• No results found

Studiens design och metodolog

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 30-32)

Föreliggande  studie   r  designad  och  konstruerad  som  en  fallstudie  baserad   på  se  så  kallade  case.  I  studien  ingår  se  grundskolor  (skolår  7-­9)  som   r   bel gna  i  olika  demografiska  områden  i  södra  Sverige.  Studien  har  genom-­ förts  i  enlighet  med  rådande  etiska  riktlinjer  för  forskning  (Vetenskapsrådet   2011).  Detta  inneb r  således  att  samtliga  deltagare  har  fått  information  om   studiens   syfte   och   gett   sitt   samtycke   till   deltagande.   Samtliga   namn   på   de   personer  och  skolor  som  presenteras  i  studien   r  fingerade.  Skolorna  har  fått   ben mningarna  Björnlokaskolan,  N ckrosskolan,  Syr nskolan,  Tistelskolan,   Tulpanskolan  och  Violskolan.  

Fyra  av  de  undersökta  skolorna   r  bel gna  i  en  av  Sveriges  storstadsreg-­ ioner.  N ckrosskolan  ligger  i  vad  som  kan  klassificeras  som  ett  medelklass-­ (Reutersw rd  &  Hylander,  2017).  Reutersw rds  &  Hylanders  (2017)  studie  

pekar  på  att  både  tydlighet  i  rollfördelning  och  konkreta  arbetsuppgifter  ut-­ gör  framgångsfaktorer  för  ett  v lfungerande  elevh lsoteam.  

Forskning  (Weitz  Spånberger,  2011)  pekar  vidare  på  att  goda  relationer   mellan  familj  och  skola   r  s rskilt  betydelsefullt  för  utsatta  elevers  v lbefin-­ nande  och  framtidsutsikter.  Det  stöd  som  skolan  kan  erbjuda   r  avgörande   för  både  för ldrar  och  elever  (Lareau,  2011).  Skolan  kan  erbjuda  både  famil-­ jer  och  elever  socialt  och  k nslom ssigt  stöd,  vilket  i  sin  tur  kan  skydda  barn   och  unga  som  blir  försummade  eller  vara  till  hj lp  för  barn  i  utsatta  situat-­ ioner.  Emellertid  visar  forskning  att  familjer  med  missbruksproblematik  eller   psykisk   sjukdom   ofta   har   svaga   sociala   n tverk   (DePanfilis   &   Dubowitz,   2005).   Tillgång   till   olika   sociala   n tverk   hör   också   samman   med   familjers   socioekonomiska  bakgrund.  Detta  leder  i  sin  tur  till  att  familjer  med  låg  ut-­ bildningsnivå  eller  minoritetsbakgrund  inte  alltid   r  medvetna  om  den  hj lp   och  det  stöd  skolan  och  socialtj nsten  kan  erbjuda  (DePanfilis,  2006;;  Lareau,   2015).  

Forskning  visar  vidare  att  elevers  problem  ofta  hanteras  på  individnivå.   Detta  bidrar  inte  s llan  till  att  fokus  ofta  hamnar  på  individuella  svårigheter   hos   eleven   eller   familjen,   ist llet   för   att   man   h rleder   problem   till   sj lva   skolmiljön  (Guvå,  2009;;  Odenbring  et  al.,  2017).  Bland  annat  yttrar  sig  detta   i  skolans  syn  på  olika  familjer  och  att  elevers  agerande  och  beteende  h nvi-­ sas   till   just   familjebakgrunden.   Skandinavisk   forskning   pekar   på   att   både   samh llet  generellt  och  personal  i  skolan  ofta  uppfattar  elever  med  minori-­ tetsbakgrund   som   s rskilt   problematiska   (Kryger,   2015).   Ofta   anses   denna   grupp  av  elever  ha  s rskilda  problem,  som  relaterar  till  deras  kulturella  och   etniska   familjebakgrund.   N r   för ldrar   med   majoritetsbakgrund   försummar   sina   barn   förklaras   detta   d remot   ofta   i   termer   av   sociala,   psykologiska   och/eller  psykiatriska  problem  (Lunneblad  &  Johansson,  2012).  

