• No results found

Resultat: gymnasievalets logiker

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 124-128)

Studiens  resultat   r  strukturerat  i  tre  delar  som  följer  av  de  tre  övergripande   empiriska  logiker  som  bidrar  till  att  förklara  men  också  problematisera  gym-­ nasievalets  praktiker,  såsom  dessa  artikuleras  i  elevernas  fokussamtal.  Som   tidigare  n mnts  kallar  jag  de  tre  logikerna  valets logiker, varats logiker  och  

varans logiker. Analysen  nedan  visar  hur  dessa  logiker  strukturerar  elever-­

nas  tal  om  gymnasievalet,  hur  logikerna  gör  såv l  villkoren  för,  som  fantasi-­ erna  kring  gymnasievalet  rimliga  och  meningsfulla  för  eleverna  sj lva.  Fet-­ stil   i   citaten   anger   s rskilt   betydelseb rande  formuleringar   för   att   illustrera   analysens   po nger,   vilka   koncentreras   till   kursiverade   ord   och   meningar   mellan  citaten.  

Valets logiker

Inledningsvis  vill  jag  visa  hur  valets  sociala  logik  artikuleras  hos  några  av   eleverna.  Med  den  sociala  logiken  avser  jag  det  vanliga,  rutinartade  och  na-­ turliga  s ttet  som  eleverna  talar  om  gymnasievalet.  Det  g ller  de  diskursiva   mönster  (jfr  Glynos  &  Howarth,  2007  s.140)  som  formar  valets  spelregler,   hur   eleven   t   e   konstrueras   som   skolv ljare   och   vad   som   tas   för   givet   av   deltagarna   i   fokusgruppsamtalen.   Jag   vill   också   direkt   understryka   att   min   egen   medverkan   i   fokussamtalen,   mina   frågor   och   min   roll   som   forskare   sj lvklart  har  betydelse  för  vad  som  artikuleras  och  hur  detta  görs.  Jag  ser   det  som  omöjligt  att  fastst lla  e akt  vad  denna  påverkan  har  inneburit,  men   givet  dennas  studies  utgångspunkter  som  inte  gör  anspråk  på  objektiva  san-­ ningar,  menar  jag  att  tolkningarna   ndå   r  giltiga  på  sina  egna  premisser.  

En  vanligt  förekommande  tankefigur  i  samtalen   r  att  gymnasievalet  be-­ skrivs   som   något   sj lvklart   och   ganska   oproblematiskt,   samtidigt   som   det   upptar  mycket  tid  och  tankeverksamhet.  

Camilla:   Alltså   typ   ah,   eller   typ   dom   flesta   av   mina   kompisar   r  

ganska beslutsamma  och  vet  vad  dom  ska  gå  så  det blir inte så stor grej när vi pratar om det. Vi har typ pratat om det här sen vi gick i fyran. Vad vi vill bli. Så det är liksom såhär bara...basic  (Lands-­

ortsskolan  151201).  

Kanske   kan   man   förstå   citatet   ovan   i   ljuset   av   att   skolval   i   allm nhet   och   gymnasieval  i  synnerhet   r  något  som  de  intervjuade  15-­åringarna  vu it  upp   med  och  som  d rmed  blivit  ett  sj lvklart  s tt  att  t nka  på  skola  och  framtid.   Samtidigt   saknas   inte   laddning   kring   frågan   om   gymnasievalets   avgörande   betydelse,  sj lva  valprocessen  och  vad  valet  kan  leda  till.  Eleverna  på  Kon-­ fessionella  skolan  resonerar  både  om  valets  meningserbjudande  för  platser,   subjektiviteter  och  positioner,  hur  viktigt  och  hoppingivande  valet   r  och  om   valet  som  ångestfullt  och  hur  det  skapar  oro.    

Martin:   r  det  ett  viktigt  val,  tycker  ni  I  så  fall,  varför   r  det  viktigt   Andreas:  Det skapar din framtid.  

