• No results found

Analys och resultat

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 156-164)

I  detta  avsnitt  presenterar  jag  fyra  olika  aspekter  av  tr narspråk  i  idrottskon-­ te t,   som   språkhandlingsanalysen   med   hj lp   av   AntConc   har   pekat   ut   som  

utm rkande  språkliga  drag  för  de  undersökta  tr ningspassen.  Dessa  aspekter   presenteras  i  varsitt  avsnitt.  Det  första  avsnittet  handlar  om  tr ningspassens   övergripande  kommunikationsmönster.  Det  andra  avsnittet  rör  hur  den  upp-­ manande  funktionen  förblir  densamma   ven  om  det  språkliga  uttrycker  vari-­ erar.  I  det  tredje  avsnittet  presenteras  hur  den  egentligen  skilda  modaliteten  i   instruktionerna  j mnas  ut  och  raderas.  I  det  avslutande  avsnittet  behandlas  de   frågor   som   tr narna   st ller   till   de   tr nande   barnen   under   passet.   Återkopp-­ lingen  till  Bernsteins  (1971,  1975,  1977,  1996)  teorier  om  bland  annat  kod,   klassifikation  och  inramning  sker  d refter  i  ett  avslutande  diskussionsavsnitt,   d r  jag  försöker  förklara  resultatet  av  analysen.  

 

En första aspekt: kommunikationsmönstret under passen

Om   man   utgår   från   bastranskriberingen   av   det   empiriska   materialet   och   kompletterar  denna  med  videoupptagningen  blir  det  tydligt  att  tr ningspas-­ sen  utm rkts  av  tydligt  avgr nsade  innehållsliga  inslag.  Inslag  som  återfinns   i  alla  tre  idrotterna  i  materialet   r  uppv rmning  och  olika  former  av  teknik-­ tr ning,   ven   om   tekniktr ningen   ser   olika   ut   i   de   olika   idrotterna.   ven   inslag   av   stretch-­   och   koordinationsövningar   återfinns   i   alla   tre   idrotterna.   D rtill  återfinns  i  friidrotten  men  inte  i  de  övriga  idrotterna  lekbetonade  in-­ slag  i  början  och  slutet  av  passet.  Videoupptagningarna  visar  också  vad  som   h nder  under  tr ningspassen  i  de  många  och  förhållandevis  långa  perioder  av   tystnad  n r  barnen  genomför  olika  övningar.  

Ett  utm rkande  drag  för  kommunikationen  under  tr ningspassen   r  lång-­ sam  replikleverans.  Termen   replikleverans   r  ( nnu)  inte  etablerad  i  sam-­ talsanalyssammanhang,  men  beskriver  strukturen  i  samtalet  b ttre   n  termen   replikv ling.  Att   repliklevernas  b ttre  beskriver  det  faktiska  förhållandet   beror   på   att   kommunikationen   kan   beskrivas   som   monologisk   om   man   ser   till  verbalspråkliga  yttranden  och  det  faktum  att  de  tr nande  s llan  eller  ald-­ rig  kommenterar  instruktionerna  eller  st ller  följdfrågor.  Termen  fångar   ven   det  faktum  att  materialet  inte  innehåller  något  överlappande  tal,  stafettal  eller   oklarheter  i  turtagningen  (jfr  Norrby  2014,  del  II).  Ur  den  aspekten   r  kom-­ munikationssituationen   egentligen   inte   att   betrakta   som   ett   samtal,   och   h r   finns  inte  heller  uppbackningar,  avbrott  eller  samtalsstöd,  som  annars  karak-­ t riserar  ett  samtal  (Norrby  2014:41,  166).  Alldeles  uppenbart  ligger  fokus  i   kommunikationssituationen   på   att   l ra   de   tr nande   olika   f rdigheter,   och   kommunikationen  mellan  tr nare  och  tr nande  kan  d rför  snarare  beskrivas   som  en  initial  förmedling  av  ett  innehåll  från  de  förra  till  de  senare.  Genom   övning  och  tr ning  utvecklar  de  senare  detta  innehåll  vidare,  och  l randepro-­ d remot  språkhandlingen  i  sin  funktion  av  uppmaning  som  kr ver  en  hand-­

ling  som  respons.  Denna  uppmaning  kan  ta  sig  flera  olika  språkliga  uttryck,   n mligen   uppmaningsformen   imperativ,   påstående   deklarativer   och   icke-­ verbburna  e klamativer.      