Såv l  svensk  som  internationell  forskning  (Ball,  2003;;  Lucas  &  Jernbro,   2014)  pekar  på  att  barn  som  v er  upp  under  knappa  förhållanden  riskerar   s mre  fysisk  och  psykisk  h lsa,  bristande  kognitiva  f rdigheter,  ökad  risk  för   kriminalitet,   samt   l gre   utbildningsnivå,   j mfört   med   barn   och   unga   som   v er   upp   under   b ttre   sociala   och   ekonomiska   förhållanden.   Vidare   visar   forskning  att  familjer  som  lever  i  socialt  och  ekonomiskt  stigmatiserade  bo-­ stadsområden  har  större  risk,  j mfört  med  resursstarka  familjer,  att  hamna  i   sociala  problem  och  kriminalitet  (Hill  et  al.,  2005).  Det  finns  också  ökad  risk   att  uts ttas  för  våld  inom  familjen  om  man  lever  i  social  utsatthet  (Barajas-­ Gonzalez  &  Brooks-­Gunn,  2014;;  DePanfilis,  2006).  

Forskningslitteraturen  som  belyser  skolors  samarbete  med  socialtj nsten   visar  att  det   r  en  betydligt  mer  långdragen  process  innan  det  görs  en  anm -­ lan  om  det  rör  sig  om  barn  som  v er  upp  i  familjer  med  knapp  ekonomi,   j mfört  med  fall  som  rör  drog-­  eller  alkoholmissbruk  eller  hög  skolfrånvaro   (N sman,  2012).  Detta  hör  samman  med  att  skolor  ofta  har  svårigheter  med   att  identifiera  denna  typ  av  problem.  Att  leva  under  ekonomiskt  knappa  för-­ hållanden  uppfattas  som  skamligt  för  de  för ldrar  och  barn  som  lever  under   dylika   förhållanden.   Skolutflykter   r   ett   sådant   konkret   e empel.   De   e tra   kostnader   som   e empelvis   skolutflykter   r   omg rdade   av   skapar   ofta   pro-­ blem  för  denna  grupp  elever  (Harju  &  Thor d,  2011).  Detta  leder  inte  s llan   till   att   denna   grupp   elever   utvecklar   olika   sj lve kluderande   strategier   ge-­ nom  att  e empelvis  vara  frånvarande  från  skolan  vid  skolutflykter  och  andra   aktiviteter   (N sman,   2012).   De   skamk nslor   som   ekonomisk   knapphet   r   omg rdade  av,  inneb r  ofta  att  dessa  för ldrar  och  barn  inte  ber ttar  om  sin   situation  till  berörda  i  skolan.  Detta  i  sin  tur  försvårar  möjligheterna  till  sam-­ verkan   mellan   skola   och   hem   i   dylika   situationer.   Samtidigt   visar   N sman   (2012)  att  i  de  fall  då  skolan  lyckats  identifiera  barnfattigdom  och  eleven  fått   adekvat   stöd,   upplevs   detta   som   något   positivt   och   betydelsefullt   från   ele-­ vens  sida.  

Denna  litteraturgenomgång  visar  att  det  i  dagsl get  finns  förhållandevis   lite  forskning  som  belyser  skolors  arbete  med  att  stödja  elever  som  utsatts   för   försummelse   och   hur   verksamma   i   skolan   relaterar   detta   till   elevers     familjebakgrund.   Givet   denna   bild   kommer   föreliggande   studie   att   kunna   bidra  med  ny  kunskap  om  utsatta  ungdomar  och  hur  skolor  agerar  och  stöttar   berörda  elever  i  dessa  situationer.  