August:  Ja. Det formar din framtid som...  Ja,  det  kommer  att  ge dig

jobb och möjligheter   liksom...   Utan såhär gymnasieutbildning så är det väldigt svårt att komma nånstans i livet  om  man  inte  såh r...  

Ehm...Lyckas  med  YouTube.   …     manter  till  fokusgrupperna  från  elever  i  årskurs  nio.  Samtliga  grupper  inter-­

vjuades  två  gånger,  en  gång  före  och  en  gång  efter  den  årliga  gymnasiem s-­ san  på  orten.  Fokusgrupperna  bestod  av  mellan  se  och  tio  elever.  Grupperna   hade   en   j mn   könsfördelning.   Alla   informanter   har   skriftligen   informerats   om  projektets  innehåll  och  syfte  och  givit  samtycke  till  medverkan.  I  övrigt   har   vetenskapsrådets   forskningsetiska   rekommendationer   och   riktlinjer   dis-­ kuterats  i  projektet  och  efterföljts  i  dess  genomförande.  Förutom  att  informe-­ rat  samtycke  inh mtats  skriftligt  har  e empelvis  projektets  skolor  erbjudits   resultatåterkoppling  (Vetenskapsrådet,  2016).  

Alla  intervjuer  spelades  in  med  videokamera  och  separat  ljudinspelning.   Detta  gav  möjlighet  att  hålla  is r  deltagarnas  tal  vid  den  transkription  som   gjordes  av  samtliga  intervjuer  i  sin  fulla  l ngd.  L ngden  på  intervjuerna  va-­ rierade  mellan  45  minuter  och  en  och  en  halv  timma.  Efter  transkriptionen   l stes  alla  intervjuer  igenom  och  återkommande  teman  och  mönster  notera-­ des.  D refter  importerades  transkripten  till  programmet  NVivo  som   r  kon-­ struerat   för   kvalitativa   analyser.   I   programmet   kodades   materialet   i   inne-­ hållsligt   konstruerade   noder,   samtidigt   som   programmet   möjliggjorde   att   dessa  noder  kopplades  till  teoretiska  kategorier  som  h mtats  från  forskning   och   studiens   teoretiska   överbyggnad.   I   detta   skede   började   innehållsliga   logiker  synliggöras  i  materialet.  Ur  en  stor  m ngd  potentiella  citat  valdes,  då   en  teoretisk  m ttnad  infunnit  sig,  slutligen  ett  antal  ut  som  tydligast  kunde   illustrera   såv l   de   innehållsligt/ontiskt   som   de   mer   ontologiskt   orienterade   (sociala,   politiska   och   fantasmatiska)   logikerna.   Detta   val   har   inneburit   att   citat  från  några  fokusgrupper  lyfts  fram  mer   n  andra.  

 

Resultat: gymnasievalets logiker

Studiens  resultat   r  strukturerat  i  tre  delar  som  följer  av  de  tre  övergripande   empiriska  logiker  som  bidrar  till  att  förklara  men  också  problematisera  gym-­ nasievalets  praktiker,  såsom  dessa  artikuleras  i  elevernas  fokussamtal.  Som   tidigare  n mnts  kallar  jag  de  tre  logikerna  valets logiker, varats logiker  och  

varans logiker. Analysen  nedan  visar  hur  dessa  logiker  strukturerar  elever-­

nas  tal  om  gymnasievalet,  hur  logikerna  gör  såv l  villkoren  för,  som  fantasi-­ erna  kring  gymnasievalet  rimliga  och  meningsfulla  för  eleverna  sj lva.  Fet-­ stil   i   citaten   anger   s rskilt   betydelseb rande  formuleringar   för   att   illustrera   analysens   po nger,   vilka   koncentreras   till   kursiverade   ord   och   meningar   mellan  citaten.  

skapsproducerande   apparat   ges   såv l   samh llets   institutioner   som   eleverna   sj lva  redskap  att  styra  (sig)  i  namn  av  framtiden,  och  fantasin  kan  d rmed   ses  som  en  v sentlig  och  affektiv  del  av  en  iscens ttning  d r  gymnasievalet   görs  till  ett  sublimt  objekt.    

