• No results found

Varans logiker

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 132-143)

Den   tredje   och   sista   logiktyp   som   (jag   menar)   strukturerar   gymnasievalets   diskursiva   praktik   i   fokussamtalen   har   jag   kallat   för   varans   logiker.   Dessa   utgör   e empel   på   hur   talet   och   t nkandet   om   gymnasievalet   r   inb ddat   i,   påverkas  av  och  måste  förstås  i  relation  till  dess  omgivande  konte t,  det  vill   s ga  relativt  förest llningen  om  gymnasiet  som  en  marknad  (jfr  Lundahl  m   fl,   2014).   De   innehållsliga   logikerna   bygger   på   en   rad   marknadsm ssiga   antaganden  som  t.e .    a)  att  gymnasievalet  ses  som  en  form  av  köp,  d r  va-­ rans   (utbildningens)   marknadsv rde   betonas;;   b)   att   eleven   betraktas   som  

kund  och  d rmed  ges  vissa  föregivna  rättigheter  relativt  skolan  som  tillhan-­

dahåller  varan  utbildning;;  c)  att  skolan,  men  också  elevsubjektet  ses  som  ett  

företag  som  antas  bli  b ttre  i  konkurrens  med  andra  och  som  måste  mark-­

nadsföras  (jfr  Foucault,  2008;;  Ball,  2007;;  Brown,  2015).  På  många  s tt  inne-­ b r   dessa   antaganden   att   syftet   med   utbildning   översatts   till   produktion   av  

humankapital,  det  vill  s ga  nyttiga  och  effektiva  elever  som  förv ntas  bidra  

till   samh llets   reproduktion   (jfr.   Beach   &   Dovemark,   2011;;   Ball,   2007).   I   n sta  avsnitt  presenteras  hur  eleverna  förhåller  sig  till  dessa  premisser  och   processer.  

 

”Att kunna ta plats”

I  samtalen  på  Toppskolan  diskuteras  ivrigt  frågor  om  hur  man  når  framgång   eller   misslyckande   i   framtiden   och   åsikterna   r   ofta   starka.   N r   jag   frågar   vilken  attityd  man  behöver  ha  för  att  lyckas  med  både  gymnasieval  och  ar-­ betsliv  s ger  Filippa:  

eleverna  på  Förortsskolan  i  samma  stad  bekr ftas  dessa  potentiella  subjekts-­ positioner  men  kompletteras  med   att  man  måste  också  vara  smart ,  vilket   öppnar  upp  för  Lundholmen  som  ett  möjligt  val  för  (vissa  av)  dessa  elever.   N r  Förortsskolans  elever  talar  om  Entreprenörskolan  artikuleras  emellertid   ven  en  annan  dimension  –  n mligen  att  det  inte  bara   r  eleverna  som  v ljer   skolor,  utan  skolorna  v ljer  också,  eller  åtminstone  aktivt  riktar  sig  till,  ele-­ ver  med  olika  social  bakgrund.  

Emilija:  Ja,  men  dom  har  en  viss  stil  alltså,  alla har samma stil där

borta [Entreprenörskolan].    

Emina:  Alltså  på  deras  flak  stod  det:  Vi är rika.     …    

Esmat:  Såh r:  Rikemansskola  eller  vaddå    

Emina:  Ja,  nej,  det stod nåt sånt här "Vi är för dom rika" eller nåt

sånt där och då. Man märker ju.    

Elif:  Alltså dom känner sig ju jättepopulära för dom har allt dom

vill ha.    

Emad:  Alltså  dom  k nner  sig  medvetna  om  att  dom   r  snobbiga.     Martin:  Hur  t nk,  hur  k nns  det  då    

Ermad:   Inte   så   bra.   Alltså   man   t nker:   är jag tillräckligt bra för

dom?    

Emilija  Det känns som att man inte kommer passa in där  (Förorts-­ skolan  151005).  