Studiens design och metodologi

Föreliggande  studie   r  designad  och  konstruerad  som  en  fallstudie  baserad   på  se  så  kallade  case.  I  studien  ingår  se  grundskolor  (skolår  7-­9)  som   r   bel gna  i  olika  demografiska  områden  i  södra  Sverige.  Studien  har  genom-­ förts  i  enlighet  med  rådande  etiska  riktlinjer  för  forskning  (Vetenskapsrådet   2011).  Detta  inneb r  således  att  samtliga  deltagare  har  fått  information  om   studiens   syfte   och   gett   sitt   samtycke   till   deltagande.   Samtliga   namn   på   de   personer  och  skolor  som  presenteras  i  studien   r  fingerade.  Skolorna  har  fått   ben mningarna  Björnlokaskolan,  N ckrosskolan,  Syr nskolan,  Tistelskolan,   Tulpanskolan  och  Violskolan.  

Fyra  av  de  undersökta  skolorna   r  bel gna  i  en  av  Sveriges  storstadsreg-­ ioner.  N ckrosskolan  ligger  i  vad  som  kan  klassificeras  som  ett  medelklass-­ (Reutersw rd  &  Hylander,  2017).  Reutersw rds  &  Hylanders  (2017)  studie  

pekar  på  att  både  tydlighet  i  rollfördelning  och  konkreta  arbetsuppgifter  ut-­ gör  framgångsfaktorer  för  ett  v lfungerande  elevh lsoteam.  

Forskning  (Weitz  Spånberger,  2011)  pekar  vidare  på  att  goda  relationer   mellan  familj  och  skola   r  s rskilt  betydelsefullt  för  utsatta  elevers  v lbefin-­ nande  och  framtidsutsikter.  Det  stöd  som  skolan  kan  erbjuda   r  avgörande   för  både  för ldrar  och  elever  (Lareau,  2011).  Skolan  kan  erbjuda  både  famil-­ jer  och  elever  socialt  och  k nslom ssigt  stöd,  vilket  i  sin  tur  kan  skydda  barn   och  unga  som  blir  försummade  eller  vara  till  hj lp  för  barn  i  utsatta  situat-­ ioner.  Emellertid  visar  forskning  att  familjer  med  missbruksproblematik  eller   psykisk   sjukdom   ofta   har   svaga   sociala   n tverk   (DePanfilis   &   Dubowitz,   2005).   Tillgång   till   olika   sociala   n tverk   hör   också   samman   med   familjers   socioekonomiska  bakgrund.  Detta  leder  i  sin  tur  till  att  familjer  med  låg  ut-­ bildningsnivå  eller  minoritetsbakgrund  inte  alltid   r  medvetna  om  den  hj lp   och  det  stöd  skolan  och  socialtj nsten  kan  erbjuda  (DePanfilis,  2006;;  Lareau,   2015).  

Forskning  visar  vidare  att  elevers  problem  ofta  hanteras  på  individnivå.   Detta  bidrar  inte  s llan  till  att  fokus  ofta  hamnar  på  individuella  svårigheter   hos   eleven   eller   familjen,   ist llet   för   att   man   h rleder   problem   till   sj lva   skolmiljön  (Guvå,  2009;;  Odenbring  et  al.,  2017).  Bland  annat  yttrar  sig  detta   i  skolans  syn  på  olika  familjer  och  att  elevers  agerande  och  beteende  h nvi-­ sas   till   just   familjebakgrunden.   Skandinavisk   forskning   pekar   på   att   både   samh llet  generellt  och  personal  i  skolan  ofta  uppfattar  elever  med  minori-­ tetsbakgrund   som   s rskilt   problematiska   (Kryger,   2015).   Ofta   anses   denna   grupp  av  elever  ha  s rskilda  problem,  som  relaterar  till  deras  kulturella  och   etniska   familjebakgrund.   N r   för ldrar   med   majoritetsbakgrund   försummar   sina   barn   förklaras   detta   d remot   ofta   i   termer   av   sociala,   psykologiska   och/eller  psykiatriska  problem  (Lunneblad  &  Johansson,  2012).  

