• No results found

Frågor och kritiska reflektioner

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 84-92)

Ett   genomgående   drag   i   alla   samtal   r   att   deltagarna   minns   boken   tillsam-­ mans   genom   att   ta   upp   sådant   de   upplever   som   centralt   eller   angel get   att   diskutera  och  genom  att  st lla  frågor  kring  oklarheter.  Frågor  kan  ha  uppstått   i   någons   l sning   eller   bli   synliga   först   i   samtalet   och   kan   röra   romanens   form,   innehåll,   karakt rer   och   deras   livsförhållanden   eller   te tens   tomrum   (Iser,   1992)   som   deltagarna   finner   det   angel get   att   tillsammans   spekulera   kring   och   d rigenom   fylla   med   mening.   Samtalet   stannar   s llan   vid   te ten   och  dess  interna  drag  utan  rör  sig  fram  och  tillbaka  mellan  å  ena  sidan  te ten   och  å  andra  sidan  deltagarnas  egna  liv  och  samh llsfrågor  som  engagerar.       I  Langers  fj rde  fas  distanserar  sig  l saren  från  te ten  men  också  från  för-­ ståelsen  och  upplevelse  av  den  (Langer,  2005,  s.  34  f).  I  materialet  finns  flera   e empel   på   olika   slag   av   distanseringar.   En   fråga   som   rör   romanens   komposition   uppstår   vid   l sningen   av   Tre starka kvinnor d r   deltagarna   st ller  frågan  hur  romanens  tre  delar  h nger  samman.  Det  finns  en  förv ntan   om  att   det  skulle  gå  ihop,  att  dom  skulle  tr ffas  på  något  s tt  (Anki).  Olika   möjligheter   utforskas   för   att   binda   ihop   ber ttelsen   i   tematiska   spår   d r   romanens   karakt rer,   barns   och   kvinnors   utsatthet,   m nnens   makt   och   en   fågel   som   symboliskt   återkommer   i   alla   delar   blir   viktiga   ledtrådar.   Romanens  öppna  slut  leder  till  spekulationer  över  hur  det  kommer  att  gå  för   karakt rerna,   Hur  går  det  för  Fanta  då ,   Vad  h nder  tror  ni .  Att  göra   litter ra  erfarenheter  inneb r  att  utforska  horisonter  av  möjligheter,  att  bygga   förest llningsv rldar   och   att   st lla   frågor   som   kan   följas   upp   både   i   litteraturen   och   i   livet,   skriver   Langer   (2005).   Vidare   menar   hon   att   det   r   just  spekulation  skönlitteraturen  uppmuntrar  till,  inte  avslut  (ibid.  s  54),  men   naturligtvis  s tter  te ten  gr nser  för  vilka  innebörder  som  blir  möjliga  (ibid.   s.  55).    

Ett  annat  e empel  på  distansering  i  förhållande  till  författarens  hantverk,   d r  uppm rksamheten  riktas  mot  te tens  litter ra  konstruktion,  finns  i  samta-­ let  om  Steglitsan.  

En  fantastisk  introduktion  till  vad  som  komma  skall,  just  dom  h r  mil-­ jöbeskrivningarna  d r  han  sitter  ensam  på  ett  hotellrum  i  Amsterdam   och  beskriver  den  h r  tavlan   …  hon  beskriver  så  i  detalj  och  boken   r  så  metaforisk.  Man  undrar  vem   r  den  h r  mannen  som  sitter  d r  på   sitt  hotellrum.  Och  sen  återber ttar  han  sin  historia  medan  han  sitter   d r.  Bara  det  tycker  jag  var  fantastiskt.  

I   samtalet   om   Steglitsan   förundras   deltagarna   över   det   distanserade ,   ky-­ liga  och   osentimentala  s ttet  att  ber tta  som  samtidigt  kan  v cka  starka   k nslor  hos  l saren,   jag  tyckte  det  var  osentimentalt  men  blev   ndå  v ldigt   berörd  (Anki).  S ttet  att  ber tta  och  den  upplevelse  detta  ger  upphov  till  ses   på   avstånd,   objektifieras,   och   blir   föremål   för   gemensam   reflektion   (Jfr.   Langer,  2005,  s.  34).    