Den   subjektsposition   som   artikuleras   för   Entreprenörskolan   i   citatet   ovan   betonar  en  homogen  stil,  d r  rikedom  och  status  sammankopplas  med  sj lv-­ medvetenhet  och  popularitet.   Rikemansskolan  utest nger  d rmed  Förorts-­ skolans   elever   som   betvivlar   både   sin   förmåga   och   att   man   …   kommer   passa  in  d r  (jfr  Lundahl  m  fl,  2014  s.  174).  Liknande  sj lvsorterande  tan-­ kegångar   r  vanliga  i  flera  av  samtalen.  Fabian,  på  Landsortsskolan  beskri-­ ver  på  ett  snarlikt  s tt  hur  gymnasievalet   r  villkorat  av  normer,  positionsbe-­ st mningar  och  upplevda  gr nser,  d r  fattigdom  och  skammen  över  en   skit-­

bil  kan  r cka  för  att  inte  kunna  gå  på  den  skola  en  egentligen  vill  (jfr  San-­ dell,  2007).  Dessa  artikulationer  av  gymnasievalet,  sammankopplat  med  och   beroende   av   ens   e istentiella   samt   ekonomiska   villkor   kan,   menar   jag,   ses   som  delar  av  en  politisk  logik  d r  frågan  om  social  klass  utmanar  hegemo-­ niska   förest llningar   om   gymnasievalet   som   ett   neutralt   och   a-­politiskt   sublimt  objekt.    

Fabian:  Jag  vet  en kille som ville söka  Nya  skolan  men...  Han   r  v l-­ digt  såh r  os ker,  jätteosäker,  men  han  ville  inte  åka  med  sin  bil  dit,   för  att  hans bil var en skitbil och alla hans kompisar hade sprillans

nya BMW och Audi.  Så  han  v grade  att  åka  bil  till  skolan,  och  det gjorde att han bytte  (Landsortsskolan  151109).  

Varans logiker

Den   tredje   och   sista   logiktyp   som   (jag   menar)   strukturerar   gymnasievalets   diskursiva   praktik   i   fokussamtalen   har   jag   kallat   för   varans   logiker.   Dessa   utgör   e empel   på   hur   talet   och   t nkandet   om   gymnasievalet   r   inb ddat   i,   påverkas  av  och  måste  förstås  i  relation  till  dess  omgivande  konte t,  det  vill   s ga  relativt  förest llningen  om  gymnasiet  som  en  marknad  (jfr  Lundahl  m   fl,   2014).   De   innehållsliga   logikerna   bygger   på   en   rad   marknadsm ssiga   antaganden  som  t.e .    a)  att  gymnasievalet  ses  som  en  form  av  köp,  d r  va-­ rans   (utbildningens)   marknadsv rde   betonas;;   b)   att   eleven   betraktas   som  

kund  och  d rmed  ges  vissa  föregivna  rättigheter  relativt  skolan  som  tillhan-­

dahåller  varan  utbildning;;  c)  att  skolan,  men  också  elevsubjektet  ses  som  ett  

företag  som  antas  bli  b ttre  i  konkurrens  med  andra  och  som  måste  mark-­

nadsföras  (jfr  Foucault,  2008;;  Ball,  2007;;  Brown,  2015).  På  många  s tt  inne-­ b r   dessa   antaganden   att   syftet   med   utbildning   översatts   till   produktion   av  

humankapital,  det  vill  s ga  nyttiga  och  effektiva  elever  som  förv ntas  bidra  

till   samh llets   reproduktion   (jfr.   Beach   &   Dovemark,   2011;;   Ball,   2007).   I   n sta  avsnitt  presenteras  hur  eleverna  förhåller  sig  till  dessa  premisser  och   processer.  

 

”Att kunna ta plats”

I  samtalen  på  Toppskolan  diskuteras  ivrigt  frågor  om  hur  man  når  framgång   eller   misslyckande   i   framtiden   och   åsikterna   r   ofta   starka.   N r   jag   frågar   vilken  attityd  man  behöver  ha  för  att  lyckas  med  både  gymnasieval  och  ar-­ betsliv  s ger  Filippa:  

eleverna  på  Förortsskolan  i  samma  stad  bekr ftas  dessa  potentiella  subjekts-­ positioner  men  kompletteras  med   att  man  måste  också  vara  smart ,  vilket   öppnar  upp  för  Lundholmen  som  ett  möjligt  val  för  (vissa  av)  dessa  elever.   N r  Förortsskolans  elever  talar  om  Entreprenörskolan  artikuleras  emellertid   ven  en  annan  dimension  –  n mligen  att  det  inte  bara   r  eleverna  som  v ljer   skolor,  utan  skolorna  v ljer  också,  eller  åtminstone  aktivt  riktar  sig  till,  ele-­ ver  med  olika  social  bakgrund.  

