• No results found

Kategorisering, urval och analys av narrativer

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 96-116)

De  teman  som  konstruerats  efter  en  rad  genoml sningar  och  kategoriseringar   av  livsber ttelsen   r;;  kris och utebliven lycka, förbjudna tankar och känslor,

att möta en ny verklighet, experter och periferimänniskor och en ny föräld- raroll. Utifrån  tematiseringen  har de  narrativ  som  b st  illustrerar  kategorier-­

na  valts  ut  d r  redovisningen  inte  följer  en  strikt  tidsordning. I  kommande   j mförelse   och   analys   redovisas   narrativen   och   te ten   prövas   d refter   mot   forskning  inom  området.  De  fem  teman  som  presenteras  finner  sin  motsva-­ righet  i  den  forskningslitteratur  som  studerats  och  t cker  v l  in  de  områden   som  d r  behandlas.  Då  livsber ttelsen   r  en  autobiografi  kommer  det  person-­ liga  pronomenet   jag  att  förekomma  i  kommentarer  och  analys.    

Kris och utebliven lycka

"Det är en flicka"  s ger  barnmorskan  och  en  liten  besvikelse  över  att  

det  inte  blev  en  pojke  kommer  för  en  kort  sekund  över  mig  (pappan).   Denna  mindre  besvikelse  övergår  snabbt  till  en  oro  och  jag  undrar  om   allt   r   normalt.   Jag   tittar   på   sköterskan   och   försöker   l sa   eventuella   farhågor  i  hennes  ögon.  -­-­-­  "Det här gick fort",  s ger  hon  och  persona-­ len   ser   lite   chockade   ut   över   det   snabba   h ndelseförloppet.   Marie   (modern)   r  sp nd  och  tårarna  börjar  rinna  l ngs  kinderna.   r  det  tårar   av  gl dje  eller  tårar  av  oro,  t nker  jag.  -­-­-­-­  Det  riktiga  lyckoruset  in-­ finner  sig  aldrig,  förmodligen  för  att  sköterskorna  ser  ut  att  vara  lite   oroliga.  Kanske  anar  de  att  allt  inte  står  r tt  till  -­-­-­  Jag  klipper  av  na-­ velstr ngen   och   följer   med   ut,   för   nu   ska   vår   nyfödda   dotter   Lisa   v gas   och   m tas.   Lite   mindre   n   sina   syskon   r   hon   allt   men   det   r   klart,  hon  har  ju  anl nt  tre  veckor  för  tidig.  -­-­-­  Vår  Lisa   r  lite  slö  vid   undersökningen  då  man  testar  refle er  och  annat.    

Det  inledande  sammandraget  ur  livsber ttelsen  beskriver  ett  första  möte  med   den  nyfödda.  I  doktorsavhandlingen   Att  möta  det  ov ntade  (Riddersporre,   2003)   följdes   och   intervjuades   tio   för ldrapar   som   fått   barn   med   Downs   syndrom.  Det  framkom  ofta  i  intervjuerna  att  för ldrarna  tidigt  k nde  att  det   var  något  speciellt  med  barnet.  Första  mötet  utm rkte  detta,  då  det  som  bru-­ kade  h nda  n r  ett  nyfött  barn  h lsas  v lkommet,  aldrig  intr ffade.    

Då  jag   nnu  en  gång  svarar  i  telefonen,  hör  jag  att  det   r  Marie  i  andra   nden  av  linjen.  ”Kom upp till BB med en gång, det har hänt något"   s ger   hon   med   förtvivlan   i   rösten,   ett   röstl ge   som   jag   n   i   dag   kan   förnimma.  "Vad är det, andas hon"? får  jag  snabbt  ur  mig,  för  att  för-­ innehåller   ven  dikter  som  förmedlar  upplevelser,  k nslor  och  erfarenheter  