Frågor   om   det   skiftande   ber ttarperspektivet   finns   i   samtalet   om   Tre

starka kvinnor   och   leder   till   en   diskussion   om   möjligheten   att   skildra   en  

karakt r  genom  en  annans  blick.  Hur  de  sj lva  k nner  för  bokens  karakt rer   diskuteras  som  en  effekt  av  att  författaren  styr  deras  sympatier  och  antipa-­ tier.  Genom  distanseringen  v er  förståelsen  för  hur  romanen   r  konstruerad   och  hur  det  påverkar  upplevelsen  av  te ten:    

Eva:  Nej,  han  var  ingen  trevlig  person  men  samtidigt  så  tragisk.  N r   han  beskrevs  så  tyckte  jag   ndå  så  förf rligt  synd  om  honom,  han  var   liksom  fången  i  sin  egen  kropp  och  sina  egna  k nslor.  

Ninni:  Han  var  också  ett  offer.     Mia:  Ja  så  kan  man  s ga  om  allihop.  

Eva:  Rudi  k nde  jag  för  och  Sonny  men  den  d r  pappan  kunde  jag  inte   tycka  om,  patriarken  …  men  hon  har  ju  medvetet  skrivit  honom  så.   Ninni:  Klart  att  det   r  medvetet.  

Dialogen  ovan   r  också  ett  e empel  på  intresset  för  romanernas  karakt rer   och  deras  egenskaper,  något  som  också  återkommer  i  alla  observerade  sam-­ tal.  Deltagarna  uppm rksammar  karakt rerna  och  deras  liv  som  om  de  vore   verkliga  m nniskor  och  gör  j mförelser  både  med  sig  sj lva  och  med  andra.   Enligt   Long   (   2003)   verkar   det   vara   karakt rerna   som   gör   att   romanerna   upplevs  som  verkliga  för  de  l sare  hon  möter  i  bokcirklar  (s.  153).  Hennes   l sare  rör  sig  liksom  l sarna  i  min  undersökning  mellan  k nslom ssig  n rhet   gemensamma.   På   så   s tt   blir   k nslor   till   subjektskapande   rörelser   (Br nn-­

ström,  Jönsson  &  Svensson,  2011,  s.  14),  man  blir  det  man  l ser  och  k nner,   det  man  kan  uttrycka  och  dela  med  gruppen,  subjekt  och  objekt  konstituerar   varandra.  Samtidigt  fyller  k nslorna  funktionen  att  hålla  samman  och  st rka   gruppens  relationer  t.e .  genom  att  deltagarna  kan  k nna  igen  sig  i  och  be-­ kr fta   varandra   i   k nsloupplevelserna   och   att   de   blir   mer   synliga   för   varandra.    

 

Frågor och kritiska reflektioner

Ett   genomgående   drag   i   alla   samtal   r   att   deltagarna   minns   boken   tillsam-­ mans   genom   att   ta   upp   sådant   de   upplever   som   centralt   eller   angel get   att   diskutera  och  genom  att  st lla  frågor  kring  oklarheter.  Frågor  kan  ha  uppstått   i   någons   l sning   eller   bli   synliga   först   i   samtalet   och   kan   röra   romanens   form,   innehåll,   karakt rer   och   deras   livsförhållanden   eller   te tens   tomrum   (Iser,   1992)   som   deltagarna   finner   det   angel get   att   tillsammans   spekulera   kring   och   d rigenom   fylla   med   mening.   Samtalet   stannar   s llan   vid   te ten   och  dess  interna  drag  utan  rör  sig  fram  och  tillbaka  mellan  å  ena  sidan  te ten   och  å  andra  sidan  deltagarnas  egna  liv  och  samh llsfrågor  som  engagerar.       I  Langers  fj rde  fas  distanserar  sig  l saren  från  te ten  men  också  från  för-­ ståelsen  och  upplevelse  av  den  (Langer,  2005,  s.  34  f).  I  materialet  finns  flera   e empel   på   olika   slag   av   distanseringar.   En   fråga   som   rör   romanens   komposition   uppstår   vid   l sningen   av   Tre starka kvinnor d r   deltagarna   st ller  frågan  hur  romanens  tre  delar  h nger  samman.  Det  finns  en  förv ntan   om  att   det  skulle  gå  ihop,  att  dom  skulle  tr ffas  på  något  s tt  (Anki).  Olika   möjligheter   utforskas   för   att   binda   ihop   ber ttelsen   i   tematiska   spår   d r   romanens   karakt rer,   barns   och   kvinnors   utsatthet,   m nnens   makt   och   en   fågel   som   symboliskt   återkommer   i   alla   delar   blir   viktiga   ledtrådar.   Romanens  öppna  slut  leder  till  spekulationer  över  hur  det  kommer  att  gå  för   karakt rerna,   Hur  går  det  för  Fanta  då ,   Vad  h nder  tror  ni .  Att  göra   litter ra  erfarenheter  inneb r  att  utforska  horisonter  av  möjligheter,  att  bygga   förest llningsv rldar   och   att   st lla   frågor   som   kan   följas   upp   både   i   litteraturen   och   i   livet,   skriver   Langer   (2005).   Vidare   menar   hon   att   det   r   just  spekulation  skönlitteraturen  uppmuntrar  till,  inte  avslut  (ibid.  s  54),  men   naturligtvis  s tter  te ten  gr nser  för  vilka  innebörder  som  blir  möjliga  (ibid.   s.  55).    