På  gymnasiem ssorna  iscens tts  framtiden  för  eleverna  som  gr nslös  och   fylld  av  o ndliga  möjligheter.  I  fokussamtalen  återspeglas  denna  framtidstro,   d r  det  samlade  utbudet  av  program  och  skolor  kan  framstå  som  ett  smör-­ gåsbord  av  möjligheter.  Å  andra  sidan  uttrycks  också  en  stor  frustration  över   den  informationsöverdos  som  m ssbesökarna  drabbas  av.  Eleverna  på  Me-­ delskolan  beskriver:    

Martin:  Var  det  l tt  att  j mföra  då  Ni  som  var  d r  Beppe:  Nej,  inte   så.  Jag  tyckte  inte  m ssan  gav  mig  någonting.  Jag  blev  mer  förvirrad   n  l ttad  av  m ssan.   …  Jag  var  ju  ganska  s ker  innan  vad  jag  ville   gå.  Men  efter  m ssan  så  vet  jag  egentligen  inte  vilken  skola  jag  vill  gå   på  l ngre  (Medelskolan  151022).    

Obehagsk nslor,   valångest,   eller   aningar   om   att   gymnasievalet   kanske   inte   alls  för ndrar  din  framtid  (se  varats  logik,  nedan),  kompenseras  av  fantasin   om   det   fria   valet,   som   d rmed   ger   eleverna   i   intervjuerna   en   möjlighet   att   hantera  dessa  mots gelser  och  brister.  Det  g ller  artikulationer  d r  eleverna   talar  om  friheten  att  v lja,  om  allas  lika  chanser  och  om  hur  ens  framtid  och   historia  på  olika  s tt   r  kopplad  till  gymnasievalet.  Fantasin  bygger  alltså  på   antagandet  om  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt,  d r  valet  görs  fritt  och   oberoende,  samt  att  det  får  bestående  konsekvenser  för  individen,  och  denna   fantasmatiska   logik   t cker   d rmed   över   vetskapen   om   att   valen   på   många   s tt  dels   r  starkt  villkorade  till  vem  som  v ljer,  dels  kanske  inte  får  så  ge-­ nomgripande  konsekvenser  som  fantasin  implicerar.  Denna  fantasi  artikule-­ ras   av   Elba   på   Förortsskolan   i   citatet   nedan   då   hon   mots tter   sig   att   valet   skulle  vara  villkorat  utifrån  ens  bakgrund.  Detta   r  något  som  både  Emad,   Ermin  och  Esmat  d refter  ifrågas tter,  vilket  d rmed  i  någon  mening  artiku-­ lerar  en  politisk  logik  –  ett  möjligt  klassperspektiv  –  som  bryter  mot  synen   på  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt,  oberoende  av  sociala  villkor.  De  tre   ifrågas ttande  eleverna  pekar  snarare  på  hur  för ldrarnas  erfarenheter  av  och   syn   på   utbildning   kan   få   stor   betydelse   för   valet   och   hur   framtiden   kan   komma  att  bli  efter  utbildningen.  På  frågan  om  bakgrundens  betydelse  s ger   eleverna:  

   

Martin:  K nner  ni  mest  gl dje  eller  mest  oro     Ayla:  Ångestfullt.   …    

Ayla:  Eeh...  Är det där rätt val,  kommer  jag  att  ångra mig,  kommer   jag  att  trivas  Ja,  allt  sånt.    

August:   Kommer   jag   att   klara det   Ayla:   Kommer   det   att   gynna

mig  (Konfessionela  skolan  151007).  