Emilija:  Ja,  men  dom  har  en  viss  stil  alltså,  alla har samma stil där

borta [Entreprenörskolan].    

Emina:  Alltså  på  deras  flak  stod  det:  Vi är rika.     …    

Esmat:  Såh r:  Rikemansskola  eller  vaddå    

Emina:  Ja,  nej,  det stod nåt sånt här "Vi är för dom rika" eller nåt

sånt där och då. Man märker ju.    

Elif:  Alltså dom känner sig ju jättepopulära för dom har allt dom

vill ha.    

Emad:  Alltså  dom  k nner  sig  medvetna  om  att  dom   r  snobbiga.     Martin:  Hur  t nk,  hur  k nns  det  då    

Ermad:   Inte   så   bra.   Alltså   man   t nker:   är jag tillräckligt bra för

dom?    

Emilija  Det känns som att man inte kommer passa in där  (Förorts-­ skolan  151005).  

Den   subjektsposition   som   artikuleras   för   Entreprenörskolan   i   citatet   ovan   betonar  en  homogen  stil,  d r  rikedom  och  status  sammankopplas  med  sj lv-­ medvetenhet  och  popularitet.   Rikemansskolan  utest nger  d rmed  Förorts-­ skolans   elever   som   betvivlar   både   sin   förmåga   och   att   man   …   kommer   passa  in  d r  (jfr  Lundahl  m  fl,  2014  s.  174).  Liknande  sj lvsorterande  tan-­ kegångar   r  vanliga  i  flera  av  samtalen.  Fabian,  på  Landsortsskolan  beskri-­ ver  på  ett  snarlikt  s tt  hur  gymnasievalet   r  villkorat  av  normer,  positionsbe-­ st mningar  och  upplevda  gr nser,  d r  fattigdom  och  skammen  över  en   skit-­

Feli :  Alltså  om  man  kollar  såh r.  Om Entreprenörskolan skulle få

välja jag tror dom skulle välja elever från Toppskolan. Alltså vi har det ju lättare för dom att hålla klasser, dom behöver inte tänka så mycket, dom behöver inte hålla på och jobba så mycket, alltså mot klassen utan dom kan jobba mer med utbildningen istället för att försöka, att dom ska sköta sig och så.  Men  om  man  

ist llet   då   tar   såna   en   massa   som   inte   r   så   skötsamma ungar   som   kanske  inte  som  kanske  har  gått  på  en  kommunal  skola  som  inte   r  så   bra.  Och  d r  dom  inte  har,  d r  dom  inte  bryr  sig  om  skolan  och  så.  

Där är det ju oftast att dom hellre vill ha dom "finare" eleverna som är skötsamma och har bra betyg och så och som bryr sig om skolan.   n  att  få  dom  som  inte  bryr  sig  om  skolan,  alltså.  hur  skulle  

det  se  ut  om  typ  Entreprenörskolan  då  om  man  tar  det  som  e empel   igen.   …  Om alla dom klasserna skulle vara kaosklasser där det

skulle vara eleverna som inte sköter sig, som inte satsar på skolan, som bara skolkar och så. Då skulle ju Entreprenörskolans rykte sänkas direkt. Alltså då skulle det inte vara en fin skola längre.  

(Toppskolan,  151006).  

