• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
13
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 02 2011   

 

P R O T O K O L L      18.2.2011   

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  2/2011 

 

Tid: 18.2.2011 kl.  14.00   

Plats:  Inveon kultur,  Lundagatan 8   

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 

4 §  SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010  5 §  BEHÖRIGHET FÖR LÄRARE I YRKESINRIKTADE STUDIER 

6 §  ANSÖKAN OM INTERNATIONELL LÄRARASSISTENT 

7 §  ANSÖKAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS MED STUDERANDE – BACKMAN  8 §  LEDIGANSLAGNING AV OBESATTA TJÄNSTER 

         

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

                     

   

(3)

PROTOKOLL    2 / 2011   

Tid:    18.2.2011 kl.  14.00 – 15.00   

Plats:    Inveon,  Lundagatan 8, Borgå   

Medlemmar:  Magnus Björklund 

      Torolf Bergström 

      Kari Hagfors   

      Nancy Lökfors 

Petra Paakkanen        Stefan Sandström 

Gunilla Träskelin   

       

Övriga:    Solveig Mickels 

      Johan Söderberg 

   

Underskrifter: 

 

       _________________         _________________ 

Magnus Björklund      Johan Söderberg 

Ordförande        Sekreterare 

      Protokoll‐ 

justering:    Protokollet har granskats och godkänts 18  / 02   2011. 

   

_________________        _________________ 

      Kari Hagfors         Petra Paakkanen        

    

Protokollet har varit framlagt till påseende 22  / 02   2011 i samkommunens kansli. 

   

Intygar: 

_____________________ 

   

Protokollsutdragets riktighet bestyrks      /    2011    _____________________ 

       

   

(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

             

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Kari Hagfors och Petra Paakkanen utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 22.2.2011 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 21.2.2011 på  samma tavla. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

Beslutsförteckningen flyttas till en separat bilaga vilket gör det lättare att publicera nätversionen  av styrelsens protokoll då eventuella konfidentiella ärenden inte härefter syns ens som rubriker i  internet. 

   

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

(6)

4 §  SAMKOMMUNENS BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2010   

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under  året överskred samkommunens studerandeantal antalet platser i samkommunens tillstånd att ordna  utbildning. Antalet studerande uppgick till (medeltalet för hela året) 458. Årsmedeltalet har således  för andra året i rad överskridit antalet utbildningsplatser i tillståndet att ordna utbildning. Samkom‐

munsstämman har beslutit att samkommunen själv under en övergångsperiod skall finansiera över‐

skridningen. 

Denna gynnsamma utveckling i antalet prestationer och bevarad kostnadseffektivitet har lett till fort‐

satt ekonomiskt gott resultat år 2010.  

Resultatet förbättras av en inte budgeterad resultatbaserad finansieringsandel på 110 000 €. Största  enskilda avvikelsen jämfört med budgeten har uppkommit inom de enhetsprisenliga ersättningarna  där tillväxten fortsatt stark trots en av den annalkande ekonomiska nedgången förorsakad försiktig‐

het i uppskattningen av ersättningarna, i övrigt har kostnadsmedvetenheten medfört underskrid‐

ningar av flera centrala utgiftsmoment.         

I stället för ett budgeterat årsbidrag om 94 015 € uppvisar samkommunen ett årsbidrag uppgående  till 678 856,71 €. Detta resultat som är bättre än budgeterat skulle som sådant ge samkommunen  ekonomiska förutsättningar att fortsätta också som självständig anordnare av yrkesutbildning i Östra  Nyland för landskapets svenskspråkiga ungdomar. En implementering av den så kallade yrkesinstitut‐

strategin i egen regi pågår för närvarande och är i alla fall fortsättningsvis ett ekonomiskt gångbart al‐

ternativ.  

 

De största enskilda orsakerna till resultatet som alltså är betydligt bättre än budgeterat framgår ne‐

dan. 

Det bör konstateras att den skuld i underhåll av fastigheterna som uppkommit de senaste åren då  blickarna riktats mot nya tidsenliga utrymmen är en betydande del av de uppkomna överskotten. Ut‐

rymmesfrågan bör avgöras under innevarande år, om Campus‐tanken skjuts framåt bör saneringarna  inledas i Haikoenhetens utrymmen. 