Förutom   att   illustrera   gymnasievalets   sociala   logik   tolkar   jag   hoppet   och   oron  inför  valet  som  uttrycks  ovan  som  en  del  i  gymnasievalets  fantasmat-­ iska   logik   (Glynos   &   Howarth   2007   s.147).   Denna   logik   greppar,   eller   fångar   in   subjekten   k nslom ssigt   och   skapar   en   tillf llig   stabilitet   i   den   komple a   sociala   praktik   som   gymnasievalet   utgör.   Genom   att   betrakta   dessa   artikulationer   som   fantasier   kan   utsagor   av   en   till   synes   motstridig   karakt r  analyseras  och  förstås  b ttre,  t  e  hur  både  hopp  och  oro  kan  artiku-­ leras  tillsammans  som  i  citatet  ovan.  Glynos  och  Howarth  (s.  127f)  menar   med  h nvisning  till  Lacan,  att  denna  typ  av  fantasier  kan  ses  som  en  affektivt   mobiliserande   kraft,   som   hj lper   subjektet   att   skapa   en   imagin r   stabilitet   och   helhet,   trots   såv l   strukturens   som   subjektets   konstitutiva   brister   och   ofullst ndigheter,  vilka  d rmed  t cks  över  och  döljs.  Fantasin  utgörs  i  citatet   av  e empelvis   Det  skapar  din  framtid .  Du  kan  underförstått  bli  vad  du  vill,   vilket   r  ett  kategoriskt  och  stabiliserande  påstående.  E empel  på  de  konsti-­ tutiva   bristerna   kan   vara   den   relativa   os kerhet   som   gymnasievalets   löfte   trots  allt  innehåller  och  som  kan  e emplifieras  med   r  det  d r  r tt  val .      

”Att välja det man vill”

I  flera  delar  av  mitt  material  återkommer  ett  tema  jag  kallat  för   fantasin  om   det  fria  valet  (jfr  Silow  Kallenberg,  2016  s.105)  som  förklarar  och  legitime-­ rar  det  stora  engagemang  som  eleverna  utrycker  för  gymnasievalet.  Fantasin   h mtar   också   n ring   ur   den   kunskapsproducerande apparat   (jfr.   Foucault,   1987/2003)  som  samh llet  tillhandahåller,  dvs  all  information  som  produce-­ ras   om   valet,   studie-­   och   yrkesv gledarnas   arbete,   gymnasiem ssor,   olika   antagningsprocedurer  etc.  En  j mförelse  kan  h r  göras  med  hur  den  psyko-­ logiska  vetenskapens  framv t  under  tiden  för  förra  sekelskiftet  producerade   nya   kategorier   av   m nniskor   (t.e .   den   sinnesslöe   eller   den   arbets-­ skygge ),  liksom  nya  teknologier  för  att  tolka  och  kategorisera  dessa  m nni-­ skor  (e empelvis  Binets  intelligenstest)  (Rose,  1995).  Tack  vare  denna  kun-­

skapsproducerande   apparat   ges   såv l   samh llets   institutioner   som   eleverna   sj lva  redskap  att  styra  (sig)  i  namn  av  framtiden,  och  fantasin  kan  d rmed   ses  som  en  v sentlig  och  affektiv  del  av  en  iscens ttning  d r  gymnasievalet   görs  till  ett  sublimt  objekt.    

På  gymnasiem ssorna  iscens tts  framtiden  för  eleverna  som  gr nslös  och   fylld  av  o ndliga  möjligheter.  I  fokussamtalen  återspeglas  denna  framtidstro,   d r  det  samlade  utbudet  av  program  och  skolor  kan  framstå  som  ett  smör-­ gåsbord  av  möjligheter.  Å  andra  sidan  uttrycks  också  en  stor  frustration  över   den  informationsöverdos  som  m ssbesökarna  drabbas  av.  Eleverna  på  Me-­ delskolan  beskriver:    

Martin:  Var  det  l tt  att  j mföra  då  Ni  som  var  d r  Beppe:  Nej,  inte   så.  Jag  tyckte  inte  m ssan  gav  mig  någonting.  Jag  blev  mer  förvirrad   n  l ttad  av  m ssan.   …  Jag  var  ju  ganska  s ker  innan  vad  jag  ville   gå.  Men  efter  m ssan  så  vet  jag  egentligen  inte  vilken  skola  jag  vill  gå   på  l ngre  (Medelskolan  151022).    