I kodningen av materialet inför ett arbete med AntConc har jag utgått från varje finit verbform och kodat denna enligt fyra noder. Det betyder att varje finit verbform i materialet har försetts med en fyrsiffrig kod: den första no- den anger strukturellt definierat tempus, den andra anger satstyp/strukturellt definierad språkhandling, den tredje noden anger typ av subjekt kopplat till det finita verbet (i princip uteslutande pronomen) och den fjärde noden anger egennamn/motsvarande vid eventuellt tilltal. Som exempel får verbformerna ”spring” och ”springer” i Spring till väggen! och Nu springer ni till väggen får enligt kodningsnyckeln koden 2380 respektive 3150 enligt följande upp- ställning:

Verbform 1:a noden

(tempus) 2:a noden (språkhandling) 3:e noden (SU) 4:e noden (tilltal, egennamn)

Spring 2 (imperativ) 3 (uppmaning) 8 (noll-

tilltal) 0 (inget ngivet)

Springer 3 (presens) 1 (påstående) 5 (2:a pers.

plural) 0 (inget angivet) Att   koda   ett   material   inför   en   AntConc-­analys   r   kompel t,   men   ett   kodat   material  möjliggör  också  relevanta,  kvantitativa  analyser.  N r  materialet   r   kodat  kan  man  via  AntConc  söka  på  alla  fyra  noderna  eller  bara  en  av  dem.   Detta  gör  att  man  e empelvis  kan  undersöka  i  hur  många  fall  den  strukturellt   definierade  imperativformen  anv nds  vid  en  uppmaning  och  i  hur  många  fall   tr narna  v ljer  en  presensform  –  som  i  Nu springer ni till väggen  –  för  att   uttrycka  en  lika  bindande  uppmaning.  Man  kan  e empelvis  också  enkelt  få   undersöka   om   och   i   så   fall   hur   ofta   tr narna   v ljer   ett   inkluderande   vi   i   sina  instruktioner  – Nu springer vi till väggen  –  i  förhållande  till  ett  tilltal   som  ovan,  Nu springer ni till väggen.    Tilltal  och  omtal   r  relevanta  utgångs-­ punkter  för  en  språkhandlingsanalys  som  kopplas  till  och  ska  fördjupas  med   hj lp  av  e empelvis  Bernsteins  (1975)  kodbegrepp.  

 

Analys och resultat

I  detta  avsnitt  presenterar  jag  fyra  olika  aspekter  av  tr narspråk  i  idrottskon-­ te t,   som   språkhandlingsanalysen   med   hj lp   av   AntConc   har   pekat   ut   som  

N r   det   g ller   det   övergripande   kommunikationsmönstret   under   tr -­

ningspassen  kan  man  dock  se  ett  tydligt  brott  mot  mönstret  i  friidrotten,  n r   dessa   tr ningspass   n mligen   varierar   mellan   mer   teknikbetonade   tr nings-­ moment   och   övningar   respektive   olika   lekmoment   som   ofta   avslutar   och   ibland   ven   inleder   tr ningspassen.   I   de   mer   lekbetonade   i   ges   större   ut-­ rymme  för  medbest mmande:  h r  finns  en  tydlig  verbal  dialog  mellan  tr -­ nare  och  tr nande,  och  tr narna  st ller  kvesitiva,  öppna  frågor  av  typen  vad   och  varför  n r  innehållet  i  resten  av  passet  förhandlas.  Dessa  kvesitiva  frågor   besvarar  de  tr nande  med  verbalspråk.  Mönstret  framtr der  vid  alla  tr nings-­ tillf llen  i  friidrott,  medan  tr ningarna  i  jujutsu  och  gymnastik  inte  innehåller   några  riktigt  motsvarande  inslag  av  lek  som  skulle  kunna  j mföras  med  det   ovan  beskrivna  mönstret  för  friidrottstr ningen.    

