• No results found

Metodologi, design och analys

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 122-124)

Studiens  ansats   r  en  etnografiskt  inspirerad  diskursanalys  med  grund  i  poli-­ tisk  diskursteori.  Liksom  Silow  Kallenberg  (2016)  uppfattar  jag  diskursbe-­ greppet  som  överordnat  logikbegreppet,  d r  det  senare  anv nds  som  redskap   för  att  undersöka  vissa  aspekter  av  en  diskurs  på  en  konkret,  empirisk  nivå.   Logikerna   r  det  som  kan  förklara  praktikernas  uppkomst,  realisering,  dess   stabilitet  och  dess  för ndring  genom  att  t  e  ge  praktikerna  mening  och  ko-­ herens.  Vidare  kan  logikbegreppet  delas  upp  på  två  s tt,  dels  utifrån  Glynos   och  Howarth  (2007)  ontologiskt  orienterade  logiktypologi:  sociala,  politiska   och   fantasmatiska   logiker,   dels   utifrån   materialets   innehållsliga,   alltså   mer   ontiska  konte t  som  i  mitt  fall   r  gymnasievalets  praktiker.  Det  senare  har  i   analysen  delats  upp  och  fogats  samman  utifrån  tre  övergripande  logiker  som   jag  valt  att  kalla:  valets  logiker,  varats  logiker  och  varans  logiker,  d r  talet   fokuseras   kring   frågor   om   vad   valet   inneb r,   hur   e istentiella   dimensioner   hanteras,  respektive  hur  ett  marknadst nkande  artikuleras.  Dessa  konstituerar   gemensamt  gymnasievalet  såsom  detta  iscens tts  i  den  undersökta  konte ten   (jfr   Glynos   &   Howarth,   2007   s.186).   Var   och   en   för   sig   innehåller   dessa   innehållsliga  logiker  aspekter  av  social,  politisk  och  fantasmatisk  logik.  

Studiens  urval  består  av  tretton  fokusgruppsintervjuer  med  totalt  54  ele-­ ver   från   se   skolor   i   tre   mellanstora   st der.  Studien   r   en   del   av   ett   större   forskningsprojekt  med  förutbest mda  kommuner  och  urvalet   r  att  betrakta   som   strategiskt   utifrån   en   ambition   att   skapa   kunskap   om   skolvalet   och   skolmarknaden  i  tre  mellanstora  svenska  kommuner/st der  (jfr  Bunar,  2013).   De   olika   skolorna   r   valda   för   att   få   så   stor   variation   i   föruts ttningar   för   gymnasieval  som  möjligt  med  avseende  på  social  och  etnisk  sammans ttning   samt  i  förhållande  till  skolans   profil .  Såv l  eleverna  som  skolorna  har  fin-­ gerade  namn.  De  senare  kallas  för:  Toppskolan,  Förortsskolan,  Cityskolan,   Landsortsskolan,   Konfessionella   skolan   &   Medelskolan   (9A,   9B).   På   sko-­ lorna  kontaktades  rektorer  och  mentorer  för  att  få  hj lp  att  rekrytera  infor-­ och   sårbar.   Silow   Kallenberg   (2016),   som   undersöker   hur   förståelsen   av  

ungdomar  skapas  i  gr nslandet  mellan  vård  och  straff  inom  tvångsvården,  tar   logiker  i  bruk  för  studiet  av  diskurser  på   mikronivå  (s.  44).  Hon  betonar  att   perspektivet  kan  bidra  till  att   fånga  de  förhållanden  och  förest llningar  som   får  praktikerna  att  fungera  (s.44).  Detta   r  ett  syns tt  som  jag  ansluter  mig   till.  Jag  ser  logikperspektivet  som  ett  s tt  att  analysera  vilken  mening  elever-­ na   sj lva   tillskriver   olika   aspekter   av   praktiken,   vilka   regler   och   villkor   som  strukturerar  dessa,  och  vad  som  framstår  som  rimligt,  respektive  orim-­ ligt  relativt  en  viss  logik.  Detta  betyder  att  logikerna  både   finns  i  den  em-­ piriska  praktiken,  men  också  att  jag  som  forskare  tillskriver  dem  vissa  bety-­ delser  i  relation  till  studiens  problematik,  premisser  och  forskningsfrågor.  

