• No results found

Samtal i tre akter

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 76-80)

Bokcirkelns  tr ffar  har  en  tydlig  struktur  med  tre  akter  och  det  finns  rutiner   och  konventioner  för  hur  det  hela  ska  gå  till.  I  den  första  akten  samlas  man   och  st mmer  av  l get.  Till  detta  serveras  vin  och  snacks.  Inför  akt  två  förflyt-­ tar  sig  deltagarna  till  dukat  bord  för  att   ta  soppa  med  tillbehör.  Akt  två   r   navet  i  sammankomsten,  tiden  och  platsen  för  samtalet  om  boken  och  den   del  som  får  ta  mest  tid  i  anspråk  av  de  tre  timmar  som  tr ffen  varar.  I  akt  tre   sker  valet  av  n stkommande  bok  till  kaffe  eller  te  med  en  liten  efterr tt  eller   kaka.  Det   r  vanligt  att  bokcirkelverksamhet  förutom  diskussion  av  dagens   bok  ger  utrymme  för  såv l  mat  och  dryck  som  för  andra  samtals mnen  (se   Long,  2003;;  Schultz  Nybacka,  2011;;  Fuller  &  Rehberg  Sedo,  2013).      

 

I  intervjuerna  beskriver  deltagarna  den  första  akten  som  en  möjlighet  att   prata  om  sådant  som  h nt  sedan  sist  och  slappna  av  inför  samtalet  om  boken.   Man  s tter  sig  ner  och  pustar  ut  efter  jobbet  och  tar  ett  glas  vin  först  (Pia).   Berit  ser  den  första  stunden  som   en  incheckning  d r  man  kan  st mma  av   annat  prat   …  om  resor,  familj,  sjukdomar,  sen  kan  man  b ttre  koncentrera   sig  på  det  andra.  Det  stora  v rdet   r  ju  boken  men  det   r  ju  också  det  sociala   mötet   och   lite   småprat .   Andra   beskriver   det   som   en   stund   för   att   v rma   upp   (Ninni)   eller   ladda   batterierna   (Cecilia)   inför   boksamtalet.   Dagens   skönlitteratur.  I  den  undersökta  bokcirkeln  finns  följaktligen  inga  svenskl -­

rare,  litteraturvetare  eller  litteraturkritiker.  Gruppen  pr glas  av  stark  kontinu-­ itet  n r  det  g ller  medlemmar,  någon  enstaka  hade  slutat  och  någon  kommit   till  under  de  drygt  10  år  som  cirkeln  funnits.  Vid  tidpunkten  för  min  under-­ sökning  består  gruppen  av  sju  kvinnor,  alla  runt  60  år,  som  på  eget  initiativ   tr ffas   regelbundet   hemma   hos   varandra   för   att   samtala   om   skönlitteratur.   Alla  utom  en  har  någon  form  av  eftergymnasial  utbildning  och  de  arbetar  i   utbildningssektorn,  på  bibliotek,  i  mediebranschen  och  inom  vården.      

Materialet   består   av   fyra   bokcirkeltr ffar,   audioinspelade   i   deltagarnas   hem  under  2014.  För  att  minska  risken  att  störa  interaktionen  i  gruppen  valde   jag  att  föra  anteckningar  utifrån  mina  observationer  efter  tr ffarna.  Anteck-­ ningarna   r  ett  komplement  till  inspelningarna  och  innehåller  förutom  note-­ ringar  om  deltagarnas  interaktion  också  mina  egna  reflektioner  över  samta-­ lens   innehåll.   Kvalitativa   intervjuer   med   deltagarna   genomfördes   efter   att   mina  besök  i  bokcirkeln  avslutats.  Dessa  kan  karakt riseras  som  semistruk-­ turerade  (Alvesson,  2011;;  Kvale  &  Brinkmann,  2009)  då  de  utgick  ifrån  ett   antal   teman   med   tillhörande   öppna   frågor   om   l sning   och   l svanor,   om   bokcirkeln  och  dess  betydelse  och  om  att  samtala  om  böcker  och  l supple-­ velser.  