 

Instruktionernas form

I  materialet  dominerar  deklarativa  och  direktiva  språkhandlingar,  något  som   kan  förklaras  dels  av  den  aktuella  konte ten  och  verksamheten,  dels  av  att   dessa   språkhandlingar   generellt   r   de   mest   basala   (Teleman   et   al   1999,   IV:681).  Vid  funktionen  uppmaning  anses  mottagaren/lyssnaren  inte  ha  r tt   att  v gra   lyda  och  heller  inte  ge  någon  form  av  verbalspråklig  respons  (jfr   Holmberg  &  Karlsson  2006:36).  Det  sakförhållande  –  det  som  någon  upp-­ manas  att  göra  –  som  beskrivs  ligger  i  (den  n ra)  framtiden,  och  uppmaning-­ en  (imperativformen)  kan  inte  innehålla  uttryck  som  förl gger  sakförhållan-­ det  till  förfluten  tid.  I  materialet  framgår  det  dessutom  tydligt  att   sakförhål-­ landet  genomgående  måste  förl ggas  i  en  direkt  framtid,  men  samtidigt  bara   så   långt   fram   som   att   barnen   med   sin   kroppsrörelse   hinner   respondera   på   uppmaningen.    

Till  resonemanget  hör  vidare  att  uppmaningarna  i  materialet  s llan   r  ut-­ byggda/komple a.  Uppmaningarna  motiveras  genom  situationen  och  konte -­ ten   och   d rmed   inte   av   språket   –   inga   adverbiella   bisatser   ger   de   tr nande   information  om  varför  en  situation  ser  ut  som  den  gör  eller  varför  de  fått  en   specifik  instruktion.  Till  uppmaningsformen  förefaller  det  alltså  kopplas  ett   så  pass  starkt  krav  på  direkt  respons  att  det  helt  enkelt  inte  finns  utrymme  för   l ngre  utl ggningar  i  form  av  eftersom-­  eller  d rför  att-­satser  som  förklarar   omst ndigheter  eller  ger  till ggsinformation.  Detta   r  alltså  förklaringen  till   att  det  i  materialet  inte  finns  några  e empel  av  typen  Spring  eftersom  vi  tar   tiden  nu  eller  Lyft  höger  ben  först  eftersom  du  trampar  av  med  v nster,  som   man  annars  teoretiskt  hade  kunnat  förest lla  sig.    

cessen   r  igång.  Mottagarna  i  kommunikationssituationen   r  alltså  betydligt   mer  verbalt  passiva   n  vad  man  förv ntat  sig  i  ett  samtal  sett  till  yttranden   och  verbal  respons.  D remot  förv ntas  de  oms tta  det  förmedlade  innehållet   i  handling.  

I  föreliggande  studie  karakt riseras  tr ningstillf llena  av  en  verbalt  mo-­ nologisk  struktur,  d r  tr naren  ger  en  instruktion  i  form  av  en  instruktiv  de-­ klarativ   om   vad   som   ska   tr nas   och   utföras.   De   tr nande   barnen   ger   inte   verbal  respons  på  instruktionen,  utan  de  försöker  i  st llet  utföra  den  aktuella   övningen.   De   tr nande   st ller   heller   inte   några   frågor   till   innehållet   i   in-­ struktionen,  och  tr narna  öppnar  inte  för  verbal  dialog  annat   n  genom  roga-­ tiva  frågor  av  karakt ren  Är det någon som inte förstår?  eller  Förstår alla?.   H rmed   skulle   kommunikationssituationen   i   förstone   kunna   beskrivas   som   utpr glat  monologisk  (jfr  Lundin  &  Linn r  2015).    

Men   kommunikationssituationen   kan   ndå   inte   beskrivas   som   ensidigt   monologisk  eftersom  de  tr nande  tar  emot  en  instruktion  som  de  sedan  för-­ söker  övers tta  till  handling.  N r  de  tr nande  v l  oms tter  tr narinstruktion-­ en  till  handling  genom  att  försöka  utföra  övningen  har  de  gett  sitt   svar ,  sin   respons.   D rmed   blir   situationen   ndå   dialogisk   och   rymmer   samtalsstruk-­ turen  dialogicitet.  I  den  aktuella  undersökningen  blir  en  modifiering  av  dia-­ logicitetsbegreppet  nödv ndig   dels  så  att  dialogen  naturligt  kommer  att  in-­ kludera   ven   handlingar,   dels   så   att   vikten   av   kroppsspråket   framh vs   (Whitehead   2007,   Öhman   2007,   Larsson   &   Fagrell   2010).   I   det   aktuella   materialet   kan   man   alltså   iaktta   en   likv rdighet   mellan   kroppsspråket   och   verbalspråket  som   r  högst  relevant  och  förefaller  vara  utm rkande  för  tr -­ narspråk  i  idrottskonte t.  Att  en  likv rdighet  mellan  verbalspråk  och  kropps-­ språk   r   möjlig   i   den   aktuella   kommunikationssituationen   r   rimligen   ett   resultat  av  att  idrotten  i  sig  i  första  hand   r  en  verbalspråkligt  kommunicerad   kultur.  