   

BUDGET  BOKSLUT  RESULTATEFFEKT  Resultatområden 

SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING 

OCH GEMENSAMMA FUNKTIONER  1 428 737 1 314 896  113 842

ÖSTRA NYLANDS YRKESINSTITUT 

INVEON  3 290 748 3 078 265  212 482

Utgifts‐ och inkomstslag 

Ersättningar för prestationer  4 500 000 4 652 612  152 612

Verksamhetens kostnader  4 682 935 4 369 665  313 270

 därav personalkostnader  3 452 605 3 143 641  308 964

       köp av tjänster  453 500 300 536  152 963

Investeringar  399 220 319 921  79 299

 

Samkommunens likviditet och soliditet har fortsättningsvis förbättrats och möjliggör både materiella  och immateriella förbättringar i produktionsmedlen vilket beaktats i budgeten för år 2010.  

Samkommunens kassamedel har ökat och är 2,48 M€ då budgeten räknade med en betydande  minskning. 

 

Inga överskridningar som förutsätter samkommunstämmans tillstånd föreligger. 

(7)

 

Samkommunens ekonomi har utvecklats gynnsamt de senaste åren. Detta ger goda möjligheter att  förkovra både yttre förutsättningar och också satsa på internt utvecklingsarbete. Således har sam‐

kommunen inlett ett utredningsarbete som eftersträvar nya enhetliga och tidsenliga utrymmen för  hela den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland.  

 

JS   Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott 265 615,44 €  läggs till balansen till kontot tidigare års över‐/underskott. 

 

Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år 2010. 

 

Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman  valt (Audiator). 

 

Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssamman‐

slutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman  också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

   

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att räkenskapsperiodens överskott 265 615,44 €  läggs till balansen till kontot tidigare års över‐/underskott. 

 

Styrelsen godkänner och undertecknar för sin del samkommunens bokslut för år 2010. 

 

Styrelsen lämnar bokslutet för revidering till den revisorssammanslutning som samkommunstämman  valt (Audiator). 

 

Styrelsen lägger fram bokslutet för behandling i samkommunstämman efter det att revisorssamman‐

slutningen och revisionsnämnden gett sina utlåtanden med uppmaning att samkommunstämman  också behandlar frågan om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. 

(8)

5§   BEHÖRIGHET FÖR LÄRARE I YRKESINRIKTADE STUDIER 

Förordningen om behörighetsvillkor för personal inom undervisningsväsendet (986/1998) har änd‐

rats 16.12.2010 och träder ikraft 1.8.2011. Den ändrade förordningen ger upprätthållaren rätt att be‐

sluta om avvikelser från den stadgade behörigheten: 

I fall då föreskriven högskolexamen inte finns för den undervisningsuppgift upprätthållaren bestämt   Vid avsaknad av högskolexamen inom området bör läraren ha specialyrkesexamen som lämpar sig  för undervisningsuppgiften eller, om sådan inte finns i examensstrukturen, annan lämplig examen el‐

ler utbildning. 

Princip: I Inveon är det ändamålsenligt att tolka bestämmelserna så att läraren, i avsaknad av sådan  utbildning som motsvarar de huvudsakliga behörighetskraven, i första hand skall ha en utbildning  inom branschen som enligt utbildningsstrukturen är minst en nivå högre än den examen som stu‐

derande avlägger. 

Anställningstiden för sådan person som saknar den stadgade behörigheten 

En person som har tillräcklig utbildning och den förmåga som uppgiften kräver kan förordnas att  meddela undervisning interimistiskt för högst ett år om en behörig person inte står till buds. Utöver  detta kan en person som har tillräcklig utbildning för undervisningsuppgiften och god praktisk yrkes‐

skicklighet anställas för högst två år om ingen behörig person står till buds. 

Princip: I Inveon är det ändamålsenligt att tillämpa en anställningstid på två år på sådana personer  som har minst 5 års praktisk arbetserfarenhet i uppgifter som närmast motsvarar innehållet i under‐

visningsuppgiften och dessutom minst 5 års erfarenhet som lärare i huvudsyssla inom den grundläg‐

gande yrkesutbildningen. 

