• No results found

Multimodala texter och bedömning i styrdokument och bedömningsstöd

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 48-52)

I  följande  avsnitt  ges  en  bakgrund  till  de  verktyg  för  att  tala  om  bedömning   av  elevers  multimodala  te tskapande,  som  l rare  generellt  har  tillgång  till  i   form  av  styrdokument,  bedömningsstöd  distribuerat  av  Skolverket  som  Nya   Språket  lyfter  (NSL)  och  de  bedömningspraktiker  som  de  obligatoriska  nat-­ en  viss  konte t  skapar  förv ntningar  om  vad  som  k nnetecknar  kvalitet  i  en  

te t,  vilket  formar  bedömningspraktiker  då  såv l  det  multimodala  innehållet   som  det  s tt  vi  behandlar  multimodal  te t   r  kulturellt  format.  I  likhet  med   Cope  m.fl.  (2011),  drar  Oldham  (2005)  slutsatsen  att  aspekter  som  l rs  ut  i   skolan   r  undantagna  i  bedömning.  

Begreppet   multimodalitet   fångar   och   beskriver   hur   olika   semiotiska   re-­ surser  bidrar  till  att  föra  fram  budskapet  i  en  te t  (Kress,  2010).  En  central   fråga  h r   r  hur  olika  resurser  bidrar  till  meningsskapande  i  den  konte t  som   te ten   skapas   i   (Kress   &   van   Leeuwen,   1996;;   Cope   &   Kalantzis,   2000).   Olika   resurser   och   media   har   olika   möjligheter   och   begr nsningar,   det   vill   s ga  olika  erbjudanden.  D rmed  behövs  kunskap  om  hur  te t  kan  betraktas  i   ljuset  av  vilka  resurser  som  anv nds  till  att  uttrycka  vad  och  på  vilket  s tt   dessa  anv nds  och  samspelar  för  meningsskapande.  Magnusson  (2014)  visar   i   sin   undersökning   av   meningsskapande   i   gymnasieskolan   hur   multimodal   tolkningsram  möjliggör  för  såv l  elever  som  l rare  att  uppm rksamma  både   det   generella   meningsskapandet   och   hur   resurser   anv nds   i   det   specifika   meningsskapandet.   Magnusson   uppm rksammar   inte   e plicit   bedömning   men  studiens  resultat  visar   ndå  på  vikten  av  att  ha  tillgång  till  ett  ramverk   för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  te t.  Betydelsen  av  detta  aktualiseras   ven  genom  Borgfeldts  (2017)  intervjustudie  av  hur  en  l rare  resonerar  kring   bedömning   av   sina   årskurs   3   elevers   multimodala   te ter.   Resultaten   visar   svårigheter  vad  g ller  att  inte  bara  uppm rksamma  att  olika  semiotiska  re-­ surser  anv nds  utan  v ga  samman  dem  till  en  helhet  och  att  bedömningarna   fokuserar  graden  av  noggrannhet  snarare   n  kunskap.    

Vikten  av  att  l rare  utvecklar  ett  metaspråk  för  att  tala  om,  undervisa  om   och   bedöma   multimodala   te ter   lyfts   fram   av   en   rad   forskare   som   Bearne   (2003;;  2009a;;  2009b),  Cloonan  (2011),  Hung,  Chiu  och  Yeh  (2013),  Matt-­ hewman   m.fl.   (2004)  och  Wyatt-­Smith  och  Kimber  (2009).  Gemensamt   r   att  man  h r  inte  enbart  talar  om  olika  semiotiska  resurser  som  meningsb -­ rande  och  meningsskapande.  Med  h nvisning  till  New  London  Group  (1996)   och  Cope  och  Kalantzis  (2000)  framhålls   ven  design  av  te t,  hur  den  orga-­ niseras  och  vilka  modaliteter  som  kombineras,  som  en  viktig  del  i  bedöm-­ ning.  En  gemensam  terminologi  och  ett  ramverk  för  att  beskriva  multimodal   te t  lyfts  av  Bearne  (2003)  som  en  nödv ndighet  för  att  elevers  erfarenheter   och  kunskap  om  multimodalitet  ska  bli  en  realitet  i  klassrummen.  Dock  visar   tidigare  studier  av  l rares  arbete  med  att  utveckla  en  terminologi  för  att  tala   om  multimodal  te t  utifrån  den  modell  som  presenteras  i  Kalantzis  och  Cope   (2012)  hur  detta  visat  sig  problematiskt.  Den  multimodala  terminologin  upp-­ fattades   som   abstrakt   och   svår   att   applicera   i   den   pedagogiska   praktiken   (Cloonan,  2011).  Många  av  de  begrepp  och  företeelser  som  omfattas  av  den   multimodala   terminologin   ligger   utanför   vad   som   traditionellt   omfattas   av   literacyundervisningen   och   r   obekanta   för   l rarna   (Matthewman   m.fl.,   2004).  