Diskussionen  om  betydelsen  av  kroppsspråklig  respons  i  en  kommunikat-­ ionssituation  av  detta  slag  kan  j mföras  med  resonemangen  i  Lundin  (2006),   d r  tr nande  under  gympapass  på  Gerdahallen  i  Lund  inte  heller  ger  verbal   respons  men  under  hela  passet  aktivt  deltar  i  kommunikationen  genom  att  ge   ledaren   direktrespons   i   form   av   ögonkontakt   och   minspel   samt   genom   att   utföra  övningarna.  Man  kan  följaktligen  påstå  att  de  tr nande  barnen  i  under-­ sökningen   i   stor   utstr ckning   ndå   deltar   i   kommunikationen,   eftersom   de   hela   tiden   ger   tr narna   direkt   respons   genom   att   de   genomför   övningarna,  

N r   det   g ller   det   övergripande   kommunikationsmönstret   under   tr -­

ningspassen  kan  man  dock  se  ett  tydligt  brott  mot  mönstret  i  friidrotten,  n r   dessa   tr ningspass   n mligen   varierar   mellan   mer   teknikbetonade   tr nings-­ moment   och   övningar   respektive   olika   lekmoment   som   ofta   avslutar   och   ibland   ven   inleder   tr ningspassen.   I   de   mer   lekbetonade   i   ges   större   ut-­ rymme  för  medbest mmande:  h r  finns  en  tydlig  verbal  dialog  mellan  tr -­ nare  och  tr nande,  och  tr narna  st ller  kvesitiva,  öppna  frågor  av  typen  vad   och  varför  n r  innehållet  i  resten  av  passet  förhandlas.  Dessa  kvesitiva  frågor   besvarar  de  tr nande  med  verbalspråk.  Mönstret  framtr der  vid  alla  tr nings-­ tillf llen  i  friidrott,  medan  tr ningarna  i  jujutsu  och  gymnastik  inte  innehåller   några  riktigt  motsvarande  inslag  av  lek  som  skulle  kunna  j mföras  med  det   ovan  beskrivna  mönstret  för  friidrottstr ningen.    

 

Instruktionernas form

I  materialet  dominerar  deklarativa  och  direktiva  språkhandlingar,  något  som   kan  förklaras  dels  av  den  aktuella  konte ten  och  verksamheten,  dels  av  att   dessa   språkhandlingar   generellt   r   de   mest   basala   (Teleman   et   al   1999,   IV:681).  Vid  funktionen  uppmaning  anses  mottagaren/lyssnaren  inte  ha  r tt   att  v gra   lyda  och  heller  inte  ge  någon  form  av  verbalspråklig  respons  (jfr   Holmberg  &  Karlsson  2006:36).  Det  sakförhållande  –  det  som  någon  upp-­ manas  att  göra  –  som  beskrivs  ligger  i  (den  n ra)  framtiden,  och  uppmaning-­ en  (imperativformen)  kan  inte  innehålla  uttryck  som  förl gger  sakförhållan-­ det  till  förfluten  tid.  I  materialet  framgår  det  dessutom  tydligt  att   sakförhål-­ landet  genomgående  måste  förl ggas  i  en  direkt  framtid,  men  samtidigt  bara   så   långt   fram   som   att   barnen   med   sin   kroppsrörelse   hinner   respondera   på   uppmaningen.    