Den   sociala   varulogik   som   artikuleras   i   detta   citat   handlar   om   att   eleven   såsom  en   kund  framstår  som  ett  b ttre  eller  s mre  humankapital  för  gym-­ nasieskolorna,  fr mst  beroende  på  om  eleven   sköter  sig  eller  inte.  Denna   logik  sammankopplas  med  varats  logik  d r  kategorin   skötsamma  ungar  ses   som  mer  v rdefulla  eller   viktigast  för  skolorna  som  då  antas  kunna  kon-­ centrera  sig  på  undervisningen  ist llet  för  att  hantera   kaosklasser  med  inte   så   skötsamma  ungar   …  som  inte  satsar  på  skolan .  Po ngen  med  varulo-­ giken   r   att   med   fel   sorts   elever   skulle   den   popul ra   Entreprenörskolans   rykte   s nkas   direkt .   Eleverna   beskriver   alltså   hur   deras   marknadsv rde   såsom   skötsamma  ungar   r  högre   n  andras  och  hur  de  i  den  process  som   gymnasievalet  utgör  uppfattat  det  som  att  både  kommunala  skolor  och  Ent-­ reprenörskolan   skulle  v lja  elever  från  Toppskolan  om  de  bara  fick.  H ri-­ genom   kan   varans   logiker   ses   som   en   delförklaring   till   gymnasievalets   klassm ssiga   segregering.   För   eleverna   tycks   segregering   vara   en   sj lvklar   konsekvens  av  marknadens  logik  och  funktionss tt.  Kanske   r  segregeringen   också  rimlig  för  de  gymnasieskolor  som  uppfattar  några  elever  som   viktig-­ ast .   Samtidigt   synliggörs   också   i   citatet   hur   denna   typ   av   klassegregering   och  v rdering  av  vilka  elever  som   r   viktigast  inte  görs  helt  förbehållslöst   och  e plicit.  Genom  att  h nvisa  till  hur  Feli  tror  att  skolorna  skulle  v lja   om  de  bara  fick,  kan  man  s ga  att  han   vaccinerar  den  tidigare  utsagan  om   att   …  det  k nns  ju  fel  att  s ga,  men  … att  de   r   viktigast ,  dvs.  han   flir-­ Jag  tror  att  om man ska lyckas så måste man vara väldigt ambitiös,

man måste vara såhär framåtriktad, eller utåtriktad. Att man ska kunna... våga och inte vara för snäll. Alltså att kunna ta plats.  Jag  

tror   att   om   man   gör   det,   så   kommer   man   synas   mycket   mer.   Alltså  

man kommer bli någon som har marknadsfört sig själv  (Toppsko-­

lan151019).  

Det  framgångsrika  subjekt  som  artikuleras  av  Filippa   r  aktivt,  synligt  och   s ljande  av  sig  sj lvt.  Hon  gör  också  g llande  att  det   r  viktigt  att  våga  kon-­ kurrera  och  ta  för  sig,  samt  att  dessa  egenskaper  leder  till  att  man  blir  någon   som  har   marknadsfört  sig  sj lv ,  som  om  individen  vore  ett  företag.  Detta   sj lvstyrande   subjekt   ligger   n ra   Aylas   tal   om   huruvida   valet   kommer   att   gynna  henne,  som  jag  tidigare  diskuterat  i  termer  av  valets  logik.  Det  går   d rmed  att  se  denna  nyttoma imerande  och  marknadsförande  subjektsposit-­ ion   som   en   samartikulation   av   valets   och   varans   logiker   som   stabiliserar   både   gymnasievalets   och   skolmarknadens   sociala   logiker.   Det   vinst-­,   inve-­ sterings-­  och  marknadsföringst nkande  (jfr  Lundahl  m  fl,  2014;;  Harling  &   Dahlstedt,  2017)  som  tar  gestalt  i  dessa  artikulationer  kan  tolkas  som  fanta-

sier som   kompenserar   för   sprickor   i   de   sociala   logikerna,   och   samtidigt  

skapar   en   slags   fullkomlighet   och   harmonisk   syntes   eller   helhet   av   skol-­ marknaden  och  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt.  

 

”’Viktigast’ så kanske”

Men   varans   och   marknadens   logiker   samartikuleras   inte   bara   med   valets   logik,   utan   också   med   varats   logik,   vilket   gestaltas   i   samtalet   som   återges   nedan.  H r  betonas  marknadsvärdet  av  den man är  såsom  eleverna  antar  att   skolorna   t nker   n r   de   bygger   sina   rykten   och   sina   varumärken.   Fiona,   på   Toppskolan  menar  att  eleverna  på  hennes  skola  uppfattas,  och  uppfattar  sig   sj lva   som   attraktiva   för   de   kommunala   gymnasieskolorna   alltmedan   Feli   anser  att  detta  också  g ller  för  Entreprenörskolan.  