En  beskrivning  av  vad  som  k nnetecknar  progression  i  multimodal  te t-­ hantering,   utvecklat   utifrån   erfarenheter   i   forskningsprojektet   More   Than   Words  (Bearne,  Ellis,  Graham,  Hulmes  &  Merchant,  2004;;  2005)  presente-­ ras  i  Bearne  och  Wolstencroft  (2007).  Genom  att  ta  utgångspunkt  i  e iste-­ rande  bedömningsaspekter,  men  utvidgat  och  anpassat  till  digitalt  och  mul-­ timodalt  te tskapande,  sker  h r  ett  n rmande  mot  den  pedagogiska  konte -­ ten.  Beskrivningen  kan  dels  utgöra  grund  för  l rare  att  utveckla  ett  språk  för   att  tala  om  multimodal  te t  (Bearne  2009a,  s.  21),  dels  fungera  för  bedöm-­ ning  som  v rderar  f rdigheter  som  e kluderas  i  etablerade  bedömningsprak-­ tiker  (Bearne,  2017).  I  tidigare  artiklar  har  Bearne  utifrån  ett  socialsemiotiskt   perspektiv  betonat  att  ett  s tt  att  tala  om  multimodala  te ter  inte  bara  behö-­ ver  uppm rksamma  olika  dimensioner  av  den  multimodala  te ten.  Det  behö-­ ver  också  bygga  på  en  förståelse  för  meningsskapande  och  meningsskapan-­ dets  möjligheter  i  olika  modaliteter  och  medium  för  att  undersöka  såv l  vad   som  möjliggörs  i  olika  modaliteter  och  media  och  te tens  logik  och  koherens   genom  hur  dess  komponenter  förhåller  sig  till  varandra  (Bearne,  2003;;  Be-­ arne  &  Kress,  2001).  Dessa  aspekter   r  dock  inte  e plicitgjorda  i  Bearne  och   Wolstencrofts  (2007)  beskrivning  (jmf.  Towndrow  m.fl.,  2013,  s.  332).  

Multimodalitet   i   undervisningen   överskrider   mnesgr nserna   och   berör   både   modersmåls mnet   och   estetiska   mnen.   Enligt   Matthewman   m.fl.   (2004)  inneb r  de  sp nningar  som  h r  skapas  en  utmaning  för  att  utveckla  ett   gemensamt  metaspråk  och  en  multimodal  bedömningspraktik.  Vi  ser  h rmed   hur   utvecklandet   av   en   multimodal   bedömningspraktik   inte   bara   begr nsas   av  en  diskurs  d r  det  talade  och  skrivna  ordet  överordnas  andra  modaliteter.   Det  multimodala  sk r  över   mnesgr nser  och  utmanar  svensk mnet  och  dess   gr nser  mot  estetiska   mnen  (Eri on,  Marner,  Scheid,  Strandberg  &  Örten-­ gren,  2012;;  Matthewman  m.fl.,  2004).  

Genomgången  av  tidigare  forskning  visar  på  sp nningsf lt  mellan  å  ena   sidan   barns   multimodala   och   multimediala   te terfarenheter   och   skolans   undervisning  inom  svensk mnet  samt  i  vad  l rare  förv ntas  göra  och  vilka   redskap  de  har  tillgång  till.  Många  har  betonat  vikten  av  att  l rare  utvecklar   ett  språk  för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  elevte t  men  få  studier  under-­ söker  just  detta  vilket  föreliggande  studie  bidrar  med.  Dessutom  belyser  få   studier  bedömning  av  multimodal  elevte t  i  den  tidiga  literacyundervisning-­ en  varför   ven  studiens  fokus  på  lågstadiel rare  utgör  ett  bidrag  till  f ltet.  

