SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

Utd ra g s b e s tyrka n d e Plats och tid Kommunhuset 25 april kl. 08.30 – 10.40 Beslutande L Sofia Sjöstrand, ordförande

M Anders Lindahl tjänstgör för Ann-Christine Andreasson (C)

MP Lo Göthberg Larsson tjänstgör Rune Imberg (KD)

S Urban Jernberg S Bodil Wennerström

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

MBP Henry Sandahl S Yasin Abbes S Jonny Karlsson

Tjänstemän Johanna Dahllöf, nämndsekreterare Dennis Reinhold, förvaltningschef

Kim Westerberg, handläggare § 24–26

Johan Höglund, ekonom § 27–28

Marie Wank, ekonom § 27–28

Kenny Fredholm, verksamhetschef § 24–32

Utses att justera Urban Jernberg Justeringens plats och tid Kinna 2018-05-02

Underskrifter Sekreterare

Johanna Dahllöf

Ordförande

Sofia Sjöstrand Justerare

Urban Jernberg

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på www.mark.se

Instans Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2018-04-25

Anslaget är publicerat 2018-05-02 – 2018-05-24 Förvaringsplats för

protokollet Kommunhuset, Kinna

Underskrift

Johanna Dahllöf

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

Innehållsförteckning

Förändring av ärendelistan § 24

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Fritslaskolan § 25 Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Örbyskolan § 26

Aprilrapport § 27

Budget 2019–2022 § 28

Inre ombyggnation Kunskapens Hus § 29

Begäran om ett femte år i gymnasiesärskolan § 30

Studiestartsstöd § 31

Aktuella händelser § 32

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 24/2018

Förändring av ärendelistan

Arbetsutskottets beslut

Ärendet Studiestartsstöd tillförs ärendelistan efter ärende 9.

Ledamöternas förslag till beslut

Lo Göthberg Larsson (MP) föreslår att ett ärende om studiestartsstöd tillförs ärendelistan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Göthberg Larssons förslag kan antas och finner att så sker.

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 25/2018 Dnr 2018-89 623-4

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Fritslaskolan

Arbetsutskottets beslut

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna beviljas ej.

Ärendet

Vårdnadshavarna till ………. har sänt in en ansökan till barn- och utbildningsnämnden angående en begäran om avsteg från skolskjutsreglerna.

Eleven börjar i förskoleklass på Fritslaskolan höstterminen 2018 och är enligt kommunens skolskjutszoner inte berättigad skolskjuts.

Ärendets behandling

Begäran om avsteg 2018-03-15 Bilder från skolvägen

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-27

Dagens sammanträde

Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Sofia Sjöstrand (L) förslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna ej beviljas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.

________________

Skickas till:

Vårdnadshavare

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 26/2018 Dnr 2018-116 623-3

Begäran om avsteg från skolskjutsregler för elev vid Örby- skolan

Arbetsutskottets beslut

Begäran om avsteg från skolskjutsreglerna beviljas ej.

Ärendet

……… vårdnadshavare har skickat in en begäran om avsteg från skolskjutsreglerna avseende kommunens skolskjutszoner. …………. börjar i års- kurs 2 på Örbyskolan höstterminen 2018 och är då enligt kommunens skol- skjutszoner inte längre berättigad till skolskjuts.

Ärendets behandling

Begäran om avsteg 2018-04-03 Bilder från skolvägen

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-10

Dagens sammanträde

Handläggare Kim Westerberg redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Sofia Sjöstrand (L) förslår att begäran om avsteg från skolskjutsreglerna ej beviljas.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.

________________

Skickas till:

Vårdnadshavare

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 27/2018 Dnr 2018-15 042-4

Aprilrapport

Ärendet

Aprilrapporten är kommunstyrelsens redovisning till kommunfullmäktige om kommunens verksamhet och ekonomi för årets första fyra månader. Nämn- dernas rapporteringar ligger till grund för redovisningen.

Eftersom april månad ännu inte är slut informeras arbetsutskottet om det på- gående arbetet.

Dagens sammanträde

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ordförande tackar för informationen.

________________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 28/2018 Dnr 2018-17 041-13

Budget 2019–2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2019- 2022.

Barn- och utbildningsnämnden begär 9,3 mnkr för tillkommande lokalkostna- der för år 2019 respektive 12,4 mnkr för år 2020.

Ärendet

Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetprocess. Fokus skall ligga på långsiktighet. Nämnderna ska analysera och kortfattat beskriva omvärldsför- ändringar (exempelvis lagstiftning, behov, nationella trender) i en kvalitetsa- nalys. För att kunna lägga ett budgetförslag inom angiven ram måste föränd- ringar vägas mot den verksamhet som bedrivs idag.

Barn- och utbildningsnämnden ska skicka ett budgetunderlag till Kommunsty- relsen senast 2017-05-15.