Ett  annat  e empel  på  distansering  i  förhållande  till  författarens  hantverk,   d r  uppm rksamheten  riktas  mot  te tens  litter ra  konstruktion,  finns  i  samta-­ let  om  Steglitsan.  

på  sociala  myndigheters  övertramp  och  ber ttelser  som  finns  n ra,  hos  v n-­ ner  och  kollegor,  och  i  andra  böcker  de  l st.  Olika  ber ttelser  blir  till  rörelser   i   rummet   vilka   vidgar   förståelseramen   för   Wintersons   sj lvbiografi   men   också  för  egna  och  andras  livsöden.    

Vidare   relateras   samtalet   till   frågor   om   kvinnors   villkor,   destruktiva   maktförhållanden,  arv  och  miljö  och  vikten  av  att  hitta   gnistan ,   drivkraf-­ ten  i  livet.  H r  anv nds  te tv rlden  för  att  samtala  om  förhållanden  i  sam-­ h llet  eller  i  det  egna  livet,  vilket  i  sin  tur  leder  till  reflektioner  över  egna   upplevelser,  tankar  och  k nslor.  De  fiktiva  förest llningsv rldarna  och  l sar-­ nas  egna  v rldar  s tts  i  v elverkan  (Langer,  2005  s.  35).  Langer  menar  att   denna  tredje  fas  i  l sningen,  då  vi  stiger  ut  ur  förest llningsv rlden  och  får   möjlighet   att   kritiskt   reflektera   över   oss   sj lva   och   det   vi   vet,   r   den   mest   kraftfulla  eftersom  det   r  i  den  fasen  l sningen  kan  få  oss  att  ompröva  och   förest lla  oss  andra  v rderingar,  övertygelser  och  k nslor  (ibid.  s.  34).  Den   kritiska  reflektionen   r  h r  djupt  förbunden  med  både  k nslom ssiga  upple-­ velser  och  med  det  sociala  samspelet  i  gruppen  (Jfr.  M lkki.  s.  8).  I  bokcir-­ kelns  l spraktik  leder  mötet  med  andra  deltagares  erfarenheter  och  tolkning-­ ar   till   perspektivskiften   som   inneb r   att   de   individuella   förest llningsv rl-­ darna  v er  och  för ndras.  Samtalen  handlar  s llan  om  att  hitta  svar  att  bli   överens  om,  utan  att  söka  flera  möjliga  svar  som  kan  brytas  mot  varandra,   vi  söker  och  vi  söker  (Mia).  Gruppens  funderingar  och  frågor  syftar  till  att   nå   en   djupare   förståelse   av   romanens   innebörder,   men   också   till   att   förstå   och  kritiskt  reflektera  över  förhållanden  utanför  romanen  som  har  med  sam-­ h llet  och  det  egna  livet  att  göra  och  som  i  sin  tur  kan  kasta  ljus  över  det  som   utspelar  sig  i  romanens  v rld.  