 

Multimodala texter och bedömning i styrdokument och

bedömningsstöd

I  följande  avsnitt  ges  en  bakgrund  till  de  verktyg  för  att  tala  om  bedömning   av  elevers  multimodala  te tskapande,  som  l rare  generellt  har  tillgång  till  i   form  av  styrdokument,  bedömningsstöd  distribuerat  av  Skolverket  som  Nya   Språket  lyfter  (NSL)  och  de  bedömningspraktiker  som  de  obligatoriska  nat-­ en  viss  konte t  skapar  förv ntningar  om  vad  som  k nnetecknar  kvalitet  i  en  

te t,  vilket  formar  bedömningspraktiker  då  såv l  det  multimodala  innehållet   som  det  s tt  vi  behandlar  multimodal  te t   r  kulturellt  format.  I  likhet  med   Cope  m.fl.  (2011),  drar  Oldham  (2005)  slutsatsen  att  aspekter  som  l rs  ut  i   skolan   r  undantagna  i  bedömning.  

Begreppet   multimodalitet   fångar   och   beskriver   hur   olika   semiotiska   re-­ surser  bidrar  till  att  föra  fram  budskapet  i  en  te t  (Kress,  2010).  En  central   fråga  h r   r  hur  olika  resurser  bidrar  till  meningsskapande  i  den  konte t  som   te ten   skapas   i   (Kress   &   van   Leeuwen,   1996;;   Cope   &   Kalantzis,   2000).   Olika   resurser   och   media   har   olika   möjligheter   och   begr nsningar,   det   vill   s ga  olika  erbjudanden.  D rmed  behövs  kunskap  om  hur  te t  kan  betraktas  i   ljuset  av  vilka  resurser  som  anv nds  till  att  uttrycka  vad  och  på  vilket  s tt   dessa  anv nds  och  samspelar  för  meningsskapande.  Magnusson  (2014)  visar   i   sin   undersökning   av   meningsskapande   i   gymnasieskolan   hur   multimodal   tolkningsram  möjliggör  för  såv l  elever  som  l rare  att  uppm rksamma  både   det   generella   meningsskapandet   och   hur   resurser   anv nds   i   det   specifika   meningsskapandet.   Magnusson   uppm rksammar   inte   e plicit   bedömning   men  studiens  resultat  visar   ndå  på  vikten  av  att  ha  tillgång  till  ett  ramverk   för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  te t.  Betydelsen  av  detta  aktualiseras   ven  genom  Borgfeldts  (2017)  intervjustudie  av  hur  en  l rare  resonerar  kring   bedömning   av   sina   årskurs   3   elevers   multimodala   te ter.   Resultaten   visar   svårigheter  vad  g ller  att  inte  bara  uppm rksamma  att  olika  semiotiska  re-­ surser  anv nds  utan  v ga  samman  dem  till  en  helhet  och  att  bedömningarna   fokuserar  graden  av  noggrannhet  snarare   n  kunskap.    

Vikten  av  att  l rare  utvecklar  ett  metaspråk  för  att  tala  om,  undervisa  om   och   bedöma   multimodala   te ter   lyfts   fram   av   en   rad   forskare   som   Bearne   (2003;;  2009a;;  2009b),  Cloonan  (2011),  Hung,  Chiu  och  Yeh  (2013),  Matt-­ hewman   m.fl.   (2004)  och  Wyatt-­Smith  och  Kimber  (2009).  Gemensamt   r   att  man  h r  inte  enbart  talar  om  olika  semiotiska  resurser  som  meningsb -­ rande  och  meningsskapande.  Med  h nvisning  till  New  London  Group  (1996)   och  Cope  och  Kalantzis  (2000)  framhålls   ven  design  av  te t,  hur  den  orga-­ niseras  och  vilka  modaliteter  som  kombineras,  som  en  viktig  del  i  bedöm-­ ning.  En  gemensam  terminologi  och  ett  ramverk  för  att  beskriva  multimodal   te t  lyfts  av  Bearne  (2003)  som  en  nödv ndighet  för  att  elevers  erfarenheter   och  kunskap  om  multimodalitet  ska  bli  en  realitet  i  klassrummen.  Dock  visar   tidigare  studier  av  l rares  arbete  med  att  utveckla  en  terminologi  för  att  tala   om  multimodal  te t  utifrån  den  modell  som  presenteras  i  Kalantzis  och  Cope   (2012)  hur  detta  visat  sig  problematiskt.  Den  multimodala  terminologin  upp-­ fattades   som   abstrakt   och   svår   att   applicera   i   den   pedagogiska   praktiken   (Cloonan,  2011).  Många  av  de  begrepp  och  företeelser  som  omfattas  av  den   multimodala   terminologin   ligger   utanför   vad   som   traditionellt   omfattas   av   literacyundervisningen   och   r   obekanta   för   l rarna   (Matthewman   m.fl.,   2004).  

