• No results found

Diskussion utifrån Bernsteins begreppsapparat

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 164-172)

Mitt  syfte  med  föreliggande  artikel  har  varit  att  undersöka  tr narnas  instrukt-­ ioner  i  de  tre  idrotterna  friidrott,  jujutsu  och  gymnastik  liksom  att  försöka  se   om  och  i  så  fall  hur  de  språkliga  uttryck  tr narna  anv nder  för  sina  instrukt-­ ioner   kan   motiveras   av   den   l randesituation   som   tr narna   och   de   tr nande   barnen   r   del   av.   Den   teoretiska   utgångspunkten   r   framför   allt   Bernsteins   (1971,  1975,  1979)  begreppsapparat  klassifikation,  inramning  och  kod,  som   det   nu   r   dags   att   återknyta   till.   Följaktligen   diskuterar   jag   resultatet   av   undersökningen  med  hj lp  av  Bernstein  (1971  och  framåt)  och  försöker  med   hj lp   av   Bernsteins   teori   förklara   dem.   Generellt   utm rks   tr ningspassen   i   alla  tre  idrotterna  av  en  sammansatt  kod,  som  ett  resultat  av  en  stark  klassifi-­ kation  och  en  stark  inramning.  Tr ningspassen   r   ven  en  tydlig  del  av  en   e plicit  instruktionsdiskurs,  med  ett  mer  eller  mindre  tydligt  inslag  av  disci-­ samma  konstruktion  betydligt  mer  s llan.  Hans  variation  g ller  följaktligen  i  

första  hand  man ska  i  inledande  instruktioner  och  d refter  enkla  presensfor-­ mer  och  du-­tilltal  n r  en  specifik  person  ska  genomföra  en  övning.  

Mönstret   för   instruktionerna   i   friidrott   och   jujutsu   skiljer   sig   alltså   från   mönstret  i  gymnastik.  Men   ven  om  mönstret   r  ungef r  detsamma  i  friidrott   och  gymnastik   r  förklaringen  till  att  mönstret  uppstår  inte  densamma  i  dessa   båda  idrotter.  Instruktioner  med  man  anv nds  inte  i  friidrotten  eftersom  tr -­ narna   i   föreliggande   studie   tilltalar   de   tr nande   barnen   som   grupp   och   då   verkar  föredra  ett  mer  inkluderande  tilltal  i  form  av  ni  eller  vi.  Det  låga  anta-­ let   förekomster   av   man   i   jujutsu   kan   å   sin   sida   troligen   förklaras   med   att   tr narna   i   instruktionerna   till   ett   flertal   övningar   sj lva   visar,   tillsammans   med  en  tr ningspartner.  D rmed  blir  det  potentiellt  valbara  man  för  generellt   eftersom   ven  ett  tr nar-­jag   r  inkluderat.  Dessutom  ska  de  båda  personerna   i  paret  utföra  olika  övningar,  så  ur  den  aspekten  blir  man  missvisande.    

Tränarnas frågor

Som   påpekades   tidigare   skiljer   man   mellan   rogativa   och   kvesitiva   frågor   (Teleman  et  al  1999,  IV:681ff).  De  förra   r  slutna,  underst llande  frågor  som   besvaras  med   ja  eller   nej  medan  de  senare  beskrivs  som  öppna,  eftersö-­ kande   frågor   som   kr ver   mer   utförliga   svar   eller   åtminstone   svar   med   ett   tydligt  innehåll.  Frågorna  i  det  empiriska  materialet  fördelar  sig  enligt  föl-­ jande:  

 

Idrott   Totalt   antal   frå-­

gor   Rogativa  frågor   Kvesitiva  frågor   Friidrott     62   48   (77   )   14  (23   )   Jujutsu     44   35   (80   )   9  (3)  (20   )   Gymnastik   81   78   (96   )   3  (4   )    

Tabell  4:  Former  för  frågor  i  det  empiriska  materialet  (utr kning  med  hj lp   av  konkordansprogrammet  AntConc).  