Ärendets behandling

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-01-29, § 10 Barn- och utbildningsnämnden 2018-02-08, § 14

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-02-22, § 18 Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 27

Barn- och utbildningsnämnden 2018-03-08, § 32

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2018-03-27, § 27 Barn- och utbildningsnämnden 2018-04-12, § 40

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-18

Budgetunderlag 2019–2022 inklusive bilagor, 2018-04-19

Dagens sammanträde

Ekonomerna Johan Höglund och Marie Wank redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

Ledamöternas förslag till beslut

Sofia Sjöstrand (L) förslår att:

- Barn- och utbildningsnämnden fastställer underlag till budget för åren 2019–2022.

- Barn- och utbildningsnämnden begär 9,3 mnkr för tillkommande lokalkost- nader för år 2019 respektive 12,4 mnkr för år 2020.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.

________________

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 29/2018 Dnr 2016-276 291-7

Inre ombyggnation Kunskapens Hus

Arbetsutskottets beslut

Ärendet lämnas till nämnden utan förslag till beslut.

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden beställde 2017-02-09 § 10, en förstudie om en inre ombyggnation i Kunskapens hus för ett bättre lokalutnyttjande, förbätt- rade förutsättningar för elevhälsan och Stommenskolan samt för ökad attrakt- ionskraft för Marks Gymnasieskola.

Förstudien som består av tre delar behandlades av teknik- och service nämn- den 2018-03-15 § 31.

Ärendets behandling

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2016-12-28

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-01-26, § 8 Barn- och utbildningsnämnden 2017-02-09, § 10

Teknik- och servicenämnden 2018-03-15, § 31 Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-16

Dagens sammanträde

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

Ledamöternas förslag till beslut

Sofia Sjöstrand (L) förslår att ärendet lämnas till nämnden utan förslag till be- slut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.

________________

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 30/2018 Dnr 2018-103 612-5

Begäran om ett femte år i gymnasiesärskolan

Arbetsutskottets förslag till beslut

- ……… beviljas inte ett femte år på gymnasiesärskolans individu- ella program på Marks Gymnasieskola.

- Förvaltningen får i uppdrag att inleda samtal med socialförvaltningen om vad som kan erbjudas till elevgruppen efter studenten.

Ärendet

Föräldrar till ……….., ……….., som går på gymnasiesärskolan individuella pro- gram på Marks Gymnasieskola har ansökt om ett femte år för ………. fick av misstag i sig gluten i skolrestaurangen under hösten 2017. Han har inte varit sjukskriven un- der tiden men föräldrarna har upplevt att han varit trött och haft svårare att ta till sig kunskap på grund av detta.

Barn- och utbildningsnämnden återremitterade ärendet den 2018-04-12, § 41.

Ärendets behandling

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03-29 Ansökan om ett femte år

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2018-04-19

Dagens sammanträde

Verksamhetschef Kenny Fredholm redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras

Ledamöternas förslag till beslut

Sofia Sjöstrand (L) förslår att:

- ……… beviljas inte ett femte år på gymnasiesärskolans individuella program på Marks Gymnasieskola.

- Förvaltningen får i uppdrag att inleda samtal med socialförvaltningen om vad som kan erbjudas till elevgruppen efter studenten.

Beslutsgång

Ordförande frågar om Sjöstrands förslag kan antas och finner att så sker.

________________

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 31/2018 Dnr 2017-139 615-11

Studiestartsstöd

Ärendet

Barn- och utbildningsnämnden antog riktlinjer om studiestartsstöd den 2017- 10-19, § 83. Studiestartsstöd är ett bidrag som syftar till att öka rekryte- ringen till studier bland personer med kort utbildning och med stort utbild- ningsbehov för att stärka deras möjligheter att etablera sig på arbetsmark- naden.

Arbetsutskottet informeras om hur studiestartsstödet har fungerat i praktiken och att riktlinjerna eventuellt behöver revideras.

Ärendets behandling

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017-09-25

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 2017-10-05, § 41 Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-19, § 83

Dagens sammanträde

Lo Göthberg Larsson (MP) redogör för ärendet.

Ärendet diskuteras.

Ordförande tackar för informationen.

________________

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 (13)

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2018-04-25

J u s te ra n d e s s ig n Utd ra g s b e s tyrka n d e

§ 32/2018

Aktuella händelser

Dagens sammanträde

Förvaltningschef Dennis Reinhold informerar om att teknik- och serviceförvalt- ningen arbetar för en lösning gällande paviljonger till Tingvallaskolan. Likaså behöver Solgårdens förskola en paviljong.

Verksamhetschef Kenny Fredholm informerar om grundsärskolan lokaler på Stommenskolan.

Ordförande tackar för informationen.

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.mark.se
Relaterade ämnen :