Fiona:   …  alltså  jag  skulle  s ga  att  ganska  många kommunala sko-

lor försöker dra åt sig typ, oss... då.   Genom   att   typ   kanske   fi a  

Macbooks  på  skolan,  ge  ut  Ipads  eller...  Martin:   r  ni  mer värdefulla   på  nåt  s tt,  för  dom  kommunala  skolorna    

Feli :  Alltså  det  k nns  ju  fel  att  s ga,  men  på  nåt  s tt  så...     Freya:   Viktigast  så  kanske.    

Feli :  Alltså  om  man  kollar  såh r.  Om Entreprenörskolan skulle få

välja jag tror dom skulle välja elever från Toppskolan. Alltså vi har det ju lättare för dom att hålla klasser, dom behöver inte tänka så mycket, dom behöver inte hålla på och jobba så mycket, alltså mot klassen utan dom kan jobba mer med utbildningen istället för att försöka, att dom ska sköta sig och så.  Men  om  man  

ist llet   då   tar   såna   en   massa   som   inte   r   så   skötsamma ungar   som   kanske  inte  som  kanske  har  gått  på  en  kommunal  skola  som  inte   r  så   bra.  Och  d r  dom  inte  har,  d r  dom  inte  bryr  sig  om  skolan  och  så.  

Där är det ju oftast att dom hellre vill ha dom "finare" eleverna som är skötsamma och har bra betyg och så och som bryr sig om skolan.   n  att  få  dom  som  inte  bryr  sig  om  skolan,  alltså.  hur  skulle  

det  se  ut  om  typ  Entreprenörskolan  då  om  man  tar  det  som  e empel   igen.   …  Om alla dom klasserna skulle vara kaosklasser där det

skulle vara eleverna som inte sköter sig, som inte satsar på skolan, som bara skolkar och så. Då skulle ju Entreprenörskolans rykte sänkas direkt. Alltså då skulle det inte vara en fin skola längre.  

(Toppskolan,  151006).  

Den   sociala   varulogik   som   artikuleras   i   detta   citat   handlar   om   att   eleven   såsom  en   kund  framstår  som  ett  b ttre  eller  s mre  humankapital  för  gym-­ nasieskolorna,  fr mst  beroende  på  om  eleven   sköter  sig  eller  inte.  Denna   logik  sammankopplas  med  varats  logik  d r  kategorin   skötsamma  ungar  ses   som  mer  v rdefulla  eller   viktigast  för  skolorna  som  då  antas  kunna  kon-­ centrera  sig  på  undervisningen  ist llet  för  att  hantera   kaosklasser  med  inte   så   skötsamma  ungar   …  som  inte  satsar  på  skolan .  Po ngen  med  varulo-­ giken   r   att   med   fel   sorts   elever   skulle   den   popul ra   Entreprenörskolans   rykte   s nkas   direkt .   Eleverna   beskriver   alltså   hur   deras   marknadsv rde   såsom   skötsamma  ungar   r  högre   n  andras  och  hur  de  i  den  process  som   gymnasievalet  utgör  uppfattat  det  som  att  både  kommunala  skolor  och  Ent-­ reprenörskolan   skulle  v lja  elever  från  Toppskolan  om  de  bara  fick.  H ri-­ genom   kan   varans   logiker   ses   som   en   delförklaring   till   gymnasievalets   klassm ssiga   segregering.   För   eleverna   tycks   segregering   vara   en   sj lvklar   konsekvens  av  marknadens  logik  och  funktionss tt.  Kanske   r  segregeringen   också  rimlig  för  de  gymnasieskolor  som  uppfattar  några  elever  som   viktig-­ ast .   Samtidigt   synliggörs   också   i   citatet   hur   denna   typ   av   klassegregering   och  v rdering  av  vilka  elever  som   r   viktigast  inte  görs  helt  förbehållslöst   och  e plicit.  Genom  att  h nvisa  till  hur  Feli  tror  att  skolorna  skulle  v lja   om  de  bara  fick,  kan  man  s ga  att  han   vaccinerar  den  tidigare  utsagan  om   att   …  det  k nns  ju  fel  att  s ga,  men  … att  de   r   viktigast ,  dvs.  han   flir-­ Jag  tror  att  om man ska lyckas så måste man vara väldigt ambitiös,

man måste vara såhär framåtriktad, eller utåtriktad. Att man ska kunna... våga och inte vara för snäll. Alltså att kunna ta plats.  Jag  

tror   att   om   man   gör   det,   så   kommer   man   synas   mycket   mer.   Alltså  

man kommer bli någon som har marknadsfört sig själv  (Toppsko-­

lan151019).  