 

Diskussion

Syftet  med  studien   r  att  förstå  dels  vad  som   r  utm rkande  för  den  under-­ sökta  bokcirkelns  l spraktik,  dels  att  förstå  det  meningsskapande  som  sker   inom  ramen  för  l spraktiken.  Analysen  visar  att  tr ffarna  pr glas  av  en  rela-­ tivt  fast  struktur  med  tre  akter  som  fyller  olika  funktioner;;  att  få  möjlighet  till   avkoppling  och  småprat,  att  få  dela  sin  l supplevelse  med  andra  och  att  till-­ sammans  v lja  bok  för  n sta  tr ff.  De  konventioner  som  råder  för  samtalen   skapar  föruts ttningar  för  aktivt  deltagande  i  en  social  praktik  d r  boken   r   navet   men   d r   föruts ttningarna   för   meningsskapande   ligger   i   att   samtalet   också   rör   sig   bortom   boken   till   angel gna   frågor   om   samh llet   och   livet.   Livserfarenheter  och  samh llsfrågor  upptar  en  stor  del  av  deltagarnas  samtal   och  distans.  Vidare  lyfter  Long  fram  vikten  av  att  identifiera  sig  med  karak-­

t rerna  och  att  identifikation  inte  enbart  handlar  om  igenk nning  utan  också   om  att  k nna  n rhet  till  en  karakt r  (s.  153).  Liknande  resonemang  för  Moi   (2009;;  2011)  i  analyser  av  Beauvoirs  syn  på  litteratur  och    l sning.  Beauvoir   l ser  inte  bara  för  att  l ra  utan  också  för  att  k nna  med  och  identifiera  sig   med  författare  och  karakt rer.      

For  Beauvoir  then,  a  good  novel  had  to  have  the  power  to  absorb,  to   hold  and  bewitch,  to  transport  the  reader  into  its  world,  to  make  him   or  her  not  so  much  take  the  fiction  for  reality,  as  to  be  able  to  e peri-­ ence  the  fiction  as  deeply  as  reality,  while  full  well  knowing  that  it  is   fiction.  (Moi,  2009,  s.  134)    

Identifikation  med  både  författare  och  karakt rer  förekommer  i  relation  till  

Pappan och havet  och  Varför vara lycklig när man kan vara normal.  För  att  

få  svar  på  frågor  eller  reda  ut  oklarheter  söker  sig  deltagarna  till  de  kunskap-­ er  om  författaren  och  det  sammanhang  boken  kommit  till  i  som  finns  i  grup-­ pen,  vilket  också   r  ett  s tt  att  stiga  ut  ur  upplevelsen  och  betrakta  den  på   avstånd.  Utflykter  till  författarnas  biografi   r  s rskilt  framtr dande  i  samtalet   om  Pappan och havet,  vilket  delvis  kan  förklaras  av  att  flera  deltagare  l st   biografin   Tove Jansson: arbeta och älska   (Karjalainen,   2014).   I   samtalet   uppstår  frågor  om  karakt rernas  egenskaper  och  beteenden  och  svaren  söks  i   Tove   Janssons   uppv t   och   relation   till   för ldrarna.  Sökandet   efter   förkla-­

ringar  i  det  biografiska  v vs  samman  med  egna  erfarenheter  t.e .  av  50-­talets   pappor,   jag  t nker  på  det  tidstypiska,  hur  pappor  och  m n  var  på  50-­talet   (Pia).  Pia  e emplifierar  med  minnen  från  sin  egen  barndom  d r  allt  i  hemmet   anpassades   efter   pappan,   n r   pappa   vilar   ska   det   vara   tyst,   n r   pappa   r   hungrig  då   ter  vi  (Pia),  och  menar  att  boken  i  det  avseendet   r  en  skildring   av  en  tidsepok.  Pappan och havet  ses  som  en  ber ttelse  om  vu nas  problem   som   bygger  mycket  på  hennes   Tove  Janssons  egen  familj  (Cecilia).      