Såv l  svensk  som  internationell  forskning  (Ball,  2003;;  Lucas  &  Jernbro,   2014)  pekar  på  att  barn  som  v er  upp  under  knappa  förhållanden  riskerar   s mre  fysisk  och  psykisk  h lsa,  bristande  kognitiva  f rdigheter,  ökad  risk  för   kriminalitet,   samt   l gre   utbildningsnivå,   j mfört   med   barn   och   unga   som   v er   upp   under   b ttre   sociala   och   ekonomiska   förhållanden.   Vidare   visar   forskning  att  familjer  som  lever  i  socialt  och  ekonomiskt  stigmatiserade  bo-­ stadsområden  har  större  risk,  j mfört  med  resursstarka  familjer,  att  hamna  i   sociala  problem  och  kriminalitet  (Hill  et  al.,  2005).  Det  finns  också  ökad  risk   att  uts ttas  för  våld  inom  familjen  om  man  lever  i  social  utsatthet  (Barajas-­ Gonzalez  &  Brooks-­Gunn,  2014;;  DePanfilis,  2006).  

konstruerar  och  reproducerar  specifika  förståelser  av  klass.  Enligt  Bourdieu   (1998)  reproduceras  olika  gruppers  livsvillkor  och  position,  dvs.  deras  soci-­ ala  klasstillhörighet,  i  relation  till  gruppers  kapitalvolym.  Kapitalen   r  både   abstrakta   och   materiella.   Kapitalen   omfattar   olika   aspekter   så   som   h lsa,   utbildningsnivå,   livsstil,   dialekt   och   sociala   n tverk.   I   föreliggande   studie   fokuseras  två  av  Bourdieus  kapitalformer:  ekonomiskt  och  kulturellt  kapital.   Begreppet  ekonomiskt  kapital  anv nds  för  att  analysera  hur  de  professionella   positionerar   elevernas   och   deras   familjer   utifrån   ekonomisk   situation   och   livsstil,  medan  det  kulturella  kapitalet  anv nds  för  att  analysera  för ldrarnas   utbildningsnivå  och  arbete  samt  familjens  livsstil  och  kulturella  vanor.  

I  relation  till  Bourdieus  terminologi  appliceras   ven  Skeggs  (2004)  defi-­ nition   av   klassbegreppet   i   studien.   Enligt   Skeggs   (1997)   utgör   det   ekono-­ miska   kapitalet   ett   centralt   verktyg   för   att   förstå   och   tolka   hur   materiella   resurser   bidrar   till   hur   social   oj mlikhet   och   klass   konstrueras   i   samh llet.   För   föreliggande   studies   vidkommande   blir   denna   teoretiska   utgångspunkt   central  för  att  förstå  och  tolka  hur  social  klass  reproduceras  i  skolan.  Vidare   riktas   intresset   mot   hur   och   på   vilket   s tt   familjebakgrund   framtr der   i   de   professionellas  ber ttelser,  inte  minst  i  relation  till  hur  olika  elever  position-­ eras  utifrån  deras  s tt  att  agera  samt  deras  kl dsel,  utseende  och  stil  (Skeggs,   1997,  2004).  Enligt  Skeggs  (2004)   r  också  diskurser  om  klass  och  hygien   t tt   sammankopplade.   Skeggs   menar   att   diskurser   om   hygien   har   varit   centralt   för   uppr tthållandet   av   klasskillnader   genom   historien.   Hygien   har   artikulerats  som  en  moralisk  fråga  då  priviligierade  grupper  i  samh llet  har   kategoriserat   och   klassificerat   socialt   utsatta   grupper   i   samh llet   som   både   ohygieniska  och  omoraliska.  N ra  sammankopplat  till  diskurser  om  hygien   r   v rderingar   om   respektabilitet   (Skeggs   1997).   Olika   kategoriseringar   av   olika  sociala  grupper  som  respektabla  och  icke-­respektabla   r  också  en  mar-­ kör  som  e isterat  genom  historien.  Enligt  Skeggs  har  respektabiliteten  varit   ett  s tt  för  medelklassen  att  positionera  sig  gentemot  arbetarklassen.  Ett  av   moraliska   omdömena   från   medelklassens   sida   har   varit   att   arbetarklassen   inte  klarar  av  att  ge  sina  barn  adekvat  omsorg.  I  denna  studie  utgör  Skeggs   förklaringsmodell   av   klassbegreppet   ett   centralt   teoretiskt   ramverk   för   att   förstå  hur  de  professionella  i  skolan  konstruerar  och  reproducerar  diskurser   rörande  hygien,  omsorg  och  klass.    