under   en   pappas   första   år   som   för lder   till   ett   barn   med   diagnosen   Downs   syndrom.   I   boken   beskriver   pappan   sina   livserfarenheter   och   reaktioner   i   v ntan  på  och  n r  han  får  beskedet  om  att  hans  nyfödda  barn  har  en  funkt-­ ionsneds ttning.  Utifrån  denna  ber ttelse  har  h ndelser  och  upplevelser  sökt   sin   motsvarighet   i   den   bild   som   ges   utifrån   forskning   som   inte   bygger   på   livsber ttelser.   Livsber ttelsen   i   denna   studie   har   en   autobiografisk   ansats,   vilket   inneb r   att   den   ber ttelse   som   analyserats   r   ber ttad   av   forskaren   sj lv.  Detta  tillv gagångss tt   r  naturligtvis  inte  oproblematiskt.  Inv ndning-­ ar  som  kan  riktas  mot  metoden   r  att  det  kan  vara  svårt  att  analysera  egna   upplevelser.   Hur  skall  jag  som  uttolkare  förstå  den  ber ttelse  jag  har  varit   delaktig  i  att  producera  (Johansson,  2005,  s  279)  Denna  fråga  berör  den   klassiska  frågan  om  förhållandet  mellan  n rhet  och  distans  till  de  problem-­ områden  som  skall  undersökas.  Det  kr vs  n rhet  till  att  förstå  och  distans  till   att  förhålla  sig  kritisk.  Å  andra  sidan  kan  man  st lla  sig  frågan  om  man  över-­ huvudtaget   kan   analysera   sådant   man   inte   har   erfarenhet   av   (Holmberg,   2007).  Frågan  om  huruvida  forskaren  kan  förhålla  sig  neutral  till  sina  data   och  det  aktuella  f ltet   r  naturligtvis  giltig  för  all  forskning  och  något  speci-­ ellt   angreppss tt   som   garanterar   neutralitet   r   omöjlig   att   finna   (a.a.).   I   en   kritisk  hermeneutik  kan  ett  n rmande  mellan  dessa  poler  eller  ett  dialektiskt   förhållande   mellan   dem   vara   fruktbart   (Ricoeur,   1981).   I   denna   studie   kan   ber ttelsen   stå   för   n rhet   och   de   vetenskapliga   undersökningarna   företr da   distansen.  Narrativer  analyseras  retrospektivt  och  st lls  i  relation  till  forsk-­ ning  som  återfinns  inom  området.    

Dagboksanteckningar  som  formerat  min  livsber ttelse  gjordes  1990,  och   gavs  ut  i  bokform  2015.  Det   r  27  år  mellan  ber ttelse  och  analys  vilket  gör   att  dagboksanteckningarna  kan  betraktas  med  hög  grad  av  autenticitet  då  jag   vid  nedtecknandet  var  klart  distanserad  från  forskningsf ltet.  N r  det  g ller   de  etiska  frågorna  kring  denna  analys  och  koppling  mot  vetenskaplig  littera-­ tur,  finns  inga  sk l  till  ytterligare  prövning.  Boken   r  publicerad  i  ett  tidigare   skede  och  alla  de  som  beskrivs  och  namnges  i  ber ttelsen  har  gett  sitt  med-­ givande  och  uttryckt  sin  önskan  att  innehållet  ska  diskuteras  i  l rorika  mö-­ ten.  N r  det  g ller  barnet  som  står  i  centrum  för  ber ttelsen  och  som  nu   r   vu en,  har  en  s rskild  och  omsorgsfull  bedömning  utförts  och   r  helt  i  linje   med   de   forskningsetiska   principer   som   g ller   för   forskning   (Vetenskapsrå-­ det,  2017).    

   

Kategorisering, urval och analys av narrativer

De  teman  som  konstruerats  efter  en  rad  genoml sningar  och  kategoriseringar   av  livsber ttelsen   r;;  kris och utebliven lycka, förbjudna tankar och känslor,

att möta en ny verklighet, experter och periferimänniskor och en ny föräld- raroll. Utifrån  tematiseringen  har de  narrativ  som  b st  illustrerar  kategorier-­

na  valts  ut  d r  redovisningen  inte  följer  en  strikt  tidsordning. I  kommande   j mförelse   och   analys   redovisas   narrativen   och   te ten   prövas   d refter   mot   forskning  inom  området.  De  fem  teman  som  presenteras  finner  sin  motsva-­ righet  i  den  forskningslitteratur  som  studerats  och  t cker  v l  in  de  områden   som  d r  behandlas.  Då  livsber ttelsen   r  en  autobiografi  kommer  det  person-­ liga  pronomenet   jag  att  förekomma  i  kommentarer  och  analys.    