Obehagsk nslor,   valångest,   eller   aningar   om   att   gymnasievalet   kanske   inte   alls  för ndrar  din  framtid  (se  varats  logik,  nedan),  kompenseras  av  fantasin   om   det   fria   valet,   som   d rmed   ger   eleverna   i   intervjuerna   en   möjlighet   att   hantera  dessa  mots gelser  och  brister.  Det  g ller  artikulationer  d r  eleverna   talar  om  friheten  att  v lja,  om  allas  lika  chanser  och  om  hur  ens  framtid  och   historia  på  olika  s tt   r  kopplad  till  gymnasievalet.  Fantasin  bygger  alltså  på   antagandet  om  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt,  d r  valet  görs  fritt  och   oberoende,  samt  att  det  får  bestående  konsekvenser  för  individen,  och  denna   fantasmatiska   logik   t cker   d rmed   över   vetskapen   om   att   valen   på   många   s tt  dels   r  starkt  villkorade  till  vem  som  v ljer,  dels  kanske  inte  får  så  ge-­ nomgripande  konsekvenser  som  fantasin  implicerar.  Denna  fantasi  artikule-­ ras   av   Elba   på   Förortsskolan   i   citatet   nedan   då   hon   mots tter   sig   att   valet   skulle  vara  villkorat  utifrån  ens  bakgrund.  Detta   r  något  som  både  Emad,   Ermin  och  Esmat  d refter  ifrågas tter,  vilket  d rmed  i  någon  mening  artiku-­ lerar  en  politisk  logik  –  ett  möjligt  klassperspektiv  –  som  bryter  mot  synen   på  gymnasievalet  som  ett  sublimt  objekt,  oberoende  av  sociala  villkor.  De  tre   ifrågas ttande  eleverna  pekar  snarare  på  hur  för ldrarnas  erfarenheter  av  och   syn   på   utbildning   kan   få   stor   betydelse   för   valet   och   hur   framtiden   kan   komma  att  bli  efter  utbildningen.  På  frågan  om  bakgrundens  betydelse  s ger   eleverna:  

   

Martin:  K nner  ni  mest  gl dje  eller  mest  oro     Ayla:  Ångestfullt.   …    

Ayla:  Eeh...  Är det där rätt val,  kommer  jag  att  ångra mig,  kommer   jag  att  trivas  Ja,  allt  sånt.    

August:   Kommer   jag   att   klara det   Ayla:   Kommer   det   att   gynna

mig  (Konfessionela  skolan  151007).  

Förutom   att   illustrera   gymnasievalets   sociala   logik   tolkar   jag   hoppet   och   oron  inför  valet  som  uttrycks  ovan  som  en  del  i  gymnasievalets  fantasmat-­ iska   logik   (Glynos   &   Howarth   2007   s.147).   Denna   logik   greppar,   eller   fångar   in   subjekten   k nslom ssigt   och   skapar   en   tillf llig   stabilitet   i   den   komple a   sociala   praktik   som   gymnasievalet   utgör.   Genom   att   betrakta   dessa   artikulationer   som   fantasier   kan   utsagor   av   en   till   synes   motstridig   karakt r  analyseras  och  förstås  b ttre,  t  e  hur  både  hopp  och  oro  kan  artiku-­ leras  tillsammans  som  i  citatet  ovan.  Glynos  och  Howarth  (s.  127f)  menar   med  h nvisning  till  Lacan,  att  denna  typ  av  fantasier  kan  ses  som  en  affektivt   mobiliserande   kraft,   som   hj lper   subjektet   att   skapa   en   imagin r   stabilitet   och   helhet,   trots   såv l   strukturens   som   subjektets   konstitutiva   brister   och   ofullst ndigheter,  vilka  d rmed  t cks  över  och  döljs.  Fantasin  utgörs  i  citatet   av  e empelvis   Det  skapar  din  framtid .  Du  kan  underförstått  bli  vad  du  vill,   vilket   r  ett  kategoriskt  och  stabiliserande  påstående.  E empel  på  de  konsti-­ tutiva   bristerna   kan   vara   den   relativa   os kerhet   som   gymnasievalets   löfte   trots  allt  innehåller  och  som  kan  e emplifieras  med   r  det  d r  r tt  val .      