Det  framgångsrika  subjekt  som  artikuleras  av  Filippa   r  aktivt,  synligt  och   s ljande  av  sig  sj lvt.  Hon  gör  också  g llande  att  det   r  viktigt  att  våga  kon-­ kurrera  och  ta  för  sig,  samt  att  dessa  egenskaper  leder  till  att  man  blir  någon   som  har   marknadsfört  sig  sj lv ,  som  om  individen  vore  ett  företag.  Detta   sj lvstyrande   subjekt   ligger   n ra   Aylas   tal   om   huruvida   valet   kommer   att   gynna  henne,  som  jag  tidigare  diskuterat  i  termer  av  valets  logik.  Det  går   d rmed  att  se  denna  nyttoma imerande  och  marknadsförande  subjektsposit-­ ion   som   en   samartikulation   av   valets   och   varans   logiker   som   stabiliserar   både   gymnasievalets   och   skolmarknadens   sociala   logiker.   Det   vinst-­,   inve-­ sterings-­  och  marknadsföringst nkande  (jfr  Lundahl  m  fl,  2014;;  Harling  &   Dahlstedt,  2017)  som  tar  gestalt  i  dessa  artikulationer  kan  tolkas  som  fanta-

sier som   kompenserar   för   sprickor   i   de   sociala   logikerna,   och   samtidigt  

skapar   en   slags   fullkomlighet   och   harmonisk   syntes   eller   helhet   av   skol-­ marknaden  och  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt.  

 

”’Viktigast’ så kanske”

Men   varans   och   marknadens   logiker   samartikuleras   inte   bara   med   valets   logik,   utan   också   med   varats   logik,   vilket   gestaltas   i   samtalet   som   återges   nedan.  H r  betonas  marknadsvärdet  av  den man är  såsom  eleverna  antar  att   skolorna   t nker   n r   de   bygger   sina   rykten   och   sina   varumärken.   Fiona,   på   Toppskolan  menar  att  eleverna  på  hennes  skola  uppfattas,  och  uppfattar  sig   sj lva   som   attraktiva   för   de   kommunala   gymnasieskolorna   alltmedan   Feli   anser  att  detta  också  g ller  för  Entreprenörskolan.  

Fiona:   …  alltså  jag  skulle  s ga  att  ganska  många kommunala sko-

lor försöker dra åt sig typ, oss... då.   Genom   att   typ   kanske   fi a  

Macbooks  på  skolan,  ge  ut  Ipads  eller...  Martin:   r  ni  mer värdefulla   på  nåt  s tt,  för  dom  kommunala  skolorna    

Feli :  Alltså  det  k nns  ju  fel  att  s ga,  men  på  nåt  s tt  så...     Freya:   Viktigast  så  kanske.    

tredje  logiktypen,  varans  logiker,  artikuleras  mot  bakgrund  av  en  rad  anta-­ ganden  om  hur  gymnasiemarknaden  fungerar,  d r  gymnasievalet  ses  som  ett  

köp ,  eleven  som   kund  och  d r  såv l  skolor  som  elever  förv ntas  agera   som   företag  på  en  marknad  (jfr  Ball,  2007;;  Lund,  2006).  Den  sociala  varu-­ logik  som  artikuleras  h r  betraktar  eleverna  som  olika  v rdefullt   humanka-­ pital ,  i  huvudsak  kopplat  till  elevens  sociala  klasstillhörighet.  Eleverna  kon-­ strueras   som   nyttoma imerande   subjekt   som   investerar   i   och   marknadsför   sig  sj lva  och  de  greppas  av  denna  sociala  logik  genom  fantasier  som  legiti-­ merar  gymnasievalets  sortering  utifrån  klass  (jfr  Lidström  m  fl,  2014;;  Lun-­ dahl  m  fl,  2014;;  Holm,  2013).  Att  systemet  skapar  vinnare  och  förlorare,  d r   några   ses   sig   som   viktigast   framstår   d rmed   som   naturligt   och   n rmast   sj lvklart  (jfr  Skeggs,  2012  s.  69).  