 

Det  framgår  tydligt  dels  att  tr narna  över  lag  st ller  få  frågor  till  de  tr nande   barnen,  dels  att  de  frågor  som  st lls  i  princip  uteslutande   r  rogativa  frågor   av  typen   r  ni  redo  eller   Ska  vi  köra . Samtidigt kan denna typ av frå- gor inte heller klassificeras som tydligt rogativa frågor eftersom de faktiskt

inte kan besvaras med ett ”nej”. Det förväntade svaret på den här typen av rogativa frågor är ett jakande svar i form av ”ja” eller en nickning, och det avkrävda svaret är en direkt handling. Ytterligare exempel på frågor i materialet som det inte är möjligt att besvara nekande är Gustav, vill du

börja?, Viktor, ska du köra? och Albin, vill du försöka visa? som framför allt

kan beskrivas som frågeformade direktiva satstyper.

Det   förhållandevis   stora   antal   frågor   som   tr naren   st ller   under   gym-­ nastiktr ningen  förklaras  av  att  det  ofta   r  samma  (rogativa)  fråga  som  st lls   till  flera  personer  efter  varandra  n r  de  tr nande  erbjuds  genomföra  en  mer   avancerad  övning   n  tidigare,  n mligen   Vill  du  prova  

Av  de  totalt  nio  kvesitiva  frågor  som  finns  i  jujutsumaterialet   r  se  av   dem  dessutom  inte  vad  man  skulle  beskriva  som   kta  kvesitiva  frågor  utan   har  en  negativ  innebörd.  Den  aktuella  typen   r  frågor  som   Vad  gör  du  n r   de  tr nande  uppenbart  sysslar  med  något  de  inte  borde  göra  och  d r  de  tr -­ nande   inte   förv ntas   förklara   eller   beskriva   vad   han   eller   hon   sysslar   med   utan  bara  sluta  upp.  

Under   friidrottstr ningen   får   de   tr nande   barnen   d remot   betydligt   fler   öppna  och  reella  kvesitiva  frågor.  Alla  kvesitiva  frågor  i  friidrotten  återfinns   dock  i  samband  med  de  moment  som  inleder  och  avslutar  tr ningspassen  och   som   alltså   r   betydligt   mer   lekbetonade   n   de   moment   med   övningar   som   ligger  mellan  inledning  och  avslutning.  Att  det  finns  fler  kvesitiva  frågor  i   friidrotten   n   i   de   övriga   idrotterna   betyder   alltså   inte   att   tr ningspassen   i   friidrotten  över  lag  innehåller  fler  kvesitiva  frågor.  

 

Diskussion utifrån Bernsteins begreppsapparat

Mitt  syfte  med  föreliggande  artikel  har  varit  att  undersöka  tr narnas  instrukt-­ ioner  i  de  tre  idrotterna  friidrott,  jujutsu  och  gymnastik  liksom  att  försöka  se   om  och  i  så  fall  hur  de  språkliga  uttryck  tr narna  anv nder  för  sina  instrukt-­ ioner   kan   motiveras   av   den   l randesituation   som   tr narna   och   de   tr nande   barnen   r   del   av.   Den   teoretiska   utgångspunkten   r   framför   allt   Bernsteins   (1971,  1975,  1979)  begreppsapparat  klassifikation,  inramning  och  kod,  som   det   nu   r   dags   att   återknyta   till.   Följaktligen   diskuterar   jag   resultatet   av   undersökningen  med  hj lp  av  Bernstein  (1971  och  framåt)  och  försöker  med   hj lp   av   Bernsteins   teori   förklara   dem.   Generellt   utm rks   tr ningspassen   i   alla  tre  idrotterna  av  en  sammansatt  kod,  som  ett  resultat  av  en  stark  klassifi-­ kation  och  en  stark  inramning.  Tr ningspassen   r   ven  en  tydlig  del  av  en   e plicit  instruktionsdiskurs,  med  ett  mer  eller  mindre  tydligt  inslag  av  disci-­ samma  konstruktion  betydligt  mer  s llan.  Hans  variation  g ller  följaktligen  i  

första  hand  man ska  i  inledande  instruktioner  och  d refter  enkla  presensfor-­ mer  och  du-­tilltal  n r  en  specifik  person  ska  genomföra  en  övning.  

