P R O T O K O L L 02 /2012. Samkommunstämman

Full text

(1)

P R O T O K O L L     02 /2012   

Samkommunstämman 13.11.2012   

 

 

 

 

 

 

(2)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 2

Föredragningslista   

Tid:  13.11.2012 kl 17.00 –   

Plats:   Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko   

Ärenden som          

skall behandlas   

1 §    ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN  2 §    FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP 

3 §    SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  4 §    VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

5 §    VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE  6 §  EKONOMIPLANEN 2013‐2015 

7 §    FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2013        8 §    JUSTERING AV ARVODEN FRÅN 1.1.2013 

9 §    ÖVRIGA ÄRENDEN   

                       

Besvärsanvisning   

             

  Haiko den 26.03.2012        MAGNUS BJÖRKLUND 

      Magnus Björklund 

  Styrelsens ordförande 

(3)
(4)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 4

1 §  ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN    

   Enligt bestämmelserna i arbetsordningen öppnar styrelsens ordförande samkommunstäm‐

man. 

 

  Beslut: Styrelsens ordförande hälsar de närvarande välkomna och öppnar samkommunstäm‐

man. 

 

 

2 §  FÖRRÄTTANDE AV NAMNUPPROP   

  Enligt bestämmelserna i arbetsordningen förrättas namnupprop kommunvis i alfabetisk ord‐

ning. 

 

  Beslut: Namnupprop förrättades enligt bilaga. 

   

    

3 §  SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

  Efter att ha konstaterat de närvarande och deras röstetal avgör ordförande huruvida sam‐

kommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. 

 

  Beslut: Ordförande konstaterar att 5/5 kommuner och 100/100 röster är närvarande och att  samkommunstämman är lagligen sammankallad och beslutför. 

     

4 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

  Samkommunstämman utser två protokolljusterare. 

   

  Beslut:  Rainer Busk och Ann‐Mari Petas utses till protokolljusterare. 

   

5 §  VAL AV ORDFÖRANDE OCH VICEORDFÖRANDE   

  Enligt bestämmelserna i arbetsordningen utses ordförande och viceordförande för samkom‐

munstämman. 

 

  Beslut: Benny Engård utses till ordförande och Clara Lindqvist utses till viceordförande för  stämman. 

   

(5)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 5

Styrelsen 16.10.2012, 8 §   

6 §  EKONOMIPLANEN 2013‐2015   

Beredningen av samkommunens ekonomiplan för åren 2013‐2015 pågår. Aktuell version av planen  bifogas föredragningslistan, det slutgiltiga fördlaget presenteras vid sammanträdet efter att ha be‐

handlats ytterligare en gång i samarbetsorganet. Styrelsens budgetdirektiv är följande: 

 

Samkommunens utgifter2013  Löner: 

I höstas uppnådde kommunsektorn ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivav‐

talen för 2012–2013. Avtalen trädde i kraft i januari 2012 och gäller i 26 månader.  Avtalspe‐

rioden går ut 28.2.2014. Kostnadseffekten för hela avtalsperioden är nästan 4,5 procent  inom alla avtalsområden.  

Kommunsektorns förtjänstnivåindex väntas stiga i år med 3,2 procent. År 2013 kommer det  kommunala förtjänstnivåindexet troligen att höjas med 2,3 procent. Ökningen av kommu‐

nernas och samkommunernas lönesumma under bägge åren blir antagligen av samma stor‐

leksklass.   

Personalbikostnader: 

Grunderna för de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter år 2012 fastställdes i  slutet av förra året. I rambeslutet för statsfinanserna 2013–2016 ingår det antagna värdet på  avgifternas storlek för åren i fråga. I de senaste årens beslut har ett allmänt antagande när  det gäller avgiftens utveckling varit att avgiftsnivåerna inte just alls ändras under gransk‐

ningsperioden.  

Den genomsnittliga nivån på de kommunala arbetsgivarnas socialförsäkringsavgifter i förhål‐

lande till lönesumman verkar hållas på i genomsnitt cirka 30 procent under kommande ram‐

period. De kommunala arbetsgivarnas sjukförsäkringsavgift har i år varit 2,12 procent av den  lön som utgör grund för avgiften. I basserviceprogrammet som bifogats rambeslutet har av‐

giftsprocenten år 2013 föreslagits bli den samma som i år.  

De kommunala arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift är i år 0,80 procent av en löne‐

summa på upp till 1 936 500 euro och 3,20 procent för den överskjutande delen av löne‐

summan. Arbetslös‐hetsförsäkringsavgiften beräknas år 2013 stiga med i genomsnitt cirka  0,01 procentenheter. I år är den genomsnittliga arbetslöshetsförsäkringsavgiften inom  kommunsektorn cirka 3,05 procent, men år 2013 uppskattas den bli omkring 3,06 procent. 