Den  logiktypologi  som  Glynos  och  Howarth  utvecklat  består  av  sociala,   politiska   och   fantasmatiska   logiker.   Detta   r   en   analytisk   uppdelning   som   syftar  till  att  fånga  en  praktik,  eller  en  regim  av  praktikers11  a)  sociala  dyna-­

mik  och  ordning;;  b)  tillkomst  och  för ndring,  samt;;  c)  den  ideologiska  di-­ mension   som   får   m nniskor   att   ansluta   sig   till   och   acceptera   den   sociala   praktiken.  I  denna  artikel  kommer  jag  i  huvudsak  anv nda  mig  av  begreppen   sociala  och  fantasmatiska  logiker,  då  mitt  empiriska  material  inte  möjliggör   diakrona  studier  och  mina  kunskapsanspråk  d rför   r  begr nsade  till  en  syn-­ kron  bild  av  gymnasievalets  praktiker  i  en  avgr nsad  konte t.  

De   sociala   logikerna   k nnetecknas   alltså   av   diskursiva   mönster   som   strukturerar  vad  som   r  förgivettaget,  vanligt  och  socialt  accepterat  i  en  viss   praktik.  Det  kan  g lla  regler,  rutiner  och  sj lvförståelser  som  aktörerna  s ll-­ an  reflekterar  över,  t  e  uppdelningar  av  olika  subjekt  till  olika  platser  (hie-­ rarkier),  samt  vilka  subjektiva  strategier  och  incitamentsstrukturer  som  k n-­ netecknar  praktiken  i  fråga.  Bland  praktikens  uppdelande  rutiner  kan  s rskilt   n mnas   de   sj lvteknologier   (Foucault,   1987/2003)   som   förser   subjekten   med  resurser  att  forma  och  arbeta  med  sig  sj lva  i  linje  med  den  sociala  lo-­ gikens  normer.  I  denna  studie  kan  det  g lla  vad  som   r   sj lvklart  att  göra   och  t nka  som  v ljande  elev,  vilka  skrivna  och  oskrivna  regler  som  omg r-­ dar  valet  eller  vad  som  anses  viktigt,  respektive  oviktigt  för  eleverna.  

De  fantasmatiska  logikerna  befinner  sig  på  en  affektiv  nivå  och  d rmed   n rmast  den  ideologiska  dimensionen  av  en  praktik.  De  ger  svar  på  varför  en   social  logik  ses  som  ofrånkomlig  för  subjekten  och  d rför  uppr tthåller  den   sociala   logiken,   samt   döljer   dess   ofullst ndiga   och   kontingenta   karakt r.   Begreppet,   som   h r   kommer   anv ndas   synonymt   med   fantasier   skall   inte        11

Sedimenterade och samstämmiga praktiker, exempelvis apartheidsystemet i Sydafrika (Glynos & Howarth, 2007 s. 15)

förstås   utifrån   dess   vardagliga   anv ndning   som   påhitt   eller   verklighets-­ fr mmande   drömmar .  Ist llet  laddas  fantasier  av  Glynos  och  Howarth  med   innebörder  inspirerade  av  Lacan,   i ek  och  Laclau  som  inbegriper  hur  den   a iomatiska   brist  som  n mns  ovan,  döljs  och  kompenseras,  vilket  gör  att   subjekten   kan   stå   ut   med   sprickor,   konflikter   och   parado er.   Vidare   r   fantasmatiska  logiker  det  som   greppar  subjekten  k nslom ssigt,  som  mo-­ biliserar  dem  att  söka  helhet  och  social  ordning    som  antingen  kan  ha  karak-­ t r  av  utopi  eller  dystopi  (jfr  Silow  Kallenberg,  2016  s.50).  

