PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

12  Download (0)

Full text

(1)

SIGNATUR

NÄRVARANDE

Ordförande Pia Möller (M)

Ledamöter Göran Bengtsson (M)

Kerstin Björkäng Wirehed (S) Tjänstgörande ersättare Lars Linderot (M)

Hanna Werth (FP) Ej tjänstgörande ersättare Irmeli Hermansson (KD)

Carina Ekstrandh (S)

Övriga Förvaltningschef Peter Andreasson

Sekreterare Adam Andersson

Sammanträdestid kl. 18.00-18.20

Paragrafer §§ 24-33

Bilagor 12:39-48

JUSTERING

Utsedd att justera Hanna Werth (FP)

UNDERSKRIFTER

Sekreterare ………

Adam Andersson

Ordförande ………

Pia Möller (M)

Justerande ………

Hanna Werth (FP)

(2)

SIGNATUR

§ 25 Regelverk för skolresor i Höganäs kommun

§ 26 Antagningsorganisation Kullagymnasiet lå 12/13

§ 27 Remiss gymnasieutb. – Drottning Blankas gymn. AB, Helsingborg

§ 28 Remiss gymnasieutb. – IT-gymnasiet Sverige AB, Helsingborg

§ 29 Remiss gymnasieutb. – Humeq Education AB, Helsingborg

§ 30 Vision lärcentrum

§ 31 Effektiviserad lokalanvändning

§ 32 Rapport från Ungdomssamordnaren

§ 33 Förvaltningschefens rapport

(3)

SIGNATUR

UN/2012/44

§ 24

EKONOMISK RAPPORT

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för den ekonomiska rapporten, bilaga 12:39.

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport, bilaga 12:39.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att godkänna den ekonomiska rapporten.

(4)

SIGNATUR

REGELVERK FÖR SKOLRESOR I HÖGANÄS KOMMUN

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för förslaget till nytt regelverk för skolresor i Höganäs kommun, bilaga 12:40.

Beslutsunderlag

Regelverk för skolresor i Höganäs kommun, bilaga 12:40.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att godkänna regelverk för skolskjuts i Höganäs kommun, enligt bilaga 12:40.

(5)

SIGNATUR

UN/2012/65

§ 26

ANTAGNINGSORGANISATION KULLAGYMNASIET LÅ 12/13

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för ärendet gällande Kullagymnasiets antagningsorganisation för läsåret 2012/2013.

Beslutsunderlag

Antagningsorganisation Kullagymnasiet lå 12/13, bilaga 12:41.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att stänga antagningen till Ekonomiprogrammet läsåret 2012/2013.

att fastställa planerad organisation för Kullagymnasiet för läsåret 2012/2013, enligt bilaga 12:41.

(6)

SIGNATUR

REMISS GYMNASIEUTBILDNING – DROTTNING BLANKAS GYMNASIESKOLA AB, HELSINGBORG

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redogör för Drottning Blankas gymnasieskola AB:s ansökan att utöka sin gymnasieverksamhet i Helsingborg.

Beslutsunderlag

Remiss gymnasieutbildning – Drottning Blankas gymnasieskola AB, Helsingborg, bilaga 12:42.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkar att Höganäs kommuns utbildningsnämnd vill uppmärksamma

Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att uppmärksamma Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

(7)

SIGNATUR

UN/2012/47

§ 28

REMISS GYMNASIEUTBILDNING – IT GYMNASIET SVERIGE AB, HELSINGBORG

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redogör för IT Gymnasiet Sverige AB:s ansökan att utöka sin gymnasieverksamhet i Helsingborg.

Beslutsunderlag

Remiss gymnasieutbildning – IT Gymnasiet Sverige AB, Helsingborg, bilaga 12:43.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkar att Höganäs kommuns utbildningsnämnd vill uppmärksamma

Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att uppmärksamma Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

(8)

SIGNATUR

REMISS GYMNASIEUTBILDNING – HUMEQ EDUCATION AB, HELSINGBORG

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redogör för Humeq Education AB:s ansökan att utöka sin gymnasieverksamhet i Helsingborg.