Mönstret   för   instruktionerna   i   friidrott   och   jujutsu   skiljer   sig   alltså   från   mönstret  i  gymnastik.  Men   ven  om  mönstret   r  ungef r  detsamma  i  friidrott   och  gymnastik   r  förklaringen  till  att  mönstret  uppstår  inte  densamma  i  dessa   båda  idrotter.  Instruktioner  med  man  anv nds  inte  i  friidrotten  eftersom  tr -­ narna   i   föreliggande   studie   tilltalar   de   tr nande   barnen   som   grupp   och   då   verkar  föredra  ett  mer  inkluderande  tilltal  i  form  av  ni  eller  vi.  Det  låga  anta-­ let   förekomster   av   man   i   jujutsu   kan   å   sin   sida   troligen   förklaras   med   att   tr narna   i   instruktionerna   till   ett   flertal   övningar   sj lva   visar,   tillsammans   med  en  tr ningspartner.  D rmed  blir  det  potentiellt  valbara  man  för  generellt   eftersom   ven  ett  tr nar-­jag   r  inkluderat.  Dessutom  ska  de  båda  personerna   i  paret  utföra  olika  övningar,  så  ur  den  aspekten  blir  man  missvisande.    

Tränarnas frågor

Som   påpekades   tidigare   skiljer   man   mellan   rogativa   och   kvesitiva   frågor   (Teleman  et  al  1999,  IV:681ff).  De  förra   r  slutna,  underst llande  frågor  som   besvaras  med   ja  eller   nej  medan  de  senare  beskrivs  som  öppna,  eftersö-­ kande   frågor   som   kr ver   mer   utförliga   svar   eller   åtminstone   svar   med   ett   tydligt  innehåll.  Frågorna  i  det  empiriska  materialet  fördelar  sig  enligt  föl-­ jande:  

 

Idrott   Totalt   antal   frå-­

gor   Rogativa  frågor   Kvesitiva  frågor   Friidrott     62   48   (77   )   14  (23   )   Jujutsu     44   35   (80   )   9  (3)  (20   )   Gymnastik   81   78   (96   )   3  (4   )    

Tabell  4:  Former  för  frågor  i  det  empiriska  materialet  (utr kning  med  hj lp   av  konkordansprogrammet  AntConc).  

 

Det  framgår  tydligt  dels  att  tr narna  över  lag  st ller  få  frågor  till  de  tr nande   barnen,  dels  att  de  frågor  som  st lls  i  princip  uteslutande   r  rogativa  frågor   av  typen   r  ni  redo  eller   Ska  vi  köra . Samtidigt kan denna typ av frå- gor inte heller klassificeras som tydligt rogativa frågor eftersom de faktiskt

skulle   hans/hennes   handlingsutrymme   och   påverkansutrymme   öka,   något   som  i  sin  tur  skulle  medföra  att  maktbalansen  för ndrades  och  d rmed   ven   klassifikationen   ndras.   För ndringen   i   klassifikation   skulle   rimligen   ven   påverka  inramningen  på  så  s tt  att  tr naren  skulle  k nna  ett  behov  av  star-­ kare   inramning   som   d rmed   skulle   ge   tillbaka   en   del   av   kontrollen   över   e empelvis  innehåll/övningsval/utv rdering.  

Om  man  alltså  utgår  från  tanken  att  man  under  alla  tr ningspass  i  barn-­   och  ungdomsidrott  har  att  göra  med  en  sammansatt  kod,  som  ett  resultat  av   en  stark  inramning  och  en  stark  klassifikation,  borde  detta  avspeglas  i  och  få   konsekvenser  för  det  språkbruk  tr narna  anv nder  n r  de  instruerar  under  ett   tr ningspass.  De  språkliga  val  tr narna  gör  –  med  andra  ord  det  språkbruk  de   anv nder  –  kan  i  så  fall  motiveras  av  den  sammansatta  koden  och  d rmed   s ttas  in  i  ett  större  sammanhang.  Om  man  utgår  från  att  tr ningspassen  ka-­ rakteriseras  av  en  sammansatt  kod  skulle  man  också  förv nta  sig  att  de  olika   tr ningspassen  erbjuder  fler  likheter   n  olikheter  n r  det  g ller  språkbruk  och   instruktioner,   ven   om   utgångspunkten   i   den   nödv ndiga   progressionsord-­ ningen   r  mer  eller  mindre  tydlig  i  de  olika  idrotterna  i  undersökningen.  