Samtalet   om   Jeanette   Wintersons   sj lvbiografi   Varför vara lycklig när

man kan vara normal   domineras   av   reflektioner   över   huvudpersonens   för-­

måga  att  mot  alla  odds  resa  sig  ur  bandomens  utsatthet.    Utgångspunkten   r   boken  och  de  frågor  den  v cker.  Svaren  söker  deltagarna  i  bokens  innehåll   men  också  i  sådant  de  hört,  sett  och  l st  om  svåra  uppv tförhållanden  och   adoptivbarns  situation.  Vidare  anv nds  Wintersons  Det finns annan frukt än

apelsiner  (1990)  och  Jackie  Ferms  uppv tskildring  Rövardotter (2014)  för  

att   fördjupa   diskussionen.   I   pendlingen   mellan   olika   verkligheter   anv nder   deltagarna  lagar  och  förordningar  om  adoption  och  umg ngesr tt,  e empel  

på  sociala  myndigheters  övertramp  och  ber ttelser  som  finns  n ra,  hos  v n-­ ner  och  kollegor,  och  i  andra  böcker  de  l st.  Olika  ber ttelser  blir  till  rörelser   i   rummet   vilka   vidgar   förståelseramen   för   Wintersons   sj lvbiografi   men   också  för  egna  och  andras  livsöden.    

Vidare   relateras   samtalet   till   frågor   om   kvinnors   villkor,   destruktiva   maktförhållanden,  arv  och  miljö  och  vikten  av  att  hitta   gnistan ,   drivkraf-­ ten  i  livet.  H r  anv nds  te tv rlden  för  att  samtala  om  förhållanden  i  sam-­ h llet  eller  i  det  egna  livet,  vilket  i  sin  tur  leder  till  reflektioner  över  egna   upplevelser,  tankar  och  k nslor.  De  fiktiva  förest llningsv rldarna  och  l sar-­ nas  egna  v rldar  s tts  i  v elverkan  (Langer,  2005  s.  35).  Langer  menar  att   denna  tredje  fas  i  l sningen,  då  vi  stiger  ut  ur  förest llningsv rlden  och  får   möjlighet   att   kritiskt   reflektera   över   oss   sj lva   och   det   vi   vet,   r   den   mest   kraftfulla  eftersom  det   r  i  den  fasen  l sningen  kan  få  oss  att  ompröva  och   förest lla  oss  andra  v rderingar,  övertygelser  och  k nslor  (ibid.  s.  34).  Den   kritiska  reflektionen   r  h r  djupt  förbunden  med  både  k nslom ssiga  upple-­ velser  och  med  det  sociala  samspelet  i  gruppen  (Jfr.  M lkki.  s.  8).  I  bokcir-­ kelns  l spraktik  leder  mötet  med  andra  deltagares  erfarenheter  och  tolkning-­ ar   till   perspektivskiften   som   inneb r   att   de   individuella   förest llningsv rl-­ darna  v er  och  för ndras.  Samtalen  handlar  s llan  om  att  hitta  svar  att  bli   överens  om,  utan  att  söka  flera  möjliga  svar  som  kan  brytas  mot  varandra,   vi  söker  och  vi  söker  (Mia).  Gruppens  funderingar  och  frågor  syftar  till  att   nå   en   djupare   förståelse   av   romanens   innebörder,   men   också   till   att   förstå   och  kritiskt  reflektera  över  förhållanden  utanför  romanen  som  har  med  sam-­ h llet  och  det  egna  livet  att  göra  och  som  i  sin  tur  kan  kasta  ljus  över  det  som   utspelar  sig  i  romanens  v rld.  

 

Diskussion

Syftet  med  studien   r  att  förstå  dels  vad  som   r  utm rkande  för  den  under-­ sökta  bokcirkelns  l spraktik,  dels  att  förstå  det  meningsskapande  som  sker   inom  ramen  för  l spraktiken.  Analysen  visar  att  tr ffarna  pr glas  av  en  rela-­ tivt  fast  struktur  med  tre  akter  som  fyller  olika  funktioner;;  att  få  möjlighet  till   avkoppling  och  småprat,  att  få  dela  sin  l supplevelse  med  andra  och  att  till-­ sammans  v lja  bok  för  n sta  tr ff.  De  konventioner  som  råder  för  samtalen   skapar  föruts ttningar  för  aktivt  deltagande  i  en  social  praktik  d r  boken   r   navet   men   d r   föruts ttningarna   för   meningsskapande   ligger   i   att   samtalet   också   rör   sig   bortom   boken   till   angel gna   frågor   om   samh llet   och   livet.   Livserfarenheter  och  samh llsfrågor  upptar  en  stor  del  av  deltagarnas  samtal   och  distans.  Vidare  lyfter  Long  fram  vikten  av  att  identifiera  sig  med  karak-­

t rerna  och  att  identifikation  inte  enbart  handlar  om  igenk nning  utan  också   om  att  k nna  n rhet  till  en  karakt r  (s.  153).  Liknande  resonemang  för  Moi   (2009;;  2011)  i  analyser  av  Beauvoirs  syn  på  litteratur  och    l sning.  Beauvoir   l ser  inte  bara  för  att  l ra  utan  också  för  att  k nna  med  och  identifiera  sig   med  författare  och  karakt rer.      

