• No results found

De självständiga maskrosbarnen

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 36-38)

Den  grupp  elever  som  av  de  professionella  definierades  som  s rskilt  socialt   utsatta  beskrevs  också  vara  ungdomar  som  fick  ta  ett  stort  ansvar  både  för   sig  sj lva,  för  andra  barn  och  ibland   ven  för  sina  för ldrar.  Den  bild  som   framtr der   kan   relateras   till   och   kategoriseras   som   det   sj lvst ndiga   mask-­ rosbarnet.  

Det  k nns  som  det   r  v ldigt  tungt  på  hemmafronten  d r,  alltså  mam-­ man   r,  det  jag  har  hört   r  att  hon   r  br cklig,  lite  sjuklig,  lite  svag  så   d r.   /…/   Ibland   måste   hon   gå   hem   från   skolan   för   att   hon   kanske   måste  hj lpa  mamma  eller  att  hon  bekymrar  sig  för  mamma  eller  så   kanske  hon  helt  enkelt  inte  orkar  vara  kvar  i  skolan.  Flickan  sj lv  var   inte   speciellt   glad   efter   sportlovet,   hon   tyckte   mest   att   hon   fått   vara   barnvakt   under   sportlovet,   för   ganska   små   barn   /…/.   Hon   tyckte   det   var  skönt  n r  skolan  började  igen  och  då   r  det  klart  att  man  blir  oro-­ lig.  /…/  Man  skulle  behöva  rota  lite  mer  i  hur  ser  det  ut  hemma  (Inter-­ vju  med  specialpedagog,  Syr nskolan).  

I   materialet   framtr dde   ven   andra   e empel   rörande   maskrosbarnen.   Ett   återkommande   rende  på  Syr nskolans  elevh lsomöten  rörde  en  flicka  som   hette  Cassandra.  Under  elevh lsomötena  togs  både  problematik  kring  sj lv-­ medicinering,   droger   och   bekymmer   i   hemmiljön   upp,   vilket   bland   annat   skolsköterskan  tog  upp:    Cassandra  har  haft  sömnsvårigheter  tidigare,  men   BUP   r   inte   engagerade   i   frågan.   Jag   har   kontaktat   sköterskan   på   BUM  

Barn-­  och  ungdomsmottagningen ,  och  vi  har  en  bra  kontakt .  

Under  elevh lsomötena  rörande  samma  elev  framgår  det  också  att  Cas-­ sandra   har   dokumenterad   och   diagnostiserad   FAS,   Fetalt   alkoholsyndrom,   vilket  innebar  att  modern  drack  under  graviditeten.  Att  dricka  alkohol  under   graviditeten  ger  allvarliga  skador  på  centrala  nervsystemet.  Några  av  de  van-­ ligaste  symptomen  för  dessa  barn   r  att  de,  precis  som  beskrivs  i  fallet  med   Cassandra,  har  sömnsvårigheter  och  inl rningssvårigheter.  Studier  pekar  på   att  FAS   r  mer  vanligt  förekommande  bland  barn  som  v er  upp  i  ekono-­ misk   och   social   utsatthet   (Strömland,   2000).   Det   framgår   under   elevh lso-­ mötena  att  Cassandra  har  utretts  för  s rskoleplacering,  men  enligt  utredarna   uppfyller  hon  inte  kriterierna  för  detta.  Emellertid  anser  elevh lsgruppen  på   Syr nskolan  att  utredningen  har  varit  knapph ndig  och  att  en  ny  grundl g-­ gande  utredning  måste  göras.  I  v ntan  på  detta   r  Cassandra  placerad  in  en   mindre  specialgrupp  från  elever  inom  autismspektrat.    

ut   e tra   pengar   för   e empelvis   skolutflykter   r   en   stor   utmaning   för   dessa   familjer,  eftersom  de  redan  har  svårigheter  med  att  få  ekonomin  att  gå  ihop.  I   dessa   situationer   kan   skolan   ingripa   och   stötta   dessa   familjer.   Detta   var   också  något  som  lyftes  fram  på  flera  av  de  undersökta  skolorna.    