I   språkbruket   under   tr ningspassen   finns   en   dialog   mellan   tr nare   och   tr nande,  men  inte  så  att  de  tr nande  anv nder  verbalspråk  –  i  st llet  deltar   de  tr nande  barnen  i  kommunikationen  och  dialogen  genom  att  försöka  ut-­ föra  den  rörelse  deras  tr nare  instruerat  dem  till.  Att  tr ningspasset  domine-­ ras  av  en  verbal  monolog  från  tr narnas  sida  kan  i  och  för  sig  förklaras  uti-­ från   deras   fokus   på   l randedimensionen,   men   framför   allt   kan   man   se   en   förklaring  i  den  sammansatta  koden,  som  i  sin  tur   r  ett  resultat  av  en  stark   klassifikation  och  en  stark  inramning.  Det  rör  sig  då  om  ett  aktivt  och  med-­ vetet  val  av  gr nsöverskridande  som  ger  karakt ren  på  klassifikationen  och   inramningen.  I  och  med  den  sammansatta  koden  har  tr narna  fått  ett  positivt   och   godk nt   maktöverl ge   n r   det   g ller   att   best mma   både   vad   som   ska   göras   och   kommuniceras   under   tr ningspasset   och   hur   detta   innehåll   ska   kommuniceras.   Följaktligen   finns   en   naturlig   positiv   maktstruktur   mellan   tr nare   och   tr nande,   och   i   situationen   finns   nedlagt   en   positiv   maktord-­ ning.22   En   stark   klassifikation   och   en   stark   inramning   som   resulterar   i   en  

sammansatt   kod   r   i   det   h r   fallet   föruts ttningar   för   en   god   inl rning   och   d rmed  ett  bra  tr ningspass.    

Ett   annat   resultat   i   undersökningen   r   hur   tr narna   kan   anv nda   vilken   typ  av  språkhandling  som  helst  i  sina  instruktioner  och  de  kan  v lja  att  ut-­      

22 För att kunna föra djupare diskussioner om ett positivt maktinslag krävs naturligtvis ett kompletterande receptionsperspektiv, som dock ligger utanför ramen för denna artikel.

plin.  Analysen  av  språkbruket  under  tr ningspassen  och  av  tr narnas  språk-­ handlingar  kan  ytterst  förenklat  sammanfattas  såh r:  

Den  verbala  monologen  från  tr narnas  sida  dominerar.  

Tr narna  anv nder  direkta  uppmaningar  till  de  tr nande,  som  övers tter  in-­ struktionerna  till  handling.  

Skillnaden   i   modalitet   hos   ska,   kan   och   enkel   presensform   i   instruktioner   elimineras  i  tr narnas  instruktioner.    

De  rogativa  frågorna  har  tydligt  företr de  före  de  kvesitiva.      

Syftet  med  denna  avslutande  diskussion   r  försöka  förklara  analysresultaten   ovan  med  hj lp  av  den  sammansatta  kodens  dominans.  

Överlag   i   samtalsstrukturen   dominerar   tr narnas   verbala   monolog.   Be-­ greppen  kod,  klassifikation  och  inramning  kan  anv ndas  för  resonemang  om   det  tydliga  skiftet  i  samtalsstrukturen  n r  friidrottstr ningen  varierar  mellan  å   ena  sidan  de  mer  teknikbetonade  tr ningsmomenten  och  övningarna,  å  andra   sidan  de  olika  inslag  av  lek  som  ofta  avslutar  tr ningspassen.  I  de  mer  lekbe-­ tonade  inslagen  ges  medbest mmande  större  utrymme,  och  monologen  skif-­ tar  till  tydligare  verbal  dialog  mellan  tr nare  och  tr nande.  Som  en  följd  av   detta  st lls  öppna  frågor  av  tr narna  i  diskussioner  om  vad  de  ska  göra  h r-­ n st,  och  frågorna  besvaras  av  de  tr nande  barnen  med  verbalspråk.  Detta   r   något   man   måste   förv nta   sig   eftersom   dessa   dialogiska   samtal   ger   rum   inför  en  övning,  d r  respons  via  handling  egentligen  inte   r  något  alternativ.   I  de  inledande  och  avslutande  lekmomenten  under  friidrottstr ningen  –  men   endast  d r  –  skulle  man  alltså  kunna  påstå  att  den  integrerade  koden  finns.  