For  Beauvoir  then,  a  good  novel  had  to  have  the  power  to  absorb,  to   hold  and  bewitch,  to  transport  the  reader  into  its  world,  to  make  him   or  her  not  so  much  take  the  fiction  for  reality,  as  to  be  able  to  e peri-­ ence  the  fiction  as  deeply  as  reality,  while  full  well  knowing  that  it  is   fiction.  (Moi,  2009,  s.  134)    

Identifikation  med  både  författare  och  karakt rer  förekommer  i  relation  till  

Pappan och havet  och  Varför vara lycklig när man kan vara normal.  För  att  

få  svar  på  frågor  eller  reda  ut  oklarheter  söker  sig  deltagarna  till  de  kunskap-­ er  om  författaren  och  det  sammanhang  boken  kommit  till  i  som  finns  i  grup-­ pen,  vilket  också   r  ett  s tt  att  stiga  ut  ur  upplevelsen  och  betrakta  den  på   avstånd.  Utflykter  till  författarnas  biografi   r  s rskilt  framtr dande  i  samtalet   om  Pappan och havet,  vilket  delvis  kan  förklaras  av  att  flera  deltagare  l st   biografin   Tove Jansson: arbeta och älska   (Karjalainen,   2014).   I   samtalet   uppstår  frågor  om  karakt rernas  egenskaper  och  beteenden  och  svaren  söks  i   Tove   Janssons   uppv t   och   relation   till   för ldrarna.  Sökandet   efter   förkla-­

ringar  i  det  biografiska  v vs  samman  med  egna  erfarenheter  t.e .  av  50-­talets   pappor,   jag  t nker  på  det  tidstypiska,  hur  pappor  och  m n  var  på  50-­talet   (Pia).  Pia  e emplifierar  med  minnen  från  sin  egen  barndom  d r  allt  i  hemmet   anpassades   efter   pappan,   n r   pappa   vilar   ska   det   vara   tyst,   n r   pappa   r   hungrig  då   ter  vi  (Pia),  och  menar  att  boken  i  det  avseendet   r  en  skildring   av  en  tidsepok.  Pappan och havet  ses  som  en  ber ttelse  om  vu nas  problem   som   bygger  mycket  på  hennes   Tove  Janssons  egen  familj  (Cecilia).      

Samtalet   om   Jeanette   Wintersons   sj lvbiografi   Varför vara lycklig när

man kan vara normal   domineras   av   reflektioner   över   huvudpersonens   för-­

måga  att  mot  alla  odds  resa  sig  ur  bandomens  utsatthet.    Utgångspunkten   r   boken  och  de  frågor  den  v cker.  Svaren  söker  deltagarna  i  bokens  innehåll   men  också  i  sådant  de  hört,  sett  och  l st  om  svåra  uppv tförhållanden  och   adoptivbarns  situation.  Vidare  anv nds  Wintersons  Det finns annan frukt än

apelsiner  (1990)  och  Jackie  Ferms  uppv tskildring  Rövardotter (2014)  för  

att   fördjupa   diskussionen.   I   pendlingen   mellan   olika   verkligheter   anv nder   deltagarna  lagar  och  förordningar  om  adoption  och  umg ngesr tt,  e empel  

rande   s tt.   Det   tycks   också   finnas   en   tydlig   koppling   mellan   litteraturl s-­ ningen  i  bokcirkelns  sociala  praktik  och  st llningstaganden  och  engagemang   i  politiska  frågor.  De  ovan  n mnda  aspekterna  av  bokcirkelns  l spraktik  ger   viktiga  insikter  om  vardagliga  l sares  l sning  som  h r  visar  sig  vara  varken   naiv,  okritisk  eller  enbart  trivial  konsumtion  (Jfr.  Guillory,  2000;;  Stockwell,   2005).      