Då  ringer  jag  för ldern  och  tar  tag  i  det,  inte  med  barnet  utan  det   r   med  för ldern.  Hur  har  ni  det  d r  hemma  jag  tycker  att  han,  ja  det  rea-­ geras  lite  omkring,  ja  han  har  lite  smutsiga  kl der  och  stripigt  hår,  hur   har  ni  det  d r  hemma  Behöver  ni  någon  hj lp  Jag  försöker  smyga  in   det  den  v gen,  så  att  man  erbjuder  att  det  finns  hj lp  att  få.  Vi  vill  ju   att  det  blir  så  bra  som  möjligt,  det  kanske   r  trasslig  ekonomi  och  det   finns  Majblomman  att  söka  eller  något  sådant.  Vi  kan  kanske  hj lpas   åt  (Intervju  med  skolsköterskan,  Syr nskolan).    

Majblomman  var  en  organisation  som  n mndes  på  flera  av  skolorna.  Föru-­ tom  att  enskilda  familjer  kan  söka  ekonomiskt  stöd  d rifrån,  kan  också  sko-­ lor  söka  pengar.  På  N ckrosskolan  söker  man  medel  från  Majblomman  varje   år.   Elevernas   förs ljning   av   majblommor   var   också   något   som   utgjorde   en   del  av  skolans  arbete  med  att  stötta  de  barn  och  unga  som  lever  i  barnfattig-­ dom.  

Jag   har   en   egen   kassa   med   kontanter   som   jag   har   beg rt   från   Maj-­ blomman.  Det  får  jag  faktiskt  en  gång  om  året  så  att  jag  kan  hj lpa  till   med  att  ekonomiskt  bidra  till  någon  fotbollskurs  på  sommarlovet,  e -­ amenskl der  till  skolavslutningen  eller  nya  glasögon.  Ja,  till  dem  som   inte  har  råd,  så  hj lper  jag  till  med  det  lilla  det  kostar  (Intervju  med   skolsköterskan,  N ckrosskolan).  

Resultaten  i  studien  visar  att  olika  oberoende  organisationer  blivit  allt  vikti-­ gare  i  skolors  arbete  med  att  stötta  barn  vars  familjer  lever  i  ekonomisk  ut-­ satthet.  Det  var  inte  enbart  Majblomman  som  togs  upp  i  samband  med  detta,   utan   ven  R dda  Barnen.  Överhuvudtaget  uttryckte  de  professionella  att  det   finns  ett  ökat  behov  av  andra  insatser  och  instanser  i  dagens  samh lle  för  att   stötta  utsatta  familjer.  Detta  kan  ses  i  ljuset  av  nedmonteringen  av  v lf rds-­ statens  sociala  skyddsn t,  som  blivit  allt  mer  grovmaskigt  (N sman,  2012).   Ber ttelserna   om   de   ungdomar   som   v er   upp   i   ekonomisk   utsatthet   och   i   samh llets   periferi   ramas   in   utifrån   en   diskurs   som   anknyter   till   förest ll-­ ningar  om  den  icke-­respektabla  familjen  (jfr.  Skeggs,  1997).    

De självständiga maskrosbarnen

Den  grupp  elever  som  av  de  professionella  definierades  som  s rskilt  socialt   utsatta  beskrevs  också  vara  ungdomar  som  fick  ta  ett  stort  ansvar  både  för   sig  sj lva,  för  andra  barn  och  ibland   ven  för  sina  för ldrar.  Den  bild  som   framtr der   kan   relateras   till   och   kategoriseras   som   det   sj lvst ndiga   mask-­ rosbarnet.  

