• No results found

Metaforiskt språkbruk i lärandeprocesser

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 174-198)

Det   r  knappast  förvånande  att  anv ndningen  av  språkliga  metaforer  i  l ran-­ deprocesser  har  lockat  vetenskapligt  intresse.  Metaforers  roll  för  konceptua-­ liseringsprocesser   enligt   senare   decenniers   metaforteorier   (Lakoff   &   John-­ son,  1980;;  Johnson,  1987;;  Fauconnier  &  Turner,  2002)  kan  bringas  till  sam-­ st mmighet  med  utvecklingspsykologiska  teorier.  Inspirerad  av  Piagets  syn   på   sensomotoriska   erfarenheter   som   grundl ggande   för   barns   konstruktion   av  verkligheten  (Piaget,  1951;;  Piaget  &  Inhelder,  1969)  betraktar  e empelvis   Swanwick  (1988)  utvecklingen  av  barns  musikaliska  intelligens  som  en  pro-­ gression   från   att   t nka   med   kroppen   till   en   begreppsm ssig   förståelse.   Swanwick  gör  en  uttrycklig  koppling  mellan  barns  utveckling  och  anv nd-­ ningen  av  metaforiskt  språk;;  v rlden,  s ger  han,   r   thinkable  genom  meta-­ forer,   genom   likeness   (ibid.,   s.   47).   Sådana   pedagogiska   perspektiv   låter   sig  v l  förenas  med  synen  på  ’metaphorical  mapping’  som  en  process  för  att   nå  från  den  kroppsliga  erfarenheten  till  tankens  och  språkets  struktur  (John-­ son,  1987).    

Metaforen  har  av  många  betraktats  som  grundl ggande  för  den  m nskliga   tanken   –   så   också   av   flera   kunskapsteoretiker   och   pedagogiska   filosofer.   Med  utgångspunkt  i  parado en  i  Platons  Menon  (Hur  kan  något  radikalt  nytt   l ras )  h vdar  Petrie  och  Oshlag  (1993)  att   metaphor  is  one  of  the  central   ways  of  leaping  the  epistemological  chasm  between  old  knowledge  and  radi-­ cally  new  knowledge  (ibid.,  s.  583).  Med  h nvisning  till  den  syn  på  interak-­ tiva   metaforer   som   föreslagits   av   Black   (1962)   drar   de   slutsatsen   att   den   metafor  som  skapar  likheter   would  allow  truly  new  forms  of  knowledge  and   understanding   (Petrie   &   Oshlag,   1993,   s.   585);;   det   skulle   d rigenom   inte   vara  nödv ndigt  att  med  Sokrates  föruts tta  att  den  l rande  –  i  någon  mening   –  redan  vet  och  förstår.  Enligt  Petrie  och  Oshlag  (1993)  har  de  interaktiva   metaforerna  förmåga  att  överföra   chunks  of  knowledge  i  kraft  av  sin  mot-­ s gelsefulla   karakt r   (ibid.,   s.   587).   I   förhållande   till   elevernas   nuvarande   förståelseramverk   b r   metaforerna   på   mots gelser,   och   i   processen   att   för-­ artikulerade   kunskapsdimensioner   rimligen   har   större   utsikter   att   uppnås  

genom  samarbete  med  vetenskaplig  forskning.    

Borgdorff   (2011)   förstår   konstn rlig   forskning   som   research   in   and   through  the  arts  (ibid.,  s.  44;;  mina  kursiveringar).  Detta  kan  uppfattas  som   en  tveeggad  forskningsinsats:  att  dels  planera  och  genomföra  en  konstn rlig   process  och  presentera  en  konstn rlig  produkt,  dels  utforska  dessa.  Ett  kom-­ pletterande,  delvis  motstridigt  syns tt   r  att  betrakta  den  konstn rliga  prakti-­ ken  som  i  sig  forskande  (Sullivan,  2005;;  Broad,  2006),  och  det  har  h vdats   att   it  must  be  possible  for  a n  artistic  work  to  count  as  research  (Schwab   &   Borgdorff,   2014,   s.   17).   Den   legendariska   researchbaserade   konstn ren   Mary  Kelly  anförde  e empelvis  poeten  William  Carlos  Williams’  ord   It  is   difficult  /  to  get  the  news  from  poems  (Williams,  1955)  n r  hon  i  sin  he-­ dersdoktorsförel sning   formulerade   sin   syn   på   den   forskande   konstn rens   uppgift:   It  is  our  job  to  ask   uestions  (Kelly,  2017).  