av   det   språkutvecklande   arbetet.   H r,   i   kommentarerna   till   observations-­ punkterna  och  i  förslagen  till  vad  undervisningen  bör  ge  utrymme  för,  finns   liksom  i  kursplanerna,  ett  multimodalt  perspektiv  representerat   ven  om  inte   begreppet   multimodalitet   anv nds.   Observationspunkterna   som   bygger   på   kunskapskraven   omfattar   sådant   som   om   eleven   kan   ber tta   med   stöd   av   bilder  och  skapa  te ter  d r  ord  och  bild  samspelar.  I  den  senaste  omarbet-­ ningen   från   juni   2016   tar   man   ven   upp   observationspunkter   som   rör   för-­ mågan   att   resonera   kring   hur   man   kan   anv nda   bilder   som   samspelar   med   och  först rker  te ten  samt  hur  detta  kan  bearbetas  (Skolverket,  2016).  H r   har   det   med   andra   ord   skett   en   utveckling   mot   att   förtydliga   och   först rka   multimodala   aspekter   av   literacyutvecklingen.   Förtydligandena   och   om-­ skrivningarna  inneb r  en  förskjutning  från  att  fr mst  behandla  olika  uttrycks-­ former  och  gestaltande  som  en  v g  till  skriftspråkskompetens  mot  att  multi-­ modal  te thantering  (fr mst  bild  och  te t)  betraktas  som  en  del  av  den  kom-­ munikativa  kompetensen.  

NP3   r  obligatoriska  och  prövar  några,  men  inte  alla,  kunskapskrav  som   anges  i  kursplanen  i  Sv/SvA.  Provuppgifterna  omarbetas  varje  år  och   ven  i   det  bedömningsstöd  som  ges  via  Skolverket  sker  omarbetningar  och  uppda-­ teringar.4  Gemensamt  för  de  bedömningspunkter  som  prövades  åren  n r  före-­

liggande  studie  genomfördes  var  att  delproven  som  prövar  skrivförmåga  inte   uppm rksammade   multimodal   te thantering.   Fr mst   bedöms   förmågan   att   skriva  ber ttande  te t  med  röd  tråd  och  fungerande  handling,  faktate t  med   tydligt   innehåll,   att   anv nda   mnesspecifika   ord   samt   förmågan   vad   g ller   stavning  och  interpunktion.  Som  stöd  för  l rarnas  bedömning  gavs  vid  tiden   för   studien   e empel   på   elevte ter   och   bedömningar   från   tidigare   prov   på   provkonstruktörens   hemsida.   Dessa   illustrerade   olika   grader   av   måluppfyl-­ lelse   för   att   konkretisera   bedömningskriterierna   och   ge   förebilder   för   hur   måluppfyllelsen  kan  formuleras  i  bedömningen.    

Det  empiriska  materialet  producerades  innan  den  senaste  revideringen  av   NSL  samt  Lgr11.  Det  stöd  för  att  uppm rksamma  multimodala  aspekter  av   te t  och  te tkompetens  som  ges  i  den  omarbetade  versionen  av  NSL,  och  de   förtydliganden  vad  g ller  digital  kompetens  som  l roplanen  kompletterades   med  2017,  var  d rmed  inte  tillg ngligt  för  studiens  deltagare.  Revideringarna   visar   d remot   på   en   uppv rdering   och   förtydligande   av   det   multimodala   perspektivet   i   svensk mnet,   vilket   aktualiserar   relevansen   av   föreliggande   studie.  

 

     

4 Information finns på Skolverkets hemsida https://www.skolverket.se/bedomning/nationella- prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3 samt provkonstruktörernas hemsida http://www.natprov.nordiska.uu.se/ap3/

ionella  proven  i  årskurs  3  (NP3)  utgör.   ven  om  tala,  lyssna,  l sa  och  skriva   h nger   samman   i   språkutvecklingen,   fokuserar   vi   h r   de   delar   som   berör   skrivande  och  te tskapande  då  studien  behandlar  bedömning  av  elevte ter.   2017   reviderades   Lgr11   med   förtydliganden   vad   g ller   digital   kompetens.   Det   som   tillkommit   efter   studiens   genomförande   r   markerat   med   kursiv   te t.  