Till  resonemanget  hör  vidare  att  uppmaningarna  i  materialet  s llan   r  ut-­ byggda/komple a.  Uppmaningarna  motiveras  genom  situationen  och  konte -­ ten   och   d rmed   inte   av   språket   –   inga   adverbiella   bisatser   ger   de   tr nande   information  om  varför  en  situation  ser  ut  som  den  gör  eller  varför  de  fått  en   specifik  instruktion.  Till  uppmaningsformen  förefaller  det  alltså  kopplas  ett   så  pass  starkt  krav  på  direkt  respons  att  det  helt  enkelt  inte  finns  utrymme  för   l ngre  utl ggningar  i  form  av  eftersom-­  eller  d rför  att-­satser  som  förklarar   omst ndigheter  eller  ger  till ggsinformation.  Detta   r  alltså  förklaringen  till   att  det  i  materialet  inte  finns  några  e empel  av  typen  Spring  eftersom  vi  tar   tiden  nu  eller  Lyft  höger  ben  först  eftersom  du  trampar  av  med  v nster,  som   man  annars  teoretiskt  hade  kunnat  förest lla  sig.    

cessen   r  igång.  Mottagarna  i  kommunikationssituationen   r  alltså  betydligt   mer  verbalt  passiva   n  vad  man  förv ntat  sig  i  ett  samtal  sett  till  yttranden   och  verbal  respons.  D remot  förv ntas  de  oms tta  det  förmedlade  innehållet   i  handling.  

I  föreliggande  studie  karakt riseras  tr ningstillf llena  av  en  verbalt  mo-­ nologisk  struktur,  d r  tr naren  ger  en  instruktion  i  form  av  en  instruktiv  de-­ klarativ   om   vad   som   ska   tr nas   och   utföras.   De   tr nande   barnen   ger   inte   verbal  respons  på  instruktionen,  utan  de  försöker  i  st llet  utföra  den  aktuella   övningen.   De   tr nande   st ller   heller   inte   några   frågor   till   innehållet   i   in-­ struktionen,  och  tr narna  öppnar  inte  för  verbal  dialog  annat   n  genom  roga-­ tiva  frågor  av  karakt ren  Är det någon som inte förstår?  eller  Förstår alla?.   H rmed   skulle   kommunikationssituationen   i   förstone   kunna   beskrivas   som   utpr glat  monologisk  (jfr  Lundin  &  Linn r  2015).    

Men   kommunikationssituationen   kan   ndå   inte   beskrivas   som   ensidigt   monologisk  eftersom  de  tr nande  tar  emot  en  instruktion  som  de  sedan  för-­ söker  övers tta  till  handling.  N r  de  tr nande  v l  oms tter  tr narinstruktion-­ en  till  handling  genom  att  försöka  utföra  övningen  har  de  gett  sitt   svar ,  sin   respons.   D rmed   blir   situationen   ndå   dialogisk   och   rymmer   samtalsstruk-­ turen  dialogicitet.  I  den  aktuella  undersökningen  blir  en  modifiering  av  dia-­ logicitetsbegreppet  nödv ndig   dels  så  att  dialogen  naturligt  kommer  att  in-­ kludera   ven   handlingar,   dels   så   att   vikten   av   kroppsspråket   framh vs   (Whitehead   2007,   Öhman   2007,   Larsson   &   Fagrell   2010).   I   det   aktuella   materialet   kan   man   alltså   iaktta   en   likv rdighet   mellan   kroppsspråket   och   verbalspråket  som   r  högst  relevant  och  förefaller  vara  utm rkande  för  tr -­ narspråk  i  idrottskonte t.  Att  en  likv rdighet  mellan  verbalspråk  och  kropps-­ språk   r   möjlig   i   den   aktuella   kommunikationssituationen   r   rimligen   ett   resultat  av  att  idrotten  i  sig  i  första  hand   r  en  verbalspråkligt  kommunicerad   kultur.  