Kris och utebliven lycka

"Det är en flicka"  s ger  barnmorskan  och  en  liten  besvikelse  över  att  

det  inte  blev  en  pojke  kommer  för  en  kort  sekund  över  mig  (pappan).   Denna  mindre  besvikelse  övergår  snabbt  till  en  oro  och  jag  undrar  om   allt   r   normalt.   Jag   tittar   på   sköterskan   och   försöker   l sa   eventuella   farhågor  i  hennes  ögon.  -­-­-­  "Det här gick fort",  s ger  hon  och  persona-­ len   ser   lite   chockade   ut   över   det   snabba   h ndelseförloppet.   Marie   (modern)   r  sp nd  och  tårarna  börjar  rinna  l ngs  kinderna.   r  det  tårar   av  gl dje  eller  tårar  av  oro,  t nker  jag.  -­-­-­-­  Det  riktiga  lyckoruset  in-­ finner  sig  aldrig,  förmodligen  för  att  sköterskorna  ser  ut  att  vara  lite   oroliga.  Kanske  anar  de  att  allt  inte  står  r tt  till  -­-­-­  Jag  klipper  av  na-­ velstr ngen   och   följer   med   ut,   för   nu   ska   vår   nyfödda   dotter   Lisa   v gas   och   m tas.   Lite   mindre   n   sina   syskon   r   hon   allt   men   det   r   klart,  hon  har  ju  anl nt  tre  veckor  för  tidig.  -­-­-­  Vår  Lisa   r  lite  slö  vid   undersökningen  då  man  testar  refle er  och  annat.    

Det  inledande  sammandraget  ur  livsber ttelsen  beskriver  ett  första  möte  med   den  nyfödda.  I  doktorsavhandlingen   Att  möta  det  ov ntade  (Riddersporre,   2003)   följdes   och   intervjuades   tio   för ldrapar   som   fått   barn   med   Downs   syndrom.  Det  framkom  ofta  i  intervjuerna  att  för ldrarna  tidigt  k nde  att  det   var  något  speciellt  med  barnet.  Första  mötet  utm rkte  detta,  då  det  som  bru-­ kade  h nda  n r  ett  nyfött  barn  h lsas  v lkommet,  aldrig  intr ffade.    

Då  jag   nnu  en  gång  svarar  i  telefonen,  hör  jag  att  det   r  Marie  i  andra   nden  av  linjen.  ”Kom upp till BB med en gång, det har hänt något"   s ger   hon   med   förtvivlan   i   rösten,   ett   röstl ge   som   jag   n   i   dag   kan   förnimma.  "Vad är det, andas hon"? får  jag  snabbt  ur  mig,  för  att  för-­ innehåller   ven  dikter  som  förmedlar  upplevelser,  k nslor  och  erfarenheter  