Det väntas ske ändringar i den lönesummegräns som ligger till grund för avgiften, bland an‐

nat i form av inflationsjustering. Hur arbetslöshetsförsäkringsavgiften utvecklas beror bland  annat på arbetslöshetstrenden, och som det ser ut nu finns det inget större tryck på att höja  avgifterna på medellång sikt. 

De kommunala arbetsgivarnas genomsnittliga KomPL‐avgift har varit oförändrad under åren  2010‐2012, dvs. omkring 23,6 procent av lönesumman. Medlemssamfundens faktiska ar‐

betsgivaravgift avviker i allmänhet från den genomsnittliga avgiften. Enligt de uppgifter som  nu finns att tillgå blir arbetsgivarens genomsnittliga avgift oförändrad under de närmaste  åren, dvs. 23,6 procent åren 2013–2014. Det beslut som fattas om löntagarnas försäkrings‐

avgift inverkar också på arbetsgivarens andel. Nu ser det ut som om de försäkrades pens‐

ionsavgifter kommer att höjas under ramperioden, medan de kommunala arbetsgivarnas  avgiftsnivå sänktes något i slutet av ramperioden. 

Köp av tjänster: 

Anslagen för köp av tjänster budgeteras till samma nivå som 2012 om inte fakta som moti‐

verar annat förfarande kan påvisas. Anslaget för underhåll av samkommunens fastigheter är  beroende på tidtabellen för en utrymmeslösning vilken förväntas ge Inveon nya, tidsenliga  och enhetliga utrymmen. Fordons‐ och fastighetsskatter stiger årligen. 

 

Material, förnödenheter och varor: 

De största utgiftsposterna är värme‐ och elavgifter. Kostnadstrycket är stort av både interna 

(6)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 6

och externa orsaker, förhoppningsvis skall ändå årets nivå kunna räcka till. Livsmedel för  skolmåltiderna är en stor kostnadspost ca 0,2 M€ vilken är beroende av antalet studerande  och antalet inkvarterade. Totalsumman torde kunna hållas oförändrad på grund av ned‐

gången i antalet studerande. 

Övrigt: 

Årliga anslag för förnyande av utrustning krävs för att upprätthålla en tidsenlig utrustning. 

Också nästa år prioriteras förslag vilka genomförda är lätta att flytta med till Inveons nya ut‐

rymmen. 

Årsbidrag, räkenskapsperiodens resultat: 

Ett resultat som efter avskrivningar är +/‐ 0 € eftersträvas liksom en oförändrad kassaställ‐

ning. Verksamhetsdelen och investeringsdelen anpassas till dessa målsättningar. Ensidiga  åtgärder för att anpassa personalutgifterna till dessa målsättningar tillgrips inte. 

 

Den slutliga versionen av ekonomiplanen bifogas protokollet. På grund av oväntad nedgång i  antalet studerande har målsättningen varit en budget där årsbidraget inte är negativt me‐

dan resultatet tillåts vara negativt, dock ej mer än de planenliga avskrivningarna föranleder. 

 

Samarbetsorganet har vid möten 8 och 15 oktober förordat beredningsprinciperna och om‐

fattar det slutliga budgetförslaget. 

 

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2013‐2015  och budgeten för år 2013 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2013. 

 

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Ekonomiplanen för åren 2013‐2015  och budgeten för år 2013 fastställs och att budgetens bindningsnivåer och förteckningen  över ansvarspersoner och ‐områden fastställs enligt förslaget till budget 2013. 

 

‐ ‐‐‐‐ 

Beslut: Samkommunstämman fastställer enhälligt Ekonomiplanen för åren 2013‐2015 och  budgeten för år 2013 och fastställer budgetens bindningsnivåer och förteckningen över an‐

svarspersoner och ‐områden enligt förslaget till budget 2013. 

   

   

   

(7)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 7

Styrelsen 16.10.2012, 9 §   

7 §  FASTSTÄLLANDET AV ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDEL FÖR LÅN 2013        Samkommunstämman har beslutat att för det budgetlån samkommunen upptagit för finan‐

sieringen av utrymmeslösningen i Lundagatan 8 Inveons kulturenhet (tidigare Borgå hant‐

verks‐ och konstindustriskola) erhålls medlemskommunernas årliga betalningsandelar. 

För amorteringen upptas en betalningsandel som bokas som höjning av grundkapitalet och  fördelas enligt kommunernas andel i grundkapitalet. För lånets ränta upptas en betalnings‐

andel för finansieringskostnader fördelad enligt kommunens antal studerande i samkom‐

munen de tre senaste åren. 

 

Förfallodagarna för samkommunen mot Nordea har avtalats till 30.12 och 30.6. årligen. 