Det  k nns  som  det   r  v ldigt  tungt  på  hemmafronten  d r,  alltså  mam-­ man   r,  det  jag  har  hört   r  att  hon   r  br cklig,  lite  sjuklig,  lite  svag  så   d r.   /…/   Ibland   måste   hon   gå   hem   från   skolan   för   att   hon   kanske   måste  hj lpa  mamma  eller  att  hon  bekymrar  sig  för  mamma  eller  så   kanske  hon  helt  enkelt  inte  orkar  vara  kvar  i  skolan.  Flickan  sj lv  var   inte   speciellt   glad   efter   sportlovet,   hon   tyckte   mest   att   hon   fått   vara   barnvakt   under   sportlovet,   för   ganska   små   barn   /…/.   Hon   tyckte   det   var  skönt  n r  skolan  började  igen  och  då   r  det  klart  att  man  blir  oro-­ lig.  /…/  Man  skulle  behöva  rota  lite  mer  i  hur  ser  det  ut  hemma  (Inter-­ vju  med  specialpedagog,  Syr nskolan).  

I   materialet   framtr dde   ven   andra   e empel   rörande   maskrosbarnen.   Ett   återkommande   rende  på  Syr nskolans  elevh lsomöten  rörde  en  flicka  som   hette  Cassandra.  Under  elevh lsomötena  togs  både  problematik  kring  sj lv-­ medicinering,   droger   och   bekymmer   i   hemmiljön   upp,   vilket   bland   annat   skolsköterskan  tog  upp:    Cassandra  har  haft  sömnsvårigheter  tidigare,  men   BUP   r   inte   engagerade   i   frågan.   Jag   har   kontaktat   sköterskan   på   BUM  

Barn-­  och  ungdomsmottagningen ,  och  vi  har  en  bra  kontakt .  

Under  elevh lsomötena  rörande  samma  elev  framgår  det  också  att  Cas-­ sandra   har   dokumenterad   och   diagnostiserad   FAS,   Fetalt   alkoholsyndrom,   vilket  innebar  att  modern  drack  under  graviditeten.  Att  dricka  alkohol  under   graviditeten  ger  allvarliga  skador  på  centrala  nervsystemet.  Några  av  de  van-­ ligaste  symptomen  för  dessa  barn   r  att  de,  precis  som  beskrivs  i  fallet  med   Cassandra,  har  sömnsvårigheter  och  inl rningssvårigheter.  Studier  pekar  på   att  FAS   r  mer  vanligt  förekommande  bland  barn  som  v er  upp  i  ekono-­ misk   och   social   utsatthet   (Strömland,   2000).   Det   framgår   under   elevh lso-­ mötena  att  Cassandra  har  utretts  för  s rskoleplacering,  men  enligt  utredarna   uppfyller  hon  inte  kriterierna  för  detta.  Emellertid  anser  elevh lsgruppen  på   Syr nskolan  att  utredningen  har  varit  knapph ndig  och  att  en  ny  grundl g-­ gande  utredning  måste  göras.  I  v ntan  på  detta   r  Cassandra  placerad  in  en   mindre  specialgrupp  från  elever  inom  autismspektrat.    

ut   e tra   pengar   för   e empelvis   skolutflykter   r   en   stor   utmaning   för   dessa   familjer,  eftersom  de  redan  har  svårigheter  med  att  få  ekonomin  att  gå  ihop.  I   dessa   situationer   kan   skolan   ingripa   och   stötta   dessa   familjer.   Detta   var   också  något  som  lyftes  fram  på  flera  av  de  undersökta  skolorna.    

Då  ringer  jag  för ldern  och  tar  tag  i  det,  inte  med  barnet  utan  det   r   med  för ldern.  Hur  har  ni  det  d r  hemma  jag  tycker  att  han,  ja  det  rea-­ geras  lite  omkring,  ja  han  har  lite  smutsiga  kl der  och  stripigt  hår,  hur   har  ni  det  d r  hemma  Behöver  ni  någon  hj lp  Jag  försöker  smyga  in   det  den  v gen,  så  att  man  erbjuder  att  det  finns  hj lp  att  få.  Vi  vill  ju   att  det  blir  så  bra  som  möjligt,  det  kanske   r  trasslig  ekonomi  och  det   finns  Majblomman  att  söka  eller  något  sådant.  Vi  kan  kanske  hj lpas   åt  (Intervju  med  skolsköterskan,  Syr nskolan).    