under   en   pappas   första   år   som   för lder   till   ett   barn   med   diagnosen   Downs   syndrom.   I   boken   beskriver   pappan   sina   livserfarenheter   och   reaktioner   i   v ntan  på  och  n r  han  får  beskedet  om  att  hans  nyfödda  barn  har  en  funkt-­ ionsneds ttning.  Utifrån  denna  ber ttelse  har  h ndelser  och  upplevelser  sökt   sin   motsvarighet   i   den   bild   som   ges   utifrån   forskning   som   inte   bygger   på   livsber ttelser.   Livsber ttelsen   i   denna   studie   har   en   autobiografisk   ansats,   vilket   inneb r   att   den   ber ttelse   som   analyserats   r   ber ttad   av   forskaren   sj lv.  Detta  tillv gagångss tt   r  naturligtvis  inte  oproblematiskt.  Inv ndning-­ ar  som  kan  riktas  mot  metoden   r  att  det  kan  vara  svårt  att  analysera  egna   upplevelser.   Hur  skall  jag  som  uttolkare  förstå  den  ber ttelse  jag  har  varit   delaktig  i  att  producera  (Johansson,  2005,  s  279)  Denna  fråga  berör  den   klassiska  frågan  om  förhållandet  mellan  n rhet  och  distans  till  de  problem-­ områden  som  skall  undersökas.  Det  kr vs  n rhet  till  att  förstå  och  distans  till   att  förhålla  sig  kritisk.  Å  andra  sidan  kan  man  st lla  sig  frågan  om  man  över-­ huvudtaget   kan   analysera   sådant   man   inte   har   erfarenhet   av   (Holmberg,   2007).  Frågan  om  huruvida  forskaren  kan  förhålla  sig  neutral  till  sina  data   och  det  aktuella  f ltet   r  naturligtvis  giltig  för  all  forskning  och  något  speci-­ ellt   angreppss tt   som   garanterar   neutralitet   r   omöjlig   att   finna   (a.a.).   I   en   kritisk  hermeneutik  kan  ett  n rmande  mellan  dessa  poler  eller  ett  dialektiskt   förhållande   mellan   dem   vara   fruktbart   (Ricoeur,   1981).   I   denna   studie   kan   ber ttelsen   stå   för   n rhet   och   de   vetenskapliga   undersökningarna   företr da   distansen.  Narrativer  analyseras  retrospektivt  och  st lls  i  relation  till  forsk-­ ning  som  återfinns  inom  området.    

Dagboksanteckningar  som  formerat  min  livsber ttelse  gjordes  1990,  och   gavs  ut  i  bokform  2015.  Det   r  27  år  mellan  ber ttelse  och  analys  vilket  gör   att  dagboksanteckningarna  kan  betraktas  med  hög  grad  av  autenticitet  då  jag   vid  nedtecknandet  var  klart  distanserad  från  forskningsf ltet.  N r  det  g ller   de  etiska  frågorna  kring  denna  analys  och  koppling  mot  vetenskaplig  littera-­ tur,  finns  inga  sk l  till  ytterligare  prövning.  Boken   r  publicerad  i  ett  tidigare   skede  och  alla  de  som  beskrivs  och  namnges  i  ber ttelsen  har  gett  sitt  med-­ givande  och  uttryckt  sin  önskan  att  innehållet  ska  diskuteras  i  l rorika  mö-­ ten.  N r  det  g ller  barnet  som  står  i  centrum  för  ber ttelsen  och  som  nu   r   vu en,  har  en  s rskild  och  omsorgsfull  bedömning  utförts  och   r  helt  i  linje   med   de   forskningsetiska   principer   som   g ller   för   forskning   (Vetenskapsrå-­ det,  2017).    

   

forts tter  allt  som  vanligt  utanför  fönstret.  Bilarna  kör  i  r tt  riktning,   m nniskor  ler.  "Men vad fan!" t nker  jag,  "stanna världen, har ni inte

hört. Jag har fått en dotter som är utvecklingsstörd."

De   utdrag   som   redovisas   ovan r   e empel   på   reaktioner   som   redovisas   i   tidigare   forskning.   Att   få   besked   om   att   det   lilla,   nyfödda   barnet   har   en   funktionsneds ttning   r  en  mycket  svår,  omv lvande  och  ofta  kaotisk  upple-­ velse.  Förv ntningar  förbyts  i  ovisshet  och  gl dje  i  sorg.  (Lundström,  2007,   s,  106)  Många  för ldrar  får  kroppsliga  reaktioner  som  tunnelseende  och/eller   svårt  att  andas  (Bengtsson,  2006).  Andra  st nger  bara  av  ytterv rlden.    