Att uppleva  och  att läsa   r  komple a  fenomen  som  involverar  kognitiva  

och  kroppsliga  såv l  som  k nslom ssiga  processer  och  omedvetna  lager  av   betydelser   (Balling,   2009).   Att   fånga   en   m nniskas   l supplevelse,   i   sj lva   l sakten,   r   omöjligt.   Vad   som   kan   dokumenteras   r   förståelsen   av   upplevelsen,  så  som  den  artikuleras,  i  tal  eller  skrift  (Balling,  2009;;  2016).   Det  meningsskapande  som  sker  i  l sakten  måste  då  först  tolkas  och  förstås   av   l saren   för   att   sedan   kunna   formuleras   vid   en   annan   tidpunkt   och   i   en   annan  konte t  (Balling,  2009,  s.  19).  L supplevelsens  komple a  karakt r  gör   att  den  också  kan  vara  svår  att  verbalisera  (ibid.  s.141).  Skillnaderna  till  trots   finns  det  en  n ra  förbindelse  mellan  sj lva  upplevelsen  och  artikulationen  av   den   vilket   jag   menar   gör   det   möjligt   att   via   talet   kunna   s ga   något   om   l supplevelsen.   Av   s rskilt   intresse   i   min   undersökning   r   just   talet   om   l supplevelsen   så   som   det   kommer   till   uttryck   i   bokcirkelns   tr ffar   och   i   intervjuer.  Deltagarnas  utsagor   r  inf llda  i  ett  komple t  socialt  och  situerat   sammanhang,   d r   också   andras   utsagor,   såv l   inom   som   utanför   gruppen,   och  uppfattningar  om  vad  som  kan  och  inte  kan  s gas,  s tter  spår.    

Materialet  har  transkriberats  i  syfte  att  komma  åt  innehållsaspekter.  Tr f-­ farna   och   intervjuerna   har   återgetts   ordagrant   och   i   huvudsak   med   skrift-­ språksvarianter.   Transkriptionerna   har   tolkats   i   en   process   med   upprepade  

l sningar  i  syfte  att  finna  mönster  och  pröva  teman  som  kunde  bidra  till  för-­ ståelsen  av  materialet.  Så  småningom  har  en  bild  av  helheten  vu it  fram  och   enskilda  delar  kunnat  förstås  på  ett  annat  s tt,  vilket  i  sin  tur  har  kastat  ljus   över  helheten.  I  denna  hermeneutiska  process  har  tolkningen  utvecklats  ge-­ nom   abduktion,   ett   kontinuerligt   dialektiskt   alternerande   mellan   empiriska   data  och  prövande  av  teorier  som  kan  leda  till  ny  förståelse  av  innebörden  i   ett   tema   (Alvesson   &   Sköldberg,   2009).   Min   teoretiska   förförståelse   har   oundvikligen  påverkat  hela  forskningsprocessen,  från  formulerandet  av  frå-­ gest llningar  till  interaktion  med  deltagare  och  hur  empirin  sedan  konstrue-­ rats  och  tolkats.  Forskningsprojektet  har  i  alla  avseenden  följt  Vetenskapsrå-­ dets  forskningsetiska  principer  för  humanistisk-­samh llsvetenskaplig  forsk-­ ning  (Vetenskapsrådet,  2016).  

Det  följande  avsnittet  Samtal  i  tre  akter  beskriver  hur  bokcirkelns  tr ffar   r   organiserade   och   vilka   rutiner   som   råder   för   möten,   samtal   och   bokval.   D refter  följer  avsnittet  L sningens  och  tr ffarnas  funktioner  och  betydelse   som   bygger   på   intervjumaterialet.   I   de   följande   två   avsnitten   K nslor   och   fysiska  förnimmelser  och  Frågor  och  kritisk  reflektion  analyseras  sj lva  bok-­ samtalet  i  de  inspelade  tr ffarna.      

 

Samtal i tre akter

Bokcirkelns  tr ffar  har  en  tydlig  struktur  med  tre  akter  och  det  finns  rutiner   och  konventioner  för  hur  det  hela  ska  gå  till.  I  den  första  akten  samlas  man   och  st mmer  av  l get.  Till  detta  serveras  vin  och  snacks.  Inför  akt  två  förflyt-­ tar  sig  deltagarna  till  dukat  bord  för  att   ta  soppa  med  tillbehör.  Akt  två   r   navet  i  sammankomsten,  tiden  och  platsen  för  samtalet  om  boken  och  den   del  som  får  ta  mest  tid  i  anspråk  av  de  tre  timmar  som  tr ffen  varar.  I  akt  tre   sker  valet  av  n stkommande  bok  till  kaffe  eller  te  med  en  liten  efterr tt  eller   kaka.  Det   r  vanligt  att  bokcirkelverksamhet  förutom  diskussion  av  dagens   bok  ger  utrymme  för  såv l  mat  och  dryck  som  för  andra  samtals mnen  (se   Long,  2003;;  Schultz  Nybacka,  2011;;  Fuller  &  Rehberg  Sedo,  2013).      

 

I  intervjuerna  beskriver  deltagarna  den  första  akten  som  en  möjlighet  att   prata  om  sådant  som  h nt  sedan  sist  och  slappna  av  inför  samtalet  om  boken.   Man  s tter  sig  ner  och  pustar  ut  efter  jobbet  och  tar  ett  glas  vin  först  (Pia).   Berit  ser  den  första  stunden  som   en  incheckning  d r  man  kan  st mma  av   annat  prat   …  om  resor,  familj,  sjukdomar,  sen  kan  man  b ttre  koncentrera   sig  på  det  andra.  Det  stora  v rdet   r  ju  boken  men  det   r  ju  också  det  sociala   mötet   och   lite   småprat .   Andra   beskriver   det   som   en   stund   för   att   v rma   upp   (Ninni)   eller   ladda   batterierna   (Cecilia)   inför   boksamtalet.   Dagens   skönlitteratur.  I  den  undersökta  bokcirkeln  finns  följaktligen  inga  svenskl -­

rare,  litteraturvetare  eller  litteraturkritiker.  Gruppen  pr glas  av  stark  kontinu-­ itet  n r  det  g ller  medlemmar,  någon  enstaka  hade  slutat  och  någon  kommit   till  under  de  drygt  10  år  som  cirkeln  funnits.  Vid  tidpunkten  för  min  under-­ sökning  består  gruppen  av  sju  kvinnor,  alla  runt  60  år,  som  på  eget  initiativ   tr ffas   regelbundet   hemma   hos   varandra   för   att   samtala   om   skönlitteratur.   Alla  utom  en  har  någon  form  av  eftergymnasial  utbildning  och  de  arbetar  i   utbildningssektorn,  på  bibliotek,  i  mediebranschen  och  inom  vården.      

Materialet   består   av   fyra   bokcirkeltr ffar,   audioinspelade   i   deltagarnas   hem  under  2014.  För  att  minska  risken  att  störa  interaktionen  i  gruppen  valde   jag  att  föra  anteckningar  utifrån  mina  observationer  efter  tr ffarna.  Anteck-­ ningarna   r  ett  komplement  till  inspelningarna  och  innehåller  förutom  note-­ ringar  om  deltagarnas  interaktion  också  mina  egna  reflektioner  över  samta-­ lens   innehåll.   Kvalitativa   intervjuer   med   deltagarna   genomfördes   efter   att   mina  besök  i  bokcirkeln  avslutats.  Dessa  kan  karakt riseras  som  semistruk-­ turerade  (Alvesson,  2011;;  Kvale  &  Brinkmann,  2009)  då  de  utgick  ifrån  ett   antal   teman   med   tillhörande   öppna   frågor   om   l sning   och   l svanor,   om   bokcirkeln  och  dess  betydelse  och  om  att  samtala  om  böcker  och  l supple-­ velser.  

Att uppleva  och  att läsa   r  komple a  fenomen  som  involverar  kognitiva  

och  kroppsliga  såv l  som  k nslom ssiga  processer  och  omedvetna  lager  av   betydelser   (Balling,   2009).   Att   fånga   en   m nniskas   l supplevelse,   i   sj lva   l sakten,   r   omöjligt.   Vad   som   kan   dokumenteras   r   förståelsen   av   upplevelsen,  så  som  den  artikuleras,  i  tal  eller  skrift  (Balling,  2009;;  2016).   Det  meningsskapande  som  sker  i  l sakten  måste  då  först  tolkas  och  förstås   av   l saren   för   att   sedan   kunna   formuleras   vid   en   annan   tidpunkt   och   i   en   annan  konte t  (Balling,  2009,  s.  19).  L supplevelsens  komple a  karakt r  gör   att  den  också  kan  vara  svår  att  verbalisera  (ibid.  s.141).  Skillnaderna  till  trots   finns  det  en  n ra  förbindelse  mellan  sj lva  upplevelsen  och  artikulationen  av   den   vilket   jag   menar   gör   det   möjligt   att   via   talet   kunna   s ga   något   om   l supplevelsen.   Av   s rskilt   intresse   i   min   undersökning   r   just   talet   om   l supplevelsen   så   som   det   kommer   till   uttryck   i   bokcirkelns   tr ffar   och   i   intervjuer.  Deltagarnas  utsagor   r  inf llda  i  ett  komple t  socialt  och  situerat   sammanhang,   d r   också   andras   utsagor,   såv l   inom   som   utanför   gruppen,   och  uppfattningar  om  vad  som  kan  och  inte  kan  s gas,  s tter  spår.    

Materialet  har  transkriberats  i  syfte  att  komma  åt  innehållsaspekter.  Tr f-­ farna   och   intervjuerna   har   återgetts   ordagrant   och   i   huvudsak   med   skrift-­ språksvarianter.   Transkriptionerna   har   tolkats   i   en   process   med   upprepade  

talet   kan   också   omfatta   författarens   övriga   publikationer   och   j mförelser   med  andra  böcker  med  samma  eller  liknande  teman.  Ett  viktigt  kriterium   r   att  det  ska  vara  en  bok  som  det  kan  vara  intressant  att  samtala  om  och  att  den   ska  finnas  i  pocketformat.  

Deltagarna   v ljer   n stan   uteslutande   romaner,   ibland   med   sj lvbiogra-­ fiska   drag,   oftast   skrivna   av   kvinnor.   L stips   och   inspiration   h mtas   från   bokcirkeln,   från   recensioner   i   dagspress   och   på   n tet,   från   Lundströms   bokradio,  Babel  och  från  prisutdelningar  av  olika  slag.  De  böcker  som  l stes   till   de   dokumenterade   tr ffarna   r   följande:   Tre starka kvinnor   (2010)   av  

Marie  Ndiaye,  Pappan och havet (1965)  av  Tove  Jansson,  Varför vara lyck-

lig när man kan vara normal   (2012)   av   Jeanette   Winterson   och   Steglitsan  

(2013)  av  Donna  Tartt.  I  intervjuerna  kommenterar  deltagarna  valet  av  litte-­ ratur.  De  flesta   r  nöjda  med  urvalet  men  det  finns  ett  par  kritiska  röster.  Pia   menar  att  gruppen   r  för  mainstream  i  sina  val  och  borde  l sa  mer  politiska   böcker.  Eva   r  kritisk  till  att  de  ofta  v ljer  böcker  som  fått  priser  eller  ligger   på   mediernas   topplistor.   Alltför   ofta   r   de   överens   och   tycker   precis   som   recensenterna,  s ger  hon.   Vi  har  hittat  en  hylla  d r  vi  v ljer  böcker,  kultur-­ hyllan,  eliten  av  författare,  det  politiskt  korrekta.  Hon  ser  g rna  fler  böcker   som   r   mer   provocerande,   till   e empel   Drömfakulteten   (Stridsberg,   2006).     Liksom  Pia  vill  hon  utveckla  cirkeln  genom  att  v lja   mer  samh llskritiska   böcker  som  v nder  upp  och  ner  på  våra  förest llningar .      

I  den  undersökta  bokcirkeln  finns  flera  likheter  med  bokcirklar  som  besk-­ rivs  av  andra  forskare.  Det  g ller  tr ffarnas  uppl gg,  konventioner  för  samtal   och  valet  av  böcker  (Long,  2003;;  Schultz  Nybacka,  2011;;  Fuller  &  Rehberg   Sedo,   2013).   Tr ffarna   pr glas   av   sociala   ritualer   d r   rutiner   för   genomfö-­ rande,  att  få  tala  om  annat   n  boken  och  delandet  av  mat  och  dryck   r  viktiga   ingredienser  i  den  sociala  gemenskapen.  Ritualer  och  konventioner  fyller  en   viktig  funktion  för  att  strukturera  tr ffarna  och  se  till  att  alla  kommer  till  tals   men   också   för   att   st rka   relationen   mellan   medlemmarna   (Jfr.   Fuller   &   Rehberg  Sedo,  2013).  N r  det  g ller  konventioner  för  boksamtal  och  bokval   finns  det  några  kritiska  röster.  Det  handlar  om  hur  mycket  samtalet  får  lov   att  röra  sig  bortom  boken  och  att  valet  av  böcker   r  för   mainstream .  Enlig   Long  (2003,  s  135)   r  valet  av  böcker  en  kraftfull  markör  för  gruppens  iden-­ titet.  Bokcirkelns  deltagare  v ljer  fr mst  böcker  om  kvinnor  skrivna  av  kvin-­ nor.  Böckerna  v cker  frågor  om  kvinnors  liv  och  erfarenheter,  vilket  pr glar   gruppens  samtal  och  kollektiva  identitet.        