Vad  g ller  skrivande  anger  kursplanen  följande  som  l gsta  godtagbara   krav   för   att   nå   målen   i   årskurs   3,   varav   det   som   g ller   multimodal   te t   r   understruket  i  citatet  (Skolverket,  2017,  s.  258;;  vår  understrykning):  

 

Eleven  kan  skriva  enkla  te ter  med  l slig  handstil  och  på  dator.  I  te -­ terna   kan   eleven   anv nda   stor   bokstav,   punkt   och   frågetecken   samt   stava   ord   som   eleven   sj lv   ofta   anv nder   och   som   r   vanligt   före-­ kommande   i   elevn ra   te ter.   De   ber ttande   te ter   eleven   skriver   har   tydlig  inledning,  handling  och  avslutning.  Eleven  kan  söka  informat-­ ion  ur  någon  anvisad  k lla  och  återger  då  grundl ggande  delar  av  in-­ formationen  i  enkla  former  av  faktate ter.  Te terna  innehåller  grund-­ l ggande   mnesspecifika  ord  och  begrepp  som  anv nds  så  att  innehål-­ let  klart  framgår.  Genom  att  kombinera  sina  te ter  med  bilder  kan  ele-­ ven  förtydliga  och  först rka  sina  budskap.  Dessutom  kan  eleven  uti-­ från  givna  frågor  ge  enkla  omdömen  om  sina  egna  och  andras  te ter   samt  utifrån  respons  bearbeta  och  förtydliga  sina  te ter  på  ett  enkelt   s tt.  

 

Medan  kunskapskraven  bara  tar  upp  te ter  d r  ord  och  bild  kombineras  för   att  förtydliga  och  först rka  budskapet  så  ges  en  vidare  syn  på  te t  och  språk-­ förmåga   i   syftesbeskrivningen.   H r   anges   att   eleven   ska   ges   möjlighet   att   utveckla   kunskap   om   hur   man   formulerar   egna   åsikter   och   tankar   i   olika   slags  te ter  och  genom  skilda  medier ,  att  de  ska   ges möjligheter att kom-

municera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter  samt  att  

eleverna  ska   stimuleras  till  att  uttrycka  sig  genom  olika  estetiska  uttrycks-­ former  (s.  252).  I  det  centrala  innehållet  anges  att  eleverna  ska  få  möta  och  

skapa  te ter  d r  ord  och  bild  samspelar,  såväl med som utan digitala verk-

tyg ,  anv nda   bilder,  digitala medier och verktyg  samt  andra  hj lpmedel  

som  stöd  för  muntliga  presentationer  men  också  att  de  ska  få   strategier  för   att  skriva  olika  typer  av  te ter  med  anpassning  till  deras  typiska  uppbyggnad   och  språkliga  drag  (s.  253).  Ett  multimodalt  perspektiv   r  om  inte  framtr -­ dande  så  n rvarande  och  framförallt  tolkningsbart  i  styrdokumentens  skriv-­ ningar  (jmf  Magnusson,  2014).  I  revideringen  2017  har  det  digitala  betonats   tydligare  vilket  indirekt  aktualiserar  det  multimodala.  

I  l rarhandledningen  till  NSL  (Skolverket,  2012;;  2016)  ges  en  översiktlig   beskrivning   av   den   forskningsbakgrund   som   materialet   vilar   på   d r   man   bland  annat  tar  upp  elevers  språkliga  landskap  (kopplat  till  kulturella  erfa-­ renheter  och  olika  medier)  och  olika  uttrycksformer  och  gestaltande  som  del  