Att  den  sammansatta  koden  dominerar  verkar  alltså  vara  rimligt.  En  tolk-­ ning  av  resultaten  skulle  kunna  vara  att  en  integrerad  kod  skulle  oms ttas  i   en  pedagogik  som  generellt  skulle  vara  svår  att  till mpa  i  idrottstr ning  för   barn.  Man  kan  förest lla  sig  att  en  integrerad  kod  i  princip   r  omöjlig  i  en   situation  d r  barn  tr nar  friidrott  eller  gymnastik,  inte  minst  för  att  tr ning   inneb r  en  nödv ndig  progression  i  övningar  och  grenar  om  en  l randesituat-­ ion  ska  komma  till  stånd.  I  jujutsu   r  det  t nkbart  att  progressionen  inte  på   samma   s tt   behöver   vara   avgörande   för   ett   tr ningspass.   Å   andra   sidan   r   disciplin  utm rkande  för  jujutsu  på  ett  helt  annat  s tt   n  friidrott  och  gym-­ nastik.    

Om  man  skulle  förest lla  sig  att  den  sammansatta  koden  skiftade  över  till   en   integrerad   kod   i   idrottstr ning   för   barn   skulle   de   enskilda   tr narna   få   mindre   frihet.   Om   det   enskilda   tr nande   barnet   d rmed   sattes   i   centrum  

skulle   hans/hennes   handlingsutrymme   och   påverkansutrymme   öka,   något   som  i  sin  tur  skulle  medföra  att  maktbalansen  för ndrades  och  d rmed   ven   klassifikationen   ndras.   För ndringen   i   klassifikation   skulle   rimligen   ven   påverka  inramningen  på  så  s tt  att  tr naren  skulle  k nna  ett  behov  av  star-­ kare   inramning   som   d rmed   skulle   ge   tillbaka   en   del   av   kontrollen   över   e empelvis  innehåll/övningsval/utv rdering.  

Om  man  alltså  utgår  från  tanken  att  man  under  alla  tr ningspass  i  barn-­   och  ungdomsidrott  har  att  göra  med  en  sammansatt  kod,  som  ett  resultat  av   en  stark  inramning  och  en  stark  klassifikation,  borde  detta  avspeglas  i  och  få   konsekvenser  för  det  språkbruk  tr narna  anv nder  n r  de  instruerar  under  ett   tr ningspass.  De  språkliga  val  tr narna  gör  –  med  andra  ord  det  språkbruk  de   anv nder  –  kan  i  så  fall  motiveras  av  den  sammansatta  koden  och  d rmed   s ttas  in  i  ett  större  sammanhang.  Om  man  utgår  från  att  tr ningspassen  ka-­ rakteriseras  av  en  sammansatt  kod  skulle  man  också  förv nta  sig  att  de  olika   tr ningspassen  erbjuder  fler  likheter   n  olikheter  n r  det  g ller  språkbruk  och   instruktioner,   ven   om   utgångspunkten   i   den   nödv ndiga   progressionsord-­ ningen   r  mer  eller  mindre  tydlig  i  de  olika  idrotterna  i  undersökningen.  