Majblomman  var  en  organisation  som  n mndes  på  flera  av  skolorna.  Föru-­ tom  att  enskilda  familjer  kan  söka  ekonomiskt  stöd  d rifrån,  kan  också  sko-­ lor  söka  pengar.  På  N ckrosskolan  söker  man  medel  från  Majblomman  varje   år.   Elevernas   förs ljning   av   majblommor   var   också   något   som   utgjorde   en   del  av  skolans  arbete  med  att  stötta  de  barn  och  unga  som  lever  i  barnfattig-­ dom.  

Jag   har   en   egen   kassa   med   kontanter   som   jag   har   beg rt   från   Maj-­ blomman.  Det  får  jag  faktiskt  en  gång  om  året  så  att  jag  kan  hj lpa  till   med  att  ekonomiskt  bidra  till  någon  fotbollskurs  på  sommarlovet,  e -­ amenskl der  till  skolavslutningen  eller  nya  glasögon.  Ja,  till  dem  som   inte  har  råd,  så  hj lper  jag  till  med  det  lilla  det  kostar  (Intervju  med   skolsköterskan,  N ckrosskolan).  

Resultaten  i  studien  visar  att  olika  oberoende  organisationer  blivit  allt  vikti-­ gare  i  skolors  arbete  med  att  stötta  barn  vars  familjer  lever  i  ekonomisk  ut-­ satthet.  Det  var  inte  enbart  Majblomman  som  togs  upp  i  samband  med  detta,   utan   ven  R dda  Barnen.  Överhuvudtaget  uttryckte  de  professionella  att  det   finns  ett  ökat  behov  av  andra  insatser  och  instanser  i  dagens  samh lle  för  att   stötta  utsatta  familjer.  Detta  kan  ses  i  ljuset  av  nedmonteringen  av  v lf rds-­ statens  sociala  skyddsn t,  som  blivit  allt  mer  grovmaskigt  (N sman,  2012).   Ber ttelserna   om   de   ungdomar   som   v er   upp   i   ekonomisk   utsatthet   och   i   samh llets   periferi   ramas   in   utifrån   en   diskurs   som   anknyter   till   förest ll-­ ningar  om  den  icke-­respektabla  familjen  (jfr.  Skeggs,  1997).    

att  familjernas  ekonomiska  och  kulturella  kapital  blir  en  viktig  del  i  hur  för-­ ldrarna  till  dessa  ungdomar  hanterar  sin  vardag  och  så  att  s ga  kompenserar   för  sin  fysiska  frånvaro.  Detta  var  något  som  bland  annat  kuratorn  på  Viol-­ skolan   lyfte   fram:   V ldigt   ofta   har   barnen   v ldigt   många   aktiviteter   efter   skolan  som  fyller  deras  tid,  men  v ldigt  lite  tid  tillsammans  med  familjerna   och  det  gör  i  sin  tur  att  v ldigt  många  frågor  dyker  upp .  Forskning  pekar  på   att   den   tid   för ldrar   tillbringar   med   sina   barn   r   vitalt   för   barns   v lbefin-­ nande   och   h lsa   (Berntsson   &   Ringberg,   2014;;   Lareau,   2011).   De   senaste   åren   har   för ldrars   ökade   arbetstid   och   de   st ndigt   ökade   kraven   att   vara   tillg nglig  också  debatterats  i  media  (Joner,  2014).  Kritiska  röster  menar  att   detta  skapar  en  obalans  mellan  arbetsliv  och  privatliv  och  att  barnen  i  för-­ l ngningen  försummas.  