Hultberg  (2013)  argumenterar  emellertid  för  att  en  definition  av  konstn r-­ lig  forskning  som   research  in  and  through  the  arts   r  alltför  sn v  och  riske-­ rar   att   e empelvis   förbise   e cellenta,   professionella   konstn rers   praktik,   i   den  mån  dessa  inte  uppfattar  sig  sj lva  som  konstn rliga  forskare  (ibid.,  s.   91).  Hultberg  förespråkar  d rför  samarbete  mellan  å  ena  sidan  vetenskapliga   forskare  och  å  andra  sidan  verksamma  och  forskande  konstn rer,  d r  en  del-­ vis  gemensam,  delvis  olikartad  problemförståelse  ger  konstn rer  och  veten-­ skapliga   forskare   möjlighet   att   kommunicera   och   att   utforska   problemom-­ rådet  med  kompletterande  utgångspunkter  och  perspektiv  (ibid.,  s.  90).  Hen-­ nes  argumentation  utgår  från  samarbeten  mellan  konstn rliga  forskare  i  mu-­ sik   och   forskare   i   musikpedagogik,   d r   man   studerat   utövande   konstn rers   konstn rliga   processer.   Det   musikpedagogiska   forskningsf ltet   beskrivs   av   Hultberg  som   an  area  of  knowledge  rather  than  an  academic  discipline  with   a  clear  delimitation  med  intresse  för  att  utforska   musical  situations  in  for-­ mal,  informal  and  non-­formal  settings,  and  on  all  levels,  including  the  pro-­ fessional  artistic  level  (ibid.,  s.  85).  

Forskning  på  det  konstn rliga  området  kan  –  som  sagt  –  se  mycket  olika   ut.   Den   föreliggande   undersökningen   representerar   i   sig   inte   konstn rlig   forskning   i   vanlig   bem rkelse   utan   ansluter   snarare   till   Hultbergs   (2013)   hållning   genom   att   n rma   sig   professionella   teaterutövares   och   teaterpeda-­ gogers   perspektiv   på   de   konstn rliga   processerna.   H r   uppfattas   utövarnas   syns tt,   med   fokus   på   konstn rligt   språkbruk,   som   resultat   av   deras   egen   konstn rliga   forskning .  Från  den  konstn rliga  forskningens  perspektiv  kan   den  h r  redovisade  forskningsinsatsen  d rför  n rmast  betraktas  som  en  meta-­

studie   baserad   på   de   uppfattningar   som   intervjupersonerna   ger   uttryck   för.   En   viktig   skillnad   från   de   e empel   Hultberg   (2013)   anför   r   emellertid   att   det  h r  inte   r  fråga  om  en  studie  av  processerna  i  sig,  utan  av  den  begrepps-­ arsenal  konstn rerna  begagnar  sig  av  för  att  tala  om  och  reflektera  över  dem.   Fokus  ligger  på  ett  begrepp  som  inom  talteaterns  ram  kan  betraktas  som  en   metafor,  lånad  från  ett  annat  konstn rligt  f lt:  musikalitet.  

 