I   språkbruket   under   tr ningspassen   finns   en   dialog   mellan   tr nare   och   tr nande,  men  inte  så  att  de  tr nande  anv nder  verbalspråk  –  i  st llet  deltar   de  tr nande  barnen  i  kommunikationen  och  dialogen  genom  att  försöka  ut-­ föra  den  rörelse  deras  tr nare  instruerat  dem  till.  Att  tr ningspasset  domine-­ ras  av  en  verbal  monolog  från  tr narnas  sida  kan  i  och  för  sig  förklaras  uti-­ från   deras   fokus   på   l randedimensionen,   men   framför   allt   kan   man   se   en   förklaring  i  den  sammansatta  koden,  som  i  sin  tur   r  ett  resultat  av  en  stark   klassifikation  och  en  stark  inramning.  Det  rör  sig  då  om  ett  aktivt  och  med-­ vetet  val  av  gr nsöverskridande  som  ger  karakt ren  på  klassifikationen  och   inramningen.  I  och  med  den  sammansatta  koden  har  tr narna  fått  ett  positivt   och   godk nt   maktöverl ge   n r   det   g ller   att   best mma   både   vad   som   ska   göras   och   kommuniceras   under   tr ningspasset   och   hur   detta   innehåll   ska   kommuniceras.   Följaktligen   finns   en   naturlig   positiv   maktstruktur   mellan   tr nare   och   tr nande,   och   i   situationen   finns   nedlagt   en   positiv   maktord-­ ning.22   En   stark   klassifikation   och   en   stark   inramning   som   resulterar   i   en  

sammansatt   kod   r   i   det   h r   fallet   föruts ttningar   för   en   god   inl rning   och   d rmed  ett  bra  tr ningspass.    

Ett   annat   resultat   i   undersökningen   r   hur   tr narna   kan   anv nda   vilken   typ  av  språkhandling  som  helst  i  sina  instruktioner  och  de  kan  v lja  att  ut-­      

22 För att kunna föra djupare diskussioner om ett positivt maktinslag krävs naturligtvis ett kompletterande receptionsperspektiv, som dock ligger utanför ramen för denna artikel.

plin.  Analysen  av  språkbruket  under  tr ningspassen  och  av  tr narnas  språk-­ handlingar  kan  ytterst  förenklat  sammanfattas  såh r:  

Den  verbala  monologen  från  tr narnas  sida  dominerar.  

Tr narna  anv nder  direkta  uppmaningar  till  de  tr nande,  som  övers tter  in-­ struktionerna  till  handling.  

Skillnaden   i   modalitet   hos   ska,   kan   och   enkel   presensform   i   instruktioner   elimineras  i  tr narnas  instruktioner.    

De  rogativa  frågorna  har  tydligt  företr de  före  de  kvesitiva.      

Syftet  med  denna  avslutande  diskussion   r  försöka  förklara  analysresultaten   ovan  med  hj lp  av  den  sammansatta  kodens  dominans.  

Överlag   i   samtalsstrukturen   dominerar   tr narnas   verbala   monolog.   Be-­ greppen  kod,  klassifikation  och  inramning  kan  anv ndas  för  resonemang  om   det  tydliga  skiftet  i  samtalsstrukturen  n r  friidrottstr ningen  varierar  mellan  å   ena  sidan  de  mer  teknikbetonade  tr ningsmomenten  och  övningarna,  å  andra   sidan  de  olika  inslag  av  lek  som  ofta  avslutar  tr ningspassen.  I  de  mer  lekbe-­ tonade  inslagen  ges  medbest mmande  större  utrymme,  och  monologen  skif-­ tar  till  tydligare  verbal  dialog  mellan  tr nare  och  tr nande.  Som  en  följd  av   detta  st lls  öppna  frågor  av  tr narna  i  diskussioner  om  vad  de  ska  göra  h r-­ n st,  och  frågorna  besvaras  av  de  tr nande  barnen  med  verbalspråk.  Detta   r   något   man   måste   förv nta   sig   eftersom   dessa   dialogiska   samtal   ger   rum   inför  en  övning,  d r  respons  via  handling  egentligen  inte   r  något  alternativ.   I  de  inledande  och  avslutande  lekmomenten  under  friidrottstr ningen  –  men   endast  d r  –  skulle  man  alltså  kunna  påstå  att  den  integrerade  koden  finns.  