av   det   språkutvecklande   arbetet.   H r,   i   kommentarerna   till   observations-­ punkterna  och  i  förslagen  till  vad  undervisningen  bör  ge  utrymme  för,  finns   liksom  i  kursplanerna,  ett  multimodalt  perspektiv  representerat   ven  om  inte   begreppet   multimodalitet   anv nds.   Observationspunkterna   som   bygger   på   kunskapskraven   omfattar   sådant   som   om   eleven   kan   ber tta   med   stöd   av   bilder  och  skapa  te ter  d r  ord  och  bild  samspelar.  I  den  senaste  omarbet-­ ningen   från   juni   2016   tar   man   ven   upp   observationspunkter   som   rör   för-­ mågan   att   resonera   kring   hur   man   kan   anv nda   bilder   som   samspelar   med   och  först rker  te ten  samt  hur  detta  kan  bearbetas  (Skolverket,  2016).  H r   har   det   med   andra   ord   skett   en   utveckling   mot   att   förtydliga   och   först rka   multimodala   aspekter   av   literacyutvecklingen.   Förtydligandena   och   om-­ skrivningarna  inneb r  en  förskjutning  från  att  fr mst  behandla  olika  uttrycks-­ former  och  gestaltande  som  en  v g  till  skriftspråkskompetens  mot  att  multi-­ modal  te thantering  (fr mst  bild  och  te t)  betraktas  som  en  del  av  den  kom-­ munikativa  kompetensen.  

NP3   r  obligatoriska  och  prövar  några,  men  inte  alla,  kunskapskrav  som   anges  i  kursplanen  i  Sv/SvA.  Provuppgifterna  omarbetas  varje  år  och   ven  i   det  bedömningsstöd  som  ges  via  Skolverket  sker  omarbetningar  och  uppda-­ teringar.4  Gemensamt  för  de  bedömningspunkter  som  prövades  åren  n r  före-­

liggande  studie  genomfördes  var  att  delproven  som  prövar  skrivförmåga  inte   uppm rksammade   multimodal   te thantering.   Fr mst   bedöms   förmågan   att   skriva  ber ttande  te t  med  röd  tråd  och  fungerande  handling,  faktate t  med   tydligt   innehåll,   att   anv nda   mnesspecifika   ord   samt   förmågan   vad   g ller   stavning  och  interpunktion.  Som  stöd  för  l rarnas  bedömning  gavs  vid  tiden   för   studien   e empel   på   elevte ter   och   bedömningar   från   tidigare   prov   på   provkonstruktörens   hemsida.   Dessa   illustrerade   olika   grader   av   måluppfyl-­ lelse   för   att   konkretisera   bedömningskriterierna   och   ge   förebilder   för   hur   måluppfyllelsen  kan  formuleras  i  bedömningen.    

Det  empiriska  materialet  producerades  innan  den  senaste  revideringen  av   NSL  samt  Lgr11.  Det  stöd  för  att  uppm rksamma  multimodala  aspekter  av   te t  och  te tkompetens  som  ges  i  den  omarbetade  versionen  av  NSL,  och  de   förtydliganden  vad  g ller  digital  kompetens  som  l roplanen  kompletterades   med  2017,  var  d rmed  inte  tillg ngligt  för  studiens  deltagare.  Revideringarna   visar   d remot   på   en   uppv rdering   och   förtydligande   av   det   multimodala   perspektivet   i   svensk mnet,   vilket   aktualiserar   relevansen   av   föreliggande   studie.  

 

     

4 Information finns på Skolverkets hemsida https://www.skolverket.se/bedomning/nationella- prov/alla-nationella-prov-i-skolan/arskurs-3 samt provkonstruktörernas hemsida http://www.natprov.nordiska.uu.se/ap3/

ionella  proven  i  årskurs  3  (NP3)  utgör.   ven  om  tala,  lyssna,  l sa  och  skriva   h nger   samman   i   språkutvecklingen,   fokuserar   vi   h r   de   delar   som   berör   skrivande  och  te tskapande  då  studien  behandlar  bedömning  av  elevte ter.   2017   reviderades   Lgr11   med   förtydliganden   vad   g ller   digital   kompetens.   Det   som   tillkommit   efter   studiens   genomförande   r   markerat   med   kursiv   te t.  

Vad  g ller  skrivande  anger  kursplanen  följande  som  l gsta  godtagbara   krav   för   att   nå   målen   i   årskurs   3,   varav   det   som   g ller   multimodal   te t   r   understruket  i  citatet  (Skolverket,  2017,  s.  258;;  vår  understrykning):  

 