Metaforiskt språkbruk i lärandeprocesser

Det   r  knappast  förvånande  att  anv ndningen  av  språkliga  metaforer  i  l ran-­ deprocesser  har  lockat  vetenskapligt  intresse.  Metaforers  roll  för  konceptua-­ liseringsprocesser   enligt   senare   decenniers   metaforteorier   (Lakoff   &   John-­ son,  1980;;  Johnson,  1987;;  Fauconnier  &  Turner,  2002)  kan  bringas  till  sam-­ st mmighet  med  utvecklingspsykologiska  teorier.  Inspirerad  av  Piagets  syn   på   sensomotoriska   erfarenheter   som   grundl ggande   för   barns   konstruktion   av  verkligheten  (Piaget,  1951;;  Piaget  &  Inhelder,  1969)  betraktar  e empelvis   Swanwick  (1988)  utvecklingen  av  barns  musikaliska  intelligens  som  en  pro-­ gression   från   att   t nka   med   kroppen   till   en   begreppsm ssig   förståelse.   Swanwick  gör  en  uttrycklig  koppling  mellan  barns  utveckling  och  anv nd-­ ningen  av  metaforiskt  språk;;  v rlden,  s ger  han,   r   thinkable  genom  meta-­ forer,   genom   likeness   (ibid.,   s.   47).   Sådana   pedagogiska   perspektiv   låter   sig  v l  förenas  med  synen  på  ’metaphorical  mapping’  som  en  process  för  att   nå  från  den  kroppsliga  erfarenheten  till  tankens  och  språkets  struktur  (John-­ son,  1987).    

Metaforen  har  av  många  betraktats  som  grundl ggande  för  den  m nskliga   tanken   –   så   också   av   flera   kunskapsteoretiker   och   pedagogiska   filosofer.   Med  utgångspunkt  i  parado en  i  Platons  Menon  (Hur  kan  något  radikalt  nytt   l ras )  h vdar  Petrie  och  Oshlag  (1993)  att   metaphor  is  one  of  the  central   ways  of  leaping  the  epistemological  chasm  between  old  knowledge  and  radi-­ cally  new  knowledge  (ibid.,  s.  583).  Med  h nvisning  till  den  syn  på  interak-­ tiva   metaforer   som   föreslagits   av   Black   (1962)   drar   de   slutsatsen   att   den   metafor  som  skapar  likheter   would  allow  truly  new  forms  of  knowledge  and   understanding   (Petrie   &   Oshlag,   1993,   s.   585);;   det   skulle   d rigenom   inte   vara  nödv ndigt  att  med  Sokrates  föruts tta  att  den  l rande  –  i  någon  mening   –  redan  vet  och  förstår.  Enligt  Petrie  och  Oshlag  (1993)  har  de  interaktiva   metaforerna  förmåga  att  överföra   chunks  of  knowledge  i  kraft  av  sin  mot-­ s gelsefulla   karakt r   (ibid.,   s.   587).   I   förhållande   till   elevernas   nuvarande   förståelseramverk   b r   metaforerna   på   mots gelser,   och   i   processen   att   för-­ artikulerade   kunskapsdimensioner   rimligen   har   större   utsikter   att   uppnås  

genom  samarbete  med  vetenskaplig  forskning.    

Borgdorff   (2011)   förstår   konstn rlig   forskning   som   research   in   and   through  the  arts  (ibid.,  s.  44;;  mina  kursiveringar).  Detta  kan  uppfattas  som   en  tveeggad  forskningsinsats:  att  dels  planera  och  genomföra  en  konstn rlig   process  och  presentera  en  konstn rlig  produkt,  dels  utforska  dessa.  Ett  kom-­ pletterande,  delvis  motstridigt  syns tt   r  att  betrakta  den  konstn rliga  prakti-­ ken  som  i  sig  forskande  (Sullivan,  2005;;  Broad,  2006),  och  det  har  h vdats   att   it  must  be  possible  for  a n  artistic  work  to  count  as  research  (Schwab   &   Borgdorff,   2014,   s.   17).   Den   legendariska   researchbaserade   konstn ren   Mary  Kelly  anförde  e empelvis  poeten  William  Carlos  Williams’  ord   It  is   difficult  /  to  get  the  news  from  poems  (Williams,  1955)  n r  hon  i  sin  he-­ dersdoktorsförel sning   formulerade   sin   syn   på   den   forskande   konstn rens   uppgift:   It  is  our  job  to  ask   uestions  (Kelly,  2017).  