En   alternativ   bild   av   kris   och   sorgearbete   r   den   att   en   för lder   i   stilla   mak,  ror  på  livets  flod  och  d refter  faller  ner  i  förlusten,  chocken,  förlam-­ ningen  och  förnekandets  vattenfall.  D refter  ut  i  en  strömvirvel  av  sorg,  vil-­ ket  kan  bli  en  turbulent  tid  med  vissa  perioder  av  lugn  och  andra  tider  med   intensiv  sm rta.  Allt   r  mycket  individuellt  och  det  tar  olika  lång  tid  innan   man   når   lugnt   vatten   och   kan   forts tta   sin   resa   l ngs   floden   (Hindmarch,   2000).  Ett  s tt  att  bearbeta  en  kris  kan  vara  att  uttrycka  sina  k nslor  i  dikt   eller  bilder.  Nedan  följer  en  dikt  som  författades  av  mig  i  ett  tidigt  skede.  

 

Där satt du i tårar bland lyckliga mammor vacker och rädd

där stod jag, bland stolta pappor och skämdes över min skam och svaghet tillsammans rullade vi vår glasbur förutan barnet vi önskade in i rummet för gränslös förtvivlan

 

Vid  vårt  första  besök  med  l karen  blir  ångesten   n  mer  påtaglig.   Barnl karen,  en  förtroendeingivande  och  v nlig  man,  ber ttar  om  vad   som  ligger  till  grund  för  misstanken  men  markerar  noga  att  han  inte   med  s kerhet  kan  s ga  om  det   r  Downs  syndrom,   ven  om  mycket  ta-­ lar  för  det.  ”Varför misstänker du det?" frågar  jag.  "Det känns i mina

händer",  svarar  han.  "Jag lyfter och håller i hundratals barn och jag känner igen det.” "Vi ska nu skicka ett blodprov till Lund",  forts tter  

l karen.  "Det lär ta mellan tre till fyra veckor innan vi med säkerhet

kan säga något, men under dessa veckor kommer indikationerna an- tingen att bli starkare eller svagare."    

s kra  mig  om  att  lilla  Lisa  lever.  "Ja, det gör hon, men jag vill inte

säga mer på telefon",   s ger   Marie   mellan   snyftningarna,   "Kom upp med en gång, men kör försiktigt".   Misst nker  man  att  Lisa   r  mongo-­

loid   frågar   jag   och   struntar   helt   i   den   korrekta   terminologin.   "Ja",   svarar   Marie   och   börjar   storgråta.   "Jag kommer Marie, jag kommer

med en gång."  Benen  slås  bort  som  av  en  sl gga  och  jag  blir  alldeles  

stel  och  kall.  Jag  går  fram  till  en  arbetskamrat  och  s ger  med  gråten  i   halsen  att  man  tror  att  Lisa   r  utvecklingsstörd  och  att  jag  måste  åka   upp  till  BB  med  en  gång.  Jag  springer  upp  till  bilen  i  mina  inneskor   och  kör  i  hög  fart  mot  sjukhuset.  Hela  v gen  in  skriker  jag  allt  vad  jag   orkar,  "nej, nej, det får inte vara sant",  samtidigt  som  tårarna  ström-­ mar  nerför  kinderna.    

Ovanstående  narrativ  h rrör  från  dagen  efter  Lisa  föddes  och  Marie  fått  l ka-­ rens  aningar  om  att  det  kanske  inte  riktigt   r  som  man  förv ntat  sig.  Att  bli   för lder  till  ett  barn  med  funktionsneds ttning  liknas  ofta  vid  en  traumatisk   kris  (Lundström,  2007).  Många  gånger  anv nds  den  kristeori  som  Cullberg   (1975)  har  presenterat  för  att  förklara  de  olika  stadier  en  m nniska  med  en   svår   förlust   kan   uppleva.   Den   som   befinner   sig   i   kris   har   inga   tillr ckliga   erfarenheter  eller  handlingsmönster  för  att  hantera  sin  nya  situation.  En  per-­ son   som   hamnat   i   en   traumatisk   kris   måste   d rför   passera   och   bearbeta  

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen  för  att  sedan  gå  in  i  omarbet- ningsfasen.  Att  krisbearbetning  inte  strikt  följer  dessa  stadier  har  andra  fors-­

kare   gjort   g llande   och   reaktionsmönstret   kan   presenteras   i   annan   ordning   och  med  andra  begrepp  (Sen  &  Yurtsever,  2006).  Kanske  blir  det  allra  tyd-­ ligast   i   den   kris   som   uppstår   n r   man   blir   för lder   till   ett   barn   med   funkt-­ ionsneds ttning  (Roll-­Petersson,  2001).  Denna  kris  kan  i  en  del  illustreras  i   följande  te turval.    

N r  jag  kommer  fram   r  Marie  på  v g  till  en  egen  sal  och  alla  mam-­ mor  och  pappor  som  nu  ser  oss  kan  r kna  ut  att  något  tråkigt  ha  h nt.   Allt  snurrar  på  ett  obehagligt  s tt  och  det  tar  o ndligt  lång  tid  innan  vi   når   fram   till   salen.   D r   sitter   vi   och   v ntar   på   l karen,   som   efter   en   evighet  kommer  in  och  med  en  allvarsam  min  meddelar  att  han  miss-­ t nker  att  Lisa  har  Downs  syndrom.  Jag  går  in  i  ett  vakuum  och  om   det  finns  några  k nslor  att  hitta  i  kroppen  så   r  det  möjligen  illamå-­ ende  och  yrsel.  -­-­-­  Mitt  i  den  kalabalik  jag  nu  befinner  mig  i  kommer   en   del   ouppklarade   kriser   från   tidigare   perioder   i   livet   tillbaka.   Det   gamla  adderas  till  det  nya  och  allt  blir  tumultartat.  Vad   r  vad  och  vem   r  jag  -­-­-­  Jag  tittar  ut  på  gatan  utanför  salsfönstret  och  trots  min  sorg  

forts tter  allt  som  vanligt  utanför  fönstret.  Bilarna  kör  i  r tt  riktning,   m nniskor  ler.  "Men vad fan!" t nker  jag,  "stanna världen, har ni inte

hört. Jag har fått en dotter som är utvecklingsstörd."

De   utdrag   som   redovisas   ovan r   e empel   på   reaktioner   som   redovisas   i   tidigare   forskning.   Att   få   besked   om   att   det   lilla,   nyfödda   barnet   har   en   funktionsneds ttning   r  en  mycket  svår,  omv lvande  och  ofta  kaotisk  upple-­ velse.  Förv ntningar  förbyts  i  ovisshet  och  gl dje  i  sorg.  (Lundström,  2007,   s,  106)  Många  för ldrar  får  kroppsliga  reaktioner  som  tunnelseende  och/eller   svårt  att  andas  (Bengtsson,  2006).  Andra  st nger  bara  av  ytterv rlden.    

En   alternativ   bild   av   kris   och   sorgearbete   r   den   att   en   för lder   i   stilla   mak,  ror  på  livets  flod  och  d refter  faller  ner  i  förlusten,  chocken,  förlam-­ ningen  och  förnekandets  vattenfall.  D refter  ut  i  en  strömvirvel  av  sorg,  vil-­ ket  kan  bli  en  turbulent  tid  med  vissa  perioder  av  lugn  och  andra  tider  med   intensiv  sm rta.  Allt   r  mycket  individuellt  och  det  tar  olika  lång  tid  innan   man   når   lugnt   vatten   och   kan   forts tta   sin   resa   l ngs   floden   (Hindmarch,   2000).  Ett  s tt  att  bearbeta  en  kris  kan  vara  att  uttrycka  sina  k nslor  i  dikt   eller  bilder.  Nedan  följer  en  dikt  som  författades  av  mig  i  ett  tidigt  skede.  

