§ 37

Fastställande av föredragningslista

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 4 (8)

Signatur

§ 38

Dokument- och informationshanteringsplan med arkivbeskrivning (MHN/2021:7)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar reviderad dokument- och informationshanteringsplan med arkivbeskrivning.

Sammanfattning

En dokumenthanteringsplan är en förteckning över den information som hanteras i nämndens verksamhet. I dokumenthanteringsplanen anges var informationen förvaras och hur den senare gallras och slutarkiveras. Staden planerar nu att införa ett e-arkiv vilket skulle möjliggöra att slutarkivera handlingar i digital form vilket gör det

nödvändigt att se över nämndens dokumenthanteringsplan. Det har även sedan tidigare funnits behov av att se över samtliga nämnders dokumenthantering för att säkerställa en enhetlig utformning och enhetlig hantering av allmänna handlingar.

Införande av ett e-arkiv öppnar upp möjligheter för hela digitala handläggningskedjor där det finns stora möjligheter att möta medborgarnas förväntan på ökad tillgänglighet.

Men också möjligheter till en framtida ökad effektivitet med minskade administrativa kostnader.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens dokumenthanteringsplan har omarbetats i sin helhet i enlighet med en stadsgemensam modell framarbetad av stadsarkivet. Modellen ska underlätta för stadens medarbetare att hantera verksamhetens information på ett lagenligt, korrekt och informationssäkert sätt. Modellen är processorienterad vilket gör den mindre känslig för förändringar i organisationen. Modellen innebär även att arkivbeskrivningen biläggs dokumenthanteringsplanen och att det i den även görs en informationssäkerhetsklassning. Det blir då en arkivbeskrivning med informations- och dokumenthanteringsplan (A+DHIP).

Informationssäkerhetsklassningen innebär att informationen klassats utifrån konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet på en fyrgradig skala. Konfidentialitet beskriver hur känslig informationen är om den skulle spridas till obehöriga, riktighet beskriver vilka konsekvenser det skulle få om informationen ändras eller inte är korrekt och tillgänglighet beskriver vikten av att informationen är åtkomlig när verksamheten behöver den.

Arkivbeskrivning som bilagts dokumenthanteringsplanen beskriver bland annat

nämndens historia, vilka lagar som styr verksamheten, informationshanteringen och hur dokumenthanteringsplanen ska tolkas.

Dokumenthanteringsplanen är på så sätt uppdelad i en A-, B- och en C-del. A-delen är en sammanfattning av Solna stads arkivstruktur. A-delen upprättas och revideras av arkivmyndigheten.  B-delen är nämndens arkivbeskrivning. C-delen

är nämndens processbaserade dokument- och informationshanteringsplan med informationssäkerhetsklassning. B och C-delarna har varit på remiss till

arkivmyndigheten (stadsarkivet) och ska alltid remitteras dit innan förändringar i planen görs.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 5 (8)

Signatur

§ 39

Beslut från föreskrifterna Igelbäckens naturreservat (elljusspår) (MHN/2021:39)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt eget beslut.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ansökt om dispens och tillstånd för att anlägga ett elljusspår inom Igelbäckens naturreservat, zon I, på fastigheten Järva 2:1. Tekniska nämnden ges dispens och tillstånd för åtgärderna men dispensen och tillståndet är förenat med ett antal villkor.

• Om inte annat anges i detta beslut ska åtgärderna genomföras i enlighet med inlämnade ansökningshandlingar och kompletteringar samt vad sökande i övrigt angett eller åtagit sig i ärendet.

• Tekniska nämnden, Solna stad ska meddela miljö- och byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet vid ändringar av arbetet.

• Arbetet får utföras mellan oktober-mars.

• Belysningsstolparna ska vara utrustade med avskärmning för ljuset bakåt och uppåt.

• Som längst får belysningstiderna vara 07-23.

• Död ved lämnas i första hand i faunadepåer, vid omhändertagande på annat sätt ska samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens ekolog ske.

• Sätta upp fladdermöss- och uggleholkar i reservatet, lämpligt antal och platser tas fram i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningens ekolog.

• Marken ska återställas till ursprungligt skick vid eventuella körskador eller annan påverkan.

• Om läckage/spill uppstår vid arbeten med maskiner ska åtgärder vidtas genast och sanering av eventuellt påverkat område genomföras. Miljö- och

byggnadsförvaltningens miljöskyddsenhet ska genast informeras om läckage/spill uppstår.

• Vid misstanke om markförorening ska arbetet avbrytas och kontakt tas med miljöskyddsenheten innan arbetet fortsätter.

• Vid misstanke om markförorening ska provtagning utföras i syftet att avgöra lämplig hantering av massorna.

• Vid konstaterad markförorening ska provtagningsresultatet delges miljöskyddsenheten.