Eleven  kan  skriva  enkla  te ter  med  l slig  handstil  och  på  dator.  I  te -­ terna   kan   eleven   anv nda   stor   bokstav,   punkt   och   frågetecken   samt   stava   ord   som   eleven   sj lv   ofta   anv nder   och   som   r   vanligt   före-­ kommande   i   elevn ra   te ter.   De   ber ttande   te ter   eleven   skriver   har   tydlig  inledning,  handling  och  avslutning.  Eleven  kan  söka  informat-­ ion  ur  någon  anvisad  k lla  och  återger  då  grundl ggande  delar  av  in-­ formationen  i  enkla  former  av  faktate ter.  Te terna  innehåller  grund-­ l ggande   mnesspecifika  ord  och  begrepp  som  anv nds  så  att  innehål-­ let  klart  framgår.  Genom  att  kombinera  sina  te ter  med  bilder  kan  ele-­ ven  förtydliga  och  först rka  sina  budskap.  Dessutom  kan  eleven  uti-­ från  givna  frågor  ge  enkla  omdömen  om  sina  egna  och  andras  te ter   samt  utifrån  respons  bearbeta  och  förtydliga  sina  te ter  på  ett  enkelt   s tt.  

 

Medan  kunskapskraven  bara  tar  upp  te ter  d r  ord  och  bild  kombineras  för   att  förtydliga  och  först rka  budskapet  så  ges  en  vidare  syn  på  te t  och  språk-­ förmåga   i   syftesbeskrivningen.   H r   anges   att   eleven   ska   ges   möjlighet   att   utveckla   kunskap   om   hur   man   formulerar   egna   åsikter   och   tankar   i   olika   slags  te ter  och  genom  skilda  medier ,  att  de  ska   ges möjligheter att kom-

municera i digitala miljöer med interaktiva och föränderliga texter  samt  att  

eleverna  ska   stimuleras  till  att  uttrycka  sig  genom  olika  estetiska  uttrycks-­ former  (s.  252).  I  det  centrala  innehållet  anges  att  eleverna  ska  få  möta  och  

skapa  te ter  d r  ord  och  bild  samspelar,  såväl med som utan digitala verk-

tyg ,  anv nda   bilder,  digitala medier och verktyg  samt  andra  hj lpmedel  

som  stöd  för  muntliga  presentationer  men  också  att  de  ska  få   strategier  för   att  skriva  olika  typer  av  te ter  med  anpassning  till  deras  typiska  uppbyggnad   och  språkliga  drag  (s.  253).  Ett  multimodalt  perspektiv   r  om  inte  framtr -­ dande  så  n rvarande  och  framförallt  tolkningsbart  i  styrdokumentens  skriv-­ ningar  (jmf  Magnusson,  2014).  I  revideringen  2017  har  det  digitala  betonats   tydligare  vilket  indirekt  aktualiserar  det  multimodala.  

I  l rarhandledningen  till  NSL  (Skolverket,  2012;;  2016)  ges  en  översiktlig   beskrivning   av   den   forskningsbakgrund   som   materialet   vilar   på   d r   man   bland  annat  tar  upp  elevers  språkliga  landskap  (kopplat  till  kulturella  erfa-­ renheter  och  olika  medier)  och  olika  uttrycksformer  och  gestaltande  som  del  

elevte t  som  l rarna  har  eller  ges  tillgång  till.  De  evaluerande  reglerna  ger   villkoren  för  undervisningens  innehåll,  resultat  och  genomförande  på  klass-­ rumsnivå.   Det   handlar   om   n r   innehåll   omvandlas   till   utv rdering,   det   vill   s ga  hur  ett  undervisnings-­  eller  kunskapsinnehåll  i  undervisningen  utv rde-­ ras   och   bedöms.   Bernstein   beskriver   det   som   nyckeln   till   den   pedagogiska   praktiken  och  kondenserar  meningen  med  hela  den  pedagogiska  apparaten.  

Då  den  multimodala  te ten  och  ett  multimodalt  perspektiv  på  literacy  ut-­ manar   undervisningen   men   också   svensk mnets   gr nser   anv nds   i   studien  

ven   Bernsteins   (1990)   från   Durkheim   lånade   begrepp   det heliga   och   det

profana   för   att   identifiera   och   diskutera   sp nningsf lt.   Det   heliga   rör   det  

specifika  i  ett   mne  som  skiljer  det  från  alla  andra   mnen  och  som  av  före-­ tr dare  för  en  specifik   mneskonception  uppfattas  som   mnets  k rna,  något   som  inte   r  förhandlingsbart.  Vad  detta  heliga  eller   mnets  k rna  uppfattas   som   r  d rmed  inte  fi erat  utan  beroende  på  synen  på   mnets  syfte  och  inne-­

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 48-52)