    bok  diskuteras  inte  h r  men  det  talas  en  hel  del  om  andra  böcker.  Deltagarna  

ber ttar  om  andra  l supplevelser  och  tipsar  om  böcker  och  intressanta  förfat-­ tare.  Ibland  knyter  samtalet  an  till  föregående  tr ff,  vad  som  l stes  och  dis-­ kuterades  då.  Emellertid  får  småprat  om  just   resor,  familj,  sjukdomar  det   största  utrymmet.        

N r  v rdinnan  signalerar  att  soppan   r  klar  inneb r  det  att  samtalet  ska  gå   in  i  den  andra  akten  d r  dagens  bok  står  i  centrum.  Övergången  till  boksam-­ talet   r   emellertid   flytande.   Spår   av   den   första   akten   dröjer   sig   kvar   men   blandas  nu  med  kommentarer  om  det  vackert  dukade  bordet  och  inte  minst   om   den   v ldoftande   soppan.   Innan   boksamtalet   kan   komma   igång   ska   alla   förse  sig  med  mat  och  dryck  och  soppan  rutinm ssigt  smakas  och  berömmas.   N r  boksamtalet  sedan  börjar   r  det  som  på  en  given  signal,   Men  idag  har   vi  Pappan  och  havet  eller   Har  ni  hunnit  l sa  boken .    

Boksamtalet   börjar   med   en   så   kallad   runda   med   syftet   att   alla   ska   få   möjlighet  att  uttrycka  sin  uppfattning  om  och  upplevelse  av  boken.  Boken   r   den   centrala   utgångspunkten   och   den   kan   ge   upphov   till   en   rad   olika   samtals mnen.   Det   kan   röra   såv l   te tens   interna   drag   som   författare   och   tillkomstsituation  men  leder  ofta  till  samtal  om  kvinnors  liv  och  erfarenheter,   relationer  och  maktförhållanden  i  samh llet.  Utm rkande  för  samtalet   r  att   det  hela  tiden  pendlar  mellan  te t  och  liv.  Boken  blir   a  resource  for  ventur-­ ing   issues   around   life   itself ,   skriver   Schultz   Nybacka   (2011,   s.   328).   Mia   tycker  att  samtalet  ibland  rör  sig  för  långt  bort  och  vill  tillbaka  till  boken,   vilket  hon  också  uttrycker  i  samtalen.  Ninni  ser  d remot  utflykterna  till  det   egna  livet  och  samh llet,  som  en  tillgång,   det   r  boken  som  för  upp  dom   samtalen  så  att  s ga  och  det  tycker  jag   r  sp nnande .  Eva  tycker  också  att   det   blir   för   mycket   prat   om   annat   men   ibland   r   det   bra   också   n r   det   fladdrar  iv g .  Böckerna  tar  upp   mnen  som  berör,  menar  hon,   det  t nder   till   kring   fenomen   i   samh llet   som   engagerar   och   frågor   drivs,   samh llsengagemanget  finns  d r  och  det   r  intressant,  annars  hade  jag  nog   inte   varit   med   år   efter   år .   I   gruppen   råder   delade   meningar   om   i   vilken   utstr ckning  samtalet  får  lov  att  röra  sig  bort  från  te ten  men  både  te ten  och   möjligheten   att   relatera   dess   innehåll   såv l   till   egna   kunskaper   och   erfarenheter  som  till  politiska  och  sociala  frågor   r  centrala  i  l spraktiken.      

I  den  tredje  akten  ger  v rdinnan  för  dagen  tre,  ibland  flera,  förslag  varef-­ ter  deltagarna  gemensamt  resonerar  sig  fram  till  vilken  bok  som  ska  l sas  till   n sta  gång.  Det  råder  stor  sp nning  i  rummet  n r  böckerna  presenteras  med   hj lp   av   baksideste ter   och   recensioner.   Deltagarna   vill   ofta   veta   mer   och   hj lps  åt  att  ringa  in  vad  det   r  för  slags  roman  och  vem  författaren   r.  Sam-­

talet   kan   också   omfatta   författarens   övriga   publikationer   och   j mförelser   med  andra  böcker  med  samma  eller  liknande  teman.  Ett  viktigt  kriterium   r   att  det  ska  vara  en  bok  som  det  kan  vara  intressant  att  samtala  om  och  att  den   ska  finnas  i  pocketformat.  

Deltagarna   v ljer   n stan   uteslutande   romaner,   ibland   med   sj lvbiogra-­ fiska   drag,   oftast   skrivna   av   kvinnor.   L stips   och   inspiration   h mtas   från   bokcirkeln,   från   recensioner   i   dagspress   och   på   n tet,   från   Lundströms   bokradio,  Babel  och  från  prisutdelningar  av  olika  slag.  De  böcker  som  l stes   till   de   dokumenterade   tr ffarna   r   följande:   Tre starka kvinnor   (2010)   av  

Marie  Ndiaye,  Pappan och havet (1965)  av  Tove  Jansson,  Varför vara lyck-

lig när man kan vara normal   (2012)   av   Jeanette   Winterson   och   Steglitsan  

(2013)  av  Donna  Tartt.  I  intervjuerna  kommenterar  deltagarna  valet  av  litte-­ ratur.  De  flesta   r  nöjda  med  urvalet  men  det  finns  ett  par  kritiska  röster.  Pia   menar  att  gruppen   r  för  mainstream  i  sina  val  och  borde  l sa  mer  politiska   böcker.  Eva   r  kritisk  till  att  de  ofta  v ljer  böcker  som  fått  priser  eller  ligger   på   mediernas   topplistor.   Alltför   ofta   r   de   överens   och   tycker   precis   som   recensenterna,  s ger  hon.   Vi  har  hittat  en  hylla  d r  vi  v ljer  böcker,  kultur-­ hyllan,  eliten  av  författare,  det  politiskt  korrekta.  Hon  ser  g rna  fler  böcker   som   r   mer   provocerande,   till   e empel   Drömfakulteten   (Stridsberg,   2006).     Liksom  Pia  vill  hon  utveckla  cirkeln  genom  att  v lja   mer  samh llskritiska   böcker  som  v nder  upp  och  ner  på  våra  förest llningar .      

I  den  undersökta  bokcirkeln  finns  flera  likheter  med  bokcirklar  som  besk-­ rivs  av  andra  forskare.  Det  g ller  tr ffarnas  uppl gg,  konventioner  för  samtal   och  valet  av  böcker  (Long,  2003;;  Schultz  Nybacka,  2011;;  Fuller  &  Rehberg   Sedo,   2013).   Tr ffarna   pr glas   av   sociala   ritualer   d r   rutiner   för   genomfö-­ rande,  att  få  tala  om  annat   n  boken  och  delandet  av  mat  och  dryck   r  viktiga   ingredienser  i  den  sociala  gemenskapen.  Ritualer  och  konventioner  fyller  en   viktig  funktion  för  att  strukturera  tr ffarna  och  se  till  att  alla  kommer  till  tals   men   också   för   att   st rka   relationen   mellan   medlemmarna   (Jfr.   Fuller   &   Rehberg  Sedo,  2013).  N r  det  g ller  konventioner  för  boksamtal  och  bokval   finns  det  några  kritiska  röster.  Det  handlar  om  hur  mycket  samtalet  får  lov   att  röra  sig  bortom  boken  och  att  valet  av  böcker   r  för   mainstream .  Enlig   Long  (2003,  s  135)   r  valet  av  böcker  en  kraftfull  markör  för  gruppens  iden-­ titet.  Bokcirkelns  deltagare  v ljer  fr mst  böcker  om  kvinnor  skrivna  av  kvin-­ nor.  Böckerna  v cker  frågor  om  kvinnors  liv  och  erfarenheter,  vilket  pr glar   gruppens  samtal  och  kollektiva  identitet.        

    bok  diskuteras  inte  h r  men  det  talas  en  hel  del  om  andra  böcker.  Deltagarna  

ber ttar  om  andra  l supplevelser  och  tipsar  om  böcker  och  intressanta  förfat-­ tare.  Ibland  knyter  samtalet  an  till  föregående  tr ff,  vad  som  l stes  och  dis-­ kuterades  då.  Emellertid  får  småprat  om  just   resor,  familj,  sjukdomar  det   största  utrymmet.        

