• No results found

Marie Friberg (SD)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Marie Friberg (SD)"

Copied!
14
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Utses att justera

Per-Erik Andersson (C)

Paragrafer

43–53

Justeringens plats och tid

Kommunhuset måndagen den 15 januari kl. 09.00

Sekreterare

Bo Jönsson

Ordförande

Marie Friberg (SD)

Justerande

Per-Erik Andersson (C)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2019-04-08

Datum för anslags uppsättande

2019-04-16

Datum för anslags nedtagande

2019-05-04

Förvaringsplats för protokollet

Kultur-, fritids- och utbildningsförvaltningen

Underskrift

Bo Jönsson

Beslutande

Marie Friberg (SD), ordförande

Anette Persson (M), vice ordförande Per-Erik Andersson (C)

Marie Dahlén (L), tjänstgörande ersättare för Ferid Vänerklint (L)

Mona Olin (SD), tjänstgörande ersättare för Susanne Mayer Nilsson (SD)

Övriga deltagande

Tomas Ringberg, förvaltningschef/skolchef

Cecilia Bladh in Zito, Kommunstyrelsens ordförande §§ 47-48 Maria Westerlund, Lärarnas Riksförbund § 49

Helén Svantesson, Lärarnas Riksförbund § 49 Per Persson Landqvist, Lärarförbundet § 49 Anki Lindblad, Lärarförbundet § 49

Bo Jönsson, förvaltningssekreterare

(2)

Ärende Sida

§ 43 Val av justerande och tidpunkt för justering... 3

§ 44 Anmälan om jäv... 4

§ 45 Godkännande av föredragningslistan... 5

§ 46 Initiering av ärenden... 6

§ 47 Barn-och utbildningsnämndens budget i balans... 7

§ 48 Bevarande av landsbygdsskolorna... 8

§ 49 Diskussion med företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund... 9

§ 50 Utredning av förutsättningar för att med skolskjuts transportera elever från tätort till landsbygdsskolor... 10

§ 51 Budgetskrivelse inför budgetberedning 2019-05-07... 12

§ 52 Hörby Kommuns tillgänglighetsprogram... 13

§ 53 Namnbyte på Trollbäckens förskola... 14

(3)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 43 Val av justerande och tidpunkt för justering

Beslut

Att jämte ordförande justera protokollet utses Per-Erik Andersson (C)

Plats och tid: Kommunhuset måndagen den 15 januari kl. 09.00

_____

(4)

§ 44 Anmälan om jäv

Sammanfattning av ärendet

Ingen anmälan om jäv

_____

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 45 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att ärenden

”Patientsäkerhetsberättelse 2018 samt verksamhetschefens uppdragsbeskrivning” och ”Redovisning av sökta och beviljade statsbidrag” utgår från föredragningslistan och redovisas vid arbetsutskottets sammanträde 2019-05-14

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar därefter att godkänna föredragningslistan

_____

(6)

§ 46 Initiering av ärenden

Sammanfattning av ärendet

Inga nya ärenden initieras

_____

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 47 Barn-och utbildningsnämndens budget i balans

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att målmedvetet arbeta för att få en budget i balans för 2019

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Friberg (SD) har

initierat ärendet och arbetsutskottet diskuterar ärendet vid sitt sammanträde

_____

(8)

§ 48 Bevarande av landsbygdsskolorna

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden tar ett inriktningsbeslut att landsbygdsskolorna ska bevaras

Reservation mot beslutet

”En reservation lämnas härmed mot beslutet i Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 190408 om att bevara

landsbygdsskolorna i Hörby kommun, med den anledningen att det inte sen tidigare tagits något beslut om att förändra i nuvarande skolstruktur och att frågan inte är arbetad med

Marie Dahlén

tjänstgörande ersättare för Liberalerna”

Sammanfattning av ärendet

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Marie Friberg (SD) initierar att Barn- och utbildningsnämnden tar ett inriktningsbeslut att landsbygds- skolorna ska bevaras

Yrkanden

Mona Olin (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag

Marie Dahlén (L) yrkar på avslag med motiveringen att Hörby kommun inte tagit beslut om en förändring av nuvarande skolstruktur

Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för eget yrkande med bifall från Mona Olin (SD)

_____

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 49 Diskussion med företrädare för

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

Beslut

Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott tackar företrädare för Lärarförbunden för en givande dialog

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottet och representanter för Lärarförbunden diskuterar bland annat rekrytering av personal, lönepolitik, ledarskap, och arbetsmiljö- och trygghetsfrågor

_____

(10)

§ 50 Utredning av förutsättningar för att med skolskjuts transportera elever från tätort till landsbygdsskolor

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en utredning om förutsättningarna för att transportera elever från tätorten till de mindre skolenheterna på landsbygden. Utredningen ska ge svar på frågorna:

Vilket intresse finns från vårdnadshavare i tätorten att flytta sina barn till landsbygdsskolor?

Vilka ekonomiska konsekvenser skulle detta medföra gällande kostnader för skolskjutsar?