Specialpedagogen  på  Syr nskolan  lyfte  liknande  problematik  och  resone-­ rar  att  familjers  materiella  resurser  och  kulturella  kapital  inte  nödv ndigtvis   inneb r  att  ungdomarna  i  dessa  hem  har  en  s rskilt  lustfylld  eller  trygg  till-­ varo.  

Det  kan  ju  naturligtvis  också  vara  så  att  man   r  socioekonomiskt  stark   och  så  vidare,  det  behöver  ju  inte  alls  betyda  att  man  får  den  omsor-­ gen.   /…/   Det   kan   ju   vara   för ldrar   som   l gger   mycket   tid   på   jobbet   och   l gger   mycket   tid   på   sig   sj lva,   och   ungarna   får   driva   runt,   får   klara  sig  sj lva  i  någon  mening.   ven  om  de  har  råd  med  m rkeskl -­ der  eller  har  litteratur  i  bokhyllan  så  kan  de  k nna  sig  lite  solo  och  lite   ensamma  (Intervju  med  specialpedagog,  Syr nskolan).  

Samma  specialpedagog  lyfter  också  fram  en  annan  aspekt,  n mligen  medel-­ klassför ldrarnas   karri rfokus.   Detta   r   också   en   anledning   till   att   många   ungdomar  med  medelklassbakgrund  k nner  sig  vilsna  enligt  honom.    

Jag  vet  ett   rende  som  vi  jobbat  med  om  man  förenklar  socioekono-­ miskt   d r   det   inte   r   brister   d r.   Jag   vet   att   ena   vårdnadshavaren   r   v ldigt   engagerad   i   andra   ungdomar   i   sitt   yrke   och   så   d r   och   med   problematik.   Man   kan   spekulera   att   de   egna   barnen   glöms   bort,   det   finns  inget  krut  och  energi  d r  och  en  frånvarande  pappa  som  gör  allt   för  att  synas  (Intervju  med  specialpedagog,  Syr nskolan).    

ven  de  ber ttelser  som  rörde  försummelse  och  elever  med  medelklassbak-­ grund  pekar  på  att  försummelse  vanligen  var  svårt  att  identifiera.  Detta  var   bland   annat   något   som   skolpsykologen   på   Syr nskolan   lyfte   fram   som   en   utmaning.    

Det   r  någorlunda  hygglig  miljö  för  henne,  ett  litet  maskrosbarn,  hon   har  en  del  goda  egenskaper  också,  hon   r  street-­smart  och  k mpar  på.   Ibland  har  hon  blivit  mamma  åt  sin  egen  pappa,  som  att  sköta  tv ttstu-­ gan.  /…/  En  del  l r  ju  sig  att  ta  sig  fram  med  de  resurser  de  har  (Inter-­ vju  med  specialpedagog,  Syr nskolan).  

I  likhet  med  resultaten  i  denna  studie  visar   ven  tidigare  studier  att  för ldrars   bristande  omsorg  ofta  leder  till  att  barnen  får  ta  ett  överdrivet  stort  ansvar  för   sina   egna   liv   (Cederberg   2014).   Ber ttelserna   om   maskrosbarnen   ramas   också   in   utifrån   en   diskurs   om   den   icke-­respektabla   familjen   (jfr.   Skeggs,   1997,  2004).  För ldrarna  i  dessa  familjer  beskrivs  brista  i  sin  för ldraomsorg   på  grund  av  att  de  inte  klarar  av  att  ta  hand  om  sina  barn  på  ett  adekvat  s tt.   Det   r  ungdomarna  i  dessa  familjer  som  får  ta  ett  stort  egenansvar  för  både   sig   sj lva   och   för   andra   familjemedlemmar.   Både   skolans   insatser   och   de   insatser  som  andra  samh llsinstitutioner  bedriver  beskrivs  av  de  profession-­ ella  vara  vitalt  för  att  stötta  dessa  elever.

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 36-38)