• I de fall återfyllnad sker med externa massor ska massorna vara undersökta och uppfylla kraven på ”mindre än ringa risk” (MRR) i enlighet med Naturvårdsverkets handbok 2010:1.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 6 (8)

Signatur

§ 40

Yttrande Danderyds vattenplan samt dagvattenplan (MHN/2021:35)

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förvaltningens tjänsteskrivelse, med nedanstående ändringar, som sitt eget yttrande och överlämnar det till kommunstyrelsen.

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar sig därmed för att Danderyd inte kommer att bidra till den redan planerade fällningen.” till ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan. Solna utgår från att Danderyd som planerat kommer att bidra till den planerade

fällningen.”

• Lydelsen av den sista meningen i andra punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Det kan vara bra att överväga och kanske kan kommunerna då gemensamt ställa krav på Trafikverkets bristfälliga hantering av dagvatten från E18.” till ”Solna föreslår att kommunerna gemensamt ställer krav på Trafikverkets hantering av dagvatten från E18.”

Sammanfattning

Miljöövervakningsenheten (MÖ) har gått igenom Danderyds vattenplan samt dagvattenplan. Genomläsningen har främst fokuserat på vattenplanen och Edsviken och Lilla Värtan vilka är de ytvatten som Solna delar med Danderyd.

MÖ anser att Danderyds vattenplan generellt är mycket bra och väl genomarbetad.

Styrkan ligger i att Danderyd har ett förslag på ansvarsfördelning mellan enheter och bolag när det kommer till utförare av åtgärder. Inspirerande är även att Danderyd har satt tidsbestämda mål som följer vattenmyndighetens förvaltningscykel och att de har pekat på vad som är de mest prioriterade åtgärderna.

MÖ anser att följande punkter är yttranden av större karaktär:

Vattenplanen visar en intern belastningen på 4% för Edsviken. I vårt

kommungemensamma LÅP för Edsviken anges att den interna belastningen är 12%

och då räknar man även med att den största belastningen kommer från utbytet med Lilla Värtan. Då en kommungemensam fällning av Edsvikens bottensediment planeras är det bra om detta visas på ett enhetligt sätt. I vattenplanen nämns även att den inte kommer redovisa åtgärder som behandling av sediment. Solna anser att det är olyckligt då en fällning är en viktig del för att komma till rätta med fosforbelastningen i

Edsviken. Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar sig därmed för att Danderyd inte kommer att bidra till den redan planerade fällningen.

Vattenplanen beskriver flera dagvattenåtgärder som ska rena vägdagvatten från E18, vilket är Trafikverkets verksamhetsområde. Kommer dessa åtgärder kunna bli av när

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 7 (8)

Signatur

det innebär att kommunen då investerar åt annan verksamhetsutövare? Solna ser också att det behövs rening av dagvatten från E18 men tänker sig gå tillsynsvägen. Det kan vara bra att överväga och kanske kan kommunerna då gemensamt ställa krav på Trafikverkets bristfälliga hantering av dagvatten från E18.

Yrkande

Victoria Johansson (MP), Axel Östlund (C), Klas Lindblom (M), Nils Fredriksson (L) och Jesper Siljekvist (KD) föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med följande ändringar:

• Att ändra lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar sig därmed för att Danderyd inte kommer att bidra till den redan planerade fällningen.” till ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan. Solna utgår från att Danderyd som planerat kommer att bidra till den planerade

fällningen.”

• Att ändra lydelsen av den sista meningen i andra punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen från ”Det kan vara bra att överväga och kanske kan

kommunerna då gemensamt ställa krav på Trafikverkets bristfälliga hantering av dagvatten från E18.” till ”Solna föreslår att kommunerna gemensamt ställer krav på Trafikverkets hantering av dagvatten från E18.”

Hélène Sevastik (S) och Tove Pehrsson (V) ansluter sig till Victoria Johanssons (MP), Axel Östlunds (C), Klas Lindbloms (M), Nils Fredrikssons (L) och Jesper Siljekvists (KD) ändringsförslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag med justering enligt ändringsförslag och att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt det.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-09-01 SID 8 (8)

Signatur

§ 41

Anmälan av delegationsärenden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar del av följande delegationsbeslut:

MHN/DB 2021: 379-383, 385-455, 457-486, 488-531

§ 42

Frågor till förvaltningen

Ebbe Adolfsson (S) ställer fråga angående bekämpning av jätteloka i området kring Överjärva Gård.

Förvaltningen besvarar frågan.

§ 43

Förvaltningschefen informerar

Stina Jurell, miljöinspektör, och Jenny Tibell, miljöinspektör, informerar om uppföljning av radonprojektet.

Mariell Ainestrand, enhetschef, informerar om en livsmedelskontroll i förändring.

Karolina Ernarp, biträdande förvaltningschefen, informerar om läget inom trängseltillsynen.

§ 44 Övrigt

Inget övrigt vid detta sammanträde.

§ 45

Godkännande av digitalt deltagande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett enligt riktlinjerna

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :