• No results found

Multimodalitet, digitalt textskapande och bedömning

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 46-48)

I  för ndringen  mot  att  uppm rksamma  fler  språkliga  resurser   n  verbalsprå-­ ket  har  Kress  och  van  Leeuwen  (1996/2006;;  2001)  haft  stort  inflytande.  Med   teoretisk  förankring  i  socialsemiotik  applicerade  Kress  och  van  Leeuwen  de   principer  som  utvecklats  för  att  l sa  och  tala  om  skrift,  på  bild  och  visuella   uttryck.  Det  multimodala  perspektiv  som  h r  presenterades  har  aktualiserats   i   pedagogisk   forskning   om   literacyundervisning   och   yngre   barns   l rande   i   relation   till   digitala   medier.   Fast   (2007),   Kress   (1997),   Marsh   (2006)   och   Merchant  (2005)  har  visat  hur  barns  tidiga  erfarenheter  av  literacyaktiviteter   ofta   r  av  multimodal  och  multimedial  karakt r.  Barn  kommunicerar  tidigt   sina  erfarenheter  genom  multimodal  design  (Marsh,  2006;;  Merchant,  2005)   och  får  genom  familjeliv,  popul rkultur  och  medier  rika  literacyerfarenheter   (Fast,  2007).  De  erfarenheter  och  kompetenser  som  barnen  har  med  sig  n r   de  börjar  skolan  tas  dock  inte  fullt  ut  tillvara  i  undervisningen  (Fast,  2007;;   Kress  1997).  Det  föreligger  med  andra  ord  en  diskrepans  mellan  den  tidiga   literacyundervisningen  och  de  literacyerfarenheter  barn  har  med  sig  till  sko-­ lan.    

Studier   som   uppm rksammar   bedömning   och   multimodalt   te tskapande   visar  hur  digitalt  te tskapande  och  ett  för ndrat  te tlandskap  medför  en  ökad   komple itet   för   literacyundervisning   och   bedömning.   En   rad   klassrumsstu-­ dier  i  grundskolans  senare  år  och  gymnasiet  visar  på  att  komple iteten  i  mul-­ timodal   te thantering   inte   omfattas   av   etablerade   undervisnings-­   och   be-­ dömningspraktiker  (Godhe,  2014;;  Matthewman  m.fl.,  2004;;  Oldham,  2005;;   Vincent  2006).  Godhe  beskriver  hur  eleverna  i  svensk mnesundervisningen   å   ena   sidan   uppmanas   till   multimodal   te tproduktion   men   att   det   å   andra   sidan   r  det  skrivna  ordet  i  dessa  produktioner  som  bedöms.  L rarna   r  var-­ ken  utbildade  för,  eller  vana  vid,  att  bedöma  elevte ter  utifrån  multimodala   aspekter   (Godhe,   2014).   Öman   och   Sofkova   Hashemi   (2015)   lyfter   fram   frånvaron  av  e plicita  kriterier  för  bedömning  av  multimodal  te t  i  styrdo-­ kumenten  som  en  bidragande  orsak.    

Oldham   (2005)   beskriver   undervisningen   som   fångad   mellan   samtidig   verkande  men  motstridiga  literacyparadigm.  Å  ena  sidan   r  det  i  samh llet   utanför  skolan  svårt  att  diskutera  literacy  isolerat  från  media  då  andra  moda-­ liteter   st lls   sida   vid   sida   med   den   skrivna   te ten   vilket   för ndrar   vad   det   inneb r  att  vara  te tkompetent.  Å  andra  sidan  ligger  fokus  i  skolan  fr mst  på   tal-­  och  skriftspråklig  framst llning  som  hierarkiskt  överordnas  andra  moda-­ liteter.   Denna   hierarkiska   ordning   i   l roplaner   och   bedömningspraktiker   begr nsar  enligt  författaren  l rares  förmåga  att  uppm rksamma  elevers  mul-­ timodala  repertoar.   ven  Bearne  (2009a)  påpekar  att  v rderingar  som  råder  i  

Inledning

Literacyforskare   har   under   de   två   senaste   decennierna   allt   mer   uppm rk-­ sammat  multimodalt  meningsskapande  och  argumenterar  för  nödv ndighet-­ en   av   att   omdefiniera   synen   på   literacyundervisning   och   bedömning   (jmf   New   London   Group,   1996;;   Jewitt,   2003;;2005;;   Kalantzis,   Cope   &   Harvey,   2003;;  Bearne,  2009a;;  Matthewman,  Blight  &  Davies,  2004;;  Wyatt-­Smith  &   Kimber,  2009;;  Bezemer  &  Kress,  2016).  L rare   r  utbildade  för,  och  vana  att   undervisa  om  och  bedöma  skriven  te t  medan  undervisning  och  bedömning   av  multimodal  te t  inte   r  utvecklat  i  samma  omfattning  (Andersson,  2014;;   Öman  &  Sofkova  Hashemi,  2015;;  Engblom,  2012;;  Godhe,  2014).  Bedöm-­ ning   förmedlar   en   v rdering   av   vad   som   r knas   som   v rdefull   och   legitim   kunskap.   Det   r   d rigenom   en   av   de   mest   avgörande   faktorerna   för   utfor-­ mandet  av  klassrumspraktik  och  beskrivs  av  Bernstein  (1990)  som  det  som   legitimerar  den  pedagogiska  praktiken  och  utgör  essensen  av  undervisning.   För   att   utveckla   en   multimodal   medvetenhet   i   undervisning   r   det   d rmed   centralt  att  multimodala  aspekter  av  te t  blir  föremål  för  bedömning.  För nd-­ ring  av  bedömningspraktiker  kr ver  stöd  för  l rares  l rande  genom  kollegial   samverkan   (Birenbaum,   Kimron   &   Shelton,   2011;;   James   &   Pedder,   2006;;   Pedder  &  James,  2012)  och  tillgång  till  begrepp  och  teorier  för  analys  (Gyl-­ lander  Torkildsen,  2016).  

L sande   och   skrivande   i   digitala   te tlandskap   r   komple t   och   st ller   delvis  andra  krav  på  literacykompetens   n  pappersbaserade  te ter  och  te t-­ praktiker   (Kalantzis,   Cope   &   Harvey,   2003;;   Bearne,   2009a).   Det   medför   i   sin  tur  en  ökad  komple itet  för  literacyundervisning  vad  g ller  kunskapsfo-­ kus  och  huruvida  multimodalt  meningsskapande   r  ett  tydligt  mål  i  under-­ visningen  (Sofkova  Hashemi  &  Cederlund,  2017;;  Merchant,  2008).  Det  kr -­ ver  en  e plicit  och  medveten  undervisning  som  inkluderar  multimodala  och   digitala   aspekter   av   meningsskapande   (Edwards-­Groves,   2011;;   Bearne   &   Wolstencroft,   2007).   D rmed   behöver   l rare   kunna   se   på   och   tala   om   te t   utifrån   multimodala   aspekter.   Tidigare   forskning   visar   dock   att   undervis-­ ningen   r  starkt  pr glad  av  skolans  språkliga  traditioner  med  l rare  som  ar-­ betar  med  digitala  te tproduktioner  utifrån  ett  lingvistiskt  perspektiv  i  såv l   gymnasiet  (Godhe,  2014)  som  grundskolans  tidiga  årskurser  (Öman  &  Sof-­ kova  Hashemi,  2015).  

Studien   syftar   till   att   utveckla   kunskap   om   möjliggörande   och   begr n-­ sande  faktorer  för  att  utveckla  en  multimodal  bedömningspraktik  i  den  tidiga   literacyundervisningen.  Det  empiriska  materialet  h rrör  från  ett  forsknings-­ projekt   d r   en   grupp   F-­3   l rare   presenterades   för   redskap   för   att   betrakta   te ter  och  meningsskapande  utifrån  ett  multimodalt  perspektiv.  Analysen  har   v gletts  av  följande  frågest llningar:  Hur  manifesteras  l rarnas  förståelse  av   kvalitet  i  bedömningar  av  elevers  multimodala  te ter    Hur  kan  detta  förstås   i  relation  till  de  verktyg  de  har  till  sitt  förfogande  Resultaten  diskuteras  med  

fokus  på  villkor  för  l rares  arbete  och  l rande  samt  implikationer  på  l rarut-­ bildning.  

Multimodalitet, digitalt textskapande och bedömning

I  för ndringen  mot  att  uppm rksamma  fler  språkliga  resurser   n  verbalsprå-­ ket  har  Kress  och  van  Leeuwen  (1996/2006;;  2001)  haft  stort  inflytande.  Med   teoretisk  förankring  i  socialsemiotik  applicerade  Kress  och  van  Leeuwen  de   principer  som  utvecklats  för  att  l sa  och  tala  om  skrift,  på  bild  och  visuella   uttryck.  Det  multimodala  perspektiv  som  h r  presenterades  har  aktualiserats   i   pedagogisk   forskning   om   literacyundervisning   och   yngre   barns   l rande   i   relation   till   digitala   medier.   Fast   (2007),   Kress   (1997),   Marsh   (2006)   och   Merchant  (2005)  har  visat  hur  barns  tidiga  erfarenheter  av  literacyaktiviteter   ofta   r  av  multimodal  och  multimedial  karakt r.  Barn  kommunicerar  tidigt   sina  erfarenheter  genom  multimodal  design  (Marsh,  2006;;  Merchant,  2005)   och  får  genom  familjeliv,  popul rkultur  och  medier  rika  literacyerfarenheter   (Fast,  2007).  De  erfarenheter  och  kompetenser  som  barnen  har  med  sig  n r   de  börjar  skolan  tas  dock  inte  fullt  ut  tillvara  i  undervisningen  (Fast,  2007;;   Kress  1997).  Det  föreligger  med  andra  ord  en  diskrepans  mellan  den  tidiga   literacyundervisningen  och  de  literacyerfarenheter  barn  har  med  sig  till  sko-­ lan.    

Studier   som   uppm rksammar   bedömning   och   multimodalt   te tskapande   visar  hur  digitalt  te tskapande  och  ett  för ndrat  te tlandskap  medför  en  ökad   komple itet   för   literacyundervisning   och   bedömning.   En   rad   klassrumsstu-­ dier  i  grundskolans  senare  år  och  gymnasiet  visar  på  att  komple iteten  i  mul-­ timodal   te thantering   inte   omfattas   av   etablerade   undervisnings-­   och   be-­ dömningspraktiker  (Godhe,  2014;;  Matthewman  m.fl.,  2004;;  Oldham,  2005;;   Vincent  2006).  Godhe  beskriver  hur  eleverna  i  svensk mnesundervisningen   å   ena   sidan   uppmanas   till   multimodal   te tproduktion   men   att   det   å   andra   sidan   r  det  skrivna  ordet  i  dessa  produktioner  som  bedöms.  L rarna   r  var-­ ken  utbildade  för,  eller  vana  vid,  att  bedöma  elevte ter  utifrån  multimodala   aspekter   (Godhe,   2014).   Öman   och   Sofkova   Hashemi   (2015)   lyfter   fram   frånvaron  av  e plicita  kriterier  för  bedömning  av  multimodal  te t  i  styrdo-­ kumenten  som  en  bidragande  orsak.    

Oldham   (2005)   beskriver   undervisningen   som   fångad   mellan   samtidig   verkande  men  motstridiga  literacyparadigm.  Å  ena  sidan   r  det  i  samh llet   utanför  skolan  svårt  att  diskutera  literacy  isolerat  från  media  då  andra  moda-­ liteter   st lls   sida   vid   sida   med   den   skrivna   te ten   vilket   för ndrar   vad   det   inneb r  att  vara  te tkompetent.  Å  andra  sidan  ligger  fokus  i  skolan  fr mst  på   tal-­  och  skriftspråklig  framst llning  som  hierarkiskt  överordnas  andra  moda-­ liteter.   Denna   hierarkiska   ordning   i   l roplaner   och   bedömningspraktiker   begr nsar  enligt  författaren  l rares  förmåga  att  uppm rksamma  elevers  mul-­ timodala  repertoar.   ven  Bearne  (2009a)  påpekar  att  v rderingar  som  råder  i  

Inledning

Literacyforskare   har   under   de   två   senaste   decennierna   allt   mer   uppm rk-­ sammat  multimodalt  meningsskapande  och  argumenterar  för  nödv ndighet-­ en   av   att   omdefiniera   synen   på   literacyundervisning   och   bedömning   (jmf   New   London   Group,   1996;;   Jewitt,   2003;;2005;;   Kalantzis,   Cope   &   Harvey,   2003;;  Bearne,  2009a;;  Matthewman,  Blight  &  Davies,  2004;;  Wyatt-­Smith  &   Kimber,  2009;;  Bezemer  &  Kress,  2016).  L rare   r  utbildade  för,  och  vana  att   undervisa  om  och  bedöma  skriven  te t  medan  undervisning  och  bedömning   av  multimodal  te t  inte   r  utvecklat  i  samma  omfattning  (Andersson,  2014;;   Öman  &  Sofkova  Hashemi,  2015;;  Engblom,  2012;;  Godhe,  2014).  Bedöm-­ ning   förmedlar   en   v rdering   av   vad   som   r knas   som   v rdefull   och   legitim   kunskap.   Det   r   d rigenom   en   av   de   mest   avgörande   faktorerna   för   utfor-­ mandet  av  klassrumspraktik  och  beskrivs  av  Bernstein  (1990)  som  det  som   legitimerar  den  pedagogiska  praktiken  och  utgör  essensen  av  undervisning.   För   att   utveckla   en   multimodal   medvetenhet   i   undervisning   r   det   d rmed   centralt  att  multimodala  aspekter  av  te t  blir  föremål  för  bedömning.  För nd-­ ring  av  bedömningspraktiker  kr ver  stöd  för  l rares  l rande  genom  kollegial   samverkan   (Birenbaum,   Kimron   &   Shelton,   2011;;   James   &   Pedder,   2006;;   Pedder  &  James,  2012)  och  tillgång  till  begrepp  och  teorier  för  analys  (Gyl-­ lander  Torkildsen,  2016).  

L sande   och   skrivande   i   digitala   te tlandskap   r   komple t   och   st ller   delvis  andra  krav  på  literacykompetens   n  pappersbaserade  te ter  och  te t-­ praktiker   (Kalantzis,   Cope   &   Harvey,   2003;;   Bearne,   2009a).   Det   medför   i   sin  tur  en  ökad  komple itet  för  literacyundervisning  vad  g ller  kunskapsfo-­ kus  och  huruvida  multimodalt  meningsskapande   r  ett  tydligt  mål  i  under-­ visningen  (Sofkova  Hashemi  &  Cederlund,  2017;;  Merchant,  2008).  Det  kr -­ ver  en  e plicit  och  medveten  undervisning  som  inkluderar  multimodala  och   digitala   aspekter   av   meningsskapande   (Edwards-­Groves,   2011;;   Bearne   &   Wolstencroft,   2007).   D rmed   behöver   l rare   kunna   se   på   och   tala   om   te t   utifrån   multimodala   aspekter.   Tidigare   forskning   visar   dock   att   undervis-­ ningen   r  starkt  pr glad  av  skolans  språkliga  traditioner  med  l rare  som  ar-­ betar  med  digitala  te tproduktioner  utifrån  ett  lingvistiskt  perspektiv  i  såv l   gymnasiet  (Godhe,  2014)  som  grundskolans  tidiga  årskurser  (Öman  &  Sof-­ kova  Hashemi,  2015).  

Studien   syftar   till   att   utveckla   kunskap   om   möjliggörande   och   begr n-­ sande  faktorer  för  att  utveckla  en  multimodal  bedömningspraktik  i  den  tidiga   literacyundervisningen.  Det  empiriska  materialet  h rrör  från  ett  forsknings-­ projekt   d r   en   grupp   F-­3   l rare   presenterades   för   redskap   för   att   betrakta   te ter  och  meningsskapande  utifrån  ett  multimodalt  perspektiv.  Analysen  har   v gletts  av  följande  frågest llningar:  Hur  manifesteras  l rarnas  förståelse  av   kvalitet  i  bedömningar  av  elevers  multimodala  te ter    Hur  kan  detta  förstås   i  relation  till  de  verktyg  de  har  till  sitt  förfogande  Resultaten  diskuteras  med  

En  beskrivning  av  vad  som  k nnetecknar  progression  i  multimodal  te t-­ hantering,   utvecklat   utifrån   erfarenheter   i   forskningsprojektet   More   Than   Words  (Bearne,  Ellis,  Graham,  Hulmes  &  Merchant,  2004;;  2005)  presente-­ ras  i  Bearne  och  Wolstencroft  (2007).  Genom  att  ta  utgångspunkt  i  e iste-­ rande  bedömningsaspekter,  men  utvidgat  och  anpassat  till  digitalt  och  mul-­ timodalt  te tskapande,  sker  h r  ett  n rmande  mot  den  pedagogiska  konte -­ ten.  Beskrivningen  kan  dels  utgöra  grund  för  l rare  att  utveckla  ett  språk  för   att  tala  om  multimodal  te t  (Bearne  2009a,  s.  21),  dels  fungera  för  bedöm-­ ning  som  v rderar  f rdigheter  som  e kluderas  i  etablerade  bedömningsprak-­ tiker  (Bearne,  2017).  I  tidigare  artiklar  har  Bearne  utifrån  ett  socialsemiotiskt   perspektiv  betonat  att  ett  s tt  att  tala  om  multimodala  te ter  inte  bara  behö-­ ver  uppm rksamma  olika  dimensioner  av  den  multimodala  te ten.  Det  behö-­ ver  också  bygga  på  en  förståelse  för  meningsskapande  och  meningsskapan-­ dets  möjligheter  i  olika  modaliteter  och  medium  för  att  undersöka  såv l  vad   som  möjliggörs  i  olika  modaliteter  och  media  och  te tens  logik  och  koherens   genom  hur  dess  komponenter  förhåller  sig  till  varandra  (Bearne,  2003;;  Be-­ arne  &  Kress,  2001).  Dessa  aspekter   r  dock  inte  e plicitgjorda  i  Bearne  och   Wolstencrofts  (2007)  beskrivning  (jmf.  Towndrow  m.fl.,  2013,  s.  332).  

Multimodalitet   i   undervisningen   överskrider   mnesgr nserna   och   berör   både   modersmåls mnet   och   estetiska   mnen.   Enligt   Matthewman   m.fl.   (2004)  inneb r  de  sp nningar  som  h r  skapas  en  utmaning  för  att  utveckla  ett   gemensamt  metaspråk  och  en  multimodal  bedömningspraktik.  Vi  ser  h rmed   hur   utvecklandet   av   en   multimodal   bedömningspraktik   inte   bara   begr nsas   av  en  diskurs  d r  det  talade  och  skrivna  ordet  överordnas  andra  modaliteter.   Det  multimodala  sk r  över   mnesgr nser  och  utmanar  svensk mnet  och  dess   gr nser  mot  estetiska   mnen  (Eri on,  Marner,  Scheid,  Strandberg  &  Örten-­ gren,  2012;;  Matthewman  m.fl.,  2004).  

Genomgången  av  tidigare  forskning  visar  på  sp nningsf lt  mellan  å  ena   sidan   barns   multimodala   och   multimediala   te terfarenheter   och   skolans   undervisning  inom  svensk mnet  samt  i  vad  l rare  förv ntas  göra  och  vilka   redskap  de  har  tillgång  till.  Många  har  betonat  vikten  av  att  l rare  utvecklar   ett  språk  för  att  se  på  och  tala  om  multimodal  elevte t  men  få  studier  under-­ söker  just  detta  vilket  föreliggande  studie  bidrar  med.  Dessutom  belyser  få   studier  bedömning  av  multimodal  elevte t  i  den  tidiga  literacyundervisning-­ en  varför   ven  studiens  fokus  på  lågstadiel rare  utgör  ett  bidrag  till  f ltet.  

 

Multimodala texter och bedömning i styrdokument och

In document Educare 2018:1: Artiklar (Page 46-48)