 

   

JS   Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2013 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2013 

 

Beslut: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år  2013 enligt tabellen ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är  15.12.2013 

 

‐ ‐‐‐‐ 

Beslut: Samkommunstämman fastställer betalningsandelarna för år 2013 enligt tabellen  ovan och fastställer betalningsordningen så att förfallodagen är 15.12.2013 

 

         

ÄGARKOMMUNERNAS BETALNINGSANDELAR FÖR AMORTERINGAR OCH RÄNTOR 2013

Kommun Andel 

studerande

Räntor att  betala,  kommunens 

andel

Grundkapital‐

andel

Amortering att  betala, kommunens 

ökning av  grundkapitalet

 Att betala  sammanlagt år 

2013 per  15.12.2013 

Borgå 54,39 10 388,00 54,08 163 306,00          173 694,00 

Lappträsk 3,02 577,00 3,06 9 243,00       9 820,00 

Lovisa 24,67 4 712,00 25,51 77 029,00       81 741,00 

Mörskom 1,08 206,00 1,02 3 081,00       3 287,00 

Sibbo 16,84 3 216,00 16,33 49 301,00       52 517,00 

Summa 100,00 19 099,00 100,00 301 960,00          321 059,00  Räntor att betala och fördela 19 100,00

Amortering att betala och fördela totalt 301 960,00          321 060,00 

(8)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 8

Styrelsen 16.10.2012, 10 §   

8 §  JUSTERING AV ARVODEN FRÅN 1.1.2013   

Enligt nu gällande arvodesstadga betalas arvoden för förtroendevalda enligt tabellen nedan. Arvo‐

dena har varit oförändrade hela fullmäktigeperioden och en justering inför den nya perioden är ak‐

tuell. I tabellen nuvarande arvode och förslaget till nytt arvode och ny arvodesnivå med beaktande  av de ändringar som skett i samkommunens förtroendevalda organ. 

     

           

JS  Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas  från 1.1.2013 enligt tabellen ovan. 

 

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny arvodesnivå fastställs att tillämpas  från 1.1.2013 enligt tabellen ovan. 

 

‐ ‐‐‐‐ 

 

Beslut: Samkommunstämman fastställer en ny arvodesnivå att tillämpas från 1.1.2013 enligt tabel‐

len ovan. 

 

   

Organ Arvode nu Nytt arvode

Samkommunens styrelse 82,00 90,00

Revisionsnämnden 71,00 77,00

Övriga organ 61,00 68,00

Årsarvode, styrelseordförande 1 500,00 1 650,00

(9)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 9

9 § ÖVRIGA ÄRENDEN   

Beslut: Samkommunstämman antecknar för kännedom stadsstyrelsens i Borgås vägledning för  kommande mandatperiod emligt följande: 

 

”Borgå stad förutsätter att samkommunen bereder det tekniska genomförandet av valet av samkom‐

munsstämman som väljs för den nya kommunalvalsperioden och annan förvaltning så, att valen kan ge‐

nomföras genast i början av kommunalvalsperioden och inte först vid ett senare skede på våren, som ti‐

digare. 

Dessutom beslutar stadsstyrelsen att inkalla samkommunens andra medlemskommuner till en ägarpoli‐

tisk förhandling där man utreder möjligheterna till att revidera samkommunens grundavtal.” 

   

(10)

Samkommunstämman 13.11.2012 s. 10

 

 

BESVÄRSANVISNING       Datum för sammanträdet  Samkommunstämman       13.11.2012 

   

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I samkommunstämmans beslut kan ändring sökas skriftligt genom kommunalbesvär. 

 

Besvärsmyndighet, adress och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, PB 120, 00521 Helsingfors   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. Besvärstiden är 30 dagar. 

   

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall uppges 

 ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

 vilket beslut som överklagas 

 vilka ändringar som yrkas i beslutet 

 motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om  endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och posta‐

dress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och  intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna  kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall  lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket  stängs. 

 

Tilläggsuppgifter: Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters  prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomsto‐

len

(11)

Samkommunstämman 13.11.2012, Närvaro och omröstning

Närvar-

ande Kommun

Grund-

kapitalandel Röster 1) När-

varo Röstetal

JA - - NEJ JA - - NEJ JA - - NEJ

Ja Borgå stad Nuutti Matti 1 18,03

Högström Hans 1 18,03

Busk Rainer 54,08 54,08 1 18,03

Ja Lappträsk Engård Benny 3,06 3,06 1 3,06

Ja Lovisa Bäcklund Lars 0 0,00

Laukas Gunnel 1 12,76

Eriksson Leif 25,51 25,51 1 12,76

Ja Mörskom Petas Ann-Mari 1,02 1,02 1 1,02

Ja Sibbo Sandström Stefan 1 8,17

Möller Sirpa 0 0,00

Lindqvist Clara 16,33 16,33 1 8,17

100,00 100,00 9 100,00

JA NEJ AVSTÅR SUMMA

1) Vid samkommunstämmans sammanträde kan det sammanlagda röstetalet för representanter som valts från en kommun vara högst en röst mindre än det sammanlagda röstetalet för de övriga representanterna som är närvarande vid samkommunstämman.

0

Omröstning i §

0 0 0 0

Omröstning i §

0 0 0

0

Omröstning i §

0 0 0

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :