• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
27
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 03 2013

P R O T O K O L L 11.04.2013

(2)

Styrelsen 11.04.2013 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 03/2013

Tid: 11.04.2013 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

4 § REGERINGENS OCH UNDERVISNINGSMINISTERIETS BESLUT 03 2013 5 § PROJEKTANSÖKNINGAR

6 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

7 § VAL AV REPRESENTANTER I OLIKA SAMMANSLUTNINGAR 8 § ANHÅLLAN OM TILLSTÅND ATT RESA UTOMLANDS 9 § TILLSÄTTANDE AV DISCIPLINORGAN

10 § FASTSTÄLLANDE AV LOKALA EXAMENSDELAR

11 § PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN GEMENSAM ANSÖKAN

12 § RESULTATET AV LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT OCH TIMLÄRARUPPDRAG 13 § PRINCIPER FÖR ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

14 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, MASKIN OCH METALLBRANSCHEN

15 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN 16 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, EL- OCH AUTOMATION

17 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, EL- OCH AUTOMATION

18 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 22 H/VECKA (RESTAURANG) 19 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, BILBRANSCHEN

20 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, FRISÖR

21 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, RÖRMONTERING 22 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA (ICT 24,5 H/VECKA)

23 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, GRAFISK PLANERING (24.5 H/V) 24 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, GRAFISK PLANERING (20 H/V)

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 11.04.2013 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

Förslag: Camilla Antas och Juha Elo utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 12.04.2013 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 11.04.2013 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 11.04.2013 s.5

4 § REGERINGENS OCH UNDERVISNINGSMINISTERIETS BESLUT 03 2013

Undervisningsministeriet har fattat besluten om förändringar i antalet nybörjarplatser enligt region och också enligt utbildningsanordnare. Riktlinjen har varit att totalt minska antalet platser men också att flytta platser till regioner där de behövs, till regioner och utbildningsanordnare där plat- serna de senaste åren inte har motsvarat efterfrågan.

Nyland erhåller 3 388 nya nybörjarplatser om man jämför år 2016 med nuläget. De största ökning- arna tillfaller Omnia (608), Helsingfors (720), Hyria (380), Luksia (250) och Keuda (570). I östra Ny- land får PIC Ab 20 platser och Iuakky 55 platser. Beslutet innehåller inga svenskspråkiga tilläggsplat- ser.

Ur samkommunens synvinkel kan beslutet beräknas som positivt då våra 450 platser bevaras trots att i alla fall för tillfället utnyttjandegraden är under 90 %.

Undervisnings- och kulturministeriet meddelade samtidigt att en anpassning av enhetspriserna till statsekonomins bärkraft kommer att göras de närmaste åren. Också den nedskärning i utbildnings- platser som blev mindre än planerat skall finansieras genom minskning i enhetspriserna. För år 2013 har indexjusteringen slopats, år 2014 sänks enhetspriset 1,5 % och därefter ytterligare 2,7 % år 2015. Enligt nu gällande har beslut inte fattats om ytterligare nedskärningar 2016.

För samkommunen innebär minskningen jämfört med nivån 2013 drygt 70 000 € lägre finansiering år 2014 och drygt 100 000 år 2015 utan beaktande av förändringar i verksamhetsvolymen. Om ut- vecklingen i antalet studeranden fortsätter i en negativ riktning står samkommunen inför en utma- ning. Om antalet studerande stabiliseras vid 360 i stället för vid drygt 400 är anpassningsbehovet totalt ca 370 000 år 2013 och 2014.

Detta anpassningsbehov uppgående till ca 500 000 € i en verksamhet vars omsättning har uppgått till ca 5 M€ låter som en veritabel utmaning. Kostnadsminskningen, effektiveringen, ökningen av produktiviteten, rationaliseringen eller nedskärningen är 10 % jämfört med dagens nivå.

JS Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 11.04.2013 s.6

5 § PROJEKTANSÖKNINGAR

Utbildningsstyrelsen har utlyst statsunderstöd att sökas per 15.3.2013. Samkommunen och Östra Nylands yrkesinstitut Inveon har medverkat i tre nya projektansökningar vilka presenteras i bilaga.

Förutom dessa pågår fortfarande en del projekt där Inveons egenfinansiering ingår.

Egen finansieringen i dessa nya projekt är 30 576 om samtliga beviljas enligt ansökan. I årets eko- nomiplan finns reserverat 33 000 € för projektens egen finansiering vilket i stort täcker de på- gående projektens finansiering under år 2013 och den del av dessa nya projekt som förverkligas under år 2013. I budgeten för år 2014 bör de beviljade projektens finansiering beaktas.

JS Förslag: Styrelsen godkänner samkommunens/Inveons medverkan i inlämnade projektansökningar.

Beslut: Förslaget godkänns.

(7)

Styrelsen 11.04.2013 s.7

6 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Johan Söderberg har utnyttjat innestående semesterdagar 25-28.3.2013.

Ordf Förslag: Styrelsen fastställer Söderbergs semester Beslut: Förslaget godkänns.

(8)

Styrelsen 11.04.2013 s.8

7 § VAL AV REPRESENTANTER I OLIKA SAMMANSLUTNINGAR

Samkommunen är delägare och medverkande i ett antal företag och organisationer och har därmed mandat att vara representerad vid bolagsstämmor och styrelser enligt följande sammanställning.

Namnförslaget är beredningens förslag till representation:

Stiftelsen Östra Nylands körövningsbana representantskapet Tom Eklund

Studiebostäder i Borgå Ab bolagsstämman Johan Söderberg

styrelsen Solveig Mickels (Tina Andersson)

FastighetsAb Lundagatan 8 bolagsstämman Magnus Björklund

styrelsen Johan Söderberg och

Solveig Mickels

Posintra Ab bolagsstämman Johan Söderberg

JS Förslag: Styrelsen utser representanter enligt beredningen ovan.

Beslut: Förslaget godkänns.

(9)

Styrelsen 11.04.2013 s.9

8 § ANHÅLLAN OM TILLSTÅND ATT RESA UTOMLANDS

Personal bör anhålla om tillstånd av styrelsen för att i tjänsten resa utomlands.

Resultatenheten Inveon Teknik planerar en traditionsenlig resa till Sverige för de avgående stu- derande inom bil-, logistik- och metallbranscherna. Lektor Peter Tallberg, lektor Bo-Henrik Björkell, lektor Kjell Broström, t.f. lektor Christian Gustafsson studiecoach Camilla Granström anhåller om att få resa till Stockholm 2-4 maj 2013. Med på resan följer 31 studerande. Anhållan bilagd. De stu- derande som inte reser med undervisas schemaenligt av Tom Eklund.

Hotell-, restaurang- och cateringutbildningens avgående studerande planerar en studieresa till Tal- linn 16–17 maj 2013. I resan deltar 12 studerande och 2 lärare. Lektor Kristina Högström och timlä- rare Christoffer Liljeberg anhåller om att få resa till Tallinn med studerandegruppen.

SM Förslag: Peter Tallberg, Bo-Henrik Björkell , Kjell Broström, Christian Gustafsson och Camilla Gran- ström beviljas rätt att resa till Stockholm 2-4.5.2013.

Kristina Högström och Christoffer Liljeberg beviljas rätt att resa till Tallinn 16–17.5.2013. Resorna bör ordnas så att de inte medför kostnader för yrkesinstitutet.

En rapport över respektive resa skall lämnas till styrelsen senast 30 dagar efter hemkomsten.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 11.04.2013 s.10

9 § TILLSÄTTANDE AV DISCIPLINORGAN

Upprätthållaren bör enligt yrkesutbildningslagen (L630/1998 § 35a) tillsätta ett organ som skall handha frågor relaterade till disciplin och fråntagande samt återställande av studierätt. På grund av att lagändringen trädde i kraft mitt under en styrelseperiod har organets mandat avvikit från det planerade och ett nytt organ bör nu tillsättas. Organet bör uppfylla lagstiftningens krav på jäm- ställdhet mellan könen.

Till medlemmar i Disciplinorganet för mandatperioden 11.4.2013 - 31.7.2015 utses följande 6 per- soner (ersättare inom parentes):

Representanter för upprätthållaren: 2 personer ur samkommunens styrelse, en man och en kvinna (samt deras ersättare, en man och en kvinna)

Representant för arbetslivet: Kaj Karlsson (Ove Blomqvist)

Representant för studerandevården: kurator Gina von Schoultz (studiehandledare Maria Rosenlöf) Representant för lärarkåren: lektor Bo-Henrik Björkell (t.f. lektor Christian Gustafsson)

Representant för studerande: studerande FR11 Emilia Schröder (studerande FR 11 Michelle Lindén) Till organets ordförande utses en av dess medlemmar.

Till föredragande utses rektor Solveig Mickels (Johan Söderberg)

Till sekreterare utses styrelsens sekreterare, direktör Johan Söderberg (Solveig Mickels)

SM Förslag: Till medlemmar i Disciplinorganet 11.4.2013 - 31.7.2015 utses Upprätthållare 1 (ersättare 1), Upprätthållare 2 (Ersättare 2), Kaj Karlsson (Ove Blomqvist), Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf), Bo-Henrik Björkell (Christian Gustafsson) och Emilia Schröder (Michelle Lindén). NN utses till orga- nets ordförande. Rektor Solveig Mickels utses till Disciplinorganets föredragande och direktör Johan Söderberg till sekreterare.

Beslut: Till medlemmar i Disciplinorganet 11.4.2013 - 31.7.2015 utses Juha Elo (Magnus Björklund), Nancy Lökfors (Anita Spring), Kaj Karlsson (Ove Blomqvist), Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf), Bo- Henrik Björkell (Christian Gustafsson) och Emilia Schröder (Michelle Lindén). Nancy Lökfors utses till organets ordförande. Rektor Solveig Mickels utses till Disciplinorganets föredragande och direktör Johan Söderberg till sekreterare.

(11)

Styrelsen 11.04.2013 s.11

10 § FASTSTÄLLANDE AV LOKALA EXAMENSDELAR

Upprätthållaren fastställer Inveons läroplaner. Läroplanerna baserar sig på de nationella examens- grunderna. Eftersom yrkesutbildningen skall betjäna det lokala arbetslivet är det enligt examens- grunderna tillåtet för upprätthållaren att också erbjuder lokala examensdelar som i sin helhet utar- betats lokalt i samarbete med arbetslivet.

Inveon deltar i ett finlandssvenskt projekt LexRub (Lokala examensdelar och rutiner för bedömning) tillsammans med Axxell, Prakticum, Yrkesakademin och Optima. Inom projektet utarbetar vart och ett yrkesinstitut lokala examensdelar enligt det omgivande arbetslivets behov. Också studerandes rätt till personliga studiestigar har beaktats. Inveons lokala examensdelar föreligger färdiga att tas i bruk.

Följande lokala examensdelar har utarbetats (bilaga)

Grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen:

Examensdelen SPECIALKOST, 10 sv Examensdelen BAKNING, 10 sv Examensdelen KUNDSERVICE, 10 sv

Examensdelen KULINARISK MATLAGNING, 10 sv

Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik:

Examensdelen DATAINSTALLATIONER, 10 sv Grundexamen i byggnadsbranschen:

Examensdelen KUNDBETJÄNING OCH FÖRSÄLJNING, 10 sv Grundexamen inom el- och automationsteknik:

Examensdelen FASTIGHETSTEKNIK, 10 SV

Enstaka studerande inom kockutbildningen har varit med i projektet genom att, enligt eget val, un- der inlärning i arbete studera enligt kraven för lokala examensdelar. Alla examensdelar kan tilläm- pas också för studerande som inlett sina studier redan 2012 eller tidigare, eftersom de är valfria och i första hand studeras genom inlärning i arbete.

Yrkesprovsplanerna färdigställs som bäst och kommer att fastställas av respektive yrkesteam vid deras sammanträden 20.5.2013.

SM Förslag: De lokala examensdelarna, 7 st, fastställs enligt bilaga. De 4 lokala examensdelarna för hotell-, restaurang och cateringbranschen tas i bruk omedelbart och tillämpas för alla studerande inom branschen. De övriga 3 lokala examensdelarna tas i bruk 1.8.2013 och tillämpas för alla stu- derande i respektive bransch.

Beslut: Förslaget godkänns.

(12)

Styrelsen 11.04.2013 s.12

11 § PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN GEMENSAM ANSÖKAN

Gemensam ansökan har avslutats. Databasen ANDATAS har varit stängd för utbildningsanordnare t.o.m. 10.4.2013 och ansökningsresultatet i bilagan har skrivits ut 11.4.2013. Resultatet, 82 första- handssökande till 9 utbildningar, är väntat (jfr styrelsen 11/2012 § 8 och § 13) men kan inte anses tillfredsställande eftersom det innebär antagning av flera små grupper med färre än 14 studerande.

Situationen kan förbättras något då det blir klart i vilken mån studerande kan antas enligt deras andra ansökningsalternativ.

Ett förslag till åtgärder med anledning av ansökningsresultatet bereds till styrelsens sammanträde i maj.

SM Förslag: Ansökningsresultatet från gemensam ansökan 2013 antecknas för kännedom enligt bilaga.

Beslut: Förslaget godkänns.

(13)

Styrelsen 11.04.2013 s.13

12 § RESULTATET AV LEDIGANSLAGNING AV LEKTORAT OCH TIMLÄRARUPPDRAG

Ordinarie lektorat och timläraruppdrag i huvudsyssla har lediganslagits att söka enligt styrelsens beslut. Annonser (bilaga) publicerades i Borgåbladet, Östra Nyland och Uusimaa 23.3.2013 och i Hufvudstadsbladet 24.3.2013. Förteckningen över uppdragen som lediganslagits samt kompetens- och behörighetskrav publicerades på www.inveon.fi 22.3.2013 (bilaga).

Ansökningstiden tog slut 9.4.2013.

Uppdrag Antal

sökande

1. lektor i yrkesämnen, maskin och metallbranschen 2

2. timlärare i huvudsyssla inom maskin‐ och metallbranschen (18 h/vecka) 1

3. lektor i yrkesämnen, el‐ och automation 1

4. lektor i yrkesämnen, el‐ och automation 2

5. timlärare i huvudsyssla, restaurang (22 h/vecka) 2

6. lektor i yrkesämnen, bilbranschen 1

7. lektor i yrkesämnen, frisör 1

8. lektor i yrkesämnen, rörmontering 2

9. timlärare i huvudsyssla, ICT (24,5 h/vecka) 1

10. timlärare i huvudsyssla, grafisk planering (24.5 h/vecka) 1 11. timlärare i huvudsyssla, grafisk planering (20 h/vecka) 1 Ingen av de sökande till lektoraten är formellt behörig

En person har lämnat in ansökan för lektor i yrkesämnen med undervisning inom byggnads- branschen (husbyggnad). Ett sådant lektorat eller timläraruppdrag har inte lediganslagits att söka.

Ansökan har inte beaktats efter telefonsamtal till sökande.

SM Förslag: Annonseringen och ansökningsresultatet antecknas för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(14)

Styrelsen 11.04.2013 s.14

13 § PRINCIPER FÖR ANSTÄLLNING AV UNDERVISNINGSPERSONAL

En person som inte uppfyller kraven på behörighet för undervisningspersonal (986/1998 § 13) kan anställas med tidsbundet avtal för att handha undervisningen. Förordningen gör det möjligt att an- ställa personer i behörighetsgivande utbildning för upp till 3 år. Styrelsen har dessutom beslutat (2/2011 § 5) att icke behöriga personer som har minst 5 års arbetserfarenhet i utbildningsyrkets bransch samt har arbetat som lärare i Inveon i mera än 5 år, kan anställas för 2 år.

Målet med längre tidsbundna anställningar än 1 år är att ge personen i fråga möjlighet att göra sig behörig för ordinarie anställning. Behöriga lärare som ordinarie lektorer är alltid det slutliga målet.

Med beaktande av de preliminära uppgifterna om hur antagningen av studerande kommer att se ut 2013 och de ekonomiska prognoser som direktören presenterar är det ur yrkesinstitutets synvinkel ändamålsenligt att nu inte tillämpa längre anställningsförhållande än 1 år för personer som inte kan anställas ordinarie.

Samarbetsorganet behandlade ärendet vid sitt sammanträde 8.4.2013. Utskrift ur samarbetsorga- nets protokoll är bilagt.

SM Förslag: Vid anställande av undervisningspersonal 2013 tillämpas längre anställningsförhållanden är 1 år enbart på de sökande som uppfyller behörighetsförordningens stadganden och vilka kan an- ställas ordinarie.

Beslut: Förslaget godkänns.

(15)

Styrelsen 11.04.2013 s.15

14 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, MASKIN OCH METALLBRANSCHEN Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Imjack, John montör, maskin och metall icke behörig

Welin, Svante tekniker, maskinbyggnad, konstruktionsteknik icke behörig

Imjack anhåller om en längre anställningstid än 1 år men uppfyller inte förutsättningarna för detta.

Enligt styrelsens principbeslut 18.2.2011strävar Inveon till att i första hand anställa personer med en utbildning inom branschen som är minst en nivå högre än den Inveon utbildar för.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Tekniker Svante Welin anställs som t.f. lektor i yrkesämnen, maskin och metall, för tiden 1.8.2013–31.7.2014. Anställningen är villkorlig tills Welin uppvisat godtagbart straffregisterutdrag enligt lagen 770/1993 § 6 mom. 2 och godtagbart läkarintyg. Lön enligt UKTA 4 09 04 00 8 –6 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(16)

Styrelsen 11.04.2013 s.16

15 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA INOM MASKIN- OCH METALLBRANSCHEN

Uppdraget har sökts av följande personer (bilaga):

Imjack, John montör, maskin och metall icke behörig

I inlämnad dokumentation finns inte utbildning för CNC-arbete eller motsvarande arbetserfarenhet.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Ingen anställs. Rektor anställer nödvändig personal.

Beslut: Förslaget godkänns.

(17)

Styrelsen 11.04.2013 s.17

16 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, EL- OCH AUTOMATION

Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Sandvik, Peter examen inom el-teknik, Sverige icke behörig

Utbildningsstyrelsens intyg över utländsk examens motsvarighet enligt styrelsens beslut 12.6.2012

§ 11 har inte inlämnats.

Sandvik anhåller om en anställningstid på två år med hänvisning till F986/1998 § 23 mom. 3 och styrelsens beslut 18.2.2011 § 5.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Peter Sandvik anställs som t.f. lektor i yrkesämnen, el- och automation, för tiden 1.8.2013- 31.7.2014. Anhållan om en längre anställningstid än ett år avslås. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 04 00 2 - 6 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(18)

Styrelsen 11.04.2013 s.18

17 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, EL- OCH AUTOMATION Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Björk, Krister elmontör icke behörig

Eriksson, Jan elmontör icke behörig

dessutom examen från Stockholmes tekniska institut

Björk studerar för pedagogisk behörighet i Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Han uppskattar att han blir färdig med de pedagogiska studierna våren 2014.

Eriksson har avlagt ingenjörsexamen vid Stockholms Tekniska Institut men inte lämnat in utbild- ningsstyrelsens intyg över utländsk examens motsvarighet enligt styrelsens beslut 12.6.2012 § 11.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Montör Krister Björk anställs som t.f. lektor i yrkesämnen, el och automation, för tiden 1.8.2013–31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 04 00 8 - 12 %

Beslut: Förslaget godkänns.