Diskussionen  om  betydelsen  av  kroppsspråklig  respons  i  en  kommunikat-­ ionssituation  av  detta  slag  kan  j mföras  med  resonemangen  i  Lundin  (2006),   d r  tr nande  under  gympapass  på  Gerdahallen  i  Lund  inte  heller  ger  verbal   respons  men  under  hela  passet  aktivt  deltar  i  kommunikationen  genom  att  ge   ledaren   direktrespons   i   form   av   ögonkontakt   och   minspel   samt   genom   att   utföra  övningarna.  Man  kan  följaktligen  påstå  att  de  tr nande  barnen  i  under-­ sökningen   i   stor   utstr ckning   ndå   deltar   i   kommunikationen,   eftersom   de   hela   tiden   ger   tr narna   direkt   respons   genom   att   de   genomför   övningarna,  

verbet   ska   ungef r   lika   stor   i   alla   tre   idrotterna.   Om   man   l gger   samman   resultaten   för   imperativformerna   och   de   icke-­verbburna   e klamativerna   –   som  har  samma  kongruent  uppmanande  form  och  d rmed  båda  två  skiljer  sig   på   samma   s tt   från   instruktionerna   uttryckta   med   presens   eller   det   modala   hj lpverbet  ska  –  blir  mönstret  av  överensst mmelse   nnu  tydligare:  47,1    i   friidrott,  44,1    i  jujutsu  respektive  47,9    i  gymnastik.    

Om  man  utgår  från  att  konte ten  idrottstr ning  s tter  en  form  av  ram  för   hur  tr narna  ger  sina  instruktioner   r  det  rimligt  att  påstå  att  den  skala  för   olika  grad  av  förpliktelse  som  Holmberg  &  Karlsson  (2006:63)  presenterar   s tts   ur   spel   på   så   s tt   att   tr narnas   instruktioner   till   de   tr nande   barnen   i   realiteten   har   en   mycket   hög   grad   av   förpliktelse,   oavsett   val   av   språklig   form.  Det  spelar  alltså  ingen  roll  om  instruktionen  har  formen  av  imperativ   (Spring!)   eller   uttrycks   med   enkel   presens   (Nu springer ni…)   alternativt   hj lpverbet  ska (Nu ska ni springa)  eftersom  förpliktelsen   r  densamma  i  alla   varianterna.  De  tr nande  förv ntas  påbörja  övningen,  och  detta   r  ett  av  kon-­ te ten  implicit  formulerat  krav.  Att  graden  av  förpliktelse  s tts  ur  spel   r  ett   mönster  som  återfinns  i  alla  de  tre  undersökta  idrotterna.  Det   r  t nkbart  att   detta  mönster  kan  återfinnas  i  tr ningspass   ven  i  andra  idrotter.    

 

Instruktioner och tilltal

Som  illustrerats  ovan  ger  tr narna  de  tr nande  instruktioner  som  uteslutande   har  funktionen  av  uppmaning,  oavsett  vilken  språklig  form  instruktionen  har.   De  tr nande  förv ntas  inte  eller  kan  inte  ge  någon  form  av  muntlig  återkopp-­ ling   på   detta,   utan   de   föruts tts   i   st llet   genomföra   den   aktuella   övningen.   Denna   överordnade   princip   verkar   få   två   konsekvenser.   För   det   första   blir   det   ingen   skillnad   i   modalitet   mellan   instruktioner   som   ges   med   en   enkel   presensform  (ni lyfter)  och  med  det  annars  modalt  mer  tvingande  ska  (ni ska

lyfta).   För   det   andra   blir   det   ingen   skillnad   i   instruktionens   riktning   och  

t nkta  genomförande,  oavsett  vilket  subjekt  som  kopplas  till  den  finita  verb-­ formen:   du lyfter, vi lyfter, ni lyfter och man lyfter   riktar   sig   i   princip   ge-­ nomgående   till   det   tr nande   kollektivet.   Men   eftersom   den   enkla   presens-­ formen   r   betydligt   mer   frekvent   n   den   konstruktion   för   instruktion   som   består  av  ska  plus  ett  huvudverb  vågar  man  nog   ndå  påstå  att  det  modala  

ska  upplevs  som  mer  tvingande;;  det  språkliga  uttryckss ttet  formulerat  med   ska   r   tvingande   ven   rent   språkligt,   och   tr narna   verkar   föredra   ett   annat  

uttryck,  n mligen  den  rena  presensformen.  