Hultberg  (2013)  argumenterar  emellertid  för  att  en  definition  av  konstn r-­ lig  forskning  som   research  in  and  through  the  arts   r  alltför  sn v  och  riske-­ rar   att   e empelvis   förbise   e cellenta,   professionella   konstn rers   praktik,   i   den  mån  dessa  inte  uppfattar  sig  sj lva  som  konstn rliga  forskare  (ibid.,  s.   91).  Hultberg  förespråkar  d rför  samarbete  mellan  å  ena  sidan  vetenskapliga   forskare  och  å  andra  sidan  verksamma  och  forskande  konstn rer,  d r  en  del-­ vis  gemensam,  delvis  olikartad  problemförståelse  ger  konstn rer  och  veten-­ skapliga   forskare   möjlighet   att   kommunicera   och   att   utforska   problemom-­ rådet  med  kompletterande  utgångspunkter  och  perspektiv  (ibid.,  s.  90).  Hen-­ nes  argumentation  utgår  från  samarbeten  mellan  konstn rliga  forskare  i  mu-­ sik   och   forskare   i   musikpedagogik,   d r   man   studerat   utövande   konstn rers   konstn rliga   processer.   Det   musikpedagogiska   forskningsf ltet   beskrivs   av   Hultberg  som   an  area  of  knowledge  rather  than  an  academic  discipline  with   a  clear  delimitation  med  intresse  för  att  utforska   musical  situations  in  for-­ mal,  informal  and  non-­formal  settings,  and  on  all  levels,  including  the  pro-­ fessional  artistic  level  (ibid.,  s.  85).  

Forskning  på  det  konstn rliga  området  kan  –  som  sagt  –  se  mycket  olika   ut.   Den   föreliggande   undersökningen   representerar   i   sig   inte   konstn rlig   forskning   i   vanlig   bem rkelse   utan   ansluter   snarare   till   Hultbergs   (2013)   hållning   genom   att   n rma   sig   professionella   teaterutövares   och   teaterpeda-­ gogers   perspektiv   på   de   konstn rliga   processerna.   H r   uppfattas   utövarnas   syns tt,   med   fokus   på   konstn rligt   språkbruk,   som   resultat   av   deras   egen   konstn rliga   forskning .  Från  den  konstn rliga  forskningens  perspektiv  kan   den  h r  redovisade  forskningsinsatsen  d rför  n rmast  betraktas  som  en  meta-­

anv ndning  och  metaforiskt  språkbruk  hos  utövande  konstn rer  och  pedago-­ ger   på   det   konstn rliga   området   har   d remot   en   hermeneutisk   ansats   och   omfattande,   löst   strukturerade   kvalitativa   intervjuer   förefallit   vara   ett   mer   adekvat  tillv gagångss tt  (Bjerstedt,  2010,  s.  25–30;;  2014,  s.  175–203;;  2017,   s.  20–24).    

Bresler  (2017)  ger  en  brett  anlagd  presentation  av  den  pedagogiska  poten-­ tialen   i   ’aesthetic-­based   research’,   och   hon   bryter   i   detta   sammanhang   en   lans  för  det  öppna,  föruts ttningslösa  utforskandet:   it  is  crucial  to  balance   the  development  of  e pertise  with  the  curiosity  of  a  beginner’s  mind.   …  

Verstehen,  empathic  understanding,  is  a  special  kind  of  seeing.   …  genuine  

listening  to  voices  other  than  our  own  (or  echoing  our  own)  in  recognition  of   others’   richness   –   voices   of   artists   situated   in   different   places   and   times   (ibid.,   s.   653–655).   En   sådan   inst llning   har   varit   v gledande   för   de   inter-­ vjuer  med  professionellt  verksamma  skådespelare,  regissörer,  dramatiker  och   teaterpedagoger   som   ligger   till   grund   för   min   framst llning   i   de   följande   avsnitten.    