Att  den  sammansatta  koden  dominerar  verkar  alltså  vara  rimligt.  En  tolk-­ ning  av  resultaten  skulle  kunna  vara  att  en  integrerad  kod  skulle  oms ttas  i   en  pedagogik  som  generellt  skulle  vara  svår  att  till mpa  i  idrottstr ning  för   barn.  Man  kan  förest lla  sig  att  en  integrerad  kod  i  princip   r  omöjlig  i  en   situation  d r  barn  tr nar  friidrott  eller  gymnastik,  inte  minst  för  att  tr ning   inneb r  en  nödv ndig  progression  i  övningar  och  grenar  om  en  l randesituat-­ ion  ska  komma  till  stånd.  I  jujutsu   r  det  t nkbart  att  progressionen  inte  på   samma   s tt   behöver   vara   avgörande   för   ett   tr ningspass.   Å   andra   sidan   r   disciplin  utm rkande  för  jujutsu  på  ett  helt  annat  s tt   n  friidrott  och  gym-­ nastik.    

Om  man  skulle  förest lla  sig  att  den  sammansatta  koden  skiftade  över  till   en   integrerad   kod   i   idrottstr ning   för   barn   skulle   de   enskilda   tr narna   få   mindre   frihet.   Om   det   enskilda   tr nande   barnet   d rmed   sattes   i   centrum  

styrd  av  kursplaner  och  utv rderingskrav .  Tr narspråk  i  idrottskonte t  kr -­ ver  alltså  vidare  forskning.    

 

Referenser

Abrahamsson,  Niclas  (2009):  Andraspråksinl rning.  Lund:  Studentlitteratur   Andreasson,  Jesper  (2007):  Idrottens  kön:  genus,  kropp  och  se ualitet  i  lag-­   idrottens   vardag.   Lund   dissertations   in   sociology.   Lund:   Sociologiska   in-­

stitutionen    

Bernstein,   Basil   (1971):   On   the   Classification   and   Framing   of   Educational   Knowledge.  I:  Knowledge  and  control.  New  directions  for  the  sociology   of  education.  London:  Collier-­Macmillan  Publishers.  

Bernstein,  Basil  (1975):  Class,  Codes  and  Control.  Vol  3:  Towards  a  Theory   of  Educational  Transmissions.  London  

Bernstein,  Basil  (1977):  Class,  Codes  and  Control.  Vol  4:  The  Structuring  of   Pedagogic  Discourse.  London  

Bernstein,  Basil  (1979):  Codes,  modalities  and  the  process  of  cultural  repro-­ duction:  a  model.  I:  Pedagogical  bulletin,  7  

Bernstein,  Basil  (1996):  Pedagogy,  Symbolic  Control  and  Identity:  Theory,   Research,  Criti ue.  London:  Taylor  &  Francis  

Bowe,   Heather   &   Kylie   Martin   (2007):   Communication   Across   Cultures:   Mutual   Understanding   in   a   Global   World.   Cambridge:   Cambridge   Uni-­ versity  Press  

Einarsson,  Jan  (2004):  Språksociologi.  Lund:  Studentlitteratur  

Ekberg,  Jan-­Eric  (2009):  Mellan  fysisk  bildning  och  aktivering:  en  studie  av   mnet  idrott  och  h lsa  i  skolår  9.  Malmö  studies  in  educational  sciences.   Malmö  högskola:  L rarutbildningen    

Eliasson,   Inger   (2009):   I   skilda   idrottsv rldar:   Barn,   ledare   och   för ldrar   i   flick-­   och   pojkfotboll.   Akademiska   avhandlingar   vid   Pedagogiska   in-­ stitutionen,   Umeå   universitet.   Umeå:   Pedagogiska   institutionen,   Umeå   universitet    

Fitzgerald,  Helen  (2003):  How  different  are  we  Spoken  discourse  in  inter-­ cultural  communication.  Clevedon:  Multilingual  Matters  

Fundberg,  Jesper  (2003):  Kom  igen,  gubbar  Om  pojkfotboll  och  maskulinet.   Stockholm:  Carlsson    

Gumperz,  John  Joseph  (1982):  Discourse  strategies.  Cambridge:  Cambridge   Univ.  Press  

trycka  modalitet  eller  avstå.   ven  dessa  valmöjligheter  förefaller  ha  sitt  ur-­

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 164-172)