Ett  kompletterande  s tt  att  t nka  om  dynamiken  mellan  valets,  varats  och   varans  logiker   r  i  termer  av  en  dialektisk  modell  som  synliggör  samspelet   mellan  de  innehållsliga  logikerna.  Iscens ttningen  av  valets  logiker  skulle  då   ses  som  en  tes  om  framtiden  som  möjliggörs  av  gymnasievalets  logiker  d r   alla  elevers  framtider  ter  sig  som  gr nslösa.  Som  jag  visat  i  analysen  mots gs   denna  framtidstes  av  varats  logiker  som  betonar  nuet  och  elevernas  sociala   och   e istentiella   villkor,   d r   gr nser   framstår   som   ytterst   viktiga.   Varats   logiker  skulle  d rmed  kunna  representera  en  anti-tes  relativt  valets  logiker.   För  att  systemet  med  gymnasieval  skall  kunna  bestå  och  uppfattas  som  legi-­ timt  kr vs  d rför  varans  logiker  som  utgör  modellens  syntes.  Tack  vare  va-­ rans   logiker   kan   mots gelser   och   konflikter   i   systemet   neutraliseras   vilket   d rmed  stabiliserar  gymnasievalets  hegemoni.  En  viktig  dimension  i  varans   logiker  som  kan  förklara  att  den  framstår  som  neutral  för  eleverna   r  en  av   varulogikens   nyliberala   premisser.   Statsvetaren   Wendy   Brown   (2015)   förklarar:  

In   neoliberalism,   competition   replaces   the   liberal   emphasis   on   e -­ change  as  the  fundamental  principle  and  dynamic  of  the  market.   …   Most  importantly,  e uivalence  is  both  the  premise  and  the  norm  of  e -­ change,  while  ine uality  is  the  premise  and  the  outcome  of  competi-­ tion.   Conse uently   …   ine uality   becomes   legitimate,   even   norma-­ tive,  in  every  sphere  (s.64).  

Sammanfattningsvis   pekar   studiens   resultat   på   att   gymnasievalet   iscens tts   som   ett   sublimt   objekt   med   förhoppningar   om   en   lycklig   framtid,   men   att   valet  också  problematiseras  och  ifrågas tts  av  eleverna.  I  ljuset  av  analysen   ovan,   e empelvis   hur   en   skitbil   kan   omöjliggöra   ett   fritt   gymnasieval ,   tar   med   den   inte   socialt   accepterade   id n   om   en   hierarki   av   elevsubjekt,  

men  förl gger  ansvaret  och  mekanismerna  för  hierarkiseringen  på  skolan  och   på  marknadens  logik.  Vaccinationen  ligger  i  att  förbehållet   det  k nns  ju  fel   att  s ga,  men  både  urs ktar   viktigast ,  men  också  gör  att  det  låter  sig  s -­ gas.  En  möjlig  slutsats  av  detta   r  att  behovet  av  vaccinationen  synliggör  en   politisk  logik  som  problematiserar  hierarkier  av  typen   viktigast  (jfr  Berg-­ gren,   2012).   Förenklat:   det   finns   bättre och sämre varor   och   fantasin   ger   eleverna  som  talar  förklaringar  till,  och  försvar  för  vilka  de   r,  samt  för  hur   gymnasievalets   sociala   logiker   fungerar.   Uppdelningen   av   elevsubjekten   i   skötsamma  och   inte  skötsamma ,   viktiga  och  implicit   mindre  viktiga   legitimerar  att  de  erbjuds  olika  framtider  i  olika  skolor,  såsom  vinnare  och   förlorare,   ven  om  vi  med  h nvisning  till  vaccinationen  ovan  kan  dra  slutsat-­ sen  att  den  hierarkiska  uppdelningen  inte   r  fullst ndigt  sedimenterad,  eller  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 132-143)