Intervjuerna   genomfördes   under   åren   2010–11   (Bjerstedt,   2010;;   2017).   Flera  slags  överv ganden  styrde  urvalet:  jag  önskade  intervjua  erfarna  peda-­ goger  och  konstn rer  med  lust  och  intresse  för  att  samtala  om  teatermusikali-­ tet,   och   d r   konstn rerna   helst   också   hade   erfarenheter   av   att   arbeta   med   teaterpedagogik.   De   fem   pedagogerna   (Bjerstedt,   2010),   samtliga   verk-­ samma  vid  Teaterhögskolan  i  Malmö,  kallas  i  framst llningen  Anna,  Boris,   Cecilia,  Dag  och  Ellen.  Av  praktiska  anledningar  gjordes  en  fokusgruppin-­ tervju  med  Anna,  Cecilia  och  Dag,  medan  Boris  och  Ellen  intervjuades  indi-­ viduellt.  De  professionella  konstn rerna  (Bjerstedt,  2017),  som  alla  intervju-­ ades  individuellt,  har  l mnat  sitt  medgivande  till  att  presenteras  utan  att  in-­ tervjumaterialet  anonymiseras:  Stina  Ekblad  (f  1954),  Gösta  Ekman  (1939– 2017),   Lena   Endre   (f   1955),   Staffan   Göthe   (f   1944),   Henric   Holmberg   (f   1946),  Mia  Höglund  Melin  (f  1973),  Sissela  Kyle  (f  1957),  Rolf  Lassgård  (f   1955),   Ann   Petr n   (f   1954),   Marie   Richardson   (f   1959),   Göran   Stangertz   (1944–2012),  Tobias  Theorell  (f  1969)  och  Iwar  Wiklander  (f  1939).  

Alla  inblandade  var  i  förv g  införstådda  med  huvud mnet  för  intervjuer-­ na.   Samtliga   hade   också   uttryckt   ett   starkt   intresse   för   mnet.   De   kom   till   intervjuerna  v l  rustade  med  synpunkter,  konkreta  e empel  och  reflektioner.   Det  kan   ndå  inledningsvis  vara  viktigt  att  påpeka  att  musikalitetsbegreppet   r  något  som  tonar  fram  i  intervjuerna  –  det   r  inte  något  som  jag  som  inter-­ vjuare  l gger  i  intervjupersonernas  mun.  För  att  försöka  få  en  bild  av  vilka   slags  roller  musikaliteten  eventuellt  spelar  i  intervjupersonernas  uppfattning-­ v rva  radikalt  ny  kunskap  kan  de  d rför  vara  avgörande  för  att  åstadkomma  

en  för ndring  i  denna  ram.  

Mayer  (1993)  fokuserar  på  det  han  ben mner  den  instruktiva  metaforhy-­ potesen,   the   idea   that   metaphoric   language   can   play   a   productive   role   in   fostering  students’  understanding  of  scientific  descriptions  and  e planations   (ibid.,  s.  561).  I  synnerhet  fokuserar  Mayer  på  hur  sådana  instruktiva  metafo-­ rer  skapar  analogier  och  d rigenom  underl ttar  l randets   selecting,  organi-­ zing,  and  integrating  (ibid.,  s.  572).  Sticht  (1993)  skiljer  mellan  å  ena  sidan   metaforen  som  ett  verktyg  för  tanken  och  å  andra  sidan  metaforen  som  ett   verktyg  för  effektiv  kommunikation:   the  effective  use  of  metaphor  for  pro-­ ducing   a   functional   conte t   for   communication   and   learning   re uires   the   teacher  to  know  that  students  possess  the  knowledge  addressed  in  the  me-­ taphor  (ibid.,  s.  624).  

Enligt   Schippers   (2006)   r   metaforer   vanliga   och   förmodligen   viktiga   i   musikutbildningen,  s rskilt  med  avseende  på  det  han  kallar  undflyende  ( in-­ tangible ,   elusive )  uttryckskvaliteter  (ibid.,  s.  210).  Denna  iakttagelse  har   lagts  till  grund  för  några  svenska  undersökningar  av  metaforiskt  språkbruk   på  det  konstn rliga  området;;  de  visar  på  ett  intressant  s tt  hur  förståelsen  av   en  viss  konstform  tycks  kunna  fördjupas  genom  att  h mta  centrala  begrepp   från  en  annan  konstform,  och  de  e emplifierar  på  så  vis  ett  fenomen  som  kan   betecknas  med  termen  intermediala  begreppslån.  Intermedialitet  utgör  i  dag   ett  tv rvetenskapligt  forskningsf lt  med  v l  utvecklad  teoretisk  apparat.  In-­ termedialitetsforskningen   r   emellertid   i   stor   utstr ckning   fokuserad   på   att   analysera  relationer  mellan  form  och  innehåll  i  olika  konstn rliga  uttrycks-­ former.  D remot  har  den  mera  s llan  intresserat  sig  för  det  n mnda  slaget  av   betydelsestinna  begreppslån  mellan  konstarterna,  och  sådana  undersökningar   av  metaforiskt  språkbruk  på  det  konstn rliga  området  bör  kunna  utgöra  ett   v sentligt   bidrag   till   intermedialitetsforskningen.   Vilka   pedagogiska   roller   och  funktioner  metaforen  ’storytelling’  kan  ha  på  jazzimprovisationens  om-­ råde   studeras   i   Bjerstedt   (2014),   och   motsvarande   undersökningar   av   be-­ greppet   ’musikalitet’   på   talteaterns   område   presenteras   i   Bjerstedt   (2010;;   2017).   I   denna   artikel   presenteras   och   diskuteras   några   av   de   båda   sist-­ n mnda  studiernas  resultat.  