 

SM   Förslag: Principerna i beredningen fastställs att tillämpas på anställningar efter 1.8.2011. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(9)

6 §  ANSÖKAN OM INTERNATIONELL LÄRARASSISTENT   

Inveon hade läsåret 2009‐2010 en internationell assistentlärare som finansierades via EU Lifelong Le‐

arning Programme. Erfarenheterna var mycket goda. Ansökningstid för assistentlärare pågår nu igen  och i Inveon har en ansökan förberetts enligt bilaga. 

Assistentläraren får ett stipendium som täcker kostnaderna för resor, bostad och uppehälle. En ut‐

bildningsanordnare som tar emot en internationell assistentlärare förbinder sig att hjälpa assistenten  att hitta en bostad och att handleda assistenten både i arbetet och på fritiden. De egna kostnaderna  för assistenten är små och består framför allt i personallunch (frivillig utgift), resor mellan de olika  undervisningsställena, utgifter för eventuell välkomstfest och dylika arrangemang av social karaktär  samt en eventuell ersättning till de lärare som åtar sig handledning under fritiden. Assistentläraren  omfattas av de normala försäkringarna. 

 

SM   Förslag: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon anhåller om en assistentlärare enligt bilagan. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

   

(10)

 

7 §  ANSÖKAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS MED STUDERANDE    

Lektor Leena Backman ansöker om rätt att resa utomlands med en grupp studerande enligt bilagan. 

Resans program är i linje med läroplanens innehåll och resan förorsakar inte yrkesinstitutet extra  kostnader. 

Bo‐Henrik Björkell ansöker för sin egen del samt för Tom Eklund, Christian Gustafsson och Stig Rik‐

berg om rätt att resa till Stockholm med avgående studerande från Inveon Teknik 14‐16.4.2011. Re‐

sans program är i linje med läroplanens innehåll och resan förorsakar inte yrkesinstitutet extra kost‐

nader.  

   

SM   Förslag: Leena Backman beviljas rätt att i sitt arbete resa till Paris enligt planen i bilagan. 

 

Bo‐Henrik Björkell, Tom Eklund, Christian Gustafsson och Stig Rikberg beviljas rätt att i arbetet resa  till Stockholm enligt bilagan. Resorna får inte förorsaka yrkesinstitutet extra kostnader. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(11)

8 §  LEDIGANSLAGNING AV OBESATTA TJÄNSTER   

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon har ett antal tjänster som lektor i yrkesämnen vilka inte är ordina‐

rie besatta. Lediga tjänster bör, enligt kommunallagen, ledigförklaras att sökas. 

I yrkesinstitutet finns också ett antal timläraruppdrag i huvudsyssla om vilka man redan nu kan säga  att de med säkerhet behövs också läsåret 2011‐2012. Dessa kan ledigförklaras att sökas på samma  sätt som lektoraten. – Det framtida behovet av ett antal timläraruppdrag som också finns i yrkesinsti‐

tutet innevarande läsår är däremot osäkert, varför dessa inte kan ledigförklaras i det här skedet. 

En bilskolföreståndartjänst inrättades av samkommunstämman 2009. Tjänsten bör förklaras ledig att  sökas. 

Eventuella övriga uppdrag besätts när arbetet med arbetsfördelningen 2011‐2012 preciserat beho‐

vet. 

 

SM   Förslag: Styrelsen lediganslår lektorat, timläraruppdrag och bilskolföreståndartjänsten enligt bilaga. 

Annonsen publiceras i Borgåbladet, Östra Nyland och Hufvudstadsbladet samt på www.jobben.fi en‐

ligt en tidtabell som anpassas till styrelsens sammanträde i april. Ansökningstiden skall vara 3‐4  veckor.   

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

                                                                 

(12)

       

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 18.2.2011    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna 1,2 och 3   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 4‐8 §§  

 

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

  Anvisning för 

RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 4‐8 §§  

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

(13)

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

References

Related documents

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.. Som en del av den

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som