”Att välja det man vill”

I  flera  delar  av  mitt  material  återkommer  ett  tema  jag  kallat  för   fantasin  om   det  fria  valet  (jfr  Silow  Kallenberg,  2016  s.105)  som  förklarar  och  legitime-­ rar  det  stora  engagemang  som  eleverna  utrycker  för  gymnasievalet.  Fantasin   h mtar   också   n ring   ur   den   kunskapsproducerande apparat   (jfr.   Foucault,   1987/2003)  som  samh llet  tillhandahåller,  dvs  all  information  som  produce-­ ras   om   valet,   studie-­   och   yrkesv gledarnas   arbete,   gymnasiem ssor,   olika   antagningsprocedurer  etc.  En  j mförelse  kan  h r  göras  med  hur  den  psyko-­ logiska  vetenskapens  framv t  under  tiden  för  förra  sekelskiftet  producerade   nya   kategorier   av   m nniskor   (t.e .   den   sinnesslöe   eller   den   arbets-­ skygge ),  liksom  nya  teknologier  för  att  tolka  och  kategorisera  dessa  m nni-­ skor  (e empelvis  Binets  intelligenstest)  (Rose,  1995).  Tack  vare  denna  kun-­

dande  d r  individen  formar  sin  egen  framtid  inom  ramen  för  de  villkor  som   hen  uppfattar.  Som  vi  sett  ovan  byggs  sådana  resonemang  upp  genom  valets   sociala  logik,  d r  framtiden  skapas  genom  ett  aktivt  gymnasieval,  d r  hinder   och  oro  måste  överkommas  eftersom  aktiv  valfrihet  enbart  blir  meningsfullt  i   relation  till  en  passiv  ofrihet.  Men  lika  starkt  som  för ndringens  kraft  kopp-­ las  till  gymnasievalet  menar  jag  att  stabilitet  och  oför nderlighet  kan  förklara   hur  talet  om  gymnasievalet   r  ordnat.  Om  tesen  om  framtiden   r  den  struktu-­ rerande  principen  i  valets  logiker,  bildar  nuet  och  den man är  utgångspunkt   och  ett  slags  antites  för  det  jag  kallat  för  varats  logiker.  H r  dominerar  talet   om  likhet  och  skillnad  samtalen;;  hur  elever  på  vissa  skolor  och  program   r,   samt  på  vilka  s tt  dessa  förest llningar  speglas  i  vem  man  sj lv   r  och  vilken   social  identitet  man  har  på  den  skola  man  går.    

 

”Att passa in”

Elevernas  tal  om  gymnasievalet   r  laddat  med  en  m ngd  förest llningar  om   hur  skilda  skolor  och  program  passar  olika  sorters  individer.  Den  tradition-­ ella  bilden  av  att  en  persons  intressen  och  preferenser  styr  vad  hen  v ljer  för   utbildning   r  tydligt  representerad  i  flera  av  mina  fokussamtal,  men  nyanse-­ ras  också  ofta.    Det  kan  handla  om  att  betygen  eller  den  upplevda  förmågan   inte  kommer  r cka  till  för  det  program  och  den  skola  man  vill  söka  till,  men   också  att  man   r  os ker  på  att   passa  in  i  den  position  man  t nker  sig  få   bland  de  övriga  studenterna  och  med  skolans  profil.  I  första  hand  tycks  indi-­ videns   intressen  vara  kopplat  till  valet  av  program,  d r  distinktionen  mel-­ lan   högskoleförberedande   eller   yrkesförberedande   r   ett   för   många   viktigt   val,   något   som   bl   a   artikuleras   av   eleverna   på   Medelskolan   angående   min   fråga  om  vad  man  bör  t nka  på  inför  valet:    

Bea:   Att  v lja  vad som är bäst för en själv.    