 

Metod

De   undersökningar   av   utövande   konstn rers   konstn rliga   processer   som   Hultberg  (2013)  refererar  utgår  från  ett  kulturpsykologiskt  ramverk  (Bruner,   2002   1996 ).  För  uppgiften  att  n rma  sig  en  djupare  förståelse  av  begrepps-­

anv ndning  och  metaforiskt  språkbruk  hos  utövande  konstn rer  och  pedago-­ ger   på   det   konstn rliga   området   har   d remot   en   hermeneutisk   ansats   och   omfattande,   löst   strukturerade   kvalitativa   intervjuer   förefallit   vara   ett   mer   adekvat  tillv gagångss tt  (Bjerstedt,  2010,  s.  25–30;;  2014,  s.  175–203;;  2017,   s.  20–24).    

Bresler  (2017)  ger  en  brett  anlagd  presentation  av  den  pedagogiska  poten-­ tialen   i   ’aesthetic-­based   research’,   och   hon   bryter   i   detta   sammanhang   en   lans  för  det  öppna,  föruts ttningslösa  utforskandet:   it  is  crucial  to  balance   the  development  of  e pertise  with  the  curiosity  of  a  beginner’s  mind.   …  

Verstehen,  empathic  understanding,  is  a  special  kind  of  seeing.   …  genuine  

listening  to  voices  other  than  our  own  (or  echoing  our  own)  in  recognition  of   others’   richness   –   voices   of   artists   situated   in   different   places   and   times   (ibid.,   s.   653–655).   En   sådan   inst llning   har   varit   v gledande   för   de   inter-­ vjuer  med  professionellt  verksamma  skådespelare,  regissörer,  dramatiker  och   teaterpedagoger   som   ligger   till   grund   för   min   framst llning   i   de   följande   avsnitten.    

Intervjuerna   genomfördes   under   åren   2010–11   (Bjerstedt,   2010;;   2017).   Flera  slags  överv ganden  styrde  urvalet:  jag  önskade  intervjua  erfarna  peda-­ goger  och  konstn rer  med  lust  och  intresse  för  att  samtala  om  teatermusikali-­ tet,   och   d r   konstn rerna   helst   också   hade   erfarenheter   av   att   arbeta   med   teaterpedagogik.   De   fem   pedagogerna   (Bjerstedt,   2010),   samtliga   verk-­ samma  vid  Teaterhögskolan  i  Malmö,  kallas  i  framst llningen  Anna,  Boris,   Cecilia,  Dag  och  Ellen.  Av  praktiska  anledningar  gjordes  en  fokusgruppin-­ tervju  med  Anna,  Cecilia  och  Dag,  medan  Boris  och  Ellen  intervjuades  indi-­ viduellt.  De  professionella  konstn rerna  (Bjerstedt,  2017),  som  alla  intervju-­ ades  individuellt,  har  l mnat  sitt  medgivande  till  att  presenteras  utan  att  in-­ tervjumaterialet  anonymiseras:  Stina  Ekblad  (f  1954),  Gösta  Ekman  (1939– 2017),   Lena   Endre   (f   1955),   Staffan   Göthe   (f   1944),   Henric   Holmberg   (f   1946),  Mia  Höglund  Melin  (f  1973),  Sissela  Kyle  (f  1957),  Rolf  Lassgård  (f   1955),   Ann   Petr n   (f   1954),   Marie   Richardson   (f   1959),   Göran   Stangertz   (1944–2012),  Tobias  Theorell  (f  1969)  och  Iwar  Wiklander  (f  1939).  