 

Där satt du i tårar bland lyckliga mammor vacker och rädd

där stod jag, bland stolta pappor och skämdes över min skam och svaghet tillsammans rullade vi vår glasbur förutan barnet vi önskade in i rummet för gränslös förtvivlan

 

Vid  vårt  första  besök  med  l karen  blir  ångesten   n  mer  påtaglig.   Barnl karen,  en  förtroendeingivande  och  v nlig  man,  ber ttar  om  vad   som  ligger  till  grund  för  misstanken  men  markerar  noga  att  han  inte   med  s kerhet  kan  s ga  om  det   r  Downs  syndrom,   ven  om  mycket  ta-­ lar  för  det.  ”Varför misstänker du det?" frågar  jag.  "Det känns i mina

händer",  svarar  han.  "Jag lyfter och håller i hundratals barn och jag känner igen det.” "Vi ska nu skicka ett blodprov till Lund",  forts tter  

l karen.  "Det lär ta mellan tre till fyra veckor innan vi med säkerhet

kan säga något, men under dessa veckor kommer indikationerna an- tingen att bli starkare eller svagare."    

s kra  mig  om  att  lilla  Lisa  lever.  "Ja, det gör hon, men jag vill inte

säga mer på telefon",   s ger   Marie   mellan   snyftningarna,   "Kom upp med en gång, men kör försiktigt".   Misst nker  man  att  Lisa   r  mongo-­

loid   frågar   jag   och   struntar   helt   i   den   korrekta   terminologin.   "Ja",   svarar   Marie   och   börjar   storgråta.   "Jag kommer Marie, jag kommer

med en gång."  Benen  slås  bort  som  av  en  sl gga  och  jag  blir  alldeles  

stel  och  kall.  Jag  går  fram  till  en  arbetskamrat  och  s ger  med  gråten  i   halsen  att  man  tror  att  Lisa   r  utvecklingsstörd  och  att  jag  måste  åka   upp  till  BB  med  en  gång.  Jag  springer  upp  till  bilen  i  mina  inneskor   och  kör  i  hög  fart  mot  sjukhuset.  Hela  v gen  in  skriker  jag  allt  vad  jag   orkar,  "nej, nej, det får inte vara sant",  samtidigt  som  tårarna  ström-­ mar  nerför  kinderna.    

Ovanstående  narrativ  h rrör  från  dagen  efter  Lisa  föddes  och  Marie  fått  l ka-­ rens  aningar  om  att  det  kanske  inte  riktigt   r  som  man  förv ntat  sig.  Att  bli   för lder  till  ett  barn  med  funktionsneds ttning  liknas  ofta  vid  en  traumatisk   kris  (Lundström,  2007).  Många  gånger  anv nds  den  kristeori  som  Cullberg   (1975)  har  presenterat  för  att  förklara  de  olika  stadier  en  m nniska  med  en   svår   förlust   kan   uppleva.   Den   som   befinner   sig   i   kris   har   inga   tillr ckliga   erfarenheter  eller  handlingsmönster  för  att  hantera  sin  nya  situation.  En  per-­ son   som   hamnat   i   en   traumatisk   kris   måste   d rför   passera   och   bearbeta  

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen  för  att  sedan  gå  in  i  omarbet- ningsfasen.  Att  krisbearbetning  inte  strikt  följer  dessa  stadier  har  andra  fors-­

kare   gjort   g llande   och   reaktionsmönstret   kan   presenteras   i   annan   ordning   och  med  andra  begrepp  (Sen  &  Yurtsever,  2006).  Kanske  blir  det  allra  tyd-­ ligast   i   den   kris   som   uppstår   n r   man   blir   för lder   till   ett   barn   med   funkt-­ ionsneds ttning  (Roll-­Petersson,  2001).  Denna  kris  kan  i  en  del  illustreras  i   följande  te turval.    

N r  jag  kommer  fram   r  Marie  på  v g  till  en  egen  sal  och  alla  mam-­ mor  och  pappor  som  nu  ser  oss  kan  r kna  ut  att  något  tråkigt  ha  h nt.   Allt  snurrar  på  ett  obehagligt  s tt  och  det  tar  o ndligt  lång  tid  innan  vi   når   fram   till   salen.   D r   sitter   vi   och   v ntar   på   l karen,   som   efter   en  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 96-116)