Beslutsunderlag

Remiss gymnasieutbildning – Humeq Education AB, Helsingborg, bilaga 12:44.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkar att Höganäs kommuns utbildningsnämnd vill uppmärksamma

Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens yrkande.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att uppmärksamma Skolinspektionen på den stora överetableringen av gymnasieplatser som finns i Nordvästra Skåne. Platserna överskrider i dagsläget elevantalet med det dubbla.

(9)

SIGNATUR

UN/2012/73

§ 30

VISION LÄRCENTRUM

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redogör för skrivelsen rörande Vision lärcentrum, bilaga 12:45.

Beslutsunderlag

Vision lärcentrum, bilaga 12:45.

Ytterligare underlag i ärendet Lärcentrum i Höganäs, bilaga 12:48.

Förslag till beslut på sammanträdet

Kerstin Björkäng-Wirehed (S) yrkade att med hänvisning till den bifogade utredningen om lärcentrum, bilaga 12:48, anse skrivelsen besvarad.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att med hänvisning till den bifogade utredningen om lärcentrum, bilaga 12:48, anse skrivelsen besvarad.

(10)

SIGNATUR

EFFEKTIVISERAD LOKALANVÄNDNING

Sammanfattning av ärendet

Ordföranden redogör för skrivelsen rörande effektiviserad lokalanvändning, bilaga 12:46.

Beslutsunderlag

Effektiviserad lokalanvändning, bilaga 12:46.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden yrkade att utbildningsförvaltningen redovisar för nämnden 2012-06-07 hur dagssituationen för lokalutnyttjandet ser ut och om eventuell effektivisering kan göras vid de olika enheterna.

Ordföranden yrkade att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fyra gånger per år redovisa genomförda och planerade åtgärder gällande lokaler.

Kerstin Björkäng-Wirehed (S) yrkar att avslå skrivelsen Effektiviserad lokalanvändning, bilaga 12:46, i sin helhet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer sitt förslag till beslut mot Kerstin Björkäng-Wireheds (S) förslag till beslut och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens förslag.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta

att utbildningsförvaltningen redovisar för nämnden 2012-06-07 hur dagssituationen för lokalutnyttjandet ser ut och om eventuell effektivisering kan göras vid de olika enheterna.

att utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fyra gånger per år redovisa genomförda och planerade åtgärder gällande lokaler.

(11)

SIGNATUR

UN/2012/67

§ 32

RAPPORT FRÅN UNGDOMSSAMORDNAREN

Sammanfattning av ärendet

Förvaltningschefen redogör för rapporten från ungdomssamordnaren, bilaga 12:47.

Beslutsunderlag

Rapport från ungdomssamordnaren, bilaga 12:47.

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet föreslår nämnden besluta att lägga informationen till handlingarna.

(12)

SIGNATUR

FÖRVALTNINGSCHEFENS RAPPORT

Sammanfattning av ärendet Verksamhet

Idrottshallsfördelning mellan enheterna pågår.

SCB-statistik rapporteras för närvarande in för föregående år.

Stockholmsbesök har genomförts för att titta på olika IKT-lösningar (Informations- och kommunikationsteknik) för utbildningsförvaltningen.

Personal

Rekrytering av nya chefer pågår, bland annat ny förskolechef i Jonstorp, rektor på Bruksenheten, två rektorstjänster på Vikenenheten, förskolechef på Tornlyckeenheten samt förskolechef till Nyhamnsenheten.

Pågår även rekrytering av utvecklingsstrateg till utbildningskontoret.

Uppsägningar har påbörjats för lärare vid de program på Kullagymnasiet som ska läggas ned.

Lokaler

Vattenläcka på skolans bottenvåning vid Nyhamnsenheten. Har tvingats stänga två klassrum.

Arbetsutskottets beslut Arbetsutskottet beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Figure

Updating...

References

Related subjects :