Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-03-23 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 23 mars kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Skolskjuts vid val av skola (FB) Handläggare Karin Magnusson 5. Seminarium: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro (B)

6. Placering av Paviljongskola (FB), inga handlingar 7. Uppdaterad lokalutredning (I), inga handlingar

8. Budget 2018, anpassningsåtgärder (I), inga handlingar 9. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :