• No results found

Inledning och bakgrund

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 72-74)

Den  h r  artikeln  presenterar  resultatet  från  en  empirisk  undersökning  av  en   grupp  kvinnliga  l sares  l sning  i  en  bokcirkel7

.

 Tidigare  forskning  visar  att  

motiven  för  att  vara  med  i  en  bokcirkel  och  för  att  dela  sina  l supplevelser   med  andra  skiftar  och  både  den  ensamma  l sningen  och  att  dela  l supplevel-­ ser   med   andra   kan   fylla   flera   funktioner   i   deltagarnas   liv   (Se   t.e .   Long   2003;;  Rehberg  Sedo,  2004;;  Felski,  2008).  Att  m nniskor  tr ffas  för  att  dis-­ kutera  litteratur  och  l supplevelser   r  inget  nytt  men  det   r  ett  intresse  som   har  ökat  under  det  senaste  decenniet.  Statistik  g llande  bibliotekens  bokcirk-­ lar  visar  enligt  Rydbeck  (2006)  en  dramatisk  ökning  mellan  2007  och  2011.   Öppna  bokcirklar  av  den  karakt r  som  biblioteken  erbjuder  kan  också  drivas   av  till  e empel  studieförbund  eller  av  en  bokhandel  och  de  kan  vara  virtuella   eller   bygga   på   fysiska   möten   (Söderlund,   2004;;   Rydbeck,   2012).   Mitt   in-­ tresse   r  emellertid  riktat  mot  en  så  kallad  fristående  eller  privat  bokcirkel   vilket   betyder   att   deltagarna   sj lva   tar   initiativ   till   och   driver   cirkeln.   Det   inneb r  vidare  att  bokcirkeln   r  sluten  på  så  s tt  att  den  bildats  av  en  grupp   m nniskor   som   redan   k nde   varandra   och   att   nya   deltagare   tagits   in   först   efter  att  de  accepterats  av  den  befintliga  gruppen.  Enligt  Rydbeck  (2016)   r   fristående  bokcirklar  troligen  den  vanligaste  och  också  den  snabbast  v ande   kategorin.    

Syftet   med   min   studie   r   dels   att   förstå   vad   som   r   utm rkande   för   bokcirkelns  l spraktik,  dels  att  förstå  det  meningsskapande  som  sker  i  denna   l spraktik.  Begreppet  läspraktik implicerar  att  l sningen   r  en  social  hand-­ ling  som  sker  i  ett  socialt  sammanhang  (Se  t.e .  Long,  2003;;  Barton,  2007;;   Bergman  &  Persson,  2013,  Fuller  &  Rehberg  Sedo,  2013).  I  vidgad  mening   innefattar   l spraktiken   inte   enbart   l sningen   av   den   tryckta   te ten   och   det   efterföljande   samtalet   i   bokcirkeln   utan   också   en   mångfald   av   omkringlig-­ gande  aktiviteter,  platser,  artefakter,  ritualer,  m nniskor  och  sociala  relation-­ er,  vilka  bildar  en  komple  v v  av  innebörder  (Felski,  2011).  Vidare  ingår  de   k nslom ssiga,   taktila   och   sinnliga   upplevelser   som   deltagarna   förknippar   med   l supplevelsen   (Persson,   2015).   De   frågor   jag   st ller   r   följande:   Hur   talar   bokcirkelns   deltagare   om   sin   l sning   och   sina   l supplevelser     Vad   handlar  deltagarnas  samtal  om  Hur  anv nds  den  litter ra  te ten  i  boksamta-­ len    

     

7 Litteraturcirkel,  l secirkel  och  bokcirkel  anv nds  ofta  synonymt.  Jag  har  valt  ordet  bokcirkel  eftersom   det  anv nds  av  deltagarna.  

Mer   omfattande   studier   av   bokcirkelverksamhet   har   de   senaste   två   de-­ cennierna  gjorts  inom  flera  vetenskapliga  discipliner.  Hartley  (2002)  under-­ söker  utbredningen  av  bokcirkelverksamheten  i  England,  medan  Longs  soci-­ ologiska  studie  från  2003   r  en  longitudinell  fallstudie  av  kvinnors  bokcirk-­ lar  i  Houston-­området  d r  verksamheten  i  bokcirklarna  ses  som  sociala  prak-­ tiker  av  stor  betydelse  för  kvinnornas  liv  och  syn  på  sig  sj lva.  Studier  av   bokcirklar  d r  intresset  riktas  mot  l sningens  sociala  dimensioner  har  också   gjorts  av  Rehberg  Sedo  (2004),  Taylor  (2007)  och  Fuller  &  Rehberg  Sedo   (2013).  I  Sverige  finns  t.e .  undersökningar  av  virtuella  bokcirklar  (Söder-­ lund,  2004),  privata  bokcirklar  i  en  avhandling  om  konsumtionspraktiker  och   l svanor  (Schultz  Nybacka,  2011)  och  av  bokcirklar  på  folkbibliotek  (Ryd-­ beck,  2016).      

Min  studie  öppnar  för  nya  perspektiv  genom  anv ndandet  av  begreppet   l spraktik  i  vidare  mening  och  intresset  för  l sning  som  passion  och  social   praktik.   Vidare   kan   studiet   av   vardagliga   l sares   l sning8   bidra   till   en   pro-­

blematisering   och   nyansering   av   förhållandet   mellan   professionell   l sning,   pr glad  av  distans  och  kritisk  analys,  och  vardaglig  l sning  som  ofta  besk-­ rivs   som   naiv   och   pr glad   av   lust   och   inlevelse.   Studien   r   en   del   av   ett   större  forskningsprojekt,  Inlevelsens  dialektik  (Persson,  2014),  d r  just  olika   s tt  att  l sa  skönlitteratur  undersöks,  dels  i  professionella  l spraktiker  i   m-­ net  litteraturvetenskap,  dels  i  vardagliga  l spraktiker  d r  l sare  möts  i  olika   former  av  gemenskaper.    

Forskare  som  Guillory  (2000)  och  Stockwell  (2005)  menar  att  det  finns   ett  stort  och  ökande  gap  mellan  den  professionella  och  den  vardagliga  l s-­ ningen,  ett  gap  som  tycks  öka  med  en  starkare  professionalisering  av  littera-­ turvetenskapliga  s tt  att  l sa,  vilka  ses  som  styrda  av  konventioner  och  tek-­ niker  som  blivit  allt  svårare  att  till mpa  utanför  akademin.  Dikotomiseringen   har  lett  till  en  tendens  att  reducera  den  vardagliga  l sningen  till  enbart  kon-­ sumtion,    with  no  other  end  than  momentary  distraction  (Guillory,  2000,  s.   43)  och  att  de  motiv  för  l sning  som  lyfts  fram  av  vardagliga  l sare  ringak-­ tats   och   försummats   av   akademin   (Stockwell,   2005).   Forskare   som   Felski   (2008),  Miall  (2006)  och  Persson  (2011)  argumenterar  för  att  litteraturveten-­ skapen  behöver   gna  större  uppm rksamhet  åt  vardagliga  l sares  l sning.    

Vad  skönlitteratur  och  l sning  betyder  för  vanliga  l sare,  hur  de  l ser  och   varför,   kan   ge   v rdefulla   insikter   också   för   den   som   r   intresserad   av   att        

8 I “The hidden foundation of critical reading” (2006) ger Persson en översikt över vad som anses vara skillnaden mellan “critical reading” och “ordinary reading”. Jag har valt att översätta ordinary reading till vardaglig läsning och använder i enlighet med detta val också begreppet vardagliga läsare.

Inledning och bakgrund

Den  h r  artikeln  presenterar  resultatet  från  en  empirisk  undersökning  av  en   grupp  kvinnliga  l sares  l sning  i  en  bokcirkel7

.

 Tidigare  forskning  visar  att  

motiven  för  att  vara  med  i  en  bokcirkel  och  för  att  dela  sina  l supplevelser   med  andra  skiftar  och  både  den  ensamma  l sningen  och  att  dela  l supplevel-­ ser   med   andra   kan   fylla   flera   funktioner   i   deltagarnas   liv   (Se   t.e .   Long   2003;;  Rehberg  Sedo,  2004;;  Felski,  2008).  Att  m nniskor  tr ffas  för  att  dis-­ kutera  litteratur  och  l supplevelser   r  inget  nytt  men  det   r  ett  intresse  som   har  ökat  under  det  senaste  decenniet.  Statistik  g llande  bibliotekens  bokcirk-­ lar  visar  enligt  Rydbeck  (2006)  en  dramatisk  ökning  mellan  2007  och  2011.   Öppna  bokcirklar  av  den  karakt r  som  biblioteken  erbjuder  kan  också  drivas   av  till  e empel  studieförbund  eller  av  en  bokhandel  och  de  kan  vara  virtuella   eller   bygga   på   fysiska   möten   (Söderlund,   2004;;   Rydbeck,   2012).   Mitt   in-­ tresse   r  emellertid  riktat  mot  en  så  kallad  fristående  eller  privat  bokcirkel   vilket   betyder   att   deltagarna   sj lva   tar   initiativ   till   och   driver   cirkeln.   Det   inneb r  vidare  att  bokcirkeln   r  sluten  på  så  s tt  att  den  bildats  av  en  grupp   m nniskor   som   redan   k nde   varandra   och   att   nya   deltagare   tagits   in   först   efter  att  de  accepterats  av  den  befintliga  gruppen.  Enligt  Rydbeck  (2016)   r   fristående  bokcirklar  troligen  den  vanligaste  och  också  den  snabbast  v ande   kategorin.    