N r  v rdinnan  signalerar  att  soppan   r  klar  inneb r  det  att  samtalet  ska  gå   in  i  den  andra  akten  d r  dagens  bok  står  i  centrum.  Övergången  till  boksam-­ talet   r   emellertid   flytande.   Spår   av   den   första   akten   dröjer   sig   kvar   men   blandas  nu  med  kommentarer  om  det  vackert  dukade  bordet  och  inte  minst   om   den   v ldoftande   soppan.   Innan   boksamtalet   kan   komma   igång   ska   alla   förse  sig  med  mat  och  dryck  och  soppan  rutinm ssigt  smakas  och  berömmas.   N r  boksamtalet  sedan  börjar   r  det  som  på  en  given  signal,   Men  idag  har   vi  Pappan  och  havet  eller   Har  ni  hunnit  l sa  boken .    

Boksamtalet   börjar   med   en   så   kallad   runda   med   syftet   att   alla   ska   få   möjlighet  att  uttrycka  sin  uppfattning  om  och  upplevelse  av  boken.  Boken   r   den   centrala   utgångspunkten   och   den   kan   ge   upphov   till   en   rad   olika   samtals mnen.   Det   kan   röra   såv l   te tens   interna   drag   som   författare   och   tillkomstsituation  men  leder  ofta  till  samtal  om  kvinnors  liv  och  erfarenheter,   relationer  och  maktförhållanden  i  samh llet.  Utm rkande  för  samtalet   r  att   det  hela  tiden  pendlar  mellan  te t  och  liv.  Boken  blir   a  resource  for  ventur-­ ing   issues   around   life   itself ,   skriver   Schultz   Nybacka   (2011,   s.   328).   Mia   tycker  att  samtalet  ibland  rör  sig  för  långt  bort  och  vill  tillbaka  till  boken,   vilket  hon  också  uttrycker  i  samtalen.  Ninni  ser  d remot  utflykterna  till  det   egna  livet  och  samh llet,  som  en  tillgång,   det   r  boken  som  för  upp  dom   samtalen  så  att  s ga  och  det  tycker  jag   r  sp nnande .  Eva  tycker  också  att   det   blir   för   mycket   prat   om   annat   men   ibland   r   det   bra   också   n r   det   fladdrar  iv g .  Böckerna  tar  upp   mnen  som  berör,  menar  hon,   det  t nder   till   kring   fenomen   i   samh llet   som   engagerar   och   frågor   drivs,   samh llsengagemanget  finns  d r  och  det   r  intressant,  annars  hade  jag  nog   inte   varit   med   år   efter   år .   I   gruppen   råder   delade   meningar   om   i   vilken   utstr ckning  samtalet  får  lov  att  röra  sig  bort  från  te ten  men  både  te ten  och   möjligheten   att   relatera   dess   innehåll   såv l   till   egna   kunskaper   och   erfarenheter  som  till  politiska  och  sociala  frågor   r  centrala  i  l spraktiken.      

I  den  tredje  akten  ger  v rdinnan  för  dagen  tre,  ibland  flera,  förslag  varef-­ ter  deltagarna  gemensamt  resonerar  sig  fram  till  vilken  bok  som  ska  l sas  till   n sta  gång.  Det  råder  stor  sp nning  i  rummet  n r  böckerna  presenteras  med   hj lp   av   baksideste ter   och   recensioner.   Deltagarna   vill   ofta   veta   mer   och   hj lps  åt  att  ringa  in  vad  det   r  för  slags  roman  och  vem  författaren   r.  Sam-­

provocerande  utmanas  l saren  vilket,  under  föruts ttning  att  l saren  förblir  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 76-80)