Alla  inblandade  var  i  förv g  införstådda  med  huvud mnet  för  intervjuer-­ na.   Samtliga   hade   också   uttryckt   ett   starkt   intresse   för   mnet.   De   kom   till   intervjuerna  v l  rustade  med  synpunkter,  konkreta  e empel  och  reflektioner.   Det  kan   ndå  inledningsvis  vara  viktigt  att  påpeka  att  musikalitetsbegreppet   r  något  som  tonar  fram  i  intervjuerna  –  det   r  inte  något  som  jag  som  inter-­ vjuare  l gger  i  intervjupersonernas  mun.  För  att  försöka  få  en  bild  av  vilka   slags  roller  musikaliteten  eventuellt  spelar  i  intervjupersonernas  uppfattning-­ v rva  radikalt  ny  kunskap  kan  de  d rför  vara  avgörande  för  att  åstadkomma  

en  för ndring  i  denna  ram.  

Mayer  (1993)  fokuserar  på  det  han  ben mner  den  instruktiva  metaforhy-­ potesen,   the   idea   that   metaphoric   language   can   play   a   productive   role   in   fostering  students’  understanding  of  scientific  descriptions  and  e planations   (ibid.,  s.  561).  I  synnerhet  fokuserar  Mayer  på  hur  sådana  instruktiva  metafo-­ rer  skapar  analogier  och  d rigenom  underl ttar  l randets   selecting,  organi-­ zing,  and  integrating  (ibid.,  s.  572).  Sticht  (1993)  skiljer  mellan  å  ena  sidan   metaforen  som  ett  verktyg  för  tanken  och  å  andra  sidan  metaforen  som  ett   verktyg  för  effektiv  kommunikation:   the  effective  use  of  metaphor  for  pro-­ ducing   a   functional   conte t   for   communication   and   learning   re uires   the   teacher  to  know  that  students  possess  the  knowledge  addressed  in  the  me-­ taphor  (ibid.,  s.  624).  

Enligt   Schippers   (2006)   r   metaforer   vanliga   och   förmodligen   viktiga   i   musikutbildningen,  s rskilt  med  avseende  på  det  han  kallar  undflyende  ( in-­ tangible ,   elusive )  uttryckskvaliteter  (ibid.,  s.  210).  Denna  iakttagelse  har   lagts  till  grund  för  några  svenska  undersökningar  av  metaforiskt  språkbruk   på  det  konstn rliga  området;;  de  visar  på  ett  intressant  s tt  hur  förståelsen  av   en  viss  konstform  tycks  kunna  fördjupas  genom  att  h mta  centrala  begrepp   från  en  annan  konstform,  och  de  e emplifierar  på  så  vis  ett  fenomen  som  kan   betecknas  med  termen  intermediala  begreppslån.  Intermedialitet  utgör  i  dag   ett  tv rvetenskapligt  forskningsf lt  med  v l  utvecklad  teoretisk  apparat.  In-­ termedialitetsforskningen   r   emellertid   i   stor   utstr ckning   fokuserad   på   att   analysera  relationer  mellan  form  och  innehåll  i  olika  konstn rliga  uttrycks-­ former.  D remot  har  den  mera  s llan  intresserat  sig  för  det  n mnda  slaget  av   betydelsestinna  begreppslån  mellan  konstarterna,  och  sådana  undersökningar   av  metaforiskt  språkbruk  på  det  konstn rliga  området  bör  kunna  utgöra  ett   v sentligt   bidrag   till   intermedialitetsforskningen.   Vilka   pedagogiska   roller   och  funktioner  metaforen  ’storytelling’  kan  ha  på  jazzimprovisationens  om-­ råde   studeras   i   Bjerstedt   (2014),   och   motsvarande   undersökningar   av   be-­ greppet   ’musikalitet’   på   talteaterns   område   presenteras   i   Bjerstedt   (2010;;   2017).   I   denna   artikel   presenteras   och   diskuteras   några   av   de   båda   sist-­ n mnda  studiernas  resultat.  