Vilka ekonomiska effekter skulle det få för driften av berörda skolenheter, samt för nämndens totala ekonomiska förutsättningar?

Sammanfattning av ärendet

Vid sammanträde i Barn-och utbildningsnämndens arbetsutskott 2019-03- 13 initierade ordförande Marie Friberg (SD) en utredning kring

förutsättningar för att med skolskjuts transportera elever från tätort till landsbygdsskolor

Förvaltningschef/skolchef Tomas Ringberg svarade då att vid ett politiskt beslut i frågan, bör flytt av elever ske på frivillig grund, då en elev enligt skollagen 10 kap 30 § ”ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå”. Således bör frågan om det, från vårdnadshavare i tätorten, finns ett intresse att flytta sina barn till skolenheter på landsbygden utredas

Bedömningen är att det inte går att lösa skolskjutstransport ut till

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

och ordförande påpekar att lagparagrafen 10 kap 30 § Skollagen också innehåller texten: ”Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola.

Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

1. den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen, eller

2. det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.

Beslut enligt andra stycket 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas”

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

(12)

§ 51 Budgetskrivelse inför budgetberedning 2019-05-07

Beslut

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott beslutar att justera texten enligt redovisat yrkande och föreslår därefter att Barn-och

utbildningsnämnden beslutar att godkänna budgetskrivelsen i enlighet med förvaltningens förslag

Sammanfattning av ärendet

Inför budgetberedningens sammanträde 2019-05-07 ska styrelsen och nämnderna presentera en budgetskrivelse med driftsbudget utifrån preliminära kommunbidragsramar och investeringsbudget

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2019-03-26 uppdra till förvaltningen att vid sammanträde i Barn-och utbildnings- nämndens arbetsutskott i april, presentera ett förslag till budgetskrivelse Förvaltningschef/skolchef Tomas Ringberg presenterar förslag

på prioriterade frågor i budgetskrivelse inför budgetberedningens sammanträde

Yrkanden

Mona Olin (SD) yrkar att texten under punkt 3 i budgetskrivelsen ändras från ”små skolenheter” till ”alla skolenheter”

Marie Dahlén (L) yrkar att Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott föreslår att Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna

budgetskrivelsen i enlighet med förvaltningens förslag Beslutsordning

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet för Mona

Olins (SD) yrkande

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 52 Hörby Kommuns tillgänglighetsprogram

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutar att uppdra till förvaltningen att göra en sammanställning av förslag på remissvar och ärendet återkommer vid Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-23

Sammanfattning av ärendet

Sedan våren 2018 har det pågått ett arbete med att ta fram ett tillgänglighetsprogram för Hörby kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till samrådshandling till Hörby kommuns tillgänglighetsprogram som innehåller vision, mål och riktlinjer för kommunens tillgänglighetsarbete Syftet med tillgänglighetsprogrammet är att slå fast inriktningen för Hörby kommuns arbete med tillgänglighet. Programmet och dess riktlinjer syftar till att fungera som ett verktyg för tillgänglighetsarbetet i kommunen Tillgänglighetsprogrammet pekar ut och presenterar vad som ska göras samt organisation, rollfördelning och ansvar för att tillgänglighetsarbetet genomförs

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2019-03- 13 att:

Förslaget till samrådshandling till Hörby kommuns tillgänglighetsprogram godkänds

Samrådshandlingen till Hörby kommuns tillgänglighetsprogram remitteras till samtliga nämnder för yttrande senast 2019-04-30, och

till handikapprådet och pensionärsrådet för yttrande senast 2019-05-20 Förvaltningschef och arbetsutskottet diskuterar förslag till remissvar som redovisas vid Barn-och utbildningsnämndens sammanträde 2019-04-23 Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-03-13 § 125 Samrådshandling - Hörby kommuns tillgänglighetsprogram

Nulägesanalys - Hörby kommuns tillgänglighetsprogram

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-22

_____

(14)

§ 53 Namnbyte på Trollbäckens förskola

Beslut

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott föreslår att Barn- och

utbildningsnämnden beslutar att godkänna namnändringen på Trollbäckens förskola till Äpplegårdens förskola

Sammanfattning av ärendet

Trollbäckens förskola kommer inom kort att flytta sin förskoleverksamhet till den nyrenoverade fastigheten Gullregnsgården

I samband med uppstart i de nya lokalerna önskar verksamheten att få byta namn på förskolan till Äpplegårdens förskola

Äpplegårdens förskola är ett namn som dels knyter samman områdets byggnader Kastanjegården, Bokegården m.fl. byggnader men som också lyfter fram en historik i kommunen då det tidigare funnits ett musteri på Råbygatan. Namnet på förskolan är också enligt våra egna efterforskningar lite unikt i Sverige

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse

_____

References

Related documents

Enhetschef Malin Ankarstrand Projektledare Erik Glansin Fredrik Larsson Administrativ chef Lena Ilhage 14:30 Paus. 14:40

Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin Marie Tell. Cecilia Ragnarsson

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 11:30 12. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20