Bashir:  Det   r  v l  det  d r  du  tror  att  du  kommer  att  trivas  b st.  Alltså,  

välj efter dina intressen.    

Benjamin:  Var du kommer att passa in också.  Det   r  ju,  alltså,  om   man  passar  som...  Eller  att  gå  just  den  linjen,  eller  så.    

Bianca:  Menar  du  passa  i  linjen,  eller...    

Benjamin:   Men   alltså,   passa   in   liksom   i   sj lva...   skolarbetet,   typ.   Om   man  pallar gå nåt högskoleförberedande  (Medelskolan  9A  (151008).   Elba:  Alltså man har en egen frihet att välja det man vill.    

Emad:  Det  kanske   r  om  alltså  ens  för lder  jobbar  med  bilar  och  så  då   n r  man  l ser  om  det  n r  man  v er  upp,  det påverkar  och  så.     Ermin:  Det  kanske  att  den  personen  inte  har  haft  det  bra  på  skolan  då   kanske  man  tar  nåt  enklare.    

Esmat:   Alltså   nån   förebild,   typ   pappa jobbar med bilar, jag vill

också göra det  (Förortsskolan  151005).  

I  följande  citat  kopplas  också  valet  till  för ldrarnas  perspektiv  på  utbildning   och  val,  vilket  kan  ses  som  relaterat  till  social  klass,  genom  att  gymnasieva-­ lets   betydelse   v rderas   olika   i   hem   med   skilda   sociala   bakgrunder   (jfr   Jo-­ hansson  &  Hammar n,  2010).  Feli  från  Toppskolan  menar  att  de  för ldrar   som  inte  varit  aktiva  i  sina  egna  (utbildnings-­)  val  kanske  inte  heller   r  det  i   sina  barns  (h r  talar  Feli  om  för ldrar  från  fattigare  områden,  se  citat  under   rubriken  Varats  logiker).  Valfriheten  kopplas  d rmed  i  hög  grad  till  aktivitet,   medan  passivitet  kan  leda  till  vad  man  skulle  kunna  kalla  för  ofrihet.  Samti-­ digt   sorterar   detta   tal   individerna   till   olika   platser   och   positioner.   Han   be-­ skriver   hur   de   egna   för ldrarnas   historia   gjort   att   de   v rdes tter   utbildning   högt  och  att  de   r  aktiva  i  hans  gymnasieval,  men  att  vissa  för ldrar  kanske   inte  förstår  eller  vet  hur  viktig  den  h r   chansen   r.  

Feli :   Jamen   vissa.,   vissa föräldrar kanske inte vet hur den här

chansen är.  Dom  kanske  t nker  såh r:  jamen  jag  gick  inte  på  gymnasiet  

och  jag klarade mig bra.  Typ  så.  Och då kanske dom tänker att då

kanske dom inte känner sig lika aktiva i sina barns val på grund av att dom själva inte var aktiva i sina  (Toppskolan,  151006).  

Genom  att  artikulera  vissa  för ldrar  med  kunskap  om  valets  betydelse,  gra-­ den   av   aktivitet   och   konsekvenser   för   elevens   framtid   destabiliserar   Feli   liksom  eleverna  i  citatet  ovan  gymnasievalet  som  sublimt  objekt  -­  rationellt,   fritt  och  oberoende.  Ist llet  presenteras  först llningar  om  en  grundl ggande   skillnad   mellan   olika   sorters   för ldrars   syn   på   gymnasievalet,   vilket   skall   undersökas  mer  i  detalj  under  rubriken  varats  logiker  som  följer.  

 

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 124-128)