Dessa  aspekter   r  betydelsefulla  också  i  ett  litteraturdidaktiskt  perspektiv,   d r   ett   n rmande   mellan   vanliga   och   professionella   s tt   att   l sa   kan   vara   s rskilt   fruktbart   i   arbetet   med   att   stimulera   barns   och   ungdomars   l sning   och   utveckling   till   kritiska   och   analytiska   l sare   och   t nkare   (se   Langer,   2005).  Med  utgångspunkt  i  resultatet  av  min  undersökning  vill  jag  lyfta  fram   vikten   av   att   ge   utrymme   för   den   individuella   l supplevelsen   med   allt   vad   den   kan   rymma   av   k nslor,   inlevelse,   identifikation,   kritik   och   avståndsta-­ ganden.   Vidare   menar   jag   att   det   r   viktigt   att   få   möjlighet   att   dela   sin   l supplevelse  med  andra  i  former  d r  det  k nns  tryggt  att  uttrycka  k nslor   och   åsikter   såv l   som   kunskaper   och   förståelse.   I   ett   litteratursamtal   kan   förståelsen  för  ett  litter rt  verk  utvecklas  och  fördjupas  genom  mötet  mellan   olika  förest llningsv rldar  och  genom  de  frågor  om  livet  och  samh llet  som   litteraturen   v cker,   samtidigt   som   te ten   och   dess   uttrycksmedel   och   hur   dessa  kan  påverka  vår  l supplevelse  uppm rksammas.      

Referenser

Ahmed,  S.  (2004).  The  cultural  politics  of  emotion.  Edinburgh:  Edinburgh   University  Press.  

Alvesson,  Mats  (2011).  Interpreting  interviews.  London:  SAGE.  

Alvesson,  Mats  &  Sköldberg,  Kaj  (2009).  Refle ive  methodology:  new  vis-­ tas  for   ualitative  research.  (2.  ed.)  Los  Angeles:  SAGE.  

Balling,  Gitte  (2009).  Litter r   stetisk  oplevelse.  L sning,  l soplevelse  og   l sunders gelser.   En   diskussion   af   teoretiske   og   metodiske   tilgange.   Diss.  K penhavn:  :  Danmarks  Biblioteksskole.    

Balling,  Gitte  (  2016).  What  is  a  Reading  E perience  The  development  of  a   Theoretical   and   Empirical   Understanding.   I   McKechnie,   L.,   Skjerdingstad,  K.I.,  Rothbauer,  P.M.,  Oterholm,  K.  &  Persson,  M.  (Red.),   Plotting   the   reading   e perience:   theory,   practice,   politics   (pp.   37-­53).   Waterloo,  Ontario:  Wilfrid  Laurier  University  Press.    

Barton,  David  (2007).  Literacy.  An  Introduction  to  the  Ecology  of  Written   Language.  Malden/O ford:  Blackwell.    

och  formar  tillsammans  med  bokvalet,  kvinnliga  författare  som  skriver  om   kvinnor  och  deras  livssituation,  gruppens  gemensamma  identitet.    

I   samtalen   ges   l supplevelsen   så   som   den   artikuleras   av   deltagarna   (se   Balling,  2009),  stor  uppm rksamhet.  Deltagarna  låter  sig  överraskas,  förund-­ ras  och  provoceras  av  litteraturen.  De  ger  uttryck  för  l supplevelser  som   r   pr glade   av   inlevelse   i   och   identifikation   med   verkets   karakt rer   och   lev-­ nadsöden  och  en  l sning  som   r  öppen  för  det   ventyr  som  te ten  erbjuder   (Jfr.   Moi,   2011).   Identifikationen   föruts tter   att   l saren   kan   se   aspekter   av   sig  sj lv  i  och  d rigenom  bli  mottaglig  för  det  eller  den  som   r  fr mmande   (Jfr.  Felski,  2008;;  Kompridis,  2013;;  Moi,  2009).  Med  igenk nning  och  iden-­ tifikation  följer  k nslor,  ibland  fysiskt  k nnbara,  av  n rhet  till  karakt rerna  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 84-92)