(19)

Styrelsen 11.04.2013 s.19

18 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 22 H/VECKA (RESTAURANG) Uppdraget har sökts av följande personer (bilaga):

Liljeberg, Christoffer kock icke behörig

Meriheinä, Thérèse ekonomieförest, pedagogisk behörighet

En förutsättning för att handha uppdraget framgångsrikt är arbetserfarenhet från restaurangbran- schen vilket nämndes i annonsen. Bägge sökande redovisar arbetserfarenhet men ingendera har lämnat in tillfredsställande dokumentation:

Liljeberg är utexaminerad som kock 2001(grundexamen) och har sedan dess arbetat i restaurang- kedjor el motsvarande, delvis som kökschef och med arbetsledning.

Meriheinä är utexaminerad ekonomieföreståndare 1987 (oklart om grund- eller institutexamen) och har 318 dagar arbetserfarenhet i restaurang ombord (motsvarar ca 2 år på land).

SM Förslag: Ingen anställs som timlärare i huvudsyssla. Rektor utreder behörighet och arbetserfarenhet och anställer timlärare i huvudsyssla för ett år enligt de principer som tillämpats i styrelsens övriga anställningsbeslut.

Beslut: Förslaget godkänns.

(20)

Styrelsen 11.04.2013 s.20

19 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, BILBRANSCHEN Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Gustavsson, Tage tekniker icke behörig

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Tekniker Tage Gustavsson anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden 1.8.2013‐

31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 04 00 8 –6 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(21)

Styrelsen 11.04.2013 s.21

20 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, FRISÖR Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Söderström-Laukkanen, Keth frisör, pedagogisk behörighet icke behörig Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Frisör Keth Söderström-Laukkanen anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden 1.8.2013‐

31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 04 00 8 –5 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(22)

Styrelsen 11.04.2013 s.22

21 § VAL AV LEKTOR I YRKESÄMNEN, RÖRMONTERING Tjänsten har sökts av följande personer (bilaga):

Hankalahti, Eero tekniker, maskinbyggnad icke behörig Welin, Svante tekniker, maskinbyggnad, konstruktionsteknik icke behörig

Vardera personen har likartad teknisk utbildning och lång arbetserfarenhet.

Eero Hankalahti har handhaft lektoratet i Inveon från 2007.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Tekniker Eero Hankalahti anställs som t.f. lektor i yrkesämnen, rörmontering, för tiden 1.8.2013-31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 04 00 8 –6 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(23)

Styrelsen 11.04.2013 s.23

22 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA (ICT 24,5 H/VECKA)

Uppdraget har sökts av följande personer (bilaga):

Waltonen, Peter montör icke behörig

Waltonen anhåller om en anställningstid på 3 år men uppfyller inte förutsättningarna för detta.

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Montör Peter Waltonen anställs som timlärare i huvudsyssla, med huvudsaklig undervis- ning inom ICT, för tiden 1.8.2013–31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 07 02 2 –12 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(24)

Styrelsen 11.04.2013 s.24

23 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, GRAFISK PLANERING (24.5 H/V) Uppdraget har sökts av följande personer (bilaga):

Danielsen, Jannike magister i konst icke behörig

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Magister i konst Jannike Danielsen anställs som timlärare i huvudsyssla, med huvudsaklig undervisning inom grafisk planering, för tiden 1.8.2013–31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod 4 09 07 01 5 –6 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(25)

Styrelsen 11.04.2013 s.25

24 § VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, GRAFISK PLANERING (20 H/V) Uppdraget har sökts av följande personer (bilaga):

Öfverström, Niclas grundexamen, grafisk planering icke behörig Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.

SM Förslag: Niclas Öfverström anställs som timlärare i huvudsyssla, med huvudsaklig undervisning inom grafisk planering, för tiden 1.8.2013–31.7.2014. Lön enligt UKTA lönekod

4 09 07 02 2 –12 %.

Beslut: Förslaget godkänns.

(26)

Styrelsen 11.04.2013 s.26

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 11.04.2013 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 4

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 6-24

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 6-24

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

(27)

Styrelsen 11.04.2013 s.27

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under