 

Metodologi, design och analys

Studiens  ansats   r  en  etnografiskt  inspirerad  diskursanalys  med  grund  i  poli-­ tisk  diskursteori.  Liksom  Silow  Kallenberg  (2016)  uppfattar  jag  diskursbe-­ greppet  som  överordnat  logikbegreppet,  d r  det  senare  anv nds  som  redskap   för  att  undersöka  vissa  aspekter  av  en  diskurs  på  en  konkret,  empirisk  nivå.   Logikerna   r  det  som  kan  förklara  praktikernas  uppkomst,  realisering,  dess   stabilitet  och  dess  för ndring  genom  att  t  e  ge  praktikerna  mening  och  ko-­ herens.  Vidare  kan  logikbegreppet  delas  upp  på  två  s tt,  dels  utifrån  Glynos   och  Howarth  (2007)  ontologiskt  orienterade  logiktypologi:  sociala,  politiska   och   fantasmatiska   logiker,   dels   utifrån   materialets   innehållsliga,   alltså   mer   ontiska  konte t  som  i  mitt  fall   r  gymnasievalets  praktiker.  Det  senare  har  i   analysen  delats  upp  och  fogats  samman  utifrån  tre  övergripande  logiker  som   jag  valt  att  kalla:  valets  logiker,  varats  logiker  och  varans  logiker,  d r  talet   fokuseras   kring   frågor   om   vad   valet   inneb r,   hur   e istentiella   dimensioner   hanteras,  respektive  hur  ett  marknadst nkande  artikuleras.  Dessa  konstituerar   gemensamt  gymnasievalet  såsom  detta  iscens tts  i  den  undersökta  konte ten   (jfr   Glynos   &   Howarth,   2007   s.186).   Var   och   en   för   sig   innehåller   dessa   innehållsliga  logiker  aspekter  av  social,  politisk  och  fantasmatisk  logik.  

Studiens  urval  består  av  tretton  fokusgruppsintervjuer  med  totalt  54  ele-­ ver   från   se   skolor   i   tre   mellanstora   st der.  Studien   r   en   del   av   ett   större   forskningsprojekt  med  förutbest mda  kommuner  och  urvalet   r  att  betrakta   som   strategiskt   utifrån   en   ambition   att   skapa   kunskap   om   skolvalet   och   skolmarknaden  i  tre  mellanstora  svenska  kommuner/st der  (jfr  Bunar,  2013).   De   olika   skolorna   r   valda   för   att   få   så   stor   variation   i   föruts ttningar   för   gymnasieval  som  möjligt  med  avseende  på  social  och  etnisk  sammans ttning   samt  i  förhållande  till  skolans   profil .  Såv l  eleverna  som  skolorna  har  fin-­ gerade  namn.  De  senare  kallas  för:  Toppskolan,  Förortsskolan,  Cityskolan,   Landsortsskolan,   Konfessionella   skolan   &   Medelskolan   (9A,   9B).   På   sko-­ lorna  kontaktades  rektorer  och  mentorer  för  att  få  hj lp  att  rekrytera  infor-­ och   sårbar.   Silow   Kallenberg   (2016),   som   undersöker   hur   förståelsen   av  

ungdomar  skapas  i  gr nslandet  mellan  vård  och  straff  inom  tvångsvården,  tar   logiker  i  bruk  för  studiet  av  diskurser  på   mikronivå  (s.  44).  Hon  betonar  att   perspektivet  kan  bidra  till  att   fånga  de  förhållanden  och  förest llningar  som   får  praktikerna  att  fungera  (s.44).  Detta   r  ett  syns tt  som  jag  ansluter  mig   till.  Jag  ser  logikperspektivet  som  ett  s tt  att  analysera  vilken  mening  elever-­ na   sj lva   tillskriver   olika   aspekter   av   praktiken,   vilka   regler   och   villkor   som  strukturerar  dessa,  och  vad  som  framstår  som  rimligt,  respektive  orim-­ ligt  relativt  en  viss  logik.  Detta  betyder  att  logikerna  både   finns  i  den  em-­ piriska  praktiken,  men  också  att  jag  som  forskare  tillskriver  dem  vissa  bety-­ delser  i  relation  till  studiens  problematik,  premisser  och  forskningsfrågor.  