Sammanfattningsvis  studeras  elevh lsopersonalens  tal  om  elevers  utsatt-­ het  samt  vilka  förklaringar  de  professionella  ger  till  för ldrars  försummelse   och   hur   eleverna   kategoriseras   utifrån   familjebakgrund   (Foucault,   2000;;   Skeggs,  1997).  Av  intresse  för  studien   r  också  hur  skolan  beskriver  sig  han-­ område,   Syr nskolan   ligger   i   vad   som   kan   definieras   som   ett   gentrifierat  

bostadsområde,  Björnlokaskolan  ligger  i  ett  av  kommunens  mest  socialt-­  och   ekonomiska   utsatta   bostadsområden   och   Violskolan   r   en   fristående   skola   som   attraherar   elever   från   såv l   kommunen   som   kringliggande   kranskom-­ muner.   Huvuddelen   av   eleverna   på   skolan   har   högutbildade   för ldrar   och   majoriteten  av  eleverna  har  rötter  i  andra  l nder.    

Tulpanskolan   och   Tistelskolan   r   lokaliserade   i   två   mindre   orter   i   två   andra   kommuner.   Den   stadsdel   i   vilken   Tulpanskolan   ligger   kan   beskrivas   vara   relativt   blandad   i   relation   till   elevernas   socioekonomiska   och   etniska   bakgrund.  Eleverna  på  Tistelskolan  har  varierad  medelklassbakgrund,  såv l   elever  med  övre-­  som  l gre  medelklassbakgrund  går  på  skolan.  

Studien  baseras  på  olika  typer  av  data:  individuella  intervjuer  samt  fokus-­ gruppintervjuer  med  nyckelpersoner  i  skolornas  elevh lsoteam;;  observation-­ er  från  elevh lsoteamen  samt  olika  officiella  dokument.  Nyckelpersonerna  i   elevh lsoteamen   utgjordes   av   rektorer,   skolsköterskor,   kuratorer,   special-­ pedagoger,  skolv rdinnor  och  i  ett  fall  också  en  skolpsykolog.  De  se  casen,   eller   fallstudierna,   följer   en   liknande   struktur,   men   av   olika   sk l   fick   pro-­ jektet  endast  tillgång  till  elevh lsomöten  på  två  av  skolorna.  

De   övergripande   frågor   som   låg   till   grund   för   intervjuerna   tog   sin   ut-­ gångspunkt  i  följande  huvudteman:  1)  frågor  om  skolans  historiska  bakgrund   och  nuvarande  situation,  2)  frågor  rörande  skolans  arbete  med  utsatta  elever,   3)   frågor   rörande   skolans   samarbete   med   familjer   och   andra   institutioner   i   samh llet,  samt  4)  frågor  rörande  likabehandlingsplaner  och  andra  typer  av   lokala  styrdokument.    

Föreliggande  artikel  baseras  på  den  delen  av  materialet  som  utgörs  av  in-­ tervjuer   och   observationer.   Totalt   genomfördes   ett   30-­tal   intervjuer     en   timma  vilket  har  genererat  upp  till  trettio  timmar  inspelat  material.  Samtliga   intervjuer  har  spelats  in  och  skrivits  ut  ordagrant.  Elevh lsomötena  har  do-­ kumenterats   genom   handskrivna   f ltanteckningar   som   sedan   renskrivits   på   dator.  Dessa  möten  varade  mellan  en  till  två  timmar.  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 30-32)