 

Metod

De   undersökningar   av   utövande   konstn rers   konstn rliga   processer   som   Hultberg  (2013)  refererar  utgår  från  ett  kulturpsykologiskt  ramverk  (Bruner,   2002   1996 ).  För  uppgiften  att  n rma  sig  en  djupare  förståelse  av  begrepps-­

tolkas  djupare,  mister  man  en  forskningsm ssig  dimension.  I  analysen  rear-­ rangeras  och  bryts  de  olika  rösterna  mot  varandra  och,  inte  minst  viktigt,  mot   forskarens  s tt  att  uppfatta  och  tolka  sammanhangen.    

En  utgångspunkt  för  e cerperingen  och  analysen  har  varit  ett  hermeneu-­ tiskt  förhållningss tt.  Alvesson  och  Sköldberg  (2008)  urskiljer  fyra  aspekter   mellan   vilka   en   hermeneutisk   tolkning   oscillerar:   tolkande   mönster–te t– dialog–partiella  tolkningar.  Frågor  st lls  med  utgångspunkt  i  den  tolkandes   förutfattade   meningar.   Det   aktivt   frågande   förhållningss ttet   kompletteras   med   ett   ödmjukt,   distanserat   förhållningss tt   som   r   grundat   i   respekt   för   sj lvst ndigheten   hos   det   som   tolkas.   De   partiella   tolkningarna   utarbetas   följaktligen  i  dialog  med  te ten,  vilket  medför  att  forskarens  förest llningar   undergår  för ndring  under  hela  tolkningsprocessen.  Alvesson  och  Sköldberg   (2008)  urskiljer  ett  ganska  stort  antal  hermeneutiska   teman  som  i  kombi-­ nation   med   den   hermeneutiska   cirkelns   och   tolkningsprocessens   många   aspekter  utgör  en  mångfald  perspektiv  som  kan  konfronteras  med  varandra  i   ett   hermeneutiskt   sökande   efter   sanningen:   att   st lla   frågor   till   te ten   och   lyssna  på  te ten;;  att  tr nga  in  i  implicita  dimensioner  av  te ten;;  att  söka  efter   att  förena  olika  tolkningshorisonter.  

För  att  optimalt  konfrontera  intervjupersonernas  skilda  perspektiv  i  enlig-­ het  med  de  n mnda  metodologiska  utgångspunkterna  samlades  och  identifie-­ rades  under  den  inledande  analysprocessen  en  m ngd  potentiellt  betydande   intervjuuttalanden   om   musikalitet   på   teaterområdet.   D rigenom   fastst lldes   ett  antal  kategorier  eller  tematiska  f lt.  N r  ytterligare  e cerpter  analysera-­ des,  bekr ftades  och  utökades  dessa  kategorier.  Processen  kan  beskrivas  som   en   kontinuerlig   str van   att   integrera   reflektion   och   uppm rksamhet,   för   att   d rigenom   kunna   l gga   ytterligare   insikter   till   ett   framv ande   tolknings-­ mönster  på  flera  nivåer.  H rvidlag  har  en  ledstj rna  varit  varsamhet,  i  linje   med   en   under   tolkningsprocessen   framv ande   övertygelse   om   att   materi-­ alets  mångfasetterade  rikedom  skulle  riskera  att  ogynnsamt  reduceras  genom   alltför   hårdh nt   till mpad   analytisk   systematik   (som   e empelvis   de   inled-­ ningsvis   n mnda   amerikanska   metaforteoretikernas   schematiseringsiver).   Man  bör  hålla  i  minnet  det  abduktiva  –  på  s tt  och  vis  n stan  intuitiva  –  in-­ slaget   i   denna   reflekterande,   tolkande   process,   liksom   dess   kontinuerliga   samspel  mellan  intervjudata,  hypotetiska  slutsatser  och  teoretiska  perspektiv.  

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 174-198)