Den  logiktypologi  som  Glynos  och  Howarth  utvecklat  består  av  sociala,   politiska   och   fantasmatiska   logiker.   Detta   r   en   analytisk   uppdelning   som   syftar  till  att  fånga  en  praktik,  eller  en  regim  av  praktikers11  a)  sociala  dyna-­

mik  och  ordning;;  b)  tillkomst  och  för ndring,  samt;;  c)  den  ideologiska  di-­ mension   som   får   m nniskor   att   ansluta   sig   till   och   acceptera   den   sociala   praktiken.  I  denna  artikel  kommer  jag  i  huvudsak  anv nda  mig  av  begreppen   sociala  och  fantasmatiska  logiker,  då  mitt  empiriska  material  inte  möjliggör   diakrona  studier  och  mina  kunskapsanspråk  d rför   r  begr nsade  till  en  syn-­ kron  bild  av  gymnasievalets  praktiker  i  en  avgr nsad  konte t.  

De   sociala   logikerna   k nnetecknas   alltså   av   diskursiva   mönster   som   strukturerar  vad  som   r  förgivettaget,  vanligt  och  socialt  accepterat  i  en  viss   praktik.  Det  kan  g lla  regler,  rutiner  och  sj lvförståelser  som  aktörerna  s ll-­ an  reflekterar  över,  t  e  uppdelningar  av  olika  subjekt  till  olika  platser  (hie-­ rarkier),  samt  vilka  subjektiva  strategier  och  incitamentsstrukturer  som  k n-­ netecknar  praktiken  i  fråga.  Bland  praktikens  uppdelande  rutiner  kan  s rskilt   n mnas   de   sj lvteknologier   (Foucault,   1987/2003)   som   förser   subjekten   med  resurser  att  forma  och  arbeta  med  sig  sj lva  i  linje  med  den  sociala  lo-­ gikens  normer.  I  denna  studie  kan  det  g lla  vad  som   r   sj lvklart  att  göra   och  t nka  som  v ljande  elev,  vilka  skrivna  och  oskrivna  regler  som  omg r-­ dar  valet  eller  vad  som  anses  viktigt,  respektive  oviktigt  för  eleverna.  

De  fantasmatiska  logikerna  befinner  sig  på  en  affektiv  nivå  och  d rmed   n rmast  den  ideologiska  dimensionen  av  en  praktik.  De  ger  svar  på  varför  en   social  logik  ses  som  ofrånkomlig  för  subjekten  och  d rför  uppr tthåller  den   sociala   logiken,   samt   döljer   dess   ofullst ndiga   och   kontingenta   karakt r.   Begreppet,   som   h r   kommer   anv ndas   synonymt   med   fantasier   skall   inte        

11 Sedimenterade och samstämmiga praktiker, exempelvis apartheidsystemet i Sydafrika (Glynos & Howarth, 2007 s. 15)

Valets logiker

Inledningsvis  vill  jag  visa  hur  valets  sociala  logik  artikuleras  hos  några  av   eleverna.  Med  den  sociala  logiken  avser  jag  det  vanliga,  rutinartade  och  na-­ turliga  s ttet  som  eleverna  talar  om  gymnasievalet.  Det  g ller  de  diskursiva   mönster  (jfr  Glynos  &  Howarth,  2007  s.140)  som  formar  valets  spelregler,   hur   eleven   t   e   konstrueras   som   skolv ljare   och   vad   som   tas   för   givet   av   deltagarna   i   fokusgruppsamtalen.   Jag   vill   också   direkt   understryka   att   min   egen   medverkan   i   fokussamtalen,   mina   frågor   och   min   roll   som   forskare   sj lvklart  har  betydelse  för  vad  som  artikuleras  och  hur  detta  görs.  Jag  ser   det  som  omöjligt  att  fastst lla  e akt  vad  denna  påverkan  har  inneburit,  men   givet  dennas  studies  utgångspunkter  som  inte  gör  anspråk  på  objektiva  san-­ ningar,  menar  jag  att  tolkningarna   ndå   r  giltiga  på  sina  egna  premisser.  

En  vanligt  förekommande  tankefigur  i  samtalen   r  att  gymnasievalet  be-­ skrivs   som   något   sj lvklart   och   ganska   oproblematiskt,   samtidigt   som   det   upptar  mycket  tid  och  tankeverksamhet.  