Syftet   med   min   studie   r   dels   att   förstå   vad   som   r   utm rkande   för   bokcirkelns  l spraktik,  dels  att  förstå  det  meningsskapande  som  sker  i  denna   l spraktik.  Begreppet  läspraktik implicerar  att  l sningen   r  en  social  hand-­ ling  som  sker  i  ett  socialt  sammanhang  (Se  t.e .  Long,  2003;;  Barton,  2007;;   Bergman  &  Persson,  2013,  Fuller  &  Rehberg  Sedo,  2013).  I  vidgad  mening   innefattar   l spraktiken   inte   enbart   l sningen   av   den   tryckta   te ten   och   det   efterföljande   samtalet   i   bokcirkeln   utan   också   en   mångfald   av   omkringlig-­ gande  aktiviteter,  platser,  artefakter,  ritualer,  m nniskor  och  sociala  relation-­ er,  vilka  bildar  en  komple  v v  av  innebörder  (Felski,  2011).  Vidare  ingår  de   k nslom ssiga,   taktila   och   sinnliga   upplevelser   som   deltagarna   förknippar   med   l supplevelsen   (Persson,   2015).   De   frågor   jag   st ller   r   följande:   Hur   talar   bokcirkelns   deltagare   om   sin   l sning   och   sina   l supplevelser     Vad   handlar  deltagarnas  samtal  om  Hur  anv nds  den  litter ra  te ten  i  boksamta-­ len    

     

7 Litteraturcirkel,  l secirkel  och  bokcirkel  anv nds  ofta  synonymt.  Jag  har  valt  ordet  bokcirkel  eftersom   det  anv nds  av  deltagarna.  

tiella  separation  kan  övervinnas  genom  identifikation.  Att  möta  en  v rld  som   överlappar   den   egna,   d r   det   finns   möjligheter   för   igenk nning,   men   som   ndå   r  annorlunda   r  en  betydelsefull  aspekt  av  l sningen.  I  Beauvoirs  tolk-­ ning  handlar  identifikation  inte  om  att  bli  den  andre  utan  att  för  ett  ögonblick   se  v rlden  som  den  andre  och   ndå  förbli  sig  sj lv  (2009,  s.  193).  I  litteratu-­ ren  finns  potentialer  för  för ndring  genom  att  vi  får  en  vidgad  förståelse  av   v rlden   och   av   oss   sj lva.   Detta   föruts tter   emellertid   en   öppenhet   för   det   utforskande   ventyr  som  litteraturen  erbjuder  (Moi,  2011).  

Också  Nikolas  Kompridis  (2013)  skriver  om  litteraturl sningens  potentia-­ ler   för   för ndring,   genom   möten   med   det   som   r   annorlunda,   det   som   för   l saren  bortom  det  hen  redan  vet  och  kan  t nka.  Kompridis  menar  att  littera-­ turen  utmanar  l saren  i  att  vara  mottaglig  för  den  andre,  att  förbli  öppen  för   det  som   r  obekant  och  störande  (ibid.  s.  21).  I  analysen  anv nder  jag  be-­ greppet  kritisk reflektion som  enligt  en  definition  h mtad  från  M lkki  (2011)   inneb r   att   bli   medveten   om   och   ifrågas tta   de   antaganden   som   styr   vårt   t nkande,   våra   k nslor   och   vårt   handlande.   Sådana   reflektioner   s tts   ofta   igång  av  det  som  upplevs  annorlunda,  obekant  eller  provocerande  och  de  b r   på   möjligheter   för   för ndring.   Enligt   M lkki   (2011)   sammanfl tas   såv l   kognitiva  och  rationella  som  emotionella  och  sociala  dimensioner  i  den  kri-­ tiska  reflektionen.        

K nslom ssiga   upplevelser   i   samband   med   l sning   uppm rksammas   av   Karin  Littau  (2006)  som  menar  att  relationen  mellan  te t  och  l sare  också   r   en  relation  mellan  två  kroppar.  Litteraturl sning  handlar  inte  enbart  om  me-­ ningsskapande   utan   också   om   k nslor.   Historiskt   sett   har   litteraturen   fyllt   flera   funktioner,   not   only   to   please   (delectare)   and   instruct   (docere)   its   readers,  but  also  to  move  (movere)  them  (ibid.  s.  8).  För  att  förstå  deltagar-­ nas  k nslom ssiga  reaktioner  och  tal  om  k nslor  har  jag  också  anv nt  mig  av   Sara  Ahmed  (2014)  och  hennes  teorier  om  k nslor  som  sociala  praktiker  som   snarare  görs   n  är.  K nslor  ses  som  handlingar  eller  rörelser  i  rummet  vilka   cirkulerar  och  påverkar,   they  move,  stick  and  slide  (ibid.  s.  16,  195).      

 

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 72-74)