• No results found

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2017-03-23 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 23 mars kl. 13:30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

13:30 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Skolskjuts vid val av skola (FB) Handläggare Karin Magnusson 5. Seminarium: Tidiga insatser för ökad skolnärvaro (B)

6. Placering av Paviljongskola (FB), inga handlingar 7. Uppdaterad lokalutredning (I), inga handlingar

8. Budget 2018, anpassningsåtgärder (I), inga handlingar 9. Aktuella händelser (I)

Sofia Sjöstrand, ordförande

References

Related documents

Verksamhetschefer Caroline Billing Caroline Ekberg Sara Dahlin Marie Tell. Cecilia Ragnarsson

Administrativ chef Lena Ilhage Enhetschef Malin Ankarstrand 15:25 12. Konceptförskola – ett funktionsprogram

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

grundskola: Barn i behov av särskilt stöd” (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 11:30 12. Arbetet med ny arbetsmarknadsenhet (I)

Uppföljning av nämndens föregående protokoll (I) Ordförande Leif Sternfeldt 13:35 5.. Information från teknik- och

Begäran om ett femte år gymnasiesärskolan (FB) Rektor Laila Grönesjö 13:45 5.. Revidering av skolskjutsregler (FB)

Risker vid övergången mellan årskurser och skolformer (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander. 09:20

Planering för framtida användning Örbyskolan (FB) Förvaltningschef Mari Sandell Molander 14:00 7. Yttrande gällande medborgarförslag avseende