Camilla:   Alltså   typ   ah,   eller   typ   dom   flesta   av   mina   kompisar   r  

ganska beslutsamma  och  vet  vad  dom  ska  gå  så  det blir inte så stor grej när vi pratar om det. Vi har typ pratat om det här sen vi gick i fyran. Vad vi vill bli. Så det är liksom såhär bara...basic  (Lands-­

ortsskolan  151201).  

Kanske   kan   man   förstå   citatet   ovan   i   ljuset   av   att   skolval   i   allm nhet   och   gymnasieval  i  synnerhet   r  något  som  de  intervjuade  15-­åringarna  vu it  upp   med  och  som  d rmed  blivit  ett  sj lvklart  s tt  att  t nka  på  skola  och  framtid.   Samtidigt   saknas   inte   laddning   kring   frågan   om   gymnasievalets   avgörande   betydelse,  sj lva  valprocessen  och  vad  valet  kan  leda  till.  Eleverna  på  Kon-­ fessionella  skolan  resonerar  både  om  valets  meningserbjudande  för  platser,   subjektiviteter  och  positioner,  hur  viktigt  och  hoppingivande  valet   r  och  om   valet  som  ångestfullt  och  hur  det  skapar  oro.    

Martin:   r  det  ett  viktigt  val,  tycker  ni  I  så  fall,  varför   r  det  viktigt   Andreas:  Det skapar din framtid.  

August:  Ja. Det formar din framtid som...  Ja,  det  kommer  att  ge dig

jobb och möjligheter   liksom...   Utan såhär gymnasieutbildning så är det väldigt svårt att komma nånstans i livet  om  man  inte  såh r...  

Ehm...Lyckas  med  YouTube.   …     manter  till  fokusgrupperna  från  elever  i  årskurs  nio.  Samtliga  grupper  inter-­

vjuades  två  gånger,  en  gång  före  och  en  gång  efter  den  årliga  gymnasiem s-­ san  på  orten.  Fokusgrupperna  bestod  av  mellan  se  och  tio  elever.  Grupperna   hade   en   j mn   könsfördelning.   Alla   informanter   har   skriftligen   informerats   om  projektets  innehåll  och  syfte  och  givit  samtycke  till  medverkan.  I  övrigt   har   vetenskapsrådets   forskningsetiska   rekommendationer   och   riktlinjer   dis-­ kuterats  i  projektet  och  efterföljts  i  dess  genomförande.  Förutom  att  informe-­ rat  samtycke  inh mtats  skriftligt  har  e empelvis  projektets  skolor  erbjudits   resultatåterkoppling  (Vetenskapsrådet,  2016).  

Alla  intervjuer  spelades  in  med  videokamera  och  separat  ljudinspelning.   Detta  gav  möjlighet  att  hålla  is r  deltagarnas  tal  vid  den  transkription  som   gjordes  av  samtliga  intervjuer  i  sin  fulla  l ngd.  L ngden  på  intervjuerna  va-­ rierade  mellan  45  minuter  och  en  och  en  halv  timma.  Efter  transkriptionen   l stes  alla  intervjuer  igenom  och  återkommande  teman  och  mönster  notera-­ des.  D refter  importerades  transkripten  till  programmet  NVivo  som   r  kon-­ struerat   för   kvalitativa   analyser.   I   programmet   kodades   materialet   i   inne-­ hållsligt   konstruerade   noder,   samtidigt   som   programmet   möjliggjorde   att   dessa  noder  kopplades  till  teoretiska  kategorier  som  h mtats  från  forskning   och   studiens   teoretiska   överbyggnad.   I   detta   skede   började   innehållsliga   logiker  synliggöras  i  materialet.  Ur  en  stor  m ngd  potentiella  citat  valdes,  då   en  teoretisk  m ttnad  infunnit  sig,  slutligen  ett  antal  ut  som  tydligast  kunde   illustrera   såv l   de   innehållsligt/ontiskt   som   de   mer   ontologiskt   orienterade   (sociala,   politiska   och   fantasmatiska)   logikerna.   Detta   val   har   inneburit   att   citat  från  några  fokusgrupper  lyfts  fram  mer   n  andra.  

 

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 122-124)