N r  det  g ller  vilket  subjekt  som   r  kopplat  till  instruktionen  ser  mönstret   lite  annorlunda  ut.  Det  handlar  alltså  om  subjekten  du, vi, ni eller man, men   Generellt  g ller  alltså  att  instruktionerna  under  de  analyserade  tr nings-­

passen  alltid  har  funktionen  av  tvingande  uppmaning  som  de  tr nande  inte   kan   ge   någon   verbal   respons   på.   I   st llet   förv ntas   de   tr nande   ge   svar   på   uppmaningen  genom  att  genomföra  den  övning  etc.  de  blivit  instruerade  att   göra.  D remot  varierar  formen  för  hur  dessa  instruktioner  –  uppmaningar  –     uttrycks  mellan  följande  uttrycksformer:  

 

uppmaning  –  den  kongruenta  uppmaningsformen  imperativ:  Lyft knäna! påstående  –  den  enkla  presensformen:  Ni lyfter knäna.  

påstående   –   det   modala   hj lpverbet   ska   plus   huvudverb:   Nu ska ni lyfta

knäna.  

den  icke-­verbburna  e klamativen:  Upp med knäna!    

Formerna   för   instruktion   i   det   empiriska   materialet   fördelar   sig   enligt   föl-­ jande  tabell:  

 

Form  för    

uppmaning   Friidrott    (total  618)   Jujutsu    (totalt  600)   Gymnastik  (totalt  807)   Imperativ     188   30,4     212  35,3     360  44,6     Presens     280   45,3     296  49,3     369  45,7     Modalt  ska 47   7,6     39  6,5     51  6,3     Icke-­verbburen   e klamativ     103  16,7     53  8,8     27  3,3    

Tabell  1:  Former  för  instruktioner  i  det  empiriska  materialet  (utr kning  med   hj lp  av  konkordansprogrammet  AntConc).  

 

Den  betydligt  större  andelen  imperativformer  i  gymnastiken  –  markerat  med   asterisk  i  uppst llningen  –  kan  delvis  förklaras  med  att  tr naren  ofta  dubble-­ rar   eller   tredubblar   sina   instruerande   uppmaningar   för   att   verkligen   under-­ stryka  vikten  av  att  de  tr nande  gör  som  han  s ger:  Spring, spring, spring!   och  motsvarande  uttryck  förekommer  i  gymnastikmaterialet  men  inte  i  ma-­ terialen  från  friidrott  och  jujutsu.  Detta  språkliga  uttryckss tt   r  alltså  i  första   hand   knutet   till   den   specifika   tr naren   och   s ger   ingenting   om   generella   skillnader  i  uttryckss tt  mellan  de  olika  idrotterna.    

Över  lag  framgår  det  annars  av  uppst llningen  ovan  att  tr narna  i  de  olika   idrotterna  ger  sina  instruktioner  i  samma  språkliga  form,  och  e empelvis   r   andelen  instruktioner  som  ges  i  presens  eller  inleds  med  det  modala  hj lp-­

verbet   ska   ungef r   lika   stor   i   alla   tre   idrotterna.   Om   man   l gger   samman   resultaten   för   imperativformerna   och   de   icke-­verbburna   e klamativerna   –   som  har  samma  kongruent  uppmanande  form  och  d rmed  båda  två  skiljer  sig   på   samma   s tt   från   instruktionerna   uttryckta   med   presens   eller   det   modala   hj lpverbet  ska  –  blir  mönstret  av  överensst mmelse   nnu  tydligare:  47,1    i   friidrott,  44,1    i  jujutsu  respektive  47,9    i  gymnastik.    

Om  man  utgår  från  att  konte ten  idrottstr ning  s tter  en  form  av  ram  för   hur  tr narna  ger  sina  instruktioner   r  det  rimligt  att  påstå  att  den  skala  för   olika  grad  av  förpliktelse  som  Holmberg  &  Karlsson  (2006:63)  presenterar   s tts   ur   spel   på   så   s tt   att   tr narnas   instruktioner   till   de   tr nande   barnen   i   realiteten   har   en   mycket   hög   grad   av   förpliktelse,   oavsett   val   av   språklig   form.  Det  spelar  alltså  ingen  roll  om  instruktionen  har  formen  av  imperativ   (Spring!)   eller   uttrycks   med   enkel   presens   (Nu springer ni…)   alternativt   hj lpverbet  ska (Nu ska ni springa)  eftersom  förpliktelsen   r  densamma  i  alla   varianterna.  De  tr nande  förv ntas  påbörja  övningen,  och  detta   r  ett  av  kon-­ te ten  implicit  formulerat  krav.  Att  graden  av  förpliktelse  s tts  